Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel
10 Januari 2021

Bemoediging

Een nieuw jaar
Velen van ons hebben vorige week meegedaan aan een moment van ontmoeting. Na de dienst met Marnix van der Sijs was er gelegenheid elkaar via een videoverbinding te ontmoeten. Na een prachtige foto-impressie van het afgelopen jaar, verzorgd door Marya de Haas, kon je elkaar in kleine groepjes een goed nieuwjaar toewensen en een verder gesprek aangaan. Het haalt het natuurlijk niet bij een echte ontmoeting, maar toch was het goed dat zo te kunnen doen!
Het afgelopen jaar hebben we ervaren hoe kwetsbaar ons leven is. En tegelijkertijd hoe we ook in die situatie het verschil kunnen maken. Dat we ook kunnen zoeken naar andere methodes van contact, gebruikmakend van de mogelijkheden van moderne communicatiemiddelen.
Ongeveer een eeuw geleden maakte de Spaanse griep miljoenen slachtoffers wereldwijd. Er was geen enkele manier daar actief iets tegen te doen. Nu ligt dat anders. Deze week begon in ons land (eindelijk…) het vaccinatieprogramma. We weten ongeveer wie wanneer aan de beurt zal zijn. Mensen werkend in de zorg en de meest kwetsbaren zijn het eerst aan de beurt. We houden de moed er in en bidden om Gods zegen over 2021.

Erik van Halsema

Kerkdienst

Zondag 10 Januari 2021
Eerste zondag na Epifanie


Motto: ‘de doop van Jezus’

Voorganger: Erik van Halsema

Lezingen: Jesaja 43: 1-7; Markus 1: 1-13

 Naast de klassieke lezing op deze zondag over de doop van Jezus leggen we een lezing uit het tweede deel van het profetenboek Jesaja. Het is een tekst geschreven tot ballingen. Een tekst die stamt uit een tijd dat alle zekerheden weggevallen zijn. Wie zijn we eigenlijk in zo’n situatie? Deze tekst is de hoofdlezing en daarnaast leggen we dan het verhaal van de doop van Jezus. Bij elkaar zijn het teksten ter bemoediging, zo aan het begin van het nieuwe jaar.
Liederen:
Lied: Psalm 100: 1 en 2.
Lied: ‘Heer, zie ons aarzelend staan’, [349, 1].
Lied: ‘Kyrië uit Iona’ [301-k].
Lied: ‘Groot is uw trouw, o Heer’ [885].
Lied: ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap’ [126a].
Lied: ‘Een mens te zijn op aarde’ [538,1 en 2]
Lied: ‘Hoor, hoe de goede tijding luidt’ [Uit: het liefste lied van overzee, nr. 33].
Lied: ‘Heer, onze god wij bidden U verhoor ons. [367e]
Lied: ‘De Geest des Heren heeft’ [686, 1en 2].
Muziek:                     Klaas de Haan.
Zangers:                    Annemieke Parmentier, Jolanda Vercauteren, Marice Sietses, Peter Hartman en Joep Mourits.
Ouderling van dienst: Agnes van Lambalgen.
Diaken:                     Joanne Schuitemaker.
Kerkrentmeester:       Ries de Winter.
Lector:                      Tanja Aalberts.
Gastheer:                  Max Eilander
 
Uitleg bij de lezingen
Komend jaar zal de evangelielezing vaak uit het Marcus- of Johannesevangelie genomen worden. Zo ook komende zondag. Vorig jaar zaten we in het zogenaamde A-jaar. Dat is een jaar waarin de evangelielezing bijna altijd uit het Matteüsevangelie genomen wordt. Dit jaar zitten we in het B-jaar. Dan is Marcus leidend, maar ook regelmatig Johannes.
Verder zullen we af en toe lezingenseries hebben vanuit een eigen rooster. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn tussen Pasen en Pinksteren. Dan hebben we een serie, aansluitend bij het jaarthema ‘Schepping’.
 
Lied van de week
Komende zondag hebben we weer een toelichting op een ‘lied van de week’. Joep Mourits gaf aan dat één van zijn geliefde liederen lied 126a is: ‘Als Gd ons thuisbrengt uit onze ballingschap’. Een lied op tekst van Huub Oosterhuis en op muziek gezet door Bernard Huijbers. Na de toelichting zullen we het vierstemmig laten klinken!
 
De volledige orde van dienst is te vinden op onze website,
https://www.morgensterhilversum.nl/uploads/klant495/files/210110%20Morgenster%20orde%20van%20dienst.pdf
U kunt de kerkdienst meevieren via internet. Nu met beeld.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
Er is geen kindernevendienst en geen jongerendienst.
 
Collecteren in De Morgenster
De collectedoelen van komende zondag zijn:
  1. De eerste van de 3 delige thermometer actie voor Stichting Mensenkinderen
Veel mensen in Albanië, Armenië en Moldavië leven in armoede en onzekerheid. Dit jaar is het aantal arme mensen in deze landen enorm gegroeid t.g.v. de corona-crisis. Veel mensen verloren hun baan of werk als dagloner. En er is geen financieel vangnet zoals in Nederland. Geen werk betekent daar: geen inkomen en dus armoede, honger en grote problemen.
En dan is nu ook nog de koude winter in aantocht. Een periode die extra zwaar is. Ouders zijn radeloos: Hoe moeten zij hun kinderen eten geven? Bejaarden zijn kwetsbaar: Wie helpt hen in deze moeilijke tijd?
Mensenkinderen is begaan met deze radeloze en kwetsbare medemensen.
Met hulp van lokale (kerkelijke) vrijwilligers geven we hen niet één maand, maar vier maanden lang  (december t/m maart) een uitgebreid voedselpakket.
Het is voor hen het verschil tussen knagende honger en een gevulde maag.
Al voor 25 euro heeft een arm gezin een voedselpakket.
Alvast heel hartelijk dank voor uw liefdevolle gift!

 
  1. Plaatselijke kerk
  2. Pastorale arbeid
U kunt uw gift overmaken op:
rekening NL89 RABO 0373 7118 08
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hilversum inz. Wijkdiac. De Morgenster
o.v.v. Thermometeractie Mensenkinderen, Plaatselijke kerk of Pastorale arbeid.
Of nu ook digitaal via de appostel-app betalen.
Najaarsactie van de Diaconie
De Diaconale Najaarsactie voor Syrië heeft
in totaal 680 euro opgebracht.
Bloemen
Op de vierde advent zijn de bloemen gegaan naar mevr. Van de Akker (De Bazelstraat), op kerstmorgen naar Klaas de Haan, onze kerkmusicus, en op zondag 3 januari naar Baukje en Wiebe Triemstra (om te feliciteren met de thuiskomst van Baukje).
 

Berichten De Morgenster

De Morgenster investeert in de kerkzaal
De Morgenster vernieuwt binnenkort haar geluidsinstallatie en moderniseert de audiovisuele apparatuur in de kerkzaal, waaronder die voor kerk-tv. Daartoe heeft de wijkkerkenraad afgelopen maand besloten. Dit op voordracht van de werkgroep Licht, beeld en geluid, een werkgroep die de kerkrentmeesters van De Morgenster hierbij ondersteunt. De investering is nodig en wenselijk.
De huidige geluidsinstallatie is verouderd en voldoet niet aan de huidige kwaliteitseisen. De installatie komt gedeeltelijk nog uit de Ontmoetingskerk, een van de voorlopers van De Morgenster. De nieuwe installatie ondersteunt naast de zondagse diensten ook het gebruik van kerk-tv, versterkt muziek van onder meer combo’s en speelt in op de wensen van diverse huurders van de kerkzaal.
 
Kerk-tv
Sinds november verzorgt De Morgenster livestreams van haar vieringen. De apparatuur daarvoor is nu gehuurd. Een definitieve set voor kerk-tv is onderdeel van deze investeringen. Het huidige slecht zichtbare beamerscherm en het mobiele scherm worden vervangen door twee grote flatscreens aan de balustrade boven het liturgisch centrum.
De Morgenster mist een goede uitlichting van het liturgisch centrum en het podium. Dit gemis ervaren ook huurders van de kerkzaal. De organisatie van bijvoorbeeld de niet meer in Noord-Oost weg te denken Seinconcerten moet voor elk concert een complete lichtinstallatie opbouwen. Dat is binnenkort verleden tijd. Theaterlichten in de bovenste spanten maken kerk-tv eenvoudiger en ook allerlei producties in de kerkzaal worden daardoor mogelijk. Precies zoals het bij de bouw van De Morgenster de bedoeling was: een multifunctionele zaal die naast de vieringen ook voor culturele doeleinden in dit stadsdeel kan worden gebruikt. Om die reden ontwierp architect Jim Klinkhamer de kerkzaal met een tribune. Een bijzonderheid die van begin af aan als zeer geslaagd is ervaren.
Om het een en ander goed tot zijn recht te laten komen ondergaat de kerkzaal een aantal bouwkundige aanpassingen. Er komt een regie-unit en de koortrap krijgt een vorm die uitnodigt om ook als podium te dienen.

Intensiteit
De aanpassingen krijgen de komende maanden hun beslag. Als straks de kerkzaal weer volop gebruikt kan gaan worden, verwachten wij dat de aanpassingen grotendeels zijn gerealiseerd. Fondsen voortkomend uit legaten die voor De Morgenster zijn ontvangen, dekken de investeringen. Wij zijn onze erflaters dan ook bijzonder dankbaar! De installatie in de grote zaal beneden profiteert van dit alles mee door hergebruik van onderdelen van de installatie uit de kerkzaal.
Met dit alles verwachten wij dat door meer verhuur de exploitatie van ons kerkgebouw structureel wordt verbeterd. Maar bovenal kijken we uit naar verhoging van de intensiteit van onze vieringen, voorstellingen en ontmoetingen.
Joep Mourits, voorzitter werkgroep Licht, beeld en geluid De Morgenster
De werkgroep bestaat verder uit Albert van der Burgh, Rudy Volkerink, Frank Brugman en Henk van der Schaar.
17 januari:
Toelichting op financiën van De Morgenster

Vorig jaar bij de nieuwjaarsreceptie gaven kerkrentmeesters toelichting op de financiën van de Protestantse gemeente Hilversum en van De Morgenster in het bijzonder. Dat leidde tot enthousiaste reacties. ‘Goed dat zo’n overzicht voor belangstellende gemeenteleden wordt gepresenteerd en dat we daarover onze vragen kunnen stellen’, klonk het toen.

 
Opnieuw zullen kerkrentmeesters de toelichting verzorgen. Nu via een Zoomsessie. En wel op de eerste dag van Actie Kerkbalans 2021, zondag 17 januari na de viering via kerk-tv. Wij starten om 12u00.
Wil je meedoen aan de Zoomsessie? Geef je op via wvk@morgensterhilversum.nl. Vervolgens ontvang je de link en de toegangscode van de sessie.
Graag tot dan.
Joep Mourits, kerkrentmeester Kerkbalans
Overige berichten

Volg de actualiteit op de website van Protestants Hilversum
Op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum
zijn actuele berichten te vinden van álle activiteiten in de verschillende Prot. kerken
Over:
 
Digitale nieuwjaarsreceptie Algemene kerkenraad
De Algemene kerkenraad nodigt alle leden van de Protestantse gemeente Hilversum uit voor de nieuwjaarsreceptie. De receptie vindt digitaal plaats op maandag 11 januari om 20u00.
Waarnemend voorzitter Erik van Halsema opent de receptie. Vervolgens ontmoeten deelnemers elkaar in verschillende kleine groepen in drie rondes van telkens acht minuten. Een mooie gelegenheid om elkaar een gezegend nieuwjaar toe te wensen en kort uit te wisselen wat we van het komend jaar verwachten.
Meld je aan voor de nieuwjaarsreceptie via communicatie@pknhilversum.nl. Vervolgens ontvang je een link van het programma Zoom. Met deze link neem je maandagavond deel aan de receptie. Van harte uitgenodigd!
 
Doe mee met infosessies Beleidsplan Protestants Hilversum
In de maand januari staan verschillende informatiesessies gepland over het Beleidsplan van de Protestantse gemeente Hilversum. De eerste sessies waren al in december. De informatiesessie over financiën en gebouwen trok veel belangstelling.
In januari staan nog vier zoomsessies en zes telefoonsessies gepland. Wil je meer weten over de prioriteiten in het beleidsplan? Doe dan mee met de sessies.
De sessies zijn bedoeld om achtergrondinformatie uit te wisselen over de zes prioriteiten van het plan. De Algemene kerkenraad stelde eerder al vragen op bij de zes prioriteiten. Het beantwoorden van deze vragen is een verantwoordelijkheid van iedere wijkkerkenraad en van het kernteam Vitamine G.
Ook voor leden van wijkgemeenten die deelnemen aan de gesprekken over deze vragen, kan het zinvol zijn achtergrondinformatie te verkrijgen in één of meerdere sessies.
Aanmelding
Voor deelname is aanmelding noodzakelijk. Nadere informatie en aanmelden kan via communicatie@pknhilversum.nl. Geef bij aanmelding datum of data van de sessie(s) op. Daarna ontvang je de uitnodiging voor de betreffende sessie(s) per mail.
Meer informatie over het beleidsplan en de vragen van de Algemene kerkenraad vind je op www.pknhilversum.nl/beleidsplan-pgh.
 
 
Prioriteiten Beleidsplan  Zoomsessie 20u00 Telefoonsessie 20u00
Verbondenheid en autonomie geloofsgemeenschappen PgH 19 januari
Paul-Dirk van Buuren
20 januari
Paul-Dirk van Buuren
     
Financiën en gebouwen 14 december
Hans Zwagemaker
21 januari
Robert den Toom
     
Missionaire gemeente 13 januari
Rianne ten Voorde
27 januari
Rianne ten Voorde
     
Kinderen en jongeren 15 december
Renate Japenga
18 januari
Renate Japenga
     
Diaconaat 12 januari
Dik Verboom
26 januari
Dik Verboom
     
PgH-brede communicatie 14 januari
Miranda Hoff
1 februari
Miranda Hoff
 
Bijbelvlog
In de lockdown periode is ds. Willem Nijsse begonnen met een Bijbelvlog. Daarin geeft hij Bijbelstudies bij het levensverhaal van Jakob, wat we lezen in Genesis. Hoewel hij lang geleden leefde, kunnen we ons ook vandaag de dag herkennen in Jakob. In zijn ambitie, zijn streven, zijn geloof en zijn angst. Het is verrijkend om jezelf te spiegelen aan deze Jakob. Van deze vlog verschijnen twee afleveringen per week. U kunt ze kijken op www.diependaalsekerk.nl.
Groeten!
Willem Nijsse
Predikant Diependaalsekerk Hilversum
www.diependaalsekerk.nl
06-40794651 (di, do)
Agenda:
- zo. 10 jan. 10.00 uur Eerste zondag na Epifanie: de doop van Jezus.
- ma. 11 jan. 20.00 uur Digitale nieuwjaarsreceptie Algemene kerkenraad
- di.  12 jan. 20.00 uur Zoomsessie: Diaconaat
- wo. 13 jan. 20.00 uur Zoomsessie: Missionaire gemeente
- do. 14 jan. 20.00 uur Zoomsessie: PgH-brede communicatie

Het Christelijk Spiritueel Centrum
Ik wens jullie Gods zegen voor 2021!
Deze week verscheen het ervaringsverhaal van Marian, die creatief mensen bemoedigt met zelfgemaakte olierollers. Een mooie leestip! U vind nog meer mooie blogs op de site; sommige heel praktisch, anderen meer reflectief. Met het centrum willen we vooral aanwezig zijn in de stad, maar Marian ontmoette ik - niet toevallig - op #Gracelandfestival2019 en dat leidde tot een mooie ontmoeting.
Kijk in Agenda voor actuele workshops.
Met hartelijke groet,
Tjitske Volkerink, pionier namens de PKN, PgH en Stichting City of Life
Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp