Copy
 

   Raadsnieuws   
In het vroege voorjaar kijk je nog door Noorderduin heen,
over een paar weken wonen ze hier in het groen.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
9 april 2022

Inhoudsopgave:

De lerende raad

De nieuwe raad bestaat uit 45 raadsleden en 31 fractieassistenten. Een deel van hen was op de een of andere manier al actief in de voorgaande raadsperiode, maar voor een groot deel van hen is dit allemaal nieuw. En het zijn, u weet het vast wel inmiddels, toch in de eerste plaats gewoon inwoners. Het raadslidmaatschap is geen beroep en er is geen opleiding voor. Raadsleden en fractieassistenten leren het dus in de praktijk. Maar daar krijgen ze wel goede hulp bij. Niet alleen van hun eigen ambtenaren (de griffie), maar ook van ambtenaren van de gemeente, bedrijven en organisaties in de stad en inwoners. Op donderdag en vrijdag, meteen na de installatie dus, waren er twee studiedagen voor de raad. Lees wat meer op de site.
BESPROKEN 7 APRIL

Installatie fractieassistenten

Vorige week werden de raadsleden geïnstalleerd, deze week kwamen de fractieassistenten aan bod. Elke in de raad gekozen fractie (politieke partij dus), kan in Almere twee fractieassistenten aanstellen. Omdat er nu 16 partijen in de raad zijn, kunnen er dus 32 fractieassistenten komen. Eén fractie gaat voorlopig met één aan de slag, dus er werden er 31 beëdigd. Dat ging net zoals vorige week: vlot en vrolijk. En net als vorige week zat de raadzaal gezellig vol.

Assetmanagementplan

Mooi woord voor scrabble: zo werd de titel door een aantal raadsleden ervaren, en ook met regelmaat benoemd in het gesprek met de portefeuillehouder. Maar hoe zorgen we ervoor dat dit onderwerp gaat leven bij de burger? Desondanks ontstond een goed gesprek over de groene en stenen ‘assets’ in onze stad: de openbare ruimte waar de komende jaren in de hele stad véél onderhoud nodig is! Er waren veel opbouwend kritische vragen van de raadsleden, vooral rond financiën. Want hoe zit het met de financiële dekking, nu die niet voldoende lijkt te zijn voor de toekomst? En hoe moet het met de vernieuwende klimaatadaptatie? Klopt het dat er financieel gezien ook geen budget is om rekening te houden met mensen met een beperking in het onderhoud van de openbare ruimte? Hoe zit het met bodemverzakking? Welke rol speelt dit dure thema in de huidige coalitie-onderhandelingen? En: wat zijn de voor- en nadelen van verschillende oplossingsstrategieën? Kortom: genoeg vragen om een ferme volgende discussie tegemoet te zien. Dat komt wel bij de programmabegroting.

Herdenken en vieren van vrijheid

Dit onderwerp stond eerder bij besluitrijp: het leek onnodig erover te vergaderen. De raad bleek veel kritische vragen te hebben. Aanleiding daartoe was de vraag van één van hen hoe
het voorstel rond de Short Stirling zich verhoudt tot andere herdenk-thema’s die geen plek hebben gekregen? Andere raadsleden herkenden zich hierin en hadden behoefte aan een inclusievere visie op herdenken en vieren. Plus: er lijkt urgentie op dit onderwerp te zijn, maar die wordt niet in het raadsvoorstel geconcretiseerd. Na een korte schorsing besloot een groot deel van de fracties een amendement in te dienen om de gewenste veranderingen in het voorstel op die manier te bereiken. Wordt vervolgd op 21 april.
Inspreker tijdens de carrouselvergadering

Egorovweg

Raadsvoorstel Projectopdracht Youri Egorovweg (RV-31)
De vergadering begon anders dan gebruikelijk. Wethouder Froukje de Jonge kreeg eerst het woord en deed het voorstel om de inhoudelijke bespreking uit te stellen. De reden hiervoor is dat er op 19 april nog een bewonersavond plaatsvindt. De raad ging akkoord met het voorstel tot uitstel tot na de bewonersavond. De insprekers die aanwezig waren kregen vervolgens het woord. Er waren acht insprekers, maar één inspreker gaf aan bij de volgende agendering de raad te willen toespreken. Er werd een petitie aangeboden aan de wethouder en de insprekers toonden allen hun betrokkenheid bij de wijk. Het belang wat gehecht wordt aan het groen kwam veel aan bod. De raadsleden stelden een aantal vragen aan de insprekers. De inhoudelijke bespreking van het onderwerp staat nu op 21 april op de agenda. (Komende week is er geen PM).

Actualiteitenhalfuur: Zet ook de knop om!

Een raadslid stelde vragen over het verwarmen en het koelen van de gemeentelijke gebouwen. Heel actueel, want op 2 april startte de rijksoverheid een campagne om de verwarmingen overal wat lager in te stellen. De portefeuillehouder gaf aan dat de gemeente hier zeker mee bezig is. Vanaf 7 april wordt de maximale temperatuur in het stadhuis op 19 graden gezet. Maar een kanttekening is dat het college dat niet kan bepalen voor ál het gemeentelijk vastgoed. Want daar gaan ook de gebruikers over. De gemeente gaat het wel stimuleren bij hen.
Inspreker tijdens de carrouselvergadering

Opkoopbescherming

Ten behoeve van eerlijke kansen op de woningmarkt voor koopstarters en middeninkomens stelt het college voor opkoopbescherming in te stellen tot de NHG-grens van €355.000. Dit moet halverwege april 2022 ingaan in de gehele gemeente Almere. Eigenlijk zijn alle partijen wel blij dat er iets gedaan wordt aan het opkopen van woningen door investeerders. Discussiepunt is wel: bij welk aankoopbedrag trek je de grens? En: het eigendomsrecht is ook een groot goed, want voor sommige ondernemers is dit een vorm van pensioenvoorziening en dat moet ook mogelijk zijn. Er is een amendement ingediend, dat de 21e wordt besproken.

Jaarverslag integriteit

Goede bespreking. Tijd nemen om stil te staan bij vraag hoe doen we het. Dan is het goed als er weinig te bespreken is. Tegelijkertijd geldt dat je over dit onderwerp in gesprek moet blijven. Iedereen heeft namelijk een eigen moreel kompas en de tijden veranderen. Een vraagpunt dat naar voor kwam was bijvoorbeeld: hoe kijk je aan tegen het vertegenwoordigen van je eigen buurt of wijk in de raad. Kan dat wel? Enkele raadsleden stelden voor om hier op een later moment met elkaar door te praten. Ook het punt van geheimhouding werd besproken. Enkele partijen gaven aan om afspraken hierover nog duidelijker te willen vastleggen, omdat het nog té vaak voor komt dat dit mis gaat. De burgemeester vertelde later dit jaar de gedragscode te willen actualiseren, ook omdat dit jaar naar verwachting een nieuwe wet wordt aangenomen in de Tweede Kamer. Dan komt het onderwerp opnieuw op de agenda van de raad.
AGENDA 21 APRIL
Donderdag 14 april is er geen Politieke Markt.

Verordening leerlingenvervoer

Gemeenten zijn verplicht een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen - onder bepaalde voorwaarden - aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerkosten van en naar school. Meestal is dit voor scholieren die niet zelfstandig naar een onderwijsinstelling kunnen komen. In Almere is deze regeling vastgelegd in de Verordening leerlingenvervoer 2019. En die moet aangepast worden, omdat de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) een nieuwe modelverordening heeft gemaakt. Het was nodig om de regels beter leesbaar en begrijpelijk te maken voor iedereen en omdat er rechterlijke veranderingen zijn geweest. De gemeente moet de regeling opstellen, maar de raad moet die als volksvertegenwoordiging vaststellen.
Dit onderwerp stond eerder bij besluitrijp, maar enkele raadsleden wilden het toch voor bespreking op de agenda omdat zij problemen zien. Welke dat zijn, hoort u tijdens de bespreking.
Lees meer...

Burgeractiviteit Pampushout, alternatief plan

Inwoners komen zélf met een alternatief plan voor het bouwen van huizen in Pampushout. Met méér huizen en op andere plekken. Vanuit de direct omgeving van dit gebied nogal wat weerstand was tegen het eerdere voornemen van het college. Maar de raad besloot in februari toch, na het afwegen van alle belangen, dat het college met die planontwikkeling aan de slag mocht. Het is dus heel interessant om te bespreken wat de inwoners zelf voor plannen hebben ontwikkeld.
Lees meer....

Bestemmingsplan Oosterwold

Bestemmingsplannen komen langzaam tot stand. Dat is soms jammer, maar vaak goed. Want het gaat om ingewikkelde keuzes, die voor inwoners van overweldigend groot belang kunnen zijn en die meestal onomkeerbaar zijn. Voor zo'n uniek gebied als Oosterwold is het maken van een bestemmingsplan of het aanpassen daarvan zeker niet eenvoudiger dan normaal. Vorig jaar sprak de raad ook al een paar keer hierover, maar nu ligt er dan een concreet voorstel. Om dit proces écht zo zorgvuldig mogelijk te doen én de inwoners (vaak gebiedsbewoners) maximaal te kunnen laten meedoen, is er nu eerst een 'technische toelichting'. Dat betekent: alleen de feitelijke plannen bespreken, zonder nog op enige manier een mening te verkondigen of een standpunt in te nemen. Geen politiek dus, deze vergadering. Maar wel veel informatie.
Lees meer...

Plenair

De plenaire vergadering in de raadzaal start met het aanbieden van twee petities. Eentje betreft het Spanningsveldbos, namelijk om het te behouden en er geen woningen voor in de plaats te zetten. De andere gaat over de papierbakken (blauwe rolcontainers) die bij de inwoners thuis staan. De petitionarissen willen niet dat de inzameling van papier en karton in de toekomst op centrale inleverpunten moet, maar de inwoners de rolcontainer aan huis kunnen behouden.

Daarmee zijn de 'aanbiedingen' nog niet voorbij, want de portefeuillehouder biedt ook de programmarekening aan de raad aan. Dat is de financiële verantwoording van het college over het voorgaande jaar. De bespreking ervan volgt later.

Daarna moet de raad over vier voorstellen een besluit nemen.

Voor uw gemak: snelle links
        

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.