Copy
View this email in your browser
Morgenster Actueel
17 Januari 2021

Bemoediging

Hulpwerkwoorden in coronatijd
Op maandag 11 januari was er een nieuwjaarsreceptie van onze Protestantse Gemeente, via videoverbinding. In die bijeenkomst maakte ik gebruik van een document van Harmen Jansen, predikant te Winsum. In tien woorden geeft hij aan hoe we deze periode door kunnen komen, welke waarden we nu nodig hebben. Ik nodigde de deelnemers aan de bijeenkomst uit om met elkaar uit te wisselen welk van de tien woorden het meest aansprak.
Het document nog eens overlezend vanuit de vraag wat ik via deze nieuwsbrief graag onder de aandacht zou willen brengen aarzel ik. Is het ‘Tijden van dorheid en saaiheid accepteren’? Of ‘Zorg dragen voor je lichaam’? Of toch ‘Trouw blijven aan je missie’? Overal zit wel iets in dat mij persoonlijk aanspreekt en waarvan ik denk: dat wil ik graag doorgeven. Na enige aarzeling kies ik er voor om de slotalinea door te geven van ‘Trouw blijven aan je missie’. Ik citeer:
“Corona is niet per se een ‘wake up call’ dat de kerk moet veranderen. De kerk moet vooral zichzelf blijven, en kijken wat ze met de beschikbare middelen kan. De missie en de doelgroep verandert niet. De opdracht was al om getuige van het Evangelie te zijn in deze tijd en niet in die van gisteren, dus met gebruik van social media, internet, video, met aandacht voor alle generaties, met de opdracht om te denken aan morgen. Met niet alleen aandacht voor je eigen club, maar ook voor anderen. Niet alleen voor de eigen daklozen, maar ook met compassie voor de vluchtelingen. Niet alleen voor mensen, maar ook voor de planeet, flora en fauna. Dus blijven vergroenen waar je kan. De ‘wake up call’ horen van het bericht dat 2020 weer allerlei weerrecords brak. Etc.”
Het gehele document van Harmen Jansen is hier in te zien:
https://www.harmenjansen.nl/?p=2458


Erik van Halsema

Kerkdienst

Zondag 17 Januari 2021
Tweede zondag na Epifanie

Motto: ‘Kanazondag’

Voorganger: Erik van Halsema

Lezingen: Johannes 2: 1-11

Komende zondag vieren we i.v.m. de lockdown geen Zondag van de eenheid zoals gebruikelijk - dat kunnen we hopelijk later dit jaar inhalen. In plaats daarvan wordt het een klassieke 'Kanazondag'. Met als aanvangstijdstip gewoon tien uur. De klassieke lezing voor deze zondag na Epifanie is een verhaal van overvloed. Als eerste teken / wonderteken laat Jezus de wijn overvloedig stromen. Het feest kan doorgaan! Wat doen eigenlijk die lege vaten in het verhaal? Waar staan ze voor? – die vraag zal centraal staan.
Liederen:
Lied: ‘God zij ons gunstig en genadig’ [Ps. 67: 1.3]
Lied: ‘[Life so full I give to you’ [428]  Eerst Engels, daarna Nederlands gezongen.
Lied: ‘Kyrië uit Iona’ [301-k]
Lied: ‘Zing een nieuw lied, alle landen’ [96a, 1 en 4]
Lied: ‘Juich voor de koning van de Joden’ [526, 1en 3]
Lied: ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’ [525]
Lied: ‘Wij zagen hoe het spoor van God’ [1000]
Muziek:                      Klaas de Haan.
Ouderling van dienst: Machteld Eilander.
Diaken:                      Eveline Bersma.
Kerkrentmeester:       Casper Bos.
Lector:                       Janneke de Leede.
Gastheer:                   Rudy Volkerink
 
Gevolgen van het advies van de PKN voor komende zondag
De orde van dienst voor komende zondag is n.a.v. het besluit van de wijkkerkenraad ingrijpend aangepast. Liederen zijn geschrapt, ingekort, worden niet gezongen maar gelezen - of worden gebracht via een beschikbaar filmpje. Dat laatste zal gebeuren met het slotlied, lied 1000. De viering zal beduidend korter zijn dan gewoonlijk.
Erik van Halsema
 
De volledige orde van dienst is te vinden op onze website,
https://www.morgensterhilversum.nl/uploads/klant495/files/210117%20Morgenster%20orde%20van%20dienst%202.pdf
U kunt de kerkdienst meevieren via internet. Nu met beeld.
Link: https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden
Er is geen kindernevendienst en geen jongerendienst.

Collecteren in De Morgenster
De collectedoelen van komende zondag zijn:
Er zijn rondom de kerstdagen al een aantal acties geweest maar door de huidige omstandigheden is er meer dan ooit behoefte aan hulp om voedsel te geven aan mensen die dat het meeste nodig hebben. Elke week verstrekken vrijwilligers  voedselpakketten aan ruim 38.000 huishoudens. Ze werken uitsluitend met vrijwilligers die niet betaald worden. Uw bijdrage gebruiken ze voor:
  • Vrachtauto's en bestelbusjes om eten in te vervoeren
  • Benzine en diesel voor vervoer
  • Vaste lasten zoals energie en huur
2- Plaatselijke Kerk
U kunt uw gift overmaken op:
rekening NL79 RABO 0373 7117 94
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hilversum
o.v.v. Voedselbank of Plaatselijke kerk
Of nu ook digitaal via de appostel-app betalen.
Bloemen
Op 10 januari zijn de bloemen met een hartelijke groet gegaan naar Elma Hoekstra en haar gezin, Klaas, Wytze en Brechtje
 

Berichten De Morgenster

Gemeenteberaad online donderdag 21 januari
Als vervolg op de bijeenkomst van 10 december is er op donderdag 21 januari om 19.30 uur gelegenheid om online door te praten over het thema Verbinding binnen het beleidsplan ‘Protestantse gemeente Hilversum 2020 en verder’. We blikken terug op de bijeenkomst van 10 december en gaan het vervolgens hebben over de vraag of profilering past bij onze gemeente. Eerder deze week spraken kerkenraadsleden daarover met leden van de taakgroepen Eredienst, Vorming &Toerusting en de commissie Communicatie. We willen dit gesprek graag ook in breder verband voeren.
Wil je meedoen op 21 januari, stuur dan even een mailtje aan maryadehaas@gmail.com.
Op vrijdag 29 januari heeft de kerkenraad een extra vergadering en zal dan inventariseren wat gemeenteleden vinden van de andere beleidspunten: Diaconie, Jeugd en Jongeren, Gebouw en Financiën, Missionaire Gemeente en Communicatie. Voor 1 maart zal de kerkenraad dan de inzichten van De Morgenster terugkoppelen aan de Algemene Kerkenraad van de PgH.
Hartelijke groet,
Jan de Leede en Marya de Haas
 
Advies PKN: vieren zonder zingen
Afgelopen week kwam er vanuit de PKN een aangescherpt advies over zingen in de kerk. Voorlopig wordt het afgeraden te zingen tijdens vieringen, ook met een kleinere groep zangers. Op donderdagavond hebben we een ingelaste wijkkerkenraad gehad om de consequenties voor onze eredienst te bespreken. We hebben besloten het advies van de PKN grotendeels over te nemen: er zal voorlopig niet of nauwelijks gezongen worden op zondagmorgen. Maximaal haalbaar zal één zangstem zijn in een verder zo goed als lege kerk.
Een en ander grijpen we aan om te gaan zoeken naar andere vormgeving van onze vieringen. Voor de Taizéviering op 24 januari aanstaande kunnen we gebruik maken van de vele filmpjes die op het internet beschikbaar zijn van Taizéliederen. Voor latere diensten gaan we kijken naar andere mogelijkheden. Denk aan het van te voren opnemen van een lied. Gemeenteleden uitnodigen om een videoboodschap op te sturen en die te vertonen. In voorkomende gevallen een enkel filmpje van KRO-NCRV of EO vertonen. Meer instrumentalisten inschakelen.
We stellen ons voor dat de komende vieringen korter en krachtiger zullen zijn. Dit zal van ons de nodige creativiteit vragen!
Namens de wijkkerkenraad,
Erik van Halsema

Kerkdiensten de komende tijd:
Er hebben wat wijzigingen plaatsgevonden die niet in de eerstvolgende Kerkbrink staan. Vandaar een nieuw overzicht van de kerkdiensten.
 
zo 17-jan. 10.00 uur   Ds. Erik van Halsema  Kanazondag
zo 24-jan. 10.00 uur  Jan de Leede en Sebastiaan Hexspoor Meditatieve viering
zo 31-jan. 10.00 uur   Ds. Erik van Halsema  Gezinsviering m.m.v. Bread & Fish
zo 07-feb. 10.00 uur   Ds. Erik van Halsema  Zondag van het Werelddiaconaat
 
Omzien naar elkaar
Na de persconferentie van dinsdag jl., waarin werd aangekondigd dat de huidige lockdown verlengd wordt, vinden we het fijn om u een houvast te geven in de vorm van een aardigheidje. Deze keer gaat het om een kaarsje met een verborgen boodschap….
Houdt uw brievenbus maar in de gaten de komende tijd!
Hartelijke groeten,
Geri, mede namens Elma
Actie Kerkbalans: Voor de kerk van morgen
Komende week vallen de verzoeken om mee te doen aan Kerkbalans weer in de bus. In je digitale mailbox of door de brievenbus. Dat laatste wordt mogelijk gemaakt door onze ‘lopers’ die ondanks corona de enveloppen van Kerkbalans wegbrengen en weer ophalen. Grote hulde. Heel veel dank daarvoor!
Graag bedanken we ook alle Morgensterren die afgelopen jaar financieel hebben bijgedragen aan onze geloofsgemeenschap. De opbrengst van Kerkbalans 2020 was hoger dan het jaar daarvoor. Daar zijn we dankbaar voor. De collecten leverden overigens minder op. Dat viel helaas met de beperkingen voor de kerkdiensten te verwachten.
Toelichting op de cijfers
Wil je meer weten over de financiële situatie van de Protestantse gemeente Hilversum en van De Morgenster in bijzonder? Doe dan mee aan de zoomsessie van de kerkrentmeesters op 17 januari om 12u00. Kerkrentmeesters van De Morgenster verzorgen dan een toelichting en gaan in op vragen.
Geef je op via wvk@morgensterhilversum.nl. Vervolgens ontvang je de link en de toegangscode van de sessie.
Kerkrentmeesters van De Morgenster,
Casper Bos, Philip Posthumus, Ries de Winter, Andries Furster en Joep Mourits
Overige berichten

Volg de actualiteit op de website van Protestants Hilversum
Op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum
zijn actuele berichten te vinden van álle activiteiten in de verschillende Prot. kerken
Over:
Bijbelvlog
In de lockdown periode is ds. Willem Nijsse begonnen met een Bijbelvlog. Daarin geeft hij Bijbelstudies bij het levensverhaal van Jakob, wat we lezen in Genesis. Hoewel hij lang geleden leefde, kunnen we ons ook vandaag de dag herkennen in Jakob. In zijn ambitie, zijn streven, zijn geloof en zijn angst. Het is verrijkend om jezelf te spiegelen aan deze Jakob. Van deze vlog verschijnen twee afleveringen per week. U kunt ze kijken op www.diependaalsekerk.nl.
Groeten!
Willem Nijsse
Predikant Diependaalsekerk Hilversum
www.diependaalsekerk.nl
06-40794651 (di, do)
Agenda:
- zo. 17 jan. 10.00 uur    Tweede zondag na Epifanie: Kanazondag.
- ma. 18 jan. 20.00 uur   Tefoonsessie Kinderen en jongeren
- di.  19 jan. 20.00 uur    Zoomsessie Verbondenheid en autonomie geloofsgemeenschappen PgH
- wo. 20 jan. 20.00 uur   Telefoonsessie Verbondenheid en autonomie geloofsgemeenschappen PgH
- do. 21 jan. 20.00 uur   Telefoonsessie Financiën en gebouwen
- zo 24 jan  10.00 uur   Jan de Leede en Sebastiaan Hexspoor Meditatieve viering
- di.  26 jan. 20.00 uur   Telefoonsessie Diaconaat
- wo. 27 jan. 20.00 uur   Telefoonsessie Missionaire gemeente
- ma. 1 feb.   20.00 uur   Tefoonsessie PgH-brede communicatie
 
Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilversum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp