Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel 24 mei 2020 Exaudi
Bemoediging
 
‘Met zonder Jezus’
Op Hemelvaartsdag hadden we als Morgenstergemeente voor het eerst in járen een viering – samen met de Regenboogwijk. De aanwezige koorleden konden zich niet heugen in de Morgenster ooit een dienst op die dag meegemaakt te hebben. Voor één van hen was het zelfs de allereerste keer in de hele levenstijd te hebben meegedaan aan een dergelijke viering: op Hemelvaartsdag ging je als kind de natuur in! Na afloop kon ik niet nalaten te vragen ‘en, hoe beviel het?’ Daarna gingen we elk ons weegs om te genieten van het fantastische weer. Deze Coronatijd verraste ons immers met een zeldzaam mooie dag!
In mijn meditatie maakte ik dankbaar gebruik van een boekje dat de Protestantse Kerk Nederland een aantal jaren terug publiceerde, en dat nog steeds via hun webwinkel voor een paar Euro te bestellen is. De titel van dat boekje is ‘Met zonder Jezus’. Dat is kindertaal, slecht Nederlands. Maar het blijkt geen fout te zijn. Ik citeer:
‘Zodra het mooi weer is willen alle kinderen ‘met zonder jas’ naar buiten.
En hoe vaak je ook zegt dat het ‘met jas’ of ‘zonder jas’ is, dat doet er niet toe: ‘met zonder jas’ is wat ze bedoelen. In ons kikkerlandje is het een aanduiding voor mooie zomerse dagen. ‘Met zonder jas’ naar school betekent juffen en meesters die vrolijk zijn en  niet meer aan hard werken denken. Het staat voor bijna zomervakantie en geen ouders die zeuren over op tijd naar bed. ‘Met zonder jas’ is geen grammaticale fout maar een wereld van verschil, een status, een verlangen. Zoals ‘met zonder jas’ een vertaling is van een zomerse dag, zo zou ‘met zonder Jezus’ de vertaling kunnen zijn van Hemelvaart. Wij leven als wezen, zonder de directe nabijheid van hem die ons richting gaf. Wij moeten het doen met de herinnering.’
Tot zover Hester Smits, predikante toen in Friesland en inmiddels in Leiderdorp. Ik vind het een vondst, om zo te spreken over Hemelvaart.
Het houdt twee dingen samen: dat we enerzijds zonder Jezus zijn, maar anderzijds met Jezus. ‘Met zonder Jezus’ is de ruimte die wij van God gekregen hebben om de herinnering aan Jezus levend te houden, om hem te blijven gedenken, in al wat wij doen en laten. Om de aanwezigheid van Jezus te ervaren in de Geest.
Na afloop van de meditatie in de Regenboogkerk hebben we lied 663 gezongen, een prachtig intiem lied van de hand van Jan Willem Schulte Nordholt:
 
                Al heeft Hij ons verlaten,
                Hij laat ons nooit alleen.
                Wat wij in Hem bezaten
                is altijd om ons heen
                als zonlicht om de bloemen
                een moeder om haar kind.
                Teveel om op te noemen
                zijn wij door Hem bemind.
 
                Al is Hij opgenomen,
                houd in herinnering,
                dat Hij terug zal komen,
                zoals Hij van ons ging.
                Wij leven van vertrouwen,
                dat wij zijn majesteit
                van oog tot oog aanschouwen
                in alle eeuwigheid.
 
Erik van Halsema

Kerkdienst
 
Komende zondag Exaudi
Gezamenlijke viering van de Regenboogkerk en de Morgenster, in de Regenboogkerk.
Genezing van de man met de verstijfde hand
Thema: Eerbied voor God en mens en dier
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdrager: Machteld Eilander
Organist: Ies Nijman
Collecte: Diaconie
 
Liturgie
Welkom en mededelingen
- Voorbereiding -
Stil gebed
Bemoediging
Vgr.       Onze hulp is in de naam van de Heer
Gem.    die hemel en aarde gemaakt heeft
Vgr.       die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gem.    die niet loslaat wat zijn hand begon.
Zingen:  Al heeft hij ons verlaten, Lied 663
Gebed voor de nood van de wereld
gezongen acclamatie: Lied 301c
Glorialied: Aan U, Vader, alle glorie
 
1  Aan U, Vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw,
 die met vrede uit den hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie,
zon die ons in leven houdt.
 
2  Om de Zoon U alle glorie
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.
 
3  Door de Geest U alle glorie
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

- De heilige Schrift
Gebed
Met de kinderen
Het licht van het woord
Eerste lezing: Exodus 23, 1-17
Zingen: Veelvuldig zijt Gij aan het licht gekomen, Lied 1004: 1-5
Evangelielezing: Mattheüs 12, 9-15
Zingen: Wij kiezen voor de vrijheid, Lied 311: 1, 4 en 10
Overweging
Muziek
Zingen: Wat vraagt de Heer nog meer van ons, Lied 992
- Gebeden en gaven
Dankgebed en voorbeden
Gezongen acclamatie: Veni sancte Spiritus, Lied 681
Stil gebed
Onze Vader
Collecte
Slotlied:   Mensen, wij zijn geroepen om te leven, Lied 827
Wegzending en zegen
Linken:
Regenboogkerk:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk
Kinderdienst:
https://meet.jit.si/kinderdienstrgb
Tienerdienst:
https://meet.jit.si/tienerdienst
 
Collecte
Diaconie
t.a.v.  de wijkdiaconie Regenboogkerk
NL 67 RABO 0373 7118 16
 
Bloemen zondag 24 mei
De bloemengroet gaat komende zondag met een hartelijke groet naar Henk en Agnes van Lambalgen
 

Berichten de morgenster
 
Beste kinderen
Ook deze zondag is er weer online kinderdienst. Doe je ook weer mee? We gaan verder aan onze schoenendoos. Dit keer maken we een feestelijke slinger en/of een kado doosje. Meer informatie vind je in de mail.
Namens Oscar (de morgenster) en Christa (Bethlehem) van harte welkom!
 
Tienerdienst 24 mei online
Komende zondag bereiden we ons alvast voor op Pinksteren met de PinksterChallenge. Het wordt een actieve tienerdienst met opdrachten. Bereid je ouders alvast erop voor dat je iets met vuur gaat doen. We zien je graag om 11:30 online via https://meet.jit.si/tienerdienst
Wouter, Renate, Fiegret, Corné en Piet
 
Omzien naar elkaar
Deze week kregen we bijzondere post, een overzicht foto van een blijde ontvanger met wat er allemaal op de mat gevallen is de afgelopen weken. 
Leuk om terug te zien. 
Onze actie was afgelopen zondag ook te horen in de muzikale fruitmand waar Tjitske Volkerink mij interviewde over het ontstaan van de actie en de olievlek die het teweeg heeft gebracht. Van 30 adressen naar ruim 500! Voor wie wil is het via de website van de muzikale fruitmand na te beluisteren. Rond 49 minuten. 
Ondertussen zitten we niet stil. Het zou zomaar kunnen zijn dat er deze week iets binnen vliegt door de brievenbus....
Een goede week gewenst. 
Geri Posthumus en Elma Hoekstra
 
Uit de kerkenraad
Op dinsdagavond 26 mei houden we een gemeenteberaad online. Afgelopen week heeft de kerkenraad het besluit genomen om de kerkdiensten online, samen met andere wijkgemeenten van de Protestantse gemeente Hilversum, voort te zetten. Op 23 augustus hopen we elkaar weer in het gebouw van de Morgenster te ontmoeten. In deze extra Morgenster Actueel is nog eens te lezen waarom we tot dit besluit zijn gekomen.
We willen nu graag met elkaar onderzoeken hoe wij de komende maanden ons gemeente-zijn op een creatieve manier, en met respect voor de RIVM-maatregelen, verder gestalte kunnen geven. Er leven intussen al wat ideeën en die willen we graag met de gemeente delen.
We nodigen je uit om mee te denken tijdens een zoom-sessie. We verzamelen alle ideeën van die avond en maken dan een concreet plan op onze kerkenraadsvergadering van donderdag 28 mei.
Geen ervaring met bijeenkomsten via de computer? Geef dit even door aan onze scriba, Elma Hoekstra, dan kijken we hoe daarbij kunnen helpen.
In het kort:
Wat:            gezamenlijke brainstorm over samen gemeente-zijn in coronatijd
Wanneer:     dinsdagavond 26 mei, 19.00-20.15 uur
Wie:             alle gemeenteleden van de Morgenster zijn uitgenodigd
Hoe:            een online bijeenkomst via Zoom
Aanmelden: via onze scriba, Elma Hoekstra: scriba@morgensterhilversum.nl of 035 6830445; na aanmelding krijg je een uitnodiging voor de Zoom-sessie
Graag tot zooms!
Hartelijke groet,
namens de kerkenraad,

Marya de Haas
 
Kerkenraadsvergadering 7 mei 2020
Dit was een extra digitale vergadering.
De kerkdiensten online zijn besproken en er is veel waardering voor alle mensen die erbij betrokken zijn, zoals voorgangers, zangers en vrijwilligers.
Ook veel waardering voor al de online activiteiten voor jongeren. De mensen van de kindernevendienst hebben veel materiaal klaargemaakt voor de ouders. Er is ook een actieve app-groep.
Verder is er gesproken over de kerkdiensten in de komende maanden (zie de mededeling van de voorzitter Marya de Haas in Morgenster Actueel van vorige week).
Er is beleidsvoorstel gemaakt over de kerkmuziek en zal met de Taakgroep Eredienst besproken worden.
 
Oproep kerkenraad: digitaal kopje koffie?
Gezellig digitaal koffiedrinken en even bijpraten na de viering op zondag? Graag onderzoeken we of hier animo voor is. Dan kunnen we via Zoom groepen maken die na de kerkdienst via een linkje kunnen inloggen en elkaar kunnen ontmoeten. Wil je meedoen, laat het weten aan Elma Hoekstra: scriba@morgensterhilversum.nl of 035 6830445.
 
Morgenster open op zaterdag en de koffie staat klaar!
De Morgenster is elke zaterdag open van 10.00-11.30 uur om een kaarsje te branden, een gebedsintentie te schrijven, naar muziek te luisteren of de foto’s op de achterwand over de werken van barmhartigheid te bekijken.
De gebedsintenties worden tijdens de viering op zondag in de gebeden meegenomen.
Het is vanaf zaterdag 23 mei ook mogelijk om in de grote zaal beneden even een kopje koffie te drinken, uiteraard met gepaste afstand. Het is niet de bedoeling om dit met een grote groep te doen, maar je kunt afspreken met een groepje van maximaal 4 mensen.

Pastoraat
Ondanks alle coronabeperkingen is het pastoraat volop in bedrijf. Via vertrouwde kanalen, zoals de vaste telefoon en de post, maar ook digitaal via whatsapp en email, houden we contact met elkaar. Zo proberen we op de hoogte te blijven over hoe het met mensen gaat en hen( en elkaar!) te bemoedigen. We zijn blij met alle namen die worden doorgegeven door gemeenteleden en roepen u op omdat te blijven doen. Ook merken we dat gemeenteleden zelf met elkaar contact leggen. Mocht u behoefte hebben aan contact dan zijn dit de coördinerende contactpersonen:
Machteld Eilander via 6836563
Agnes van Lambalgen  via 6830106
Ds. Erik van Halsema  via 6280714
Elma Hoekstra  via scriba@morgensterhilversum.nl
Het hele pastorale team van sectiemedewerkers helpt mee om de verbinding met elkaar in stand te houden. De hulp van u, als gemeente, is daarbij onontbeerlijk!
  

Overige berichten
 
Mondkapjes
Onze Armeense vriendin Emma, gastlid van onze gemeente, maakt degelijke, wasbare mondkapjes voor € 5,- per stuk. Ze wil hiermee graag helpen in Coronatijd en kan tegelijk de inkomsten goed gebruiken. Ze maakt ze in verschillende kleuren. Wil je er één of meer bestellen, dan regelen wij dat i.v.m. haar matige taalvaardigheid. 
a.burgh@upcmail.nl
Albert en Margéke


Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp