Copy
 
 
                               
   Raadsnieuws   
Meestal een blij plaatje in onze nieuwsbrief, maar ja, ook dit is Almere.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
12 november 2022

Inhoudsopgave:

Omdat deze nieuwsbrief echt ongebruikelijk lang is, hou ik de intro heel kort.

Fijn weekeinde.

MRA meerjarenbegroting

De portefeuillehouder stelde voor dat de raad over de begroting meteen dezelfde avond zou besluiten. Maar dat vond de raad geen goed idee. Er is behoefte aan duidelijker antwoord op de eerder gestelde vragen en één fractie denkt er nog over een motie of amendement in te dienen.

Zwarte Piet

Een aantal raadsleden ziet de motie wel zitten, waarin de gemeente zich uitspreekt tégen het inzetten van Zwarte Pieten. Maar niet dat de gemeente het bedrijfsleven daarop moet aanspreken. Ze stelden voor samen naar de tekst te kijken, zodat er volgende week een besluit over kan worden genomen.

Nobelhorst, groene veld

Vóór bespreking van deze moties zegde de wethouder toe dat er binnen twee werkdagen een raadsbrief met antwoord op gestelde vragen komt. Daarin staan acht opties met hun gevolgen uitgewerkt. Ze wil ook op zo kort mogelijke termijn een technische sessie om de raad, voordat die deze lastige afweging moet maken. En tot slot komt in de raadsbrief ook te staan hoe de participatie, tot nu toe, in negen momenten heeft plaatsgevonden. De indieners houden hun moties even aan om ze misschien later alsnog te bespreken.

Riolering Oosterwold

Dit onderwerp stond al voor de vierde keer op de agenda. Vijf fracties mochten nog reageren op de aan de raad gestelde vragen in het agendavoorstel. Hoewel er in een eerdere bespreking al vragen aan het college waren gesteld, hadden diverse andere raadsleden nog aanvullende vragen aan de wethouder. Daarom komt het onderwerp volgende week nog een keer terug. Er staan dan ook meteen drie ingediende moties op de agenda.

Veiligheidsplan 2023

Het college maakte een nieuw veiligheidsplan op basis van een wetenschappelijke studie met een toekomstverkenning. Er zitten vijf thema’s in en het college voegde er twee uit het coalitieakkoord aan toe. De raad kon zich hier wel in vinden en gaf nog meer thema’s mee. Een inspreker vroeg om de veiligheid op bedrijventerreinen ook op het netvlies te houden. Komende vergadering reageert de portefeuillehouder.

Floriade, Woo

Het is best ingewikkeld, maar het college heeft het voorbereid en een raadsvoorstel gedaan. Uit de bespreking bleek brede steun in de raad om de documenten openbaar te maken. Met uitzondering van passages die bijvoorbeeld vanwege privacy geheim moeten blijven. Volgende week neemt de raad hierover een formeel besluit. Dan worden de geheime passages waar mogelijk openbaar. Later dit jaar komen er nog een aantal documenten.

Actualiteit: fietsenstalling

In motie rg380/2022 vraagt de raad om tenminste één fietsenstalling in Almere Stad door mensen te laten bewaken. Nu blijkt dat bij de mensen die in de fietsenstalling werken toch onrust is ontstaan. De portefeuillehouder gaf aan de motie volgens afspraak uit te voeren. Als de werkgever er gebruik van wil maken, ligt er geld klaar. Maar of en hoe die werkgever dat bespreekt met haar werknemers, daar gaat het college niet over. De verwachting is dat deze antwoorden wel bijdragen aan wat meer rust bij de medewerkers.

WMO inkoop

In de vergadering vertelde een inspreker dat zijn organisatie zich uit de aanbesteding had teruggetrokken. Het geboden tarief is te laag. Dat was dus precies de reden dat de raad hierover vergaderde. De wethouder legde uit hoe het nieuwe tarief tot stand kwam. In het kort: tegenwoordig kijken ze beter wie de zorg kan bieden. Dat hoeft niet altijd een hoog opgeleide professional te zijn. Daardoor kan het tarief omlaag. Volgende keer geeft de raad zijn mening.

