Copy
View this email in your browser
Jezus (Rembrandt, 1648)

NIEUW JAARTHEMA: ‘RONDOM JEZUS’

 

Dit zomernummer van de Morgenster Actueel willen we gebruiken om u op de hoogte te brengen van allerlei activiteiten die het komend seizoen gaan gebeuren rond het gezamenlijke jaarthema ‘Rondom Jezus’.

 

Eerst nog iets hoe dit thema ontstaan is. In het seizoen 2017-2018 is in alle wijken van de PgH (Protestantse Gemeente Hilversum) in groepen gewerkt aan de vraag welke kernwoorden en kernwaarden wij hebben. Eén van de dingen die daar uit kwam was dat, onafhankelijk van de wijk, we allemaal ‘iets’ met Jezus hebben. Dus onafhankelijk van de vraag hoe je dat verder invult, ligt bij de persoon van Jezus een kernwaarde van ons geloven: Jezus is een centraal midden.

 

Toen in de loop van het vorige seizoen in het predikantenoverleg de tijd rijp bleek om serieus te gaan nadenken over een gezamenlijk thema voor alle wijken van de PgH – iets dat we nog nooit eerder gedaan hebben – toen was de keus snel gemaakt. Het motto ‘Rondom Jezus’ werd breed omarmd als een thema waar iedereen mee uit de voeten kan.

 

Er gaan allerlei dingen gebeuren rond dit thema. In liturgie en leerhuis en verdere gesprekken. We hebben er inmiddels zelfs een website voor vastgelegd: www.rondomjezus.nl Op die plek zullen allerlei dingen worden aangekondigd en gepresenteerd, en er zal ook een plek zijn om reacties achter te laten. Het is de bedoeling dat die site in de loop van september in de lucht gaat.

 

Hieronder presenteren we enkele activiteiten die nu al zijn vastgelegd. Hierbij gaat het steeds om een aanbod, bedoeld voor een brede doelgroep: niet alleen mensen van onze eigen wijk.

Daarnaast zullen we uiteraard nog verder gaan nadenken hoe we het jaarthema binnen onze eigen wijk vorm kunnen geven; bijvoorbeeld in een serie huiskamergesprekken?

 

I HET JAARTHEMA ‘RONDOM JEZUS’ IN DE LITURGIE

 

Op initiatief van het ministerie van predikanten zullen er het komende seizoen drie periodes zijn waarin met name in Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk parallelle series zullen lopen. Hierbij zullen ook predikanten worden uitgewisseld. In de Morgenster zullen we viermaal een predikant van de Regenboogkerk of de Bethlehemkerk ontvangen (terwijl de eigen wijkpredikant dan in een andere kerk voor zal gaan).

De drie serie zijn:

1. De ik-ben-woorden uit het Johannes-evangelie [van 6 oktober tot en met 17 november]

2. De laatste woorden van Jezus aan het kruis [in de veertigdagentijd 2020, van 1 maart tot en met 5 april]

3. Serie ‘Radicale woorden van Jezus’ [van 7 juni tot en met 19 juli]

 

Binnen het Ministerie van predikanten is vooral ds. Heleen Weimar de grote trekker van deze series; zij is deze zomer ook doende om bij al die diensten afzonderlijk materiaal voor het kinderwerk te maken.

 

Verder mogen we hier noemen dat er ook ideeën zijn om onze serie vespers in de Veertigdagentijd te gaan verbinden met het jaarthema. In één van de workshops op de startzondag (15 sept. a.s.) zal hier een begin mee worden gemaakt.

II HET JAARTHEMA ‘RONDOM JEZUS’ IN LEERHUIS

 

Hierbij kunnen we tenminste drie dingen presenteren die komend najaar van start gaan:

- oecumenisch leerhuis rond het Marcus-evangelie

- avonden Bijbelcafé in de bibliotheek aan de ’s Gravelandse weg

- een leeskring rond een boek van Tom Wright.

 

A – HET OUDSTE EVANGELIE OVER DE WONDERMAN JEZUS

Uniek oecumenisch leerhuis te Hilversum; met  dominee, professor en pastoor.

 

Op drie maandagavonden in de komende herfst bieden Jules Dresmé, Erik van Halsema en Marcel Poorthuis avonden aan rond het kortste en oudste evangelie in het Nieuwe Testament, dat van Marcus.

 

Data en programma:

- 21 oktober: hoofdstuk 1 tm 5; inleiding over vorm en doel van het Marcus-evangelie; inleider Erik van Halsema;

- 11 november: hoofdstuk 6 tm 10; o.a. over de vraag: wat hebben ziektes met God te maken?; inleider Marcel Poorthuis

- 2 december: hoofdstuk 11 tm 16: Jezus in Jeruzalem; einde of nieuw begin?; inleider Jules Dresmé.

 

Locatie: achterzaal van de ‘Drie Berken’, parochiehuis naast de H.Hartkerk, P.J.H. Cuypersplein 5a.

Tijd: steeds van 20.00 tot ca 21.30 uur

Kosten: geen; men wordt verzocht zelf een bijbelvertaling mee te nemen.

Eventuele opgave en info bij: predikant@morgensterhilversum.nl

 

Na jaren betrokken te zijn geweest bij leerhuizen in oecumenisch verband is dit voorlopig het laatste leerhuis waar Prof. Dr. Marcel Poorthuis bij betrokken is; dus grijp uw kans!

 

B - BIJBELCAFÉ 2019-2020: EEN NIEUWE OPZET.

 

In oktober aanstaande begint een nieuw, elfde seizoen van het Bijbelcafé. Het thema sluit direct aan bij het PgH-jaarthema ‘Rondom Jezus’, en luidt: ‘Jezus buiten de kerk’

 

De locatie is vertrouwd: in de filmzaal van de Openbare Bibliotheek aan de ’s Gravelandse weg nr. 55, steeds op woensdagavond vanaf 20.00 uur. Na een lezing van ca. 1 uur, waarbij lichtbeelden en stellingen worden gepresenteerd, soms ook muziek en plenaire discussie, is er voor de liefhebbers in de caféhoek van de bibliotheek gelegenheid in kleine groep verder door te praten bij een kopje koffie of een goed glas wijn. Een bescheiden toegangsprijs à 3,- wordt gevraagd.

 

Nieuw is dat de avonden worden georganiseerd door een nieuw gevormde, breed samengestelde stuurgroep onder voorzitterschap van Hennie Burggraaff. En dat er veel meer verschillende sprekers dan voorheen worden ingeschakeld, om elk vanuit eigen expertise hun licht te laten schijnen over een onderwerp waarin zij in het bijzonder thuis zijn. Onze eigen wijkpredikant ds. Erik van Halsema zal tweemaal een bijdrage leveren: eenmaal over Jezus in apocriefe geschriften en eenmaal over Jezus in de kunst.

 

PROGRAMMA :

- 2/10 Jurjen Zeilstra, ‘Het Koninkrijk Gods is in u.’ (Lev Tolstoj) Christus is niet van de kerk

- 16/10 Erik van Halsema, De Gooische Bijbel. Jezus in apocriefe geschriften

- 30/10 Heleen Weimar, Jezus in de klassieke muziek

- 13/11 Wim Moehn, ‘Christus als een mantel aantrekken’ (Jean de Labadie) – buitenkerkelijke mystieke Christusvroomheid in de zeventiende eeuw

 - 29/1 Jurjen Zeilstra, ‘Hoe kan ik van U iets achterhouden?’ (Dag Hammarskjöld) De mystieke Christusbeleving en het publieke domein

- 12/2 Kaj ten Voorde, Jezus in de popmuziek

- 26/2 Jetty Scheurwater, Jezus en de Keltische spiritualiteit

- 11/3 Erik van Halsema, Jezus in de kunst

C - LEESKRING: ‘GEWOON JEZUS’

 

Bij het nieuwe PgH-brede jaarthema ‘Rondom Jezus’ past een leeskring waarin een recent boek over persoon en werk van Jezus wordt besproken.

We doen dat aan de hand van het boek ‘Gewoon Jezus’ van Tom (N.T.) Wright, één van de meest productieve en originele bijbelwetenschappers van de laatste jaren. Hij heeft dikke en meer academische studies geschreven, maar het veel dunnere boek ‘Gewoon Jezus’ is een geslaagde poging om al dat werk op een eenvoudige manier samen te vatten. Welk beeld van Jezus schetsen de evangeliën ons? Hoe plaatste Jezus zichzelf binnen de komst van het Koninkrijk van God? En hoe kunnen wij tot slot Jezus vandaag present stellen?

In het spoor van Albert Schweitzer presenteert Tom Wright Jezus als een profeet van Godswege wiens hele optreden na zijn doop in de Jordaan er op gericht was om een nieuwe exodus te bewerkstelligen, waarin hemel en aarde elkaar zouden kunnen raken. Hierbij plaatst Wright Jezus enerzijds uitdrukkelijk in zijn eigen tijd, laat aan de andere kant steeds zien hoe deze nieuwe exodus tot op vandaag door kan werken. Een helder geschreven, uitdagend en ook praktisch boek.

 

Deze kring wordt gehouden op vier bijeenkomsten, waarbij je kunt kiezen tussen bijeenkomsten ’s middags of ’s avonds, op twee verschillende locaties.. Op de eerste bijeenkomst op 26 sept. willen we hoofdstuk 1 tot en met 5 (p. 13-71) bespreken.

 

Data, tijd en plaats: Vier donderdagen: 26 september, 28 november; 23 januari en 26 maart.

Middagbijeenkomst steeds vanaf 14.00 uur in de Morgenster;

Avondbijeenkomst steeds vanaf 20.00 uur in de Bethlehemkerk:

Kosten: zelf aanschaffen van het boek ‘Gewoon Jezus’ à 14,95 [271pp]

Opgeven: graag uiterlijk 15 sept. aanstaande even melden of je mee wilt doen aan de middag- of avondsessies

Contact en informatie: Erik van Halsema, predikant@morgensterhilversum.nl


….EN VERDER: EEN CURSUS VOOR OUDERS:

  

Komend seizoen kun je meedoen met een cursus van vier avonden, bestemd voor ouders van kinderen tot 12 jaar. In deze PgH-brede avonden gaan we verkennen wat jij je kind wilt meegeven, welke rol je daarbij wilt en kunt spelen, en verkennen we een aantal vormen om in gesprek te komen met je kind of kinderen.

 

De cursus wordt gegeven op vier dinsdagavonden: 15 okt., 12 nov., 10 dec. en 14 januari, steeds van 20.00 tot 22.00 uur.

Locatie: de Morgenster

Uiterlijk op te geven: half september bij predikant@morgensterhilversum.nl

Deelnemers schaffen van te voren zelf à 12.50 dit boekje aan: ‘Geloven met plezier’, van Astrid Damstra en Friso Mout. Te bestellen via webwinkel.pkn.nl

Verdere info bij de gespreksleider, ds. Erik van Halsema
 Ons mailadres is:
actueel@morgensterhilverum.nl

Wilt u wat wijzigen?
U kunt hier aanpassingen maken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Morgenster PKN gemeente Hilversum · Seinstraat 2 · Hilversum, Nh 1222 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp