Copy
      
 
   Raadsnieuws   
Na al die zomerse weken is een herfstig nat eikenblad betoverend.

De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
10 september 2022

Inhoudsopgave:

Wie deze week in het stadshart wil zijn, kan er niet om heen. Op de Esplanade staan grillige kunstwerken van staal, hekken en trappen, overal hangen kabels, er wapperen vlaggen en banieren. Een argeloze voorbijganger kan niet anders dan met volstrekte bevreemding naar de schijnbaar ordeloze manifestatie van bouwzucht staren. Meccano in het groot, voor zie zich dat speelgoed nog herinnert. Heerlijk, kan ík mij nog herinneren. En heerlijk is ook wat hier gebeurt, dit weekeinde: de triathlon. Nu noemen we dat tegenwoordig Challenge Almere-Amsterdam, want het is een internationaal evenement, maar voor mij blijft het gewoon onze triathlon. Een Almeers wonder van jewelste.

Dat meccanoplein (de Esplanade dus) alleen al is een uitdaging. Alleen mensen met een bovengemiddeld ruimtelijk inzicht vinden hun weg tussen de talloze hekwerken en afrasteringen. Het is een wonder hoe die triatleten na 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer hardlopen niet als vanzelfsprekend de verkeerde afslag nemen of hun moe gestreden lijven, amechtig hijgend, als uitgewrongen handdoeken op de hekken hangen. Ik zal u vertellen waarom. Daar zijn tientallen Almeerders in touw. Ze helpen de sporters op weg en ze helpen ze terug naar binnen. Met een joelend en juichend publiek tillen ze ze over de eindstreep om ze daarna -soms letterlijk- op te vangen.

Natuurlijk is die sportprestatie bewonderenswaardig en geweldig. Maar tenminste zo geweldig is de organisatie ervan. Ook een Almeers wonder van jewelste. Zo ongelooflijk veel mensen die er -naast de organisatie- aan meewerken om het een succes te maken. Triatleten overal vandaan vinden onderdak bij Almeerse gezinnen. Op de zolderkamer of in een tentje in de achtertuin. En bij de start en finish en overal langs het parcours staan en zitten honderden stadsgenoten om de sporters aan te moedigen. 's Morgens in de vroegte die start meemaken is een belevenis die je eeuwig bijblijft.
De energie die dán loskomt.
Dat te voelen.

De triatlon brengt ons als stad bijeen én verbindt ons met de wereld.

Verordening maatschappelijke ondersteuning

Het bespreken van moties en/of amendementen kent een vast ritueel. De indiener zegt wat hij/zij graag anders of beter ziet. Ander raadsleden geven hun mening en het college geeft aan of het kan of niet. Maar af en toe levert zo'n bespreking een flinke politieke discussie op. Dat gebeurde bij de bespreking over het plan voor inkomensafhankelijk abonnementstarief voor de Wmo. Een enkeling stelde nog vooraf dat niet wij maar in Den Haag dit gesprek gevoerd moet worden. Maar tevergeefs. Want raak je aan de portemonnee van de burger, zeker in deze tijd, dan geeft dat discussie. Ook als je Almeers politicus bent. Lees verder....

Stadswerfpark

Het enthousiasme voor 'de Binnenhaven' is onverminderd aanwezig. Dat gold ook voor een motie om woningcoöperaties (dus niet 'corporaties) te ondersteunen. De wethouder geeft op verzoek van de raad aan dat hij gang van zaken rond project Binnenhaven gaat evalueren. Later op de avond werd over de motie en het raadsvoorstel positief besloten.

Energiearmoede

Het ging over voorstellen om extra stappen te zetten om inwoners die in energiearmoede terecht komen te helpen. De raad heeft aandacht voor de problemen en houdt de vinger aan de pols, maar de vraag is of de gemeente dit moet -of kán- oplossen. De gemeente doet vanuit haar zorgplicht sowieso al dingen voor mensen die in de problemen komen. De portefeuillehouder deed toch enkele toezeggingen en voert eigenlijk de moties dus al uit.

Bemensing commissies (diversiteit)

Het ging erover of de raad bij het samenstellen van raadscommissies regels moet opstellen voor diversiteit. Voor veel fracties komt deze motie te vroeg. En ze vragen zich af of er eigenlijk wel problemen zijn. Heel wat raadsleden gaan ervan uit dat de juiste mensen op de juiste plekken komen, los van etniciteit, gender of achtergrond. Maar het onderwerp roept toch zoveel vragen op dat een vervolgbespreking nodig is. De tijd was simpelweg op.

Menstruatiearmoede

De meeste fracties vinden het een sympathiek idee: onderzoeken welke maatregelen uit andere grote steden kunnen worden overgenomen om de Almeerse vrouwen in armoede te helpen. De portefeuillehouder vindt het ook een goed idee, maar maakt wel de kanttekening dat er integraal naar armoede moet worden gekeken. Er zijn veel verschillende soorten armoede en de verwachting is dat steeds meer mensen daarmee te maken krijgen.  In het najaar komt ze met een armoedeplan, waarin ook dit onderwerp aan bod komt.

