Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel
21 Februari 2021

Openingsstuk

Alles wat over ons geschreven is…
… vormt de openingszin van een lied dat Willem Barnard begin jaren zestig schreef. Een geladen tekst waarbij Frits Mehrtens een geladen melodie schreef. De eerste strofe is mogelijk bekend bij u, want wordt als lied 536 vrijwel jaarlijks gezongen:
 
         Alles wat over ons geschreven is
         gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
         de tien geboden en de veertig slagen,
         dit hele leven dat geen leven is.
 
Naast dit lied, geschreven voor Aswoensdag, schreef Barnard ook het lied dat we onder nr. 556 in ons liedboek vinden. Dat lied is bedoeld voor de Palm- en passiezondag. Het heeft dezelfde melodie en een tekst die als een variatie geschreven is op lied 536. Het loont om beide versies eens naast elkaar te leggen! Lied 556 heeft een vijfde, extra couplet. Ik laat dat altijd zingen als slotlied op Palmzondag. Heftige woorden waarvoor wij ook in dit jaar niet willen vluchten:
 
         Dit is uw opgang naar Jeruzalem
         waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
         vrede aan allen die uw naam verhogen:
         heden hosanna, morgen kruisig Hem!
 

Erik van Halsema

Kerkdienst

Zondag 21 Februari 2021


Motto: ‘Roept Hij mij aan’


Voorganger: ds. Marnix van der Sijs
 
 
 
Lezingen: Johannes 12: 1 - 8


 
Liederen:
Lied ‘Heil hem wien God een plaats bereidt’ [ Ps.91: 1 en 2]
Lied ‘Kyrie eleison’[301-k]
Lied ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ [791 1,2 3 en 4]
Lied ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’ [992]
Lied ‘Bij de Jacobsbron’ [188] (declamatie)
Lied ‘Die ons schiep’ [266]
 
Orgel/vleugel:            Klaas de Haan.
Zang:                        Aliek de Bruin.
Lector:                      Machteld Eilander.
Ouderling van dienst: Machteld Eilander.
Diaken:                     Eveline Bersma.
Kerkrentmeester:       Ries de Winter.
Gastheer:                  Rudi Volkerink.
 
De volledige orde van dienst is te vinden op onze website,
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/
U kunt de kerkdienst meevieren via internet. Nu met beeld.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
Er is weer kinderdienst online (zie kinderwerk) en voor de jongeren (zie agenda).
 
Collecteren in De Morgenster
De collectedoelen van komende zondag zijn:
 1. KiA 40 dagen WD Kerken in Moldavië helpen kwetsbare mensen
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven.
 1. Plaatselijke kerk
U kunt uw gift overmaken op:
1e collecte:   wijkdiaconie   NL89 RABO 0373 7118 08 o.v.v. KiA Moldavië
2e collecte:   centraal         NL45 RABO 0373 7225 91 o.v.v. plaatselijke kerk
m.b.v. een overschrijving met bovenstaande banknummers.
Via de link:
https://site.skgcollect.nl/265/gift/165907ef78063d434e4e81d77f8e5d50 of de QR code of via de Apostelapp

of de QR code of via de Apostelapp
Bloemen
Op 14 februari zijn de bloemen met een hartelijke groet gegaan naar Anke Jacobi.


Berichten De Morgenster

Van de Diaconie
Omdat gemeenteleden nu niet meer bij de kerkdiensten aanwezig kunnen zijn, is het ook niet meer mogelijk om een voorbede-wens in het voorbedeboek te schrijven.
De diaconie heeft echter een mailadres waarop u uw wens kenbaar kunt maken.
De diaken van dienst zorgt dan dat deze wens in het voorbedeboek komt.
Het adres is:
 
Paaskaarten actie
Zaterdag 27 februari is er in onze kerk van 10-12 uur gelegenheid om een kaart te schrijven naar een gedetineerde.
De kaart is voor de gedetineerde zelf bij wijze van hart onder de riem, maar er zit ook een tweede kaart aan vast die zelf te versturen is.
Uiteraard zit daar ook al een postzegel op van u.
Bij de ingang kunt u de kaart met de postzegels kopen en beneden in de grote zaal beschrijven.
Houdt u er rekening mee dat u misschien even zult moeten wachten, omdat er maar 4 mensen tegelijk kunnen schrijven i.v.m. de coronamaatregels.
 
Paaswijkbrief
Al een paar vragen gehad van vroege vogels, die wilden weten wanneer de deadline voor de paaswijkbrief is, dus hoog tijd om daar wat aan te doen. De deadline is 7 maart en de Paaswijkbrief ligt 2 weken vóór Pasen in de kerk voor verspreiding. Alles is veranderlijk in deze tijd, maar we maken gewoon weer een wijkbrief waarin plaats is voor terugkijken op de afgelopen tijd of vooruitzien naar de plannen die we toch maar maken. Het laatste uiteraard onder voorbehoud i.v.m. coronaregels.
Nog 3 weken om een artikel te bedenken, je kunt het sturen aan:
wijkbrief@morgensterhilversum.nl
We zien de bijdragen met belangstelling tegemoet en wensen iedereen inspiratie en succes. Met hartelijke groeten,
Nel Dees en Henk Verrij.
 
Klimaatalarm 14 maart
"De Wereld als Gods Schepping"  is ons jaarthema. Daaronder valt natuurlijk ook de klimaatverandering. Op 14 maart om 15 uur wordt in vele steden in Nederland aandacht gevraagd voor het klimaat. Als De Morgenster hebben we ons aangesloten bij de roep om aandacht voor het klimaat op 14 maart. We houden u op de hoogte,
diakenen van De Morgenster. 
Online gemeenteberaad 25 februari
De afgelopen maanden hebben we als Morgenster een proces van bezinning doorgemaakt naar aanleiding van de vragen die de Algemene Kerkenraad aan ons heeft gesteld. Die vragen betreffen zes thema’s uit het beleidsplan ‘PgH 2020 en verder’. Hoe gaan we verder, gezien de krimpende ledenaantallen en de moeilijk vervulbare vacatures? Past de structuur nog bij wie we willen zijn? Zijn de financiën op langere termijn houdbaar? Er ligt nu een concept-rapportage met de antwoorden die we als gemeente hebben geformuleerd. Graag willen we dat met u en jou delen. Op donderdag 25 februari van 19:30 – 21:00 uur is daarvoor een Zoom-bijeenkomst, zie hierbij de link.
Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/6833471158
Meeting ID: 683 347 1158
 
Hieronder nog een korte samenvatting van de rapportage (als u het gehele stuk wilt lezen, stuur dan even een mailtje naar jandeleede@modernworkx.nl ).
 
Inleiding
De Algemene Kerkenraad van de PGH heeft alle wijkgemeenten uitgenodigd om voor 1 maart 2021 als gemeente en kerkenraad met elkaar in gesprek te gaan over de zes beleidsonderdelen van het plan. Voor die gesprekken zijn er per onderwerp vragen opgesteld die het gesprek richting geven (zie bijlage 1: Vragen over prioriteiten Beleidsplan PgH 2020 e.v.). In het beleidsplan staan de volgende zes thema’s:
 1. Verbinding
 2. Missionaire Gemeente
 3. Jeugd en Jongeren
 4. Communicatie
 5. Financiën en gebouwen
 6. Diaconaat
Observaties
 1. Het was – ondanks alle coronamaatregelen – toch goed om met elkaar zo diepgaand te spreken over deze belangrijke onderwerpen wat betreft de toekomst van de gemeente.
 2. Online gesprekken zijn vermoeiend, maar ook online kan tot de kern gekomen worden, mits er tijd genoeg is en de groep niet te groot.
 3. Naar schatting hebben ongeveer 40 mensen meegedaan aan de gesprekken, een flink deel van de actieve en betrokken gemeenteleden. We kunnen daarmee spreken van een gemeente breed proces.
 4. De algemene opbrengst is in elk geval dat de vragen van de AK een grote stimulans zijn geweest in de bezinning over de toekomst. Het urgentiebesef dat er keuzes gemaakt moeten worden is gegroeid.
Verbinding
 1. Een sterkere verbinding met de PgH kan op veel instemming rekenen. Dat geeft een soort vloer aan de activiteiten op wijkniveau. De samenwerking is al flink gegroeid de afgelopen jaren.
 2. Het opgeven van autonomie ten behoeve van een sterkere verbinding met de PgH wordt over het algemeen ook met instemming op gereageerd.
 3. Bij verbinding en autonomie moet wel duidelijk per onderwerp aangegeven worden waar het over gaat, bijvoorbeeld bovenwijkse activiteiten op het gebied van vorming & toerusting, diaconaat en jeugd- en jongerenwerk. Bij al deze en ook de andere domeinen blijft een afweging dat op bovenwijks niveau de activiteit groter en met meer massa en impact kan zijn, terwijl de behoefte aan eigen activiteiten voor de vorming van een gemeenschap ook groot is.
 4. Profilering ligt gevoelig. Het woord profilering alleen al, teveel marketing denken. Fundamenteler is het bezwaar dat bij profilering van de Morgenster het op termijn – denk na 5 jaar als er predikanten met emeritaat gaan of eerder vertrekken – moeilijker wordt om samen te gaan met andere wijkgemeenten.
 5. Een duidelijker profiel kiezen is een proces van lange adem, zie alle ‘nota benes’ die zijn besproken:
NB1. Je bent altijd van alles een beetje, maar legt een accent
NB2. Je wordt sterk gekleurd door actieve groep betrokkenen
NB3. Kiezen voor profiel is langdurig proces
NB4. Elke profielkeuze heeft gevolgen voor vormgeving viering/kerkmuziek
NB5. Theologische ligging geeft inkleuring aan profielen
NB6. PgH breed is er ook een gezamenlijk aanbod van leren en dienen
NB7. Je kiest als PgH gezamenlijk voor diverse profielen
NB8. Keuze maken samen met gemeente (draagvlak)
NB9. PgH-leden kiezen dan meer voor profiel dan voor geografische wijk
 1. Wel is draagvlak voor het leggen van een accent op de volgende sterpunten
  1. laagdrempelig eigentijds-missionair: ‘kerk in de buurt’
  2. diaconaal-actief, maatschappij kritisch
  3. contemplatief in de zin van rust, bezinning, gesprek en gebed, kloostersfeer en liturgisch
 2. Een bezinning op de keuze van profilering is gewenst, gezamenlijk met de andere wijken van de PgH, met name Regenboog en Bethlehem.
Voor de overige thema’s, zie het uitgebreide rapport.

Afronding Missionaire Specialisatie
Afgelopen dinsdag hebben we in de wijkkerkenraad een artikel van mijn hand besproken dat ik voor de afronding van de leergang van de Missionaire Specialisatie geschreven heb. Hierin schets ik de weg die we de afgelopen jaren als Morgenstergemeente hebben afgelegd en trek ik lijnen door voor de verdere toekomst.
Een PDF met het artikel is beschikbaar. Als er mensen zijn die hierover in gesprek willen gaan: graag!
De link om de PDF te downloaden is hier te vinden:
https://www.morgensterhilversum.nl/missionair/
Erik van Halsema
Afwezigheid wijkpredikant
ds. Erik van Halsema is komende week afwezig (voorjaarsvakantie)
 
Kinderwerk: we gaan weer van start!
De laatste tijd was het stil op het gebied van kinderwerk, op een gezinsviering op 31 januari na - blijkens de reacties en kijkcijfers een lichtpuntje voor veel gezinnen van binnen en buiten De Morgenster!
Maar we gaan weer van start!
Zaterdag 20 februari 11-12:30 uur: knutselen, spelen en gewoon gezelligheid in de koffiezaal voor alle kinderen van de basisschool. Brengen en ophalen gebeurt bij de deur. Opgeven is fijn, maar niet verplicht (posthumusphilip@outlook.com / 06-28476291).
Vanaf zondag 21 februari 10:00: Online kinderdienst rond het veertigdagenproject Een spoor van liefde. Iets voor 10 uur zit iemand van de kinderdienstleiding klaar voor kinderen en hun ouders die samen naar Pasen willen toeleven. Klik op https://meet.jit.si/kndmorgensterhilversum om mee te doen. Ook hiervoor is opgeven fijn, maar niet verplicht. Wekelijks sturen we een kort bericht over wat je eventueel kunt voorbereiden. Ontvang je dit nog niet via e-mail of What's app? Laat het even weten (posthumusphilip@outlook.com / 06-28476291).
We hebben er zin in jullie (weer) te zien!
Het kinderdienstteam
Tijd collecte Present
Beste gemeenteleden van De Morgenster.
Opgeven voor de tijdcollecte kan nog tot en met 7 maart via deze link: www.stichtingpresent.nl/hilversum/tijdcollecte/
Vragen? Mail naar coordinator@presenthilversum.nl of bel naar 06-21925630 (Carine Heinhuis)
Zes bijzondere vespers in de 40 dagentijd online 
Woensdag 24 februari a.s. van 19.30-20.00 uur is de tweede van zes oecumenische vespers in de 40-dagentijd. Zolang de lockdown er is, zullen de vespers online te volgen zijn.
Thema dit jaar zijn de zogenoemde zeven kruiswoorden, die Jezus sprak aan het kruis. De kunstenaar René Rosmolen heeft de weg van Jezus naar en aan het kruis verbeeld in indrukwekkende pasteltekeningen, die te zien zullen zijn. De componist Hadyn heeft de kruiswoorden verklankt en elke vesper zal een kruiswoord van hem te horen zijn. Woensdag a.s. gaat het over het kruiswoord: Voorwaar ik zeg u, heden zult ge met mij in het paradijs zijn.
Voorganger en lector zijn: Elroy Kaak en Hannie Verkerk. Organist is Klaas de Haan.
De link is: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden

 
Hoe gaat het met…?
In deze tijd van een strengere lockdown zijn er nog minder mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te spreken.
Daarom is in De Morgenster Actueel het rubriekje Hoe gaat het met… gestart.
Een klein berichtje van een gemeentelid (als het kan met foto) die vertelt hoe het met hem/haar gaat, hoe de afgelopen week was en wat je gaande houdt. Doe mee en stuur een mail naar Hennie Burggraaff: sophialaan@gmail.com

Deze week een bericht van Elma Hoekstra
Begin december ontving ik een positieve Covid-test. Ik kreeg snel zware coronaklachten. Nu volg ik een intensief Covid-herstelprogramma bij de fysiotherapeut. Dat helpt zeker, al is het nog erg zoeken naar de balans tussen iets willen en iets kunnen, zonder een terugval te krijgen. Gelukkig bleef het gezin coronavrij. Lieve mensen, let goed op jezelf en de mensen om je heen!

 
Overige berichten

Volg de actualiteit op de website van Protestants Hilversum
Op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum
https://www.pknhilversum.nl/
zijn actuele berichten te vinden van álle activiteiten in de verschillende Prot. kerken
Over:
 
*https://www.pknhilversum.nl/27-februari-bachinjectie-in-grote-kerk/
*https://www.pknhilversum.nl/kalender-bij-40-dagentijd/
Een nieuwe reeks Film en Religie in de Veertigdagen
Dinsdag 23 februari in het filmtheater zou de filmreeks FILM & RELIGIE, Films in de Veertigdagentijd, van start gaan. Voor het tiende jaar op rij hopen Filmtheater Hilversum, de Regenboogkerk en de Oudkatholieke parochie Sint Vitus tijdens de Veertigdagentijd voor Pasen deze 6-delige cyclus met films over lijden en opoffering te kunnen brengen.

 
Helaas de hele filmreeks afgelast
 
 Agenda:
- zo.  21 feb. 10.00 uur   Online kerkdienst Zondag ‘Invocabit’ met ds. Marnix van der Sijs
- zo.   21 feb. 15.00 uur   Bijpraten met Renate Japenga. https://tinyurl.com/rgbkoffie
- di.    23 feb. 20.00 uur   Wat doet een lockdown met ouders?
- wo.  24 feb. 19.30 uur   Tweede online-vesper in de 40-dagentijd
- do.   25 feb. 19.30 uur   Online gemeenteberaad beleid PgH
- zo.   28 feb. 10.00 uur   Zondag ‘Reminiscere’. Voorganger Alain Verheij
- wo.    3 mrt. 19.30 uur   Derde online-vesper in de 40-dagentijd
- wo.    3 mrt. 20.00 uur   Bijbelcafe door Erik van Halsema over God schenkt ons de tijd
Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp