Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel
14 Maart 2021

Kerkdienst

Zondag 14 Maart 2021
4e zondag van de Veertigdagentijd: zondag Laetare
Een gemeenschappelijke viering samen met de Bethlehemkerk.

Motto: 'Jezus belooft zijn vrede‘
 
Voorganger: Ds. Erik van Halsema.
 
 
Lezingen: Johannes 14: 15-21 en 25-28
Liederen:
Lied ‘Morgenglans der eeuwigheid’ [213: 1 en 4]
Lied ‘In deze stilte’ [Hemelhoog 533]
Lied ‘Kyrie eleison’ [301-c]
Lied ‘Geef vrede, Heer’ [1010: 1 en 2]
Lied ‘Frieden, Frieden’ [417]
Lied ‘Waar zal ik heen gaan’  [Hemelhoog 105]
Lied ‘Houd mij in leven’ [368-d]
Lied ‘Gij die ver voor ons uit’ [559]
Lied ‘Vrede zij u’ [Evang. Liedbundel 79: 1 en 3]
 
Dit is een gemeenschappelijke viering samen met de Bethlehemkerk. Deze kerk is dicht en de Bethlehemwijkers zijn van harte uitgenodigd bij ons de online viering mee te maken. Zij nemen ook enkele ambtsdragers mee.
We vervolgen de serie 'Een spoor van liefde'. Dat levert deze zondag iets bijzonders op! In Johannes 14: 15vv namelijk belooft Jezus de komst van 'een andere pleitbezorger', de Geest van de waarheid. Dat betekent dat we het midden in de Veertigdagentijd al over Pinksteren zullen hebben.....
 
Orgel/vleugel:                     Klaas de Haan / Albert-Jan Schol.
Violist:                                Sophie Hoogeboom – Van der Spek
Zang:                                 Eveline Bersma, Marlene Erdmann, Erna Meindersma.
Lector:                               Hannie Verkerk.
Ouderling van dienst:           Marya de Haas en Kees Schipper.
Diaken:                               Eveline Bersma en Wilma Hilberts.
Kerkrentmeester:                Andries Furster.
Beeld en geluid:                   Christian Taal en Henk Verrij
Gastheer:                            Max Eilander.
 
Bij de liedkeuze komende zondag
Opnieuw hebben we voor het lied na de uitleg en verkondiging gegrepen naar een andere liedbundel. De Fin Pekka Simojoki (geb. 1958) schreef op een eenvoudige melodie een lied in vijf strofen waarin aan de hand van woorden uit het Johannes-evangelie de betekenis van Jezus verwoord wordt: waarheid, brood, wijnstok, water en licht. Samengevat wil het lied zeggen: in Jezus schenkt God ons vaste grond onder de voeten. Alfred Bronswijk tekende voor de Nederlandse vertaling. Het lied haalde niet het Liedboek 2013 maar is wel o.a. te vinden in Hemelhoog nr 105.
De laatste strofe luidt als volgt:
Waar zal ik heen gaan, tot wie mij wenden?
Wie is het licht dat het duister bestrijdt?
Alleen bij U, Heer heb ik gevonden
uitzicht op toekomst, in eeuwigheid
Van te voren thuis een indruk krijgen kan via deze link:
https://youtu.be/QTu0B3aBfsc
Erik van Halsema
De volledige orde van dienst is te vinden op onze website,
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/uploads/klant495/files/Liturgie%20van%20deze%20week.pdf
U kunt de kerkdienst meevieren via internet. Nu met beeld.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
Er is weer kinderdienst online (https://meet.jit.si/kndmorgensterhilversum) en voor de jongeren (vanaf 15.00 uur https://tinyurl.com/rgbkoffie).
 
Collecteren in De Morgenster
De collectedoelen van komende zondag zijn:
  1. KiA Binnenlands Diaconaat: Ondersteuning diaconaat in arme regio's
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio's als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven.
De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio's begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak.
  1. Plaatselijke kerk
  2. Pastorale arbeid
U kunt uw gift overmaken op:
1e collecte:   wijkdiaconie   NL89 RABO 0373 7118 08 o.v.v. Ondersteuning diaconaat in arme regio's

2e collecte:   centraal         NL45 RABO 0373 7225 91 o.v.v. plaatselijke kerk
3e collecte:   wijkkas          NL67 RABO 0373 7224 86 o.v.v. Pastorale arbeid

m.b.v. een overschrijving met bovenstaande banknummers.
Via de link:
https://site.skgcollect.nl/265/gift/165907ef78063d434e4e81d77f8e5d50 of de QR code of via de Apostelapp

of de QR code of via de Apostelapp
Bloemen
Op 7 maart zijn de bloemen met een hartelijke groet gegaan naar Christiana Schrors
Afgelopen week is er namens de kerk ook een attentie gebracht bij Lucy Hensen. Zij heeft haar pols gebroken.
 

Berichten De Morgenster

Van de Diaconie
Omdat gemeenteleden nu niet meer bij de kerkdiensten aanwezig kunnen zijn, is het ook niet meer mogelijk om een voorbede-wens in het voorbedeboek te schrijven.
De diaconie heeft echter een mailadres waarop u uw wens kenbaar kunt maken.
De diaken van dienst zorgt dan dat deze wens in het voorbedeboek komt.
Het adres is:
diaconie@morgensterhilversum.nl
 
Napraten over de dienst? Geen MOK maar SOK!
Komende zondag kunt u vanaf kwart over elf inloggen voor ontmoeting met mensen uit de Bethlehemkerk en een nagesprek over deze dienst. In de Bethlehemkerk doen ze dat onder de noemer van ‘SOK’: Samen Online Koffie.
Hierbij kan ook de volgende vraag aan de orde komen: “In deze dienst is het al gegaan over de komst van de Geest. In de preek is stilgestaan bij het nieuwe dat de Geest brengt. Hoe heeft u dat beleefd? Dat we op die manier op weg naar Goede Vrijdag en Pasen de lijnen al hebben doorgetrokken naar Pinksteren?”
Technische gegevens:
Onderwerp: Online Koffie drinken
Tijd: Maart 14, 2021 11:15
Ga naar Zoom Meeting:
https://us04web.zoom.us/j/422315288?pwd=VTlERUEzOVBmUmN1cXJQc2oxcmZXQT09
Meeting ID: 422 315 288
Password: Koffie2020
Bij vragen mail naar zoom@bethlehemkerk.nl
Kerkdiensten in De Morgenster blijven voorlopig online
Gemeenteleden die er intussen enorm naar verlangen om een kerkdienst ‘live’ mee te maken, willen we de mogelijkheid bieden om de kerkdienst bij te wonen. In dat geval kan contact opgenomen worden met scriba Elma Hoekstra: 035 6830445. Als je iemand kent die hiervoor in aanmerking komt, vraag hem of haar dan ook Elma te bellen. Per zondagse viering kunnen we zo maximaal 5 personen ‘live’ welkom heten in de dienst.
De kerkenraad


Senioren 60+ Paasmiddag

Bezield en bewogen

Niets meer normaal


Dinsdagmiddag

23 Maart 2021

14.30 uur
 
 
 
Een viering met een mooie liturgie, m.m.v. Ds. Erik van Halsema, Klaas de haan en Annemieke Parmentier.
Ook voor niet senioren de moeite waard om mee te beleven.
Vanwege de corona wordt de Paasviering vanuit De Morgensterkerk live stream uitgezonden.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
Hoewel er buiten een wereld is met virusdreigingen en wij nu als het ware opgesloten zitten. Laten we er aan denken dat God over ons waakt.
Wees niet bang! Wees hem trouw en wacht geduldig. Het zal uiteindelijk goed komen!
“want ik ben de here, uw God.
Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt:
wees niet bevreesd, ik help u.”
(Jesaja 41:13)
 
De seniorengroep wenst eenieder
Gezegende Paasdagen
Samen naar de kerk-online
Als alternatief leek het ons een goed idee om te kijken of mensen met / bij elkaar de Paasviering kunnen beleven, Dat geldt voor een ieder jong en oud die de Paasviering wil mee vieren.
Heeft u zelf een iPad, tablet of laptop: nodig iemand uit of als je vervoer hebt haal iemand op. Heeft u geen mogelijkheid om de dienst te volgen ? vraag of u bij een ander kunt meekijken.
Wij willen graag bemiddelen, als het niet lukt om het zelf te regelen. Laat het ons weten.
                              Het seniorenteam,      Agnes van Lambalgen   tel 035 6830106
                                                                Elma Hoekstra               tel 035 6830445
                                                                Rianne Berkhout            tel 035 6839482
Nieuwe installatie in gebruik voor geluid en kerk-tv
Mogelijk heb je het al gemerkt. Afgelopen week werd voor het eerst in de zondagse kerkdienst gebruik gemaakt van de nieuwe geluidsinstallatie. En ook van de nieuwe installatie voor kerk-tv. Wij zijn daar ontzettend blij mee. De kwaliteit is met sprongen omhoog gegaan. Bovendien zijn er veel meer mogelijkheden voor het versterken van spraak, zang en muziekinstrumenten. Dat wordt genieten de komende tijd.
Overigens zijn nog niet alle voorgenomen werkzaamheden uitgevoerd. Door leveringsproblemen zijn de theaterlichten alsook de schermen voor aan de balustrade nog niet geïnstalleerd. Daarnaast moet een deel van de geluidsinstallatie nog worden weggewerkt in de koortrap rechtsvoor en in de ruimte linksvoor. Daarvoor worden nu ontwerpen gemaakt.
Verheugend is dat een mooie groep gemeenteleden zich heeft gemeld voor het team kerk-tv, een team onder de bezielende leiding van Albert van der Burgh. Vind je het ook leuk om vieringen op te nemen en te helpen uitzenden, meld je dan bij Albert via: albert.v.d.burgh@gmail.com. Op de foto zie je Christian Taal, één van de leden van het team kerk-tv. Christian werkt hier aan het onlangs opgeleverde regie-eiland achterin de kerkzaal.
Wij houden je via De Morgenster Actueel graag op de hoogte over de verdere aanpassingen in licht, beeld en geluid van onze kerkzaal.
Namens werkgroep Beeld, licht en geluid,
Joep Mourits
Zes bijzondere vespers in de 40 dagentijd online
Woensdag 17 maart a.s. van 19.30-20.00 uur is de vijfde van zes oecumenische vespers online in de 40-dagentijd.
Thema: De zeven kruiswoorden.
Woensdag a.s. het kruiswoord: Ik heb dorst
Met een pasteltekening van Rene Rosmolen en muziek uit Sieben letzte Worte van Hadyn.
Voorganger en lector zijn: pastor Bert van Wilgenburg en Machteld Eilander.
Organist is Klaas de Haan, zang: Peter Hartman
De link is: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
Bijbelcafe online verplaatst van 17 maart naar 24 maart
De achtste en laatste bijeenkomst dit seizoen van het Bijbelcafe wordt een week verschoven. Dit in verband met de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart.
Ds. Wim Moehn sluit de serie De wereld als schepping af met de lezing:
De zondeval als harde pit.
Het bijbelcafe wordt online uitgezonden en is te volgen via deze link: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1366966/embed
Na afloop kan er via Zoom met elkaar van gedachten gewisseld worden over de lezing. De link is te vinden op de site van het Bijbelcafe: www.bijbelcafe.nl.
Daar kunt u ook de eerdere lezingen vinden die in het Bijbelcafe gehouden zijn.
Hoe gaat het met…?
In deze tijd van deze strengere lockdown zijn er nog minder mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te spreken.
Daarom is in de Morgenster Actueel het rubriekje Hoe gaat het met… gestart.
Een klein berichtje van een gemeentelid (als het kan met foto) die vertelt hoe het met hem/haar gaat, hoe de afgelopen week was en wat je gaande houdt. Doe mee en stuur een mail naar Hennie Burggraaff: sophialaan@gmail.com.
Deze week een bericht van Menno Veldstra:
Sinds de lockdown werk ik als fiscaal jurist voornamelijk thuis. Dat was erg wennen, werk en vrije tijd zijn minder goed te scheiden. Gelukkig mag ik soms een dagdeel naar mijn werk of naar de rechtbank. In de afgelopen jaren word ik regelmatig gevraagd als hulpkoster en daardoor is De Morgenster ook steeds meer ‘mijn’ gebouw, mijn thuis geworden. Door de strengere lockdown van de afgelopen maanden kwam ik er bijna niet en dat miste ik. Gelukkig ben ik er tot Pasen elke woensdagavond omdat ik dan gastheer ben tijdens de oecumenische vespervieringen.
Ik kijk ernaar uit om, zodra het mogelijk is, mijn abonnementen op het Concertgebouw en de Stopera weer op te pakken.
Tot die tijd vul ik mijn vrije tijd met wandelen en als beloning trakteer ik mezelf dan op een heerlijke coffee to go!
Menno Veldstra
Klimaatalarm 14 maart
Op zondagmiddag 14 maart vindt in het hele land een bijeenkomst in de openlucht plaats om stil te staan bij het belang van het klimaat. Dit mede met het oog op de verkiezingen op 17 maart.
In Hilversum houden we een stilte-protest op de Markt van 17 minuten uitmondend in een lawaai moment om 15 uur. Wie wil kan op de foto met de klimaatheld Greta Thunberg (banner). Jong en oud welkom, graag aanmelden op www.klimaatmars2021.nl
diakenen van De Morgenster.
QR-code speurtocht maakt jou deel van het Paasverhaal
Vitamine G organiseert PaasChallenge in Hilversum – 26 maart t/m 3 april
De PaasChallenge is een spel in de buitenlucht. Een combinatie van een QR-code speurtocht en een escaperoom. Je kiest één van de karakters in het verhaal en wordt meegenomen door de stad Jeruzalem in de tijd van Jezus.
De PaasChallenge duurt zo’n 1 tot 1,5 uur en kan worden gelopen tussen 10.00 en 20.00 uur, op 26 maart t/m 3 april.
Aanwijzingen leiden je langs verschillende locaties in de omgeving van de Diependaalsekerk in Hilversum. Op elke locatie vind je een “puzzelstukje”. De aanwijzingen nemen je mee in het verhaal van Pasen en zorgen ervoor dat je de eind locatie kunt bereiken.
De PaasChallenge is leuk voor volwassenen en kinderen (vanaf ca. 10 jaar). Meedoen is gratis. Je kunt individueel meedoen, in tweetallen of als huishouden. Super leuk om ook vrienden, familieleden, buren en kennissen op de challenge te attenderen.
Aanmelden kan vanaf 17 maart via www.paaschallenge-hilversum.nl. Je ontvangt dan een e-mail waarmee je een tijdslot kunt kiezen. Vervolgens krijg je de start locatie en verdere instructies toegestuurd.
Agenda:
- za. 13 mrt                      Kerkbrink verschijnt
- za. 13 mrt   10-15 uur    Drive-in Voedselbank Bethlehemkerk
- zo. 14 mrt   10.00 uur    Zondagsdienst ‘Jezus belooft zijn vrede’. Ds. Erik van Halsema
- zo. 14 mrt   15.00 uur    Een stilte/lawaai-protest op de Markt
- ma. 15 mrt.  7.30-21 uur  Tweede Kamervierkiezingen – stembureau De Morgenster
                                            Vooral voor mensen uit de risicogroepen
- di.  16 mrt.  7.30-21 uur  Tweede Kamervierkiezingen – stembureau De Morgenster
                                            Vooral voor mensen uit de risicogroepen
- wo. 17 mrt.  7.30-21 uur  Tweede Kamervierkiezingen – stembureau De Morgenster
- wo. 17 mrt.  19.30 uur    Vierde online-vesper in de 40-dagentijd
Een feestelijke Paascantate van J.S. Bach
Op 10 april laat Cantate op de Brink weer van zich horen. Bachliefhebbers kunnen dan via een livestream genieten van de cantate ‘Christ lag in Todesbanden’, BWV 4 van J.S. Bach. Deze feestelijke cantate is geschreven voor Eerste Paasdag en gebaseerd op een paaslied van Luther. Het lijkt erop dat Bach zelf heel tevreden was over deze compositie, hij heeft hem in elk geval meerdere malen uitgevoerd. De cantate, die uitgevoerd wordt vanuit de Regenboogkerk in Hilversum, is door iedereen via een livestream mee te maken. De aanvang is om 16.30 uur. De uitvoering blijft na afloop enkele weken beschikbaar via www.cantateopdebrink.nl.
Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp