Copy
      
 
   Raadsnieuws   
Boulen in je eigen wijk, hoe heerlijk is dat.

De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
3 september 2022

Inhoudsopgave:

Even voor de Politieke Markt begon, opende de vice-voorzitter van de raad een expositie in de centrale ontmoetingsruimte. Een memorabel moment. Deed mij toch denken aan mijn eerste schooldag na de grote vakantie. Blije gezichten, enthousiaste verhalen en natuurlijk opmerkingen over haardracht en bbq-buikjes. De raad is een groep inwoners met een bijzondere rol in de stad, maar het zijn het gewone mensen. Links, rechts, groen of rood, maakt niet uit: ze doen het samen.

Terug naar de expositie. De spreker zei dat de raad zeker niet als enige in Almere in touw is om een steeds mooiere stad te maken. Inspiratoren, initiatiefnemers, bouwers en doeners zijn er altijd en altijd al geweest. Almeerders die zich met hart en ziel inzetten om de Almeerse samenleving vorm te geven. We noemen ze daarom de 'Vormgevers van Almere'. 22 van hen zijn op de expositie geportretteerd. Er zitten bekende Almeerders tussen. Ze hebben hun sporen nagelaten of schrijven op dit moment geschiedenis. Dat is het mooie aan deze tentoonstelling. 11 geportretteerden zijn pioniers uit de begindagen van onze stad. De andere 11 zijn de betrokken Almeerders van nu. Wat ze gemeen hebben is hun ideeën- en daadkracht. Ze drukten en drukken nog steeds hun stempel op onze samenleving en dragen actief bij aan een mooier Almere.

De expositie bestaat uit borden met een korte tekst en een QR-code. Scan je die, krijg je een filmpje. Dat is bijzonder materiaal dat door filmmaker Karin Kooij is vastgelegd in een losse toegankelijke stijl. Allemaal 'one-takes'; opnames zonder onderbreking en zonder montage achteraf. En daarom ook zonder opsmuk en recht uit het hart.

Je kunt de films ook online bekijken, maar veel mooier is om met anderen een QR-code te scannen, het filmpje te bekijken en het erover te hebben. En dat is precies wat er donderdag al meteen gebeurde. Samen denken en praten over verleden, heden en toekomst. Dit hoort helemaal thuis in het hart van de Politieke Markt.

Stemming wethouders

Bij aanvang blikte de voorzitter kort terug op de raadsvergadering van 14 juli. Daarin werden de zeven wethouders benoemd. Dat gebeurde met een schriftelijke stemming zoals dat in de Raad van Almere al jaren gaat. In de media verschenen in de zomer berichten waarin vraagtekens werden gezet bij de procedure en de vrijheid van raadsleden om een stem uit te kunnen brengen. Het presidium van de raad heeft een en ander besproken.
In de wet staat dat het stemmen over personen in het geheim moet gebeuren. Maar hoe een gemeenteraad dat doet, bepaalt hij helemaal zelf. In de bewuste vergadering is overeenkomstig gestemd en er zijn dus geldige besluiten genomen. Er is geen reden daarop terug te komen. Ook merkte de voorzitter op dat presidium en fractievoorzitters de procedure binnenkort gaan evalueren, dat was al eerder aangekondigd. En tot slot riep ze de raadsleden op om zorgen over hun werk te bespreken in de fractie of aan te kaarten bij de burgemeester of de griffier.

Website Raad van Almere

Dit weekeinde (vanochtend heel vroeg) veranderde het aanzien van onze website aanzienlijk. Zoals u weet is de raad een experimenteel raadsportaal gestart om het voor inwoners gemakkelijk te maken om te weten waar de raad over praat en besluit. De vormgeving daarvan vonden we lange tijd niet van belang: de communicatie stond voorop. Maar onze informatiestroom voorziet in een behoeft en we kregen regelmatig opmerkingen over de oostblok-vormgeving. Dat ligt achter ons.

Dat gezegd hebbende, hou er rekening mee dat er nog kleine onvolkomenheden kunnen zijn. Of wat grotere :). Hoe dan ook, we werken eraan.

Installatie en beëdiging

Drie raadsleden werden wethouders. Voor hen kwamen er drie nieuwe raadsleden in de raad. Een ander raadslid is met ziekteverlof. Voor hem trad tijdelijk een raadslid toe. Er werden dus vier raadsleden geïnstalleerd. Dat waren allemaal fractieassistenten, dus daarom moeten er ook vier nieuwe fractieassistenten bij komen. Drie werden er beëdigd, de vierde komt volgende week.
Wie zijn al die mensen? Dat vindt u dus heel handig, altijd actueel en met handige informatie erbij onder het menu raadswijzer op de pagina's huidige raadsleden en huidige fractieassistenten.

Verordening maatschappelijke ondersteuning

Af en toe doken de raadsleden tot op artikel niveau de verordening in, vooral ook om duidelijk te krijgen hoe een en ander uitpakt in de uitvoering van de verordening. Want dat is ook een belangrijk punt voor de raad: we gaan graag uit van vertrouwen, maar de wetgeving verplicht ook tot vastleggen van hoe bijvoorbeeld het proces van de indicaties is geregeld. Volgende week opnieuw op de agenda geplaatst voor moties en amendementen.

Archivering

Het was een pittig gesprek met de wethouder over de uitblijvende kwartaalrapportages rond de stand van zaken van de achtergebleven archivering binnen de gemeente Almere. Er kwamen veel vragen voorbij en niet alles kon beantwoord worden. Lees verder online.

Stadswerfpark

Er waren vier insprekers: drie voorstanders en één met zorgen. Er werd goed naar geluisterd. Daarna was er van alle kanten lof vanuit de raad voor het raadsvoorstel. Maar ook wel met de kritische kanttekening waarom het zolang heeft moeten duren; zes jaar. Er was daarmee ook waardering voor het geduld van de initiatiefnemers. De wethouder gaf aan dat dit een eerste stap is, het vaststellen van de projectopdracht. Wat nu volgt is ontwikkelingsplan met grondexploitatie en wijziging bestemmingsplan en huisvestingsverordening om concept van de wooncoöperatie mogelijk te maken. (Pas) Dan besluit de raad ook over de precieze ruimtelijke inpassing in Haven. Volgende week verder.

Actualiteiten

Poolcentrum Klokkeluiderstraat
Aan de Klokkeluiderstraat in Almere Centrum is een poolcentrum geopend en daar willen ze ook activiteiten behorende bij een Shisalounge kunnen verrichten.

Qatar- en Chinadag
Zeven raadsleden stelden vragen over de Qatar- en Chinadag op de Floriade (in september). Wat gaat het gemeentebestuur doen?

Energiearmoede

Dat de gestegen energiekosten en de daardoor toenemende armoede een groot probleem zijn werd door iedereen onderschreven. Over de vraag of de gemeente dit moet en kan compenseren (en hoe dan), lopen de meningen in de raad uiteen. Het college gaf aan met nieuwe voorstellen naar de raad te zullen komen over preventie van energiearmoede en een bredere aanpak van armoede, aanvullend op eerder aangenomen beleid. Ook bleek nu dat studenten, die eerder waren uitgezonderd, voortaan gebruik kunnen maken van de bestaande regeling voor compensatie van energiekosten. Er staan drie moties bij de agendering op 8 september.

Politieke Markt 8 september

Pas vlak voor het reces was er een nieuw college. Dat heeft nog geen onderwerpen voor de agenda van 8 september aangeleverd. De komende Politieke Markt is daarom vooral gevuld met onderwerpen die de raad zelf aandraagt dat zijn dus moties over onderwerpen die nog niet op de agenda staan. Zulke moties heten: motie vreemd aan de orde van de dag. Kortweg: motie vreemd. Daarnaast komen een paar onderwerp terug voor bespreking.

En verder op de agenda

Menstruatiearmoede
Bemensing commissies
Volwassenenfond Sport & Cultuur
Charter diversiteit
Dienstverlening burgerzaken

Onderwerpen die 'eraan zitten te komen'

Het wekelijkse ritme van de Politieke Markt brengt met zich mee dat onderwerpen pas laat op de agenda komen. Op vrijdagmiddag wordt bekend wat er de eerstvolgende donderdag wordt besproken. Het voordeel is dat in Almere snel tot besluiten gekomen kan worden. Het nadeel is dat er voor inwoners maar kort tijd is. In de 'werkvoorraad' kan wél verder vooruit worden gekeken, maar het kan makkelijker. Namelijk door op de site alvast te publiceren wat in de pijplijn zit. En dat is precies wat we steeds vaker proberen te doen.
Het is best een puzzel, want vaak zijn de agendavoornemens nog onvolledig of niet helemaal definitief. Er is bijvoorbeeld nog geen raadsnummer. Toch gaan we ze zoveel mogelijk alvast met u delen. U vindt ze in de agendawijzer, maar daar staan ze natuurlijk tussen alle andere onderwerpen. Gebruik daarom het filterknopje rechtsboven op de pagina 'nog niet geagendeerd', dan krijgt u alleen de nieuwe. Laat ons weten wat u ervan vindt. redactie@raadvanalmere.nl.
Hou er rekening mee dat het ons niet altijd lukt om er vroeg bij te zijn. Soms komen agenderingen of moties ook gewoon op het laatste moment binnen. Het bestuur en de politiek hebben nu eenmaal te maken met de razendsnelle realiteit van vandaag.

Voor uw gemak: snelle links
              

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.