Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel 17 mei 2020
Bemoediging

‘Binnen en buiten’
Het is een open deur: we beleven deze tijd als een spannende tijd. Een tijd die vragen stelt over beheersbaarheid en maakbaarheid. Durft u plannen te maken voor de komende zomer? Wie grote behoefte heeft aan zekerheid heeft het in deze maanden zwaar. Als je nu door ons dorp fietst dan heb je veel sterker dan anders het gevoel dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Deze crisis raakt ons allemaal, niemand uitgezonderd. Als we daar over doordenken dan maakt deze crisis zichtbaar (en acuut) wat altijd al het geval is. Deze tijd openbaart wat we eigenlijk altijd al wisten maar konden wegstoppen of negeren, namelijk dat individualisme consequent doorgeredeneerd helemaal niet kan. Dat we inderdaad met duizend en één draden met elkaar verbonden zijn. Niet alleen in onze directe woonomgeving, maar wereldwijd. We beseffen dat het voedsel dat in de winkel ligt daar aanwezig is dankzij een ongelofelijk ingewikkeld netwerk waarin alles moet kloppen.
Deze ervaring leidt ook tot herbezinning op theologisch gebied. De concrete ervaring van zo met anderen verbonden zijn leidt tot vragen over kerk-zijn en over Gods aanwezigheid in onze schepping. Zo vraag ik mij steeds meer af of ons hele denken in ‘binnen’ en ‘buiten’ wel klopt. Een typisch kerkelijke vraag als ‘hoe verhouden we ons tot onze context?’ komt in een ander daglicht te staan. Die vraag stellen suggereert dat je twee keurig van elkaar gescheiden grootheden zou hebben, de kerk en dat wat daarbuiten is. Maar ‘buiten’ is toch ook te vinden in dat wat ‘binnen’ is? Als mensen van deze tijd behoren wij toch ook honderd procent tot ‘buiten’? En wat ‘buiten’ is kan toch ook tekenen van Gods Geest (die ook de Geest van Jezus is) openbaren?
Deze week verscheen een waarschijnlijk belangrijk boek van Erik Borgman. Hij is een van de meest invloedrijke theologen van ons land op dit moment. Hij is een Rooms-Katholiek en doceert in Tilburg. Wie zijn werk een beetje kent heeft de laatste jaren regelmatig een flard ‘Borgman’ in mijn preken gehoord. Deze week verscheen het eerste deel van een serie van drie boeken, getiteld ‘Alle dingen nieuw’. Ik ben het met veel interesse gaan lezen. In dat boek geeft hij op één van de eerste bladzijden toe dat hij ‘schaamteloos en zonder excuus’ direct in het diepe is gesprongen met wat hij noemt de ‘grammatica van Christus’. In mijn eigen woorden: die grammatica is een bepaalde manier van zien, de wereld zien in het licht van liefde en genade. Misschien zegt u nu: ‘Heb je daar drie dikke banden voor nodig om dat duidelijk te maken? Dat wisten we toch al?’ Dan bent u een gezegend mens. De vrijmoedigheid om elke morgen opnieuw in de krantenkoppen ook God te zien is namelijk niet iedereen direct gegeven.

 
Erik van Halsema


Kerkdienst
 
Komende zondag in het kort
Gezamenlijke viering van de Regenboogkerk en de Morgenster, in de Regenboogkerk.
Er staan heel wat do’s en don’ts, geboden en verboden, in de bijbel.
De Tien Geboden die wij vandaag horen hebben mensen niet alleen aangetrokken vanwege hun duidelijkheid, maar ook afgestoten, want doen zij in hun zwart-wit schema wel recht aan de ervaringen van mensen? Vandaag proberen wij achter de letters de geest van de wet op het spoor te komen. Onze houding zal het verschil maken.

