Copy
 

   Raadsnieuws   
Het is volop lente! En daar genieten we samen van.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
23 april 2022

Inhoudsopgave:

BESPROKEN 21 APRIL
Inspreker tijdens de carrouselvergadering

Youri Egorovweg

De plannen voor de Youri Egorovweg brengen de gemoederen in beweging. Het raadsvoorstel hierover stond op 7 april voor de eerste keer op de agenda. De portefeuillehouder stelde toen voor om de inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel uit te stellen tot na de bewonersavond op 19 april. Wel kwamen acht insprekers aan het woord. Omdat de belangstelling zo groot was, was er afgelopen vergadering  – bij hoge uitzondering – een tweede mogelijkheid tot inspreken. Daarvan maakten maar liefst tien insprekers gebruik. Raadsleden en publiek luisterden naar de verschillende buurtbewoners die tegen de bouw van woningen zijn en naar de betogen van de voorstanders van de bouwplannen voor woningen voor onder meer thuisloze jongeren. Na de insprekers gaven de fracties hun inbreng: ook hier bleken voor- en tegenstanders te zijn. Er was te weinig tijd om alle fracties aan het woord te laten. De volgende Politieke Markt krijgen zij de ruimte om hun inbreng te geven en reageert de portefeuillehouder.  

Alternatief plan Pampushout

De raad stemde in februari in met het maken van een ontwikkelingsplan voor 850 woningen in Pampushout 1-3. Een aantal bewoners –  die eigenlijk tegen bouwen in het groen zijn –  ontwikkelden een alternatief plan: zogenaamde ‘Villatorens’. Geen rijtjeshuizen maar bouwen in de hoogte. Het voorgestelde woonconcept bestaat uit verticaal gestapelde vrij liggende woningen. Met een terras rondom de woning en dus prachtig uitzicht. Ook benoemden de initiatiefnemers een aantal alternatieve locaties. De raadsleden waardeerden het werk dat de bewoners verzetten om tot het woonconcept te komen. Een aantal had wel kanttekeningen: vooral over de ruimtelijke en financiële haalbaarheid. De wethouder had eveneens waardering voor het plan maar ook gelijksoortige kanttekeningen als de raadsleden. Zij zegde toe het voorstel van de initiatiefnemers als vierde alternatief bij de planontwikkeling mee te nemen.
Dodenherdenking op 4 mei in Almere Haven

Herdenken en vieren van vrijheid

De vergadering was kort en krachtig. Acht fracties hadden samen een amendement ingediend. Een negende fractie sloot zich aan. Er was dus weinig discussie. Het amendement ging diezelfde avond door naar besluitvorming. Daar sloot nog een tiende fractie zich als indiener aan. Zowel het raadsvoorstel over dit onderwerp als het amendement werden met unanieme stemmen aangenomen.

Leerlingenvervoer

Er zijn veel problemen met leerlingenvervoer. Twee insprekers deden geëmotioneerd hun verhaal. Zij wonen op 15-30 autominuten afstand van de school voor speciaal onderwijs van hun kinderen. Toch zitten de kinderen elke dag meer dan drie uur in de taxibus. Hun verhalen riepen veel vragen op bij de raadsleden. Om hoeveel kinderen gaat het? Wat is er mogelijk om de reistijden te beperken? Is er maatwerk mogelijk? Komen de problemen door een gebrek aan financiën en/of door een personeelstekort? De raadsleden vinden unaniem dat er wat moet gebeuren. De wethouder zegde toe toezicht te houden op de nieuwe aanbieder (vanaf augustus). Wel met het voorbehoud dat er voldoende chauffeurs te vinden zijn: er zijn overal tekorten.


Opkoopbescherming

Op 7 april besprak de raad het voorstel over de opkoopbescherming. Een fractie diende hierop een amendement in. Deze werd dit keer besproken. Af en toe was het debat pittig en moesten de nieuwe raadsleden wennen aan de spelregels van de carrousel. Slechts één partij was het met de indiener eens en de portefeuillehouder adviseerde het amendement in te trekken. Ondanks alle afwijzingen wil de indiener het toch indienen voor besluitvorming.


Meten is weten

Een partij signaleert dat er nog altijd sprake is van een loonkloof tussen vrouwen en mannen. Vrouwen krijgen minder betaald voor hetzelfde werk. Het verschil tussen de lonen van mannen en vrouwen die bij de overheid werken, bedraagt gemiddeld 4%. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. De partij wil graag weten hoe dit zit bij de gemeente Almere en vraagt om een intern onderzoek. Na een prettige discussie –  het onderwerp kreeg brede steun van de raadsleden - beloofde de wethouder om na het zomerreces de resultaten via een raadsbrief te presenteren. De indiener was  tevreden en trok de motie in. De raadsleden zien uit naar het resultaat.

Bestemmingsplan Oosterwold

Nog niet alle nieuwe raadsleden weten van de hoed en rand bij Oosterwold. Daarom startte deze technische toelichting met een presentatie over het bijzondere karakter van de wijk en de spelregels uit het bestemmingsplan. In het gesprek dat volgde, ging het vooral over de veranderende spelregels. Op 12 mei start de politieke bespreking en is er mogelijkheid om in te spreken.

Energietoeslag

Tijdens het actualiteitenhalfuur stelden twee partijen vragen over de energietoeslag welke het Rijk uitkeert aan mensen met een laag inkomen. De gemeente is namens de overheid verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregel en moet zorgen dat het geld komt waar het hoort. De vragenstellers maken zich echter zorgen of deze toeslag de inwoners die het nodig hebben ook echt bereikt. De wethouder kon geen garantie geven dat de gemeente iedereen bereikt. Wel dat de gemeente er met communicatie alles aan doet om te zorgen dat zo veel mogelijk mensen de toeslag aanvragen.
PLENAIR

Plenaire vergadering van 21 april

Het was een afwisselende bijeenkomst. Plenair startte met twee petities. Twee afgevaardigden van het collectief Stedenwijk Zuid Groen vroegen de raad af te zien van het bouwen van het buitenzwembad in het Spanningsveldbos. De afgelopen 30 jaar verdween al de helft van het groen uit hun leefomgeving. Zij overhandigden de voorzitter van de raad een ‘bosbox’ met handtekeningen. Ongeveer 1000 inwoners ondersteunen het initiatief.

De tweede petitie ging over de papierbak. In november nam de raad het besluit om de papierbak af te schaffen. De indiener van de petitie is het daarmee oneens. Hij verwacht dat mensen hun papier met het restafval zullen weggooien en dat is slecht voor het milieu. Deze indiener haalde ongeveer het equivalent van twee zetels in de raad aan handtekeningen op: 2913 stuks.

Vervolgens bood de wethouder de raad de jaarrekening en de perspectiefnota aan: de financiële verantwoording van het college over het voorgaande jaar en de vooruitblik voor de komende periode.

Voordat de raad de besluiten nam, werd de 32e fractieassistent geïnstalleerd. Besluiten waren er maar vier en drie daarvan waren unaniem. Dat ging dus lekker snel. U vindt ze hier: https://raadvanalmere.nl/raadsbesluiten
AGENDA 12 MEI
De komende twee weken is het reces en is er geen Politieke Markt. Daarom leest u hier alvast de agenda van 12 mei.

Gesprekstafel wooncoöperaties

Wooncoöperaties zijn iets anders dan woningcorporaties. Wooncoöperaties zijn een vorm van collectief wonen. Sinds 2015 is de wooncoöperatie wettelijk vastgelegd in de Woningwet. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn om een bouwplan naar realiteit om te zetten. Vanwege de onbekendheid van de woonvorm. Om de raad meer informatie hierover te geven, agendeerde een fractie een gesprekstafel.

Lees meer...

Sla Station Muziekwijk niet over

De gemeente meldde dat de Sprinter op termijn niet meer stopt op station Muziekwijk. Een fractie wil dat het college met de NS in gesprek gaat zodat die laatste deze beslissing terugdraait.

Lees meer....

Centrumontwikkelingen en Wisselweg

Het stadscentrum moet in 2025 een jonge en levendige binnenstad zijn waar steeds meer mensen wonen, werken, leren en recreëren. Ook het Stationskwartier rondom het station in Almere centrum wordt vernieuwd. De raadsleden krijgen tijdens een technische toelichting uitleg over de stand van zaken van deze gebiedsontwikkeling en ze kunnen vragen stellen over de Wisselweg en de ontwikkelingen in het centrum in zijn algemeen.

Lees meer...
Wegens het reces verschijnt het Raadsnieuws weer op 14 mei.

Voor uw gemak: snelle links
        

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.