Landbouwbestemming Gz5

Vorige bespreking werden veel vragen gesteld aan de indieners en de wethouder. Nu geven de raadsleden hun mening. De wethouder had al gezegd dat het college positief tegenover het plan staat, maar wil wel eerst de verschillende ruimteclaims waar Almere rekening mee moet houden verder onderzoeken. Zoals de behoefte aan bedrijventerreinen en elektriciteitsvoorzieningen. Veel fracties spreken hun steun uit voor het plan van de indieners. Onderzoek naar alternatieven vindt niet iedereen nodig. Volgende keer komt de raad met verschillende voorstellen (moties) over wat zij willen dat het college met het plan doet. 

Volwassenen en sport

Het idee voor een sportfonds voor volwassenen krijgt brede steun, maar niet iedereen is ervan overtuigd dat deze motie daarbij helpt. En: tijdens de bespreking blijkt dat het college binnenkort al start met een pilot (met 225 volwassenen). De resultaten daarvan komen nog voor de zomer van 2023 met een vervolgvoorstel naar de raad.

Actualiteiten


Sluiting zwembaden
Vanwege (onder meer) stijgende energieprijzen wordt het exploiteren van zwembaden steeds lastiger. Er zijn zorgen of de zwembaden in Almere wel open kunnen blijven. De gemeente sprak erover met de zwembaden en moederbedrijven. Maar er is niet direct geen geld beschikbaar uit de vastgestelde begroting. De gemeente houdt het in de gaten. Of het Rijk of 'Europa' kunnen helpen is de vraag. En de energiebedrijven? De wethouder neemt de ideeën mee.
 
Vlaggendag SDG
Sinds mei 2020 is Almere aangesloten bij de 'Global Goals' gemeenten. Die bevorderen het denken over de Sustainable Development Goals (duurzamen ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties. In september is er een vlaggendag om dat uit te dragen. Een raadslid vraagt zich af of dat een goed idee is. Ja, zegt de wethouder, vanuit de solidariteitsgedachte. En er zijn al veel positieve reacties op ontvangen. Bovendien komen de doelen overeen met vastgestelde doelen in het gemeentelijke beleid. Er is geen reden om ervan af te zien.

Vertrek deelfietsen uit Almere
Een aanbieder van deelfietsen staakt half september zijn activiteiten Het gaat om een aanbieder die verwacht in Almere niet veel te verdienen. Daarom stopt hij ermee. Er blijft nog wel een andere aanbieder over. En de wethouder verwacht dat er een nieuwe bij komt.

Volgende PM
De 15e is er geen PM, want de raad gaat op studiereis naar een andere grote stad: Rotterdam. Dat is leuk, maar vooral hartstikke nuttig. Want raadsleden leren hoe ze daar omgaan met vraagstukken die wij in Almere ook kennen. De Almeerse raad heeft elk jaar studiedagen, zodat raadsleden hun rol als volksvertegenwoordiger steeds beter leren uitoefenen. Bedenk: raadsleden zijn gewoon mede-inwoners en er is geen opleiding voor raadslid. Ze moeten in de praktijk leren hun werk als raad goed gezamenlijk te doen. Dat is dan ook het thema: Goede raad.

Coalitieakkoord

Vanuit de raad zijn drie verschillende besprekingen over het coalitieakkoord op de agenda gezet. Tegelijkertijd in drie zalen met telkens een ander thema: De stad op orde, Kansen voor iedereen en Gezond groeien. In de raadsvergadering van 14 juli werd hierover al raadsbreed gesproken, maar een aantal raadsleden wil een verdiepende bespreking. Dit vraagt van de raad wel enige vergaderkunst. Want in juli zijn de algemene opvattingen over het akkoord al uitgewisseld en in oktober (bij de behandelingen van de begroting 2023) wordt gedebatteerd over de financiële uitwerking van de collegeplannen. Niemand zit op herhalingen te wachten.

Dus gaat het de 22e om een verdere uitwisseling van opvattingen over gemaakte beleidskeuzes en hoe het wellicht anders zou kunnen. Deze discussie moet de raad ook met elkaar voeren. Maar natuurlijk kunnen de portefeuillehouders worden betrokken. Dit gesprek gaat dus niet over de totstandkoming van het akkoord, maar wel over de manier waarop het wordt uitgevoerd. En de raad kan het college desgewenst inzichten meegegeven voor het opstellen van de begroting 2023.

Draagvlakmeting bij inbreiding

De gemeente heeft zich voorgenomen om tot 2030 zo'n 20.500 woningen bij te bouwen. Het is onvermijdbaar dat dat ook gebeurt op plaatsen ín de bestaande wijken. Een raadslid oppert nu het idee om bij inbreidingplannen eerst te peilen of er bij de omwonenden wel een meerderheid voorstander is. Uit de bespreking van deze motie vreemd moet duidelijk worden of de raad dat ook een goed idee vindt. Lees meer....

Asielopvang alleenstaande minderjarigen

De burgemeester liet in juni aan de raad weten dat Almere helpt om met noodopvang het asielzoekerscentrum in Ter Apel te ontlasten. Diverse raadsleden stellen in een motie vreemd voor om hier mee door te gaan en speciale aandacht te hebben voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Lees meer...

Voor uw gemak: snelle links
              

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.