Copy
 

   Raadsnieuws   
In Duin voelt het woonlandschap steeds meer aan als
een echt duingebied. Soms zo steil dat je als fietser
moet afstappen (zo merkte uw redacteur).


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
4 juni 2022

Inhoudsopgave:

Naar een nieuw stadsbestuur

Na de verkiezingen moet een nieuw stadsbestuur gevormd worden. De besprekingen daarvoor zijn in volle gang. Op onze site maakten we een artikel waarin we u op de hoogte houden.

Ruimtelijke ordening voor raadsleden. Ook interessant voor inwoners.

's Middags om 16:00 kwamen raadsleden bijeen om te praten over gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening. Emeritus hoogleraar Jan Struiksma informeerde de deelnemers en daarna kwamen gemeentelijke medewerkers van de afdelingen gebiedsontwikkeling, grondzaken en stedelijk beleid aan het woord. Met deze bijeenkomst leert de raad om te gaan met zijn belangrijke taak om zich te verdiepen in ruimtelijke toekomstplannen, zodat zij hun raadswerk voor de stad zo goed mogelijk kunnen doen. Op 9 juni is er een tweede bijeenkomst. Op 13 juni zetten wij de filmopnames van beide bijeenkomsten online, dus dan kunt u uw eigen kennis op dit vakgebied ook vergroten en beter begrijpen waar de raadsleden mee te maken krijgen.
BESPROKEN 2 JUNI

Programmarekening en Perspectiefnota

De bespreking begon met het aanbieden van een petitie namens iets meer dan 4.000 inwoners. In de petitie roepen ze op om een bezuiniging voor welzijnsorganisatie De Schoor terug te draaien, zodat De Speelhaven in Almere Haven niet gesloten hoeft te worden. Het gaat om zo'n 50.000 euro per jaar. Door enkele raadsleden was eerder ook al een motie ingediend die om hetzelfde vraagt. En die werd kort na de insprekers besproken. Maar die motie werd door de indieners aangehouden, omdat de gemeente met de Schoor al aan het praten is over een oplossing. Misschien wordt hij later alsnog ingediend.
Het was overigens een van de veertien moties/amendementen die waren ingediend, waarmee de raadsleden de Perspectiefnota willen bijsturen in een door hen gewenste richting. Heel veel discussie leverde het niet op en de vergadering was sneller klaar dan gepland.

Youri Egorovweg

Opnieuw waren er twee insprekers en veel bezoekers bij de bespreking van de Youri Egorovweg. De vergadering ging over negen moties/amendementen. Daar gingen de insprekers dus op in. Daarna bespraken de raadsleden alle voorstellen.
Veel verschillende moties/amendementen. Maar er waren moties om het niet te doen. worden die aangenomen, dan wordt de rest niet in stemming gebracht.
volgende week besluit.

GGD ontwerpbegroting

De raad ziet geen noemenswaardige bezwaren tegen het voorliggende raadsvoorstel. Wel werd gevraagd over hoe in de begroting om te gaan met een mogelijke (nieuwe) Corona-golf in het najaar. Een andere vraag was waarom er geen duurzaamheidsaanpak begroot is.
De eerste was gemakkelijk te beantwoorden: Corona is een post die door de overheid wordt vergoed. Maar duurzaamheid is inderdaad een tekortkoming die door de de portefeuillehouder werd. Daar gaan ze in de toekomst wel (meer) rekening mee houden.

Wisselweg

Een raadslid had aan het einde van vorige bespreking nog vragen over het project, maar die waren in de voorbije weken eigenlijk al beantwoord. In de bespreking werden door vijf partijen zeven moties ingediend, want er blijven nog behoorlijk wat wensen over, zoals de genoemde parkeernorm, studentenhuisvesting van niet-Almeerse studenten en parkeeroverlast. Komende vergadering worden die besproken.

Inkoop jeugdzorg

Sommigen jongeren hebben wat hulp nodig om hun weg in het leven te vinden. Die hulp moet door goede professionals worden geboden. De gemeente betaalt daarvoor. Daarom moet ze bij die zorgverleners zorg 'inkopen'. Dat betekent: voor een periode afspraken maken over de zorg die die organisaties gaan bieden en hoeveel dat mag gaan kosten. Kortom: de gemeente moet als een goede onderhandelaar met zorgaanbieders in gesprek. U snapt dat er verschillende belangen spelen bij zo'n inkoopproces en het voor de gemeente niet zo handig is als dat nu allemaal bekend wordt. Maar tegelijk moet de raad (uw vertegenwoordiger in het stadsbestuur) de gemeente wel vertellen wat hij belangrijk vindt en controleren of de gemeente het goed doet. Daarom praat de raad er met de wethouder over, maar gebeurt dat in beslotenheid.
Deze vergadering was voor het grootste deel besloten en we kunnen u er dus weinig over vertellen. Behalve dan dat het een goede bespreking was en dat de raad en de wethouder het eens werden over de aanpak. Daarmee is het onderwerp afgerond.

Actualiteitenhalfuur: Glinkastraat

Het is een raadslid ter ore gekomen dat in de Glinkastraat in de Muziekwijk al jarenlang overlast van jongeren is. Het kent pieken en dalen, maar is nooit helemaal weg. De laatste tijd is er zelfs geweld (ingooien ruiten en intrappen van deuren) en drugsgebruik. Dat maakt het actueel en de indiener vraagt zich af of en wat de gemeente er aan gaat doen. Andere fracties sloten zich hierbij aan en zijn ook benieuwd of er naast het drugsgebruik ook sprake is van drugscriminaliteit. De portefeuillehouder gaf aan dat gemeente, bewoners en politie erover praten en zoeken naar structurele(re) oplossingen om de overlast terug te dringen. Aan het eind van de bespreking vroeg de raad om de afspraken hierover heel concreet te maken. De raad wil dat bewoners van deze straat en wijk na de lange periode van ellende eindelijk rust krijgen en ook voorkomen dat de problemen zich van deze straat verplaatsen naar andere delen van de wijk.

Flitsbezorgers

Een raadslid diende een agendavoorstel in om te spreken over de vestiging van flitsbezorgers in Almere. Er was een inspreker van flitsbezorgbedrijf Getir. Zij zijn nog niet gevestigd in Almere op dit moment. Na het inspreken stelden raadsleden meerdere vragen aan de inspreker. Het beeld dat uit de inbreng van de fracties naar voren kwam is dat de fracties niet tégen flitsbezorgers in Almere zijn, maar dat het wél goed is dat er regels worden opgesteld. De portefeuillehouder ga aan dat wanneer het wettelijk kader beschikbaar is, er een voorstel naar de raad komt over hoe hiermee om te gaan.
AGENDA 9 JUNI

Afvalinzameling PMD+

Eind vorig jaar besloot de raad dat het afval in Almere voortaan met de werkwijze van PMD+ moet worden ingezameld. Het betekent dat plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD) tezamen met het restafval in dezelfde container gaan. Het PMD wordt dan door de afvalverwerker er met machines uitgehaald. Nascheiding heet dat. Maar het duurt nog even voordat dit nieuwe systeem is ingevoerd. Tot die tijd doen we aan bronscheiding; huishoudens doen het afval in verschillende vakken van een container. Die kunnen alleen geleegd worden met een speciale duo-vuilniswagen. Probleem is dat die verouderd raken en daardoor uitvallen. Nieuwe vrachtwagens kopen heeft geen zin, want de gemeente heeft ze straks voor de nascheiding niet meer nodig. Daarom laat de gemeente in een aantal wijken nu het afval tóch in één container stoppen. Maar dat wordt dus (nog) niet nagescheiden. Een van de raadsleden wil weten hoe dit in elkaar steekt en er met mede-raadsleden over praten.

Meergronden

Een belangrijk onderdeel van de vernieuwingen in Almere Haven is het gebied waar nu De Meergronden staat. Dat gaat niet zozeer over het bestaande schoolgebouw, maar wat er op die plek voor in de plaats moet komen. In deze vergadering vraagt het college aan de raad om een aantal uitgangspunten vast te stellen. Zodat dat er op dit stukje grond niet alleen een nieuw schoolgebouw kan verschijnen, maar ook een paar honderd woningen. Die plannen zijn allemaal nog niet uitgewerkt en dat is precies de bedoeling om nu te gaan doen. Dus het college vraag aan de raad: mogen wij het project starten om het plan uit te werken? De raadsleden hebben nu dus de kans om het college de -naar hun idee- goede kant op te sturen.

MPGA, technische toelichting

MPGA is een afkorting van Meerjaren Perspectief Gebiedsontwikkelingen Almere. Dit document kijkt naar de waarde van de stukken grond in Almere. In de toekomst kunnen die worden gebruikt (geëxploiteerd) en hoeveel geld dat kan opleveren staat in een exploitatiebegroting. De waarde van al die grond staat op de balans van de gemeente in de Programmarekening. Kortom, de exploitatiebegroting en de programmarekening zitten aan elkaar vast. En de programmarekening -de verantwoording van het voorgaande jaar- kan niet worden vastgesteld zonder dat de exploitatiebegroting is vastgesteld. Dat laatste kan alleen de raad doen. Daarom praat (en besluit) de raad gelijktijdig over beide raadsvoorstellen.

Over de MPGA valt vaak veel uit te leggen, het is best ingewikkeld. Daarom is de eerste vergadering nu een technische toelichting, waarin de raad door de ambtenaren een heldere uitleg krijgen over het raadsvoorstel. En natuurlijk kunnen ze vragen stellen. Later komt de raad opnieuw bijeen voor de politieke bespreking.

Voor uw gemak: snelle links
        

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.