Schietincidenten debat

De gemeenteraadsvergadering begon met een debat over de schietincidenten van de afgelopen weken. Een gedupeerde deed geëmotioneerd haar verhaal, waarna enkele raadsleden met portefeuillehouder Bijleveld het gesprek aan gingen. Er is veel aandacht en veel inzet voor de veiligheid en op dit soort incidenten wordt snel gereageerd met bijvoorbeeld tijdelijk cameratoezicht. De burgemeester riep aan het einde van het debat iedereen op, vooral ook de inwoners, om bij het zien van iemand met een wapen onmiddellijk het alarmnummer te bellen. Want de politie komt dan meteen in actie om die persoon op te pakken. En er staat een ferme straf op wapenbezit, dus het is een effectief middel.
Na het debat koos de raad eerst een nieuw lid van het presidium, dat werd Suzanne van de Laar. En daarna waren de moties en amendementen van de Programmabegroting aan de beurt. Een paar weken geleden werden er 69 ingediend. Daar ging de raad over praten en werden er heel wat aangepast en een aantal ingetrokken. Uiteindelijk kwamen er vanavond 45 in stemming. 36 werden er verworpen, zeven aanvaard. Er blijven nog twee moties staan voor volgende week, omdat de stemmen staakten. Kijk bij het artikel over de Programmarekening welke verandervoorstellen het wel of niet haalden.
Op de agenda van de 17e.....

Strategische agenda Flevoland

Sinds 2020 willen het Rijk en de regio Flevoland gezamenlijk afspraken maken voor de grote maatschappelijke opgaven waar zij voor staan. Dat doen ze op basis van de Strategische Agenda Flevoland. De overheden bereiden de documenten voor, maar de volksvertegenwoordigers moeten het er mee eens zijn. De raad hoeft er nu nog geen besluit over te nemen. Het gaat om het ophalen van input bij de volksvertegenwoordigingen.

Tarievennota

Voor diensten die de gemeente aan inwoners en bedrijven levert, moet vaak betaald worden. Denk aan het aanvragen van een paspoort, het tarief van het parkeren, belastingen, enzovoort. In feite heeft de raad hierover al gesproken en gedacht bij het behandelen van de Programmabegroting 2023. In de 'Tarievennota 2023' zijn de plannen uit de Programmabegroting uitgewerkt en worden de tarieven overzichtelijk op een rij getoond. Moet dit besproken worden?

Begraafplaatsen beleidskader

Na het leven komt de dood. En dan? Niet iedereen, maar wel veel mensen willen na hun dood begraven worden. Het liefst in hun eigen stad. Als Almere groeit, moeten er ook meer begraafplaatsen komen. Maar hoe en waar en voor wie? Daar moet zorgvuldig over nagedacht worden en het moet voor iedereen duidelijk zijn wat de afspraken zijn.
Het college heeft daarom een 'beleidskader begraafplaatsen' opgesteld.

Pluryn financiën

Er zijn (jeugd)zorginstellingen die het financieel moeilijk lijken te hebben. Het is niet helemaal duidelijk wat er precies aan de hand is. Maar de raad neemt het wel op voor de cliënten die hier geholpen moeten kunnen worden. Dus wil hij weten wat er aan de hand is en wat daar de gevolgen van kunnen zijn. Ze vinden bovendien dat ze door de wethouder we wel wat beter geïnformeerd horen te worden.

Jeugdzorg rapportage 2022

Het college stuurde onlangs een rapportage over de uitvoering van jeugdzorg naar de raad. Vijf partijen grijpen deze gelegenheid aan om met elkaar en het college in gesprek te gaan hierover. Want volgens de indieners is de raad op deze manier onvoldoende in staat om te sturen op de jeugdzorg.

Stikstof bouwvrijstelling

U heeft er vast wel van gehoord; de stikstofuitspraak. Kortweg: bouwen op basis van de bouwvrijstelling mag niet (meer). Die bouwvrijstelling is een regeling waardoor bij de vergunningverlening niet onderzocht hoeft te worden hoeveel stikstofneerslag de bouw of sloop van een project veroorzaakt. Een raadslid wil van het college weten of de gemeente Almere gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling of dat nog van plan was te doen. En wat de uitspraak betekent voor de bouwprojecten in onze stad. Misschien heeft het ook gevolgen voor de in het coalitieakkoord vastgelegde bouwopgave.
Onze complimenten dat u deze lange nieuwsbrief helemaal uitlas. Of tenminste naar de bodem swipte. En dan komt nu de bonus.

In deze nieuwsbrief staan 15 stukjes. Dat is zo'n beetje het gemiddeld aantal onderwerpen dat de raad elke week onder handen heeft. Veel werk, maar wij willen u toch over elk daarvan berichten. Tot dusver deden we dat meestal niet, omdat de nieuwsbrief dan zo lang wordt. Maar binnenkort, binnen een paar weken, komt er een hele nieuwe nieuwsbrief uit onze site. Automatisch aangemaakt en daarin staan wel degelijk ALLE onderwerpen die in behandeling zijn. Het mooie is (!) dat u - als lid van onze site - zélf kunt aangeven welke onderwerpen u interesseren. Zo kunt u zelf bepalen hoe lang UW nieuwsbrief wordt. Binnenkort meer hierover.

Maar u kunt zich op de site al aanmelden hoor.

Opmerkingen, vragen, suggesties: redactie@raadvanalmere.nl

Voor uw gemak: snelle links
              

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.