Copy
 

   Raadsnieuws   
Door de vrolijkheid van het Klokhuis in z'n ruim opgezette omgeving
verschijnt als bij toverslag een lach op je gezicht.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
9 juni 2022

Inhoudsopgave:

Naar een nieuw stadsbestuur


> Op 10 juni is nieuwe informatie toegevoegd.

Na de verkiezingen moet een nieuw stadsbestuur gevormd worden. De besprekingen daarvoor zijn in volle gang. Op onze site maakten we een artikel waarin we u op de hoogte houden.
BESPROKEN 9 JUNI

Afvalinzameling PMD+

Er waren twee insprekers die elk een presentatie gaven. Na het inspreken beantwoordden ze een aantal vragen en deden de raadsleden hun inbreng. Er werden veel vragen gesteld aan het college, onder andere over de communicatie richting bewoners en over het transitieplan. De wethouder gaf in zijn reactie aan dat het transitieplan (van bronscheiding naar nascheiding) later komt: in plaats van voor de zomer wordt het september of oktober. Hij bood aan om een technische sessie te organiseren over het onderwerp, om meer informatie te geven over de historie van dit onderwerp. Er was te weinig tijd om het onderwerp af te ronden. Komende week opnieuw op de agenda.

Meergronden

Het college vraagt de raad in te stemmen met het starten van de planuitwerking voor een nieuw schoolgebouw voor de Meergronden in combinatie met ca. 200 woningen op de locatie van de huidige school. De raad was blij met het voorstel voor een nieuw schoolgebouw. Niet vreemd, want hier was bij de begroting al over besloten. Ook het voornemen om op deze locatie woningen te bouwen werd gewaardeerd. Wel waren er vragen over hoe het aantal van 200 gekozen is, en hoe het eruit gaat zien als dat aantal woningen op deze locatie wordt gebouwd. Maar dat komt bij de uitwerking. Een fractie heeft een motie ingediend om meer sociale huurwoningen te bouwen dan nu de bedoeling is. Die wordt komende week besproken.

Overgooi, fase 2

Een raadslid wilde dit onderwerp bespreken en er een motie over indienen: namelijk om voor Overgooi een nieuwe ontwikkelingsplan te laten maken door het college. Maar hij had de motie niet ingediend want/en vroeg nu zijn mede-raadsleden eerst wat zij wilden, ook omdat het een nieuwe raad is. Er ontstond een bespreking over wat er besproken ging worden met als conclusie dat de motie niet werd ingediend. Voorgesteld werd ook om het bijbehorende raadsvoorstel dezelfde avond in besluitvorming te brengen, zodat er geen vertraging meer wordt opgelopen.

Actualiteiten; brandgevaar parkeergarages

Naar aanleiding van uitlatingen van de brandweer over de veiligheid van het opladen van elektrische auto's in parkeergarages, wilde een raadslid met het college praten. De wethouder legde uit dat de vraag naar meer laadpunten sneller gaat dan dat de overheid er beleid op kan ontwikkelen. Dat geldt niet alleen voor Almere, maar voor heel Nederland. De gemeente is daarom terughoudend met het vergunnen van laadpunten in parkeergarages en wacht op landelijke normering. Dit geldt alleen voor publieke laadpalen, want voor particulieren is dit vergunningsvrij. Ze meldde er ook bij dat de gemeente goed samenwerkt met brandweer en maatwerk toepast bij het plaatsen van een laadpaal en brandveiligheidseisen stelt. Ook in afwachting van de landelijke norm.

Wisselweg

In een hele reeks van moties bespraken de raadsleden allerlei vragen rond de Ontwerpverklaring van de Wisselweg. Ondanks goede en kritische opmerkingen en vragen van mede-raadsleden zijn de meeste indieners van plan hun voorbereide motie door te zetten naar besluitvorming. Maar ook worden er een paar gewijzigd na positieve feedback en één motie werd ingetrokken. Een mooi voorbeeld van een raadsvergadering waarin in goede harmonie en ruim binnen de gestelde tijd volksvertegenwoordigers hun mening deelden en van elkaar leerden. Aan de vele besprekingen is nu een eind gekomen. Volgende vergadering gaan de moties in stemming en meteen daarna het raadsvoorstel zelf.

Plenair

De gemeenteraadsvergadering begon met een reeks ordevoorstellen. De eerste ging over het veranderen van de volgorde om de besluiten nemen. Eerdere besluiten kunnen namelijk de daarop volgende beïnvloeden. De vergadering stemde er niet mee in. Een tweede ordevoorstel ging over het toestaan van een inspreker bij een van de beslisonderwerpen. Die haalde het evenmin, want er wordt niet meer over het onderwerp gesproken (dat werd ook niet gevraagd), alleen gestemd. Het derde ordevoorstel haalde het wel. Namelijk om vanwege tijdsdruk het raadsvoorstel over de grond van Overgooi, dat eerder op de avond in de carrousel besproken was, meteen in stemming te brengen. Daarna begon een debat over de informatie over de formatie van een nieuw college in Almere.
 

Debat

De aanvrager lichtte de aanleiding namens een aantal mede-indieners toe en daarna nam aantal raadsleden deel aan het debat. Kort samengevat vinden ze dat er te weinig informatie over de voortgang bekend wordt gemaakt en dat teveel onduidelijk is over het proces. Ook menen ze dat de opdracht aan de informateur kennelijk is uitgebreid (namelijk om een college te vormen) zonder overleg met de raad. Van de 16 partijen in de raad, praten er nu zeven over een coalitieakkoord. De anderen voelen zich daardoor in de oppositie gedwongen. Het strookt allemaal volgens hen niet met de verwachting die gewekt was en ze vinden dat het lage vertrouwen in de politiek en de lage opkomst bij de verkiezingen er juist om roepen meer openheid te geven. Ook werd een oproep gedaan om zo snel mogelijk met de hele raad het gesprek te voeren over de belangrijke onderwerpen die raadsbreed gevoeld worden, ook met het oog op de begroting die in het najaar weer op de agenda komt. Hij vroeg erom de hele raad een constructieve rol te geven in het vinden van een akkoord. Namens de zeven onderhandelende partijen reageerde één raadslid op de verschillende debaters, soms met een korte toelichting op proces of voortgang, en ze zei het idee om over de belangrijke onderwerpen te praten met de andere onderhandelaars te bespreken. Ze maakte ook duidelijk dat het voor de zeven partijen een moeilijke afweging is wat wel of niet bekend te maken. Ze willen meer openbaarheid, maar om tot een goede coalitie te komen, met goede plannen voor de hele raadsperiode, hebben toekomstige samenwerkingspartners nu eenmaal tijd en beweegruimte nodig om tot overeenstemming te komen. Voor de debaters was het te weinig en de eerste indiener sprak uit teleurgesteld te zijn. Het debat mondde uit in een motie die de Wet open overheid aanhaalt en waarin staat (in het kort) dat informatie die bij de formateur of informateur berust na het afronden van de formatie openbaar is. De hele raad is het hiermee eens, motie aanvaard dus.
 

Besluiten

Daarna werden er besluiten genomen. Het werd laat, maar de vergadering sloot voor middernacht. U vindt de besluiten op de gebruikelijke plek op onze website: raadvanalmere.nl/besluiten. Tip: meestal staan ze hier al binnen vijf minuten na het sluiten van de vergadering, dus als u nog eens in het holst van de nacht, met starende ogen naar een duister plafond wilt weten wat uw raad besloten heeft, dan kan dat.
AGENDA 16 JUNI
We weten uit reacties dat veel van onze lezers het Raadsnieuws gewoon aan een stuk uitlezen. Andere vinden het volgen van linkjes van alleen de interessante stukken handiger.
Nou, we nemen de proef op de som. Hierboven hele stukken tekst. Hieronder, korte tekstjes en linkjes.
 
Wat vindt u? Reageer naar redactie@raadvanalmere.nl

Programmarekening: Bespreking accountant

De raad krijgt in deze carrouselbespreking deskundige hulp van de accountant van de raad. Die heeft een accountantscontrole gedaan en licht de bevindingen daaruit toe aan de raad. De raadsleden kunnen daarna vragen stellen aan zowel de accountant als aan de wethouder.

Supermarkt Stedenwijk

Een supermarkt aan het 's Hertogenboschplein wil al langere tijd verhuizen naar een locatie aan de Delftstraat. Dat is een locatie die heel dichtbij de doorgaande weg Stedendreef ligt. Er zijn voor- en nadelen aan deze verhuizing en er zijn dus voor en tegenstanders. Daar blijft het niet bij.

Olympuspark

Al in 2016 besprak de raad een plan voor de ontwikkeling van een groot stuk van Almere Poort, dat de Stadstuinen werd genoemd. In 2020 stemde de raad in met een projectopdracht 'De Voortuin', dat is een wat smaller stuk dat weer tussen de Stadstuinen en de A6 ligt. Het college heeft nu een concreet ontwikkelingsplan laten maken en biedt dat aan de raad aan.

Adviesrecht omgevingsplan

De titel van dit artikel is lekker kort, maar wel wat onvolledig. Voluit heet het: Raadsvoorstel Adviesrecht gemeenteraad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Je kunt dit ook beschrijven als: wat zijn de bevoegdheden van raad en college bij nieuwe plannen die niet in een bestaand omgevingsplan passen.

Legesverordening

Op 1 januari 2023 worden er twee nieuwe wetten ingevoerd, de Omgevingswet (Ow) en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Hierdoor verandert er veel op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Daarom moet de legesverordening worden aangepast.
Op de agendawijzer op onze site staan al die onderwerpen handig onder elkaar. Op diezelfde pagina, meteen boven de artikelen, staat het artikelzoekveld. De allersnelste manier om informatie te vinden.

Projectleider Statenverkiezingen

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de nieuwe Provinciale Staten van Flevoland. De Staten zijn de evenknie van de gemeenteraad, maar dan op provincieniveau. Ze gaan over heel andere dingen dan de raad, maar er is ook heel wat gemeenschappelijke onderwerpen. Een aantal van onze raadsleden is ook statenlid. Provinciale Staten is ook een belangrijke volksvertegenwoordiging. Daarom melden wij in onze raadsnieuwsbrief dat de provincie een vacature heeft voor een projectleider om de verkiezingen in goede banen te leiden. Wat voor u? Of tipt u iemand?

Voor uw gemak: snelle links
        

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.