Liturgie
Thema: Vraag in Gods Naam om het goede
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdrager: Hennie Burggraaff
Schriftlezingen: Exodus 20, 1-17 en Johannes 16, 16-24
Liederen: Lied 655; Lied 311; Lied 320: 4 en 5
Organist: Ies Nijman
Collecte: Hart voor Kinderen
Kinderdienst: http://meet.jit.si/kinderdienstrgb
Medewerking: Renate Japenga en jongeren van de PgH, de Rainbow Pop Musicians (RPM): Jessica Rebel, Maarten Hoogendoorn, David Olde, Gerco Volkerink,
Tim van Luit, Sjoerd Baas, Marlies Pestman en Heleen Weimar.
U kunt de kerkdienst meevieren via de link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk.
Op de website van de Morgenster kunt u de gehele orde van dienst vinden
Aanvullende informatie op de dienst: De laatste weken zijn de jongeren elke zondag online samengekomen. We hebben elkaar vragen gesteld over de thema’s: Geluk, Onderwijs, Lezen, Leven en Onvergetelijk. We lieten ons inspireren door het project ‘de vijf vragen’ voor scholieren: https://www.de5vragen.com.
Onze antwoorden komen zondag terug in de viering van de Regenboogkerk en Morgenster. Op twee momenten tijdens de dienst willen we ook aan u een vraag stellen. Houd daarom uw smartphone bij de hand, want u kunt online een antwoord geven op de vraag die wordt gesteld via https://www.menti.com/n3e3t1w3gi.
Misschien lukt het om een aantal van uw antwoorden in de dienst te bespreken.
In ieder geval doen we ook verslag van alle vragen en antwoorden in de volgende nieuwsbrief en op de website.
Linken:
Regenboogkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk
Kinderdienst:
https://meet.jit.si/kinderdienstrgb
 
Collecte
Het collectedoel is Stichting Hart voor Kinderen.
Het hart van onze missie en de kern van onze activiteiten is de opvang van verlaten en kansarme (wees)kinderen en het creëren van een betere toekomst voor hen. Dat doen wij op drie manieren: Gezinssponsoring, kindsponsoring en eenmalige hulpacties.
- Hulp aan gezinnen: Het plaatsen van verlaten kinderen én een pleegmoeder/ouders in huizen om een zo normaal mogelijk gezinsleven te leiden. Daarbij ondersteunen wij zowel de kinderen als de pleegmoeders/-ouders. Dit zorgmodel heeft onze voorkeuren en gebeurt voornamelijk in Zuid-Afrika en Haïti.
-Hulp aan kinderen: Daar waar gezinssponsoring niet mogelijk is worden kinderen op een kostschool geplaatst, waar ze een volledige verzorging ontvangen. Dit gebeurt voornamelijk in Oeganda.
- Eenmalige acties: Naast onze structurele hulp, voeren we ook regelmatig acties voor bijvoorbeeld een waterpomp, matraspakketten of wasbaar maandverband voor jonge meisjes.
U kunt uw donatie storten op:
NL41 INGB 000 000 4520
 
Bloemen zondag 17 mei
De bloemengroet gaat komende zondag met een hartelijke groet naar mevrouw Hartgers.
 

Berichten de morgenster
 
Uit de kerkenraad
Diensten van de Morgenster tot en met 16 augustus online, samen met andere wijkgemeenten PgH
Op basis van het advies van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum van afgelopen maandag 11 mei heeft de kerkenraad van de Morgenster besloten onze kerkdiensten online samen met andere wijkgemeenten in Hilversum voort te zetten. Dat betekent dat wij elkaar nog lange tijd niet in de eredienst zullen ontmoeten, en dat raakt ons allemaal. We komen al zo lang niet samen. We missen de gemeente, het samenzijn.
Maar toch dit besluit. Waarom? De overheid geeft immers de gelegenheid om vanaf 1 juni met maximaal 30 mensen, en per 1 juli met maximaal 100 mensen samen te komen. Dat lijkt perspectief te bieden, maar er kleven ook zwaarwegende bezwaren aan.
-Ten eerste werd deze week duidelijk dat de Protestantse Kerk Nederland gemeentezang voorlopig ontraadt vanwege het grotere risico op corona-besmetting door samenzang. Dat zou betekenen dat we wel bij elkaar zouden komen, maar niet met elkaar kunnen zingen. Een belangrijke pijler van de eredienst zou daarmee wegvallen.
-Onze diensten worden voor een groot deel bezocht door mensen van 70 jaar en ouder: een risicogroep. Met samenkomsten in de kerk wil de kerkenraad geen extra risico’s nemen.
-De door de overheid genoemde maximum-aantallen voor bijeenkomsten en dus ook kerkelijke vieringen worden gehanteerd zolang het aantal corona-gevallen niet stijgt. Wat te doen als dat wel gebeurt? Er ligt intussen al een draaiboek klaar voor de kerkdiensten in de komende tijd, waarbij ook rekening is gehouden met de vakanties van de predikanten.
-Daarnaast nog een praktisch punt: hoe selecteer je met de door de overheid gestelde maximumaantallen wie wèl naar de kerk kan/mag komen?
Er zijn ook positieve redenen aan te voeren om onze online diensten met de andere wijkgemeentes voort te zetten.
-Als we onze ‘gewone’ kerkdiensten op 23 augustus weer in de Morgenster starten, dan hebben we ruim de tijd om de 1,5 metervieringen goed uit te denken en vorm te geven.
-De samenwerking met de Regenboogkerk en de Bethlehemkerk verloopt heel goed. De meeste online diensten zijn tot nu toe vanuit de Regenboogkerk uitgezonden. We ervaren gemeenschap. Er zijn veel gemeenteleden die de online kerkdienst bijzonder waarderen. In de maand juni werkt de Morgenster samen met de Bethlehemkerk, de online diensten worden dan vanuit de Bethlehemkerk uitgezonden. Ook daarvoor zijn de voorbereidingen in volle gang. Voor deze zomer staan twee online vieringen gepland, op 26 juli en 16 augustus, waarin de Regenboogkerk, de Bethlehemkerk en ook de Diependaalse kerk samenwerken. Het zou zonde zijn om deze vorm van samenwerking nu op te geven.
Mocht u behoefte hebben om te reageren, dan kunt u een mailtje sturen naar onze scriba, Elma Hoekstra, scriba@morgensterhilversum.nl of haar even bellen: 035 6830445.
In de tussentijd denken we met de andere kerken na over een online activiteit door de week. Mochten er ideeën leven: laat het weten. We blijven met elkaar meeleven en zijn dankbaar voor veel positieve initiatieven in onze gemeente.
Uit lied 416:
Ga met God en Hij zal met je zijn,
Tot wij weer elkaar ontmoeten
In zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Namens de kerkenraad,
Marya de Haas
 
Beste kinderen
Ook deze zondag is er weer online kinderdienst. Vanaf 10.00 kun je weer inloggen via jitsi, zie de gestuurde mail naar jullie als ouders. Heb je hem niet gekregen laat dat dan even weten. We gaan weer verder met onze kijkdoos. Nodig deze week, 10 kiezelstenen of de verwerkingen die in de mail zitten en natuurlijk weer je knutselspullen.
Zien we jullie online? 
Groetjes van Annet (regenboog) en Geri (morgenster)
 
Omzien naar elkaar
De afgelopen maanden is een klein initiatief uitgegroeid tot een actie voor iedereen. Het begon met een kleine selectie van Morgensterleden. Deze mensen werden door kinderen en ouders voorzien van kaarten en knutsels. Naarmate de tijd vorderde, werd de lijst steeds langer. Uiteindelijk hebben we alle adressen van de Morgenstergemeente voorzien van een attentie. Dat laatste werd ons ingegeven door de volgende opmerking van een gemeentelid: “ontzettend leuk om een bemoedigend zakje zonnebloemzaden van de Morgenster te ontvangen”.
Dus binnenkort kunt u zien waar de Morgensterleden wonen……
Geri Posthumus en Elma Hoekstra
 
De vlag uit als steunbetuiging
In deze corona tijd worden vele acties op touw gezet als steunbetuiging “met elkaar, voor elkaar”, zo ook deze vlag.
Het gevoel van trots en saamhorigheid overheerst voor zoveel doelgroepen in onze maatschappij. Dit heeft tot gevolg gehad dat er een speciale vlag is gefabriceerd opdat iedereen elkaar kan steunen en bemoedigen.
“Hoe mooi zou het zijn dat zij deze vlag volop aan de gevels van woningen en gebouwen zien, wanneer zij na een lange dag of nacht naar huis toe rijden? Een steuntje in de rug in deze onzekere periode voor iedereen.”
Dokkumer Vlaggen Centrale (DVC) produceert de vlag kostendekkend, zonder winstoogmerk. De opbrengst, een derde van de prijs, gaat geheel naar het Rode Kruis.
Ook enkele wijkgemeenten van PgH Hilversum heeft na inventarisatie de aanschaf gedaan van deze vlag ter ondersteuning en bemoediging.
 
Contactmiddag voor senioren / 60+
Helaas kan het programma van donderdag 28 mei naar de Regenboog kerk niet doorgaan.
Maar in september mogen de kerken als alles goed gaat weer open en kunnen wij de senioren middagen weer starten.
Wij zijn bezig voor het komende seizoen om u weer een mooi programma aan te bieden.
Bericht van Jeannet.
Afscheid
Na een succesvolle doorstart in september 2019 is het nu voor mij een goed moment te stoppen met mijn activiteiten voor de Contactmiddagen voor senioren.
Rianne Berkhout, Elma Hoekstra en Agnes van Lambalgen hebben het afgelopen jaar heel enthousiast met mij samen gewerkt. Ik kijk hier met plezier op terug.
Daarom is het juist vanwege dit plezier goed mij nu na 10 jaar terug te trekken.
Hopelijk tot ziens in het nieuwe seizoen maar dan als bezoeker.
Hartelijke groet,
Jeannet de Koning.
Wij bedanken Jeannet voor al haar inzet in de afgelopen tien jaar.
Helaas kunnen wij haar nu niet in het zonnetje zetten maar in overleg met Jeannet gaan wij dat in november doen. Ze krijgt wel alvast een bloemetje van ons als dank voor het vele werk afgelopen tien jaar gedaan.
Wij zullen haar missen, maar fijn dat we haar in het nieuwe seizoen nog kunnen ontmoeten.
Jeannet een hele fijne tijd de rust heb je verdiend.
In deze tijd die voor velen erg moeilijk valt, wil ik af sluiten met een kort gedicht.
 
Tijd heelt geen wonden
Tijd leert je leven met verdriet en wachten
Zeer geduldig
Tot je weer schoonheid ziet
En tot de tederste herinneringen
Zo diep vertakt zijn in je ziel
Dat ze die zere plekken
Kunnen overgroeien
 
Een hartelijke groet,
Agnes van Lambalgen Elma Hoekstra Rianne Berkhout.
 
Kerk open op zaterdag
De kerk is nog zeker de maand mei open 10.30 -12.00 uur. Voor uw kaarsje en/of gebedsintentie voor de in de dienst van as. Zondag.
 
Pastoraat
Ondanks alle coronabeperkingen is het pastoraat volop in bedrijf. Via vertrouwde kanalen, zoals de vaste telefoon en de post, maar ook digitaal via whatsapp en email, houden we contact met elkaar. Zo proberen we op de hoogte te blijven over hoe het met mensen gaat en hen( en elkaar!) te bemoedigen. We zijn blij met alle namen die worden doorgegeven door gemeenteleden en roepen u op omdat te blijven doen. Ook merken we dat gemeenteleden zelf met elkaar contact leggen. Mocht u behoefte hebben aan contact dan zijn dit de coördinerende contactpersonen:
Machteld Eilander via 6836563
Agnes van Lambalgen  via 6830106
Ds. Erik van Halsema  via 6280714
Elma Hoekstra  via scriba@morgensterhilversum.nl
Het hele pastorale team van sectiemedewerkers helpt mee om de verbinding met elkaar in stand te houden. De hulp van u, als gemeente, is daarbij onontbeerlijk!
 
Wandelen met Hemelvaart
Emmauswandeling Hemelvaart
De Emmauswandeling van Hemelvaart gaat niet door vanwege het blijde feit dat we voor het eerst in jaren een kerkdienst hebben op deze feestdag. Ds. Erik van Halsema gaat online voor in de Regenboogkerk.
 

Overige berichten
 
Een korte muzikale verrassing in coronatijd
Zaterdag 16 mei 2020, kunnen de bezoekers van Cantate op de Brink vanwege de maatregelen als gevolg van het coronavirus nog niet life aanwezig zijn in de Grote Kerk op de Kerkbrink. In plaats daarvan biedt Cantate op de Brink een online-impressie van de cantate ‘Wer nun den lieben Gott lässt walten’ (BWV 93) van J.S. Bach, de cantate die voor deze zaterdag op het programma stond. Via de website www.cantateopdebrink.nl vertelt dirigent Cees van der Poel over wat deze cantate zo mooi maakt. Enkele leden van zijn kamerkoor Akkoord zingen de vierstemmige slotkoraal. Voorafgaand biedt Heleen Weimar, bestuurslid van Cantate op de Brink, een vooruitblik op het nieuwe seizoen. Zij kondigt ook een ‘inhaalprogramma’ aan.
De opname is beschikbaar vanaf 16.30 uur. Zo kunnen de online bezoekers op afstand toch dichter bij Bach komen en zich verheugen op het seizoen ‘20-‘21.


Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp