Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel
24 Januari 2021

Bemoediging

Een avondklok
 
Dit weekend gaat, voor het eerst sinds de tweede wereldoorlog, een avondklok in. Regering en parlement hebben geworsteld met de concrete uitvoering maar nu komt het er toch van. In vergelijking met sommige andere landen is het een milde maatregel: in Frankrijk moet je na 18.00 uur al binnen zitten, wij mogen tot 21.00 uur nog op straat.
Deze maatregel is er één in een lange rij die allemaal een vorm van beperking van persoonlijke vrijheid betekenen. Omwille van een groter goed wordt van ons gevraagd om onszelf te beperken. Je merkt dat een kleine groep mensen het daar heel moeilijk mee heeft. Als je je probeert in te leven in een eigenaar van restaurant of zgn. niet-essentiële winkel dan kun je daar alleen maar begrip voor opbrengen. Je ziet aan alle kanten dat die mensen dan ook met alle mogelijke initiatieven komen om de zaak gaande te houden. Dat doen we allemaal op onze eigen manier.
Toen we in voorjaar 2020 in de eerste lockdown zaten merkte ik dat er weinig behoefte was onder leden van onze wijkgemeente om elkaar via videoverbindingen op te zoeken – in elk geval bij die gelegenheden waar ik zelf zicht op had. Ik vraag mij af: is dat misschien inmiddels veranderd? Als dat zo is dan hoor ik dat graag. Laten we dan samen creatief zoeken naar nieuwe vormen van ontmoeting!
En laten we blijven ‘hopen tegen alle wanhoop in’ – het motto van de Taizéviering komende zondagmorgen.

Erik van Halsema

 
Kerkdienst
 
Zondag 24 Januari 2021
Derde zondag na Epifanie

 


Motto: ‘Hopen tegen alle wanhoop in’
 
Lezingen: Psalm 62
   
In deze meditatieve viering in Taizé-stijl staan we letterlijk stil bij de woorden van psalm 62.
Alleen bij God vindt mijn ziel rust. Wat verlangen we daar naar, in deze onrustige tijd. We hopen tegen alle wanhoop in.
We luisteren naar enkele bekende Taizé liederen en genieten van de rust en intensiteit van deze muziek. Muzikale medewerking door Klaas de Haan (orgel en vleugel) en Sophie Hoogeboom (viool).

 
Liederen:
Lied ‘Mijn ziel vindt rust en vrede bij God alleen’ [Psalm 62b]
Lied ‘Laudate omnes gentes’ [117d]
Lied ‘Bleib mit deiner Gnade bei uns’[256]
Lied ‘In deze stilte’ (op vleugel en viool)
Lied ‘Wait for the Lord’
Lied ‘Ubi caritas’[568a]
Lied ‘Nada te Turbe’[900]
Voorbereidingsgroep: Sebastiaan Hexspoor en Jan de Leede
Orgel/vleugel:            Klaas de Haan.
Viool:                        Sophie Hoogeboom.
Zang:                        Joep Mourits
Ouderling van dienst: Anne-Mareike Schol.
Diaken:                     Joanne Schuitemaker.
Kerkrentmeester:       Philip Posthumus.
Gastheer:                  Rita van Bokhorst.
Team Beeld & Geluid:  Christian Taal, Henk Verrij en Albert v.d. Burgh
 
De volledige orde van dienst is te vinden op onze website,
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/uploads/klant495/files/210124-voor-website.pdf
U kunt de kerkdienst meevieren via internet. Nu met beeld.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
Er is geen kindernevendienst en geen jongerendienst.
 
Collecteren in De Morgenster
De Diaconale Najaarsactie voor Syrië heeft tot nu toe 1400 euro in totaal opgebracht.
De collectedoelen van komende zondag zijn:
  1. De tweede van de 3 delige thermometer actie voor Stichting Mensenkinderen Veel mensen in Albanië, Armenië en Moldavië leven in armoede en onzekerheid. Dit jaar is het aantal arme mensen in deze landen enorm gegroeid t.g.v. de corona-crisis. Veel mensen verloren hun baan of werk als dagloner. En er is geen financieel vangnet zoals in Nederland. Geen werk betekent daar: geen inkomen en dus armoede, honger en grote problemen. En dan is nu ook nog de koude winter in aantocht. Een periode die extra zwaar is. Ouders zijn radeloos: Hoe moeten zij hun kinderen eten geven? Bejaarden zijn kwetsbaar: Wie helpt hen in deze moeilijke tijd? Mensenkinderen is begaan met deze radeloze en kwetsbare medemensen. Met hulp van lokale (kerkelijke) vrijwilligers geven we hen niet één maand, maar vier maanden lang  (december t/m maart) een uitgebreid voedselpakket. Het is voor hen het verschil tussen knagende honger en een gevulde maag. Al voor 25 euro heeft een arm gezin een voedselpakket. Alvast heel hartelijk dank voor uw liefdevolle gift!
  2. Plaatselijke kerk
  3. Missionair werk
U kunt uw gift overmaken op:
rekening NL79 RABO 0373 7117 94
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hilversum
o.v.v. Thermometeractie Mensenkinderen, Plaatselijke kerk of Missionair werk.
Of nu ook digitaal via de appostel-app betalen.

Bloemen
Op 17 januari zijn de bloemen met een hartelijke groet gegaan naar Dory Geerestein. Vanuit het pastorale team is een tweede bos bloemen naar Erna Doornekamp gegaan.
 

Berichten De Morgenster

Uit de kerkenraad
Op dinsdag 12 januari heeft de kerkenraad voor de zesde keer in dit seizoen vergaderd. Deze vergadering was online.
De vergadering stond bijna volledig in het teken van het beleidsplan ’PgH 2020 en verder’. In het beleidsplan staat de vraag centraal: Hoe kunnen we in de nabije toekomst in Hilversum een vitale gemeente van Jezus Christus zijn met de middelen die we hebben?
De Algemene Kerkenraad heeft naar aanleiding hiervan vragen ter bespreking aan alle wijkgemeenten gesteld. Op deze avond ging het om de vraag van profilering. Naast de kerkenraadsleden namen ook leden van de taakgroepen Eredienst, Communicatie en Vorming & Toerusting deel aan het gesprek.
Donderdag 21 januari was er online ook een gemeenteberaad over dit onderwerp.
Vrijdag 29 januari a.s. is er een extra kerkenraadsvergadering. Dan gaat het over de onderwerpen Diaconie, Communicatie, Financiën en Gebouwen, Jeugd en Jongeren en Missionaire Gemeente. Daarover zijn ook gesprekken met gemeenteleden gevoerd.
Op grond van alle deze boeiende gesprekken zal er reactie worden geschreven aan de Algemene Kerkenraad.
De steeds veranderende maatregelen rond de lockdown vraagt ook van onze wijkgemeente steeds opnieuw aanpassingen. Live vergaderingen zijn nu niet mogelijk. Gelukkig kan er veel online gebeuren, maar niet alles.
Daarom heeft de kerkenraad besloten om het gesprek rond de kerkmuziek dat gepland stond in het voorjaar tijdelijk uit te stellen.
 
Bedankt!
Zoveel kaarten,
zoveel woorden,
en zoveel troost.
Wij willen u bedanken voor uw steun en uw medeleven na het overlijden van mijn dochter  / mijn zus.
Ook willen wij u bedanken voor de bloemen die wij mochten ontvangen na de dienst van zondag 17 januari 2021.
Wij hebben ons enorm gesteund gevoeld.
Dorie Geerestein
Erna Doornekamp-Geerestein
Verhuisd
Mevrouw Fabries is verhuisd naar
Woonzorgcentrum Lopes Dias, kamer 151
Lopes Diaslaan 213 1222VC
Binnenkort is zij te bereiken op telnr.: 035 6859226
 
Hoe gaat het met…?
In deze tijd van een nog strengere lockdown zijn er nog minder mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te spreken.
Daarom willen we in De Morgenster Actueel het rubriekje Hoe gaat het met… starten.
Een klein berichtje van een gemeentelid (als het kan met foto) die vertelt hoe het met hem/haar gaat, hoe de afgelopen week was en wat je gaande houdt.
Wie wil het spits afbijten? Stuur een mail naar Hennie Burggraaff: sophialaan@gmail.com

Aanpassingen kerkzaal zijn gestart
Onlangs besloot de kerkenraad tot aanpassingen in de kerkzaal van De Morgenster. Met als doel verbeteringen van het geluid, de projectie en van de uitlichting van het liturgisch centrum. Plus de installatie van camera’s en apparatuur voor kerk-tv. In De Morgenster Actueel van twee weken geleden schreef Joep Mourits daar al over vanuit de werkgroep Licht, beeld en geluid.
Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart. De lockdown biedt daarvoor een goede mogelijkheid. Inmiddels is een regie-eiland voor onder meer kerk-tv gebouwd achterin de kerkzaal. Zie daarvoor de foto’s. De afwerking komt later.
Komende week wordt verder gewerkt aan de aanleg van de infrastructuur voor de nieuwe geluidsinstallatie, schermen, camera’s en lichten. Met architect Jim Klinkhamer zijn wij in gesprek over aanpassingen van de koortrap en de ruimte linksvoor in de kerkzaal. Ook Max Cramer, de voorzitter van de toenmalige bouwcommissie van De Morgenster, is daar nauw bij betrokken. Uiteindelijk beslist de wijkkerkenraad over de voorstellen van de architect. Wij houden jullie op de hoogte van de vorderingen.
Werkgroep Licht, beeld en geluid
Omzien naar elkaar
Afgelopen week ontvingen de meesten van jullie een envelop met een kaarsje met een boodschap. Wat was ik blij met zoveel mensen die hielpen met bezorgen, daarmee was de actie al geslaagd.
Helaas is gebleken dat de lontjes die ik los moest maken voor de boodschap toch iets minder goed branden waardoor de boodschap wellicht spannend en verborgen blijft.
Om de boodschap te vinden kunt u ook het kaarsje uit elkaar halen.
In ieder geval was dit de boodschap: Hoop en moed voor u en jou.
Dat wensen we u en jullie van harte toe in deze tijd van steeds minder mensen mogen ontvangen en erop uit mogen. Laten we vooral blijven omzien naar elkaar!
Warme groet,
Elma en Geri
Elke steek is liefde
Wat mochten we uit diverse kerken al mooie handgemaakte spullen ontvangen. Veel van die spullen heeft inmiddels een nieuwe eigenaar gevonden. Het is hart verwarmend. Dank voor uw goede gaven. In februari kunt u nog steeds wol werk inleveren. Daarna is vooral gewone kleding welkom. U kunt mij altijd als contactpersoon benaderen, dan kan ik ervoor zorg dragen dat het op de juiste plaatsen komt. 
Warme groet,
Christiana en Geri (posthumusphilip@outlook.com) 
Kerkdiensten de komende tijd:
Er hebben wat wijzigingen plaatsgevonden die niet in de eerstvolgende Kerkbrink staan. Vandaar een nieuw overzicht van de kerkdiensten.
 
zo 24-jan. 10.00 uur  Jan de Leede en Sebastiaan Hexspoor Meditatieve viering
zo 31-jan. 10.00 uur   Ds. Erik van Halsema  Gezinsviering m.m.v. Bread & Fish
zo 07-feb. 10.00 uur   Ds. Erik van Halsema  Zondag van het Werelddiaconaat

Actie Kerkbalans: Voor de kerk van morgen
Opnieuw geplaatst omdat er een stukje tekst was weggevallen
Komende week vallen de verzoeken om mee te doen aan Kerkbalans weer in de bus. In je digitale mailbox of door de brievenbus. Dat laatste wordt mogelijk gemaakt door onze ‘lopers’ die ondanks corona de enveloppen van Kerkbalans wegbrengen en weer ophalen. Grote hulde. Heel veel dank daarvoor!
Graag bedanken we ook alle Morgensterren die afgelopen jaar financieel hebben bijgedragen aan onze geloofsgemeenschap. De opbrengst van Kerkbalans 2020 was hoger dan het jaar daarvoor. Daar zijn we dankbaar voor. De collecten leverden overigens minder op. Dat viel helaas met de beperkingen voor de kerkdiensten te verwachten.
De kosten van onze geloofsgemeenschap zijn al enige jaren hoger dan de inkomsten. De Protestantse gemeente Hilversum helpt ons gelukkig het tekort te dragen. Mogen wij erop rekenen dat je naar draagkracht bijdraagt aan Actie Kerkbalans 2021?
Toelichting op de cijfers
Wil je meer weten over de financiële situatie van de Protestantse gemeente Hilversum en van De Morgenster in bijzonder? Doe dan mee aan de zoomsessie van de kerkrentmeesters op 17 januari om 12u00. Kerkrentmeesters van De Morgenster verzorgen dan een toelichting en gaan in op vragen.
Geef je op via wvk@morgensterhilversum.nl. Vervolgens ontvang je de link en de toegangscode van de sessie.
Kerkrentmeesters van De Morgenster,
Casper Bos, Philip Posthumus, Ries de Winter, Andries Furster en Joep Mourits
Overige berichten

Volg de actualiteit op de website van Protestants Hilversum
Op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum
zijn actuele berichten te vinden van álle activiteiten in de verschillende Prot. kerken
Over:
Bijbelcafe
Op woensdag 3 februari a.s. begint weer het Bijbelcafe over De wereld als schepping.
De voorbereidingen om deze avond via een live stream thuis te kunnen volgen zijn in volle gang. Meer informatie hierover is de te vinden op de website van het bijbelcafé http://www.bijbelcafe.nl/ en in De Morgenster Actueel van volgende week.
Kaj ter Voorde, voorganger in de geloofsgemeenschap Vitamine G, zal 3 februari spreken over de vraag Waar is God gebleven?
Geloofsopvoeding
Dinsdagavond 26 januari zou de tweede avond over geloofsopvoeding plaatsvinden, met Lucré van Putten. Na een boeiende eerste avond verheugden we ons op de tweede, met weer nieuwe thema’s. Vanwege de nieuwe Coronamaatregelen hebben we besloten deze avond te verplaatsen naar verderop in het jaar. Liefst een moment waarop we lijfelijk bij elkaar kunnen komen en Lucré ons kan inspireren door niet alleen haar kennis in een lezing te delen, maar dat ze ook aan workshoptafels met ons aan de slag kan. Dan is Lucré in haar element en kunnen we nog meer van haar leren. Een nieuwe datum wordt t.z.t. bekendgemaakt. Houd Kerkbrink, de PgH-website en de nieuwsbrieven in de gaten. Ik verheug me er al op!
Hartelijke groet,
Rianne ten Voorde, Vitamine G

Agenda:
- zo.   24 jan. 10.00 uur   Jan de Leede en Sebastiaan Hexspoor Meditatieve viering
- ma.  25 jan. 19.30 uur   Taakgroep Eredienst
- di.    26 jan. 20.00 uur   Telefoonsessie Diaconaat
- wo.  27 jan. 20.00 uur   Telefoonsessie Missionaire gemeente
- vr.    29 jan.                    extra wijkkerkenraad i.v.m. beleid PgH
- zo.   31 jan. 10.00 uur    Gezinsviering
- ma.    1 feb. 20.00 uur   Tefoonsessie PgH-brede communicatie
- wo.    3 feb.                    Bijbelcafe. Kaj ter Voorde “Waar is God gebleven”.

 
Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp