Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel 26 April 2020 Misericordia Domini
Ichthus-symbool. Vaticaans museum, 4e eeuw
Kerkdienst
 
Komende zondag in het kort
Gezamenlijke viering van de Regenboogkerk en de Morgenster, in de Regenboogkerk opgenomen met ambtsdragers en enkele zangers.
Het valt niet mee, leven in de woestijn. ‘Is de Eeuwige nu in ons midden of niet?’, luidt de vraag van het volk Israël.
Het valt niet mee, leven in een tijd van gedeeltelijke lockdown. Mensen krijgen last van ‘huidhonger’ of, mooier gezegd: ‘aanrakingsverlangen’. De leerlingen krijgen opnieuw fysiek te maken met de opgestane Heer, nu bij het Meer van Tiberias. Een overvloedige vangst is hun deel, op aangeven van Jezus die zelf de vis/ichthus is [Lied 644, couplet 5!.
Derde zondag van Pasen – Misericordia Domini
Thema: “Volhouden in de woestijn”
Voorganger: Erik van Halsema
Ambtsdrager: Evelien Bouwmeester
Lector: Aliek de Bruin
Schriftlezingen: Exodus16: 28-17:7; Johannes 21: 1-14
Liederen: 622, 1.4.6; 16b; 301k; 655; 806, 1.2; 362, 1.2; 644; 811; 659; 415,3
Medewerking: Klaas de Haan; kwartet bestaand uit Machteld Eilander, Peter Hartman, Marjanne Lammertsma en Richard Stroband
Linken:
Regenboogkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk
Kinderdienst:
https://meet.jit.si/kinderdienstrgb
Tienerdienst:
https://meet.jit.si/tienerdienst  start 11.30 uur
 
Collecte
Het collectedoel voor zondag 26 april is de Diaconie.NL89 RABO 0373711808 Wijkdiaconie De Morgenster - Hilversum
Uw gift wordt (onder meer) besteed aan:
  1. het steunen van diaconale projecten in binnen- en buitenland;
  2. het ondersteunen van diverse lokale projecten in Hilversum, zoals SchuldHulpMaatje, Inloophuis Wording, Stichting Present, Aandacht Helpt (vluchtelingen);
  3. individuele ondersteuning van mensen die financieel en sociaal in de knel gekomen zijn;
  4. de jaarlijkse vaste bijdrage voor het diaconale werk van de landelijke kerk.
De inkomsten van de collecte van 5 april (de Diaconie) waren € 85,-
De inkomsten van de paas-collecte van 12 april (de Diaconie) waren € 115,-
Omdat er weer maar 1 collectedoel is, wil ik toch nog een keer het Activiteitenfonds onder uw aandacht brengen.
Uit het Activiteitenfonds van de Morgenster betalen we vrijwel alle sociale en verbindende wijkactiviteiten.
Ook nu er even geen fysieke diensten zijn, lopen veel van de gewone kosten door (denk aan drukwerk, administratie en enkele abonnementen op vakbladen voor de kerkenraadsleden)
Graag doen wij dan ook een beroep op u om in deze tijd waarin geen collectes worden gehouden daaraan uw bijdrage te leveren.
U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL67 RABO 0373 7224 86. Onder vermelding van "activiteitenfonds"
 
Bloemen zondag 26 april
De bloemengroet,-vooralsnog via een kaart-, gaat komende zondag naar Geertje van Maanen, die onlangs na een maandenlang verblijf in het ziekenhuis weer naar huis is gegaan.
 
Bemoediging
 
Leven in déze tijd
De huidige tijd met alle beperkingen van dien pakt voor werkende mensen op volledig verschillende manieren uit. Er zijn er die het nu op de gewone werkplek drukker dan ooit hebben. Dat geldt niet alleen voor mensen die in de ziekenhuizen werken, zo heb ik gemerkt. Ook anderen moeten eindeloos improviseren en extra uren draaien. Bij een tweede groep gaan de werkzaamheden via thuiswerken door. Ook dat vraagt improvisatie, zeker als je schoolgaande kinderen hebt. Een derde groep tot slot zijn al die mensen van wie het werk opeens stil is komen te liggen. Er komen geen orders meer binnen. Er kunnen geen concerten meer gegeven worden. Ik denk dat het bij die groep het sterkst is dat het nu ook mentaal echt moeilijk begint te worden, na een aanvankelijke periode van moed. De energie om van alles en nog wat aan te pakken begint weg te sijpelen. Al weken lang zit er niemand meer op je te wachten. Een fundamentele onzekerheid begint steeds meer aan je te vreten. Want je hebt werkelijk geen flauw idee hoe lang het allemaal gaat duren. De manier van werken die je altijd hebt toegepast, van plannen maken, doelen stellen en die gaan uitvoeren die werkt niet meer. Waar blijf je zelf? Hoe lang houd je dit uit?
In het seizoen 2018-2019 hadden we het in onze kerk als jaarthema over ‘tijd’. In mei 2019 hadden we daarbij een prachtige avond met de filosofe en schrijfster Joke Hermsen. Misschien was u daar zelf wel bij, dan weet u dat zeker nog. Op 23 april j.l.  had dagblad Trouw een groot artikel over de vraag hoe we dat doen: leven zonder toekomstplannen. Ook Joke Hermsen komt hierbij aan het woord. Zij stelt dat onze samenleving ons aanzet om per definitie op morgen gericht te zijn: we willen niet graag stilstaan bij het verleden, maar altijd vooruit en meer. Zij stelt dan dat de coronacrisis ons ook kansen biedt om na te gaan waarom we eigenlijk altijd zo met de toekomst bezig zijn. En dan haalt ze het begrip kairos aan dat ook centraal stond op die avond in mei 2019: ‘een door crisis ingegeven intermezzo, een interval waarin de dingen stilvallen’.
Zo vormen deze dagen die voor sommigen van ons dagen van grote leegte en stilstand zijn ook een uitnodiging om op zoek te gaan naar de bronnen van ons bestaan. Zoeken we naar middelen om het in deze ‘woestijn’ uit te kunnen houden. De dienst van komende zondag die als motto heeft ‘volhouden in de woestijn’ gaat over deze vraag: wat heeft God ons geschonken als bronnen om het inderdaad vol te houden?
Erik van Halsema
 
Berichten Morgenster
 
Kinderdienst online
Je kan meedoen met de dienst via de link: http://meet.jit.si/kinderdienstrgb het is handig om de kerkdienst van de Regenboogkerk te beluisteren, als de dominee het kindermoment heeft gehad gaan wij van start. Vanaf 10.00 kun je al jit.si aan zetten om te kijken hoe het werkt en er klaar voor te zijn. Zorg dat je geluid uiteindelijk uit staat als je nog aan het wachten bent. Je kunt je microfoon dan op mute zetten.
We gaan deze week verder met het schoenendoos project. Een doos waar we de komende weken dingen uit de verhalen in verzamelen, vorige week hebben we het eerste verhaal gehad, maar was nog niet iedereen hierop voorbereid, deze week kunnen we dus twee dingen in de doos maken, een wolk van watten en we gaan een kruikje kleien of tekenen. Vooraf of tijdens de dienst kun je ook je (schoenen)doos verder versieren.
Zie voor uitleg van dit project de mooie link van de Bethlehemkerk: https://www.bethlehemkerk.nl/index.php/actueel/5723-kijkdoos-god-zien hier kun je ook het verhaal van vorige week alvast nalezen.
Als het goed is hebben alle gezinnen een mail gehad met alle uitleg, heb je hem niet ontvangen geef dat dan even door aan Geri posthumusphilip@outlook.com
Warme groet, Geri
 
Tienerdienst online
Afgelopen zondag zijn we begonnen met een nieuwe serie voor de tienerdienst. We behandelen elke week een thema met de vraag wat de jongeren erover hebben geleerd in deze tijd van Corona. Voor afgelopen zondag hadden we hen gevraagd om een foto te maken van wat voor hen klein geluk is. We kregen foto’s en filmpjes met familie, huisdieren, bomen met bloesem en de zon, herinneringen en sport. Heel mooi om te zien en over te horen.
Komende zondag, 26 april is er weer tienerdienst en gaan we verder met de vraag: Wat heb je geleerd over goed onderwijs in deze tijd?
Inloggen vanaf 11:15 en we starten om 11:30 via https://meet.jit.si/tienerdienst

Zoom-in-Morgenster
Mist u het koffiedrinken op zondagmorgen na de dienst? Wilt u wel eens mensen ontmoeten uit de Morgenster die u nog niet kende? Daarvoor zijn we gestart met ‘Zoom-in-Morgenster’: wekelijks een videoverbinding met elkaar van ca 40 minuten.
De volgende Zoom-in-Morgenster is gepland voor dinsdag 28 april om 19.30 uur.
Je kunt inloggen met deze link: https://us02web.zoom.us/j/85214280943
 
Uit de kerkenraad
De achtste reguliere vergadering dit seizoen is op donderdag 16 april gehouden. Er is wederom digitaal vergaderd.
De kerkenraad kijkt positief terug op de vieringen in de Stille Week en op Paasmorgen. Omdat de eigen kerk gesloten is, is het fijn om predikant en enkele ‘eigen’ kerkleden te zien via de livestream.
De Paasboodschap van de voorzitters van de kerkenraden van Bethlehem- Regenboog- en Morgensterkerk was een geslaagd initiatief.
Er is besloten dat de Morgenster op zaterdagmorgen openblijft, zolang de Morgenster op zondag dicht is.
De financiën van de Morgenster 2019 zijn besproken.
De financiële situatie van de Morgenster is goed, er zijn een paar aandachtspunten: verhuur van het gebouw is in 2019 wat gedaald, de inkomsten van de wijkkas en het activiteitenfonds waren in 2019 ook minder. De kerkrentmeesters zijn bezig hiervoor een plan te maken.
Wat betreft de huidige situatie, de collectes zijn een punt van aandacht. Er is in de gezamenlijke viering met de Regenboogkerk één collecte voor de diaconie. Een goede keuze, maar daardoor wordt er niet gecollecteerd voor andere doeleinden. De kerkrentmeesters zullen zich hierop beraden en met een voorstel naar de gemeente komen.
Er is gesproken over de viering en het nagesprek op zondag 1 maart over de kerkmuziek en het artikel van Erik van Halsema in de Paaswijkbrief. De kerkenraad is verheugd over de hoge opkomst in de viering en de actieve deelname aan het gesprek na afloop. Het is de bedoeling dat de kerkenraad zich hierover verder gaat beraden.

Morgenster open op zaterdag
Op zaterdagmorgen blijft de morgenster voorlopig open om een kaarsje te branden, een gebedsintentie te schrijven, naar muziek te luisteren of de foto’s op de achterwand over de werken van barmhartigheid te bekijken. De kerk is geopend van 10.30-12.00 uur. De gebedsintenties worden tijdens de viering op zondag in de gebeden meegenomen.
 
Pastoraat
Ondanks alle coronabeperkingen is het pastoraat volop in bedrijf. Via vertrouwde kanalen, zoals de vaste telefoon en de post, maar ook digitaal via whatsapp en email, houden we contact met elkaar. Zo proberen we op de hoogte te blijven over hoe het met mensen gaat en hen( en elkaar!) te bemoedigen. We zijn blij met alle namen die worden doorgegeven door gemeenteleden en roepen u op omdat te blijven doen. Ook merken we dat gemeenteleden zelf met elkaar contact leggen.  Mocht u behoefte hebben aan contact dan zijn dit de coördinerende contactpersonen:
Machteld Eilander via 6836563
Agnes van Lambalgen  via 6830106
Ds. Erik van Halsema  via 6280714
Elma Hoekstra  via scriba@morgensterhilversum.nl
Het hele pastorale team van sectiemedewerkers helpt mee om de verbinding met elkaar in stand te houden. De hulp van u, als gemeente, is daarbij onontbeerlijk!
 
Overige berichten
 
Centrale kerkenraad
Corona verbindt?!
Lees het verhaal op:
https://www.pknhilversum.nl/nieuws/corona-verbindt/

Nieuws uit het Christelijk Spiritueel Centrum
In het Centrum vinden momenteel alleen 1-op-1 ontmoetingen plaats.
Zo kwam Mirjam langs voor een Wellness Consult. Van een klein stukje van ons gesprek hebben we een video gemaakt van vijf minuten. Dit hoort bij de serie: Kom tot rust, kom tot jezelf. Kijk hier https://www.youtube.com/watch?v=FcLDqFizcBg
Op 30 april is er een themaworkshop online 'rust en ontspanning' met olie!
Ook hebben we de mogelijkheid om mee te doen aan een challenge: je krijgt vier oliën cadeau, die ga je zeven dagen uitproberen, en in een facebookgroep krijg je begeleiding. Leuk om zo kennismaken! Meer info: https://spark.adobe.com/page/cm0JpnJjJPoyg/
Gelukkig zijn er heel wat online en telefonische ontmoetingen. Ook zijn er de introducties op de nieuwe meditatiecursus online via Zoom. Doe vrijblijvend mee aan zo’n sessie op 12 mei in middag of de avond.
De activiteiten van het Christelijk spiritueel centrum zijn soms gratis en soms met toegangsprijs.
Bij alle activiteiten graag aanmelden via de agenda of de site. www.christelijkspiritueelcentrum.nl
Hartelijk welkom in het centrum-online, Tjitske Volkerink - pionier en sociaal ondernemer


Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp