Copy
 

   Raadsnieuws   
Voordat maart met zijn staart zwaaide genoten inwoners nog even van het Almeerderstrand.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
2 april 2022

Inhoudsopgave:

BESPROKEN 30 MAART

De nieuwe raad

Op 30 maart was de 622e Politieke Markt. Niet op de gebruikelijke donderdag, maar op een woensdag dus. Er stonden maar drie onderwerpen op de agenda: beëdiging raad, verklaringen van de fractievoorzitters en het raadsvoorstel Benoeming leden van het presidium.

De beëdiging van de raadsleden is een groot moment. Deze gekozen inwoners gaan een opdracht aan die vier jaar duurt en veel van hun tijd en inspanning vergt. Partijgenoten, familie en vrienden komen die stap aanmoedigen. Er waren zoveel bezoekers dat niet iedereen in de raadzaal kon, ook al bleven er heel wat mensen staan. Daarom werd in andere vergaderzalen de live uitzending getoond. Maar natuurlijk: na afloop van de vergadering ontmoette men elkaar in de raadzaal, in de omloop en in de gangen en in de ontmoetingsruimte. En Almeerse bloemisten hadden wel een goede week, zo te zien.
 

Verklaringen

In het tweede agendapunt kwamen er verklaringen vanuit elke raadspartij, die door de fractievoorzitters werden uitgesproken. Dat gebeurde op dezelfde manier als waarop de algemene beschouwingen worden gedaan. Namelijk door iedere fractie in volgorde van het aantal zetels (van meer naar minder) spreektijd te geven. Elke fractievoorzitter kon op die manier haar/zijn eigen terugblik op de verkiezingen of vooruitblik op de komende raadsperiode geven. Al meteen een inkijkje in de beweegredenen van de politici. Én voor een aantal fractievoorzitters was dit hun eerste optreden in de raad.
 

Presidium

De raad kiest uit zijn midden een presidium. Dat behartigt de dagelijkse gang van zaken voor de raad. Het presidium bestaat uit vijf raadsleden, een van hen is voorzitter. De presidiumvoorzitter is óók de vice-voorzitter van de raad. Hij/zij treedt op als voorzitter van de gemeenteraadsvergaderingen als de burgemeester afwezig is. De griffier is de secretaris en de belangrijkste adviseur van het presidium. Ook de burgemeester is hier als adviseur bij betrokken. De fractievoorzitters stellen vier kandidaten voor, ze kunnen zelf niet in het presidium plaatsnemen. Voorlopig zijn vier kandidaten aangesteld, de vijfde komt op een later moment.

Op alfabetische volgorde:
dhr. K. (Koen) Bokhorst
dhr. W. (Willem) Boutkan
mevr. E.A.H. (Esther) Hagelaar-van Dijk
mevr. P.A.M. (Elian) van Nunen
 

Raadsleden en fractieassistenten

U vindt de nieuwe raadsleden in de raadswijzer. Maar nog niet alles is compleet. De fractieassistenten zijn nog niet benoemd. Dat gebeurt op 7 april, als eerste onderwerp op de agenda. Ze kunnen daarna meteen aan de slag in de carrousel.
AGENDA 7 APRIL

Assetmanagementplan

De titel van dit agendavoorstel laat aan duidelijkheid te wensen over. Ook de leesbaarheid van het agendavoorstel zélf zal niet iedereen bevallen. Maar het probleem is glashelder; er is te weinig geld voor het onderhoud van de stad. Vooral als de gemeente ook de ambities wil uitvoeren op het gebied van toegankelijkheid, biodiversiteit, klimaatadaptie en dergelijke.
Het is voor de raad geen nieuw onderwerp, in augustus 2021 werd al gesproken en besloten over de Visie openbare ruimte Almere. Toen zegde de portefeuillehouder toe de financiële gevolgen daarvan nog vóór de verkiezingen inzichtelijk te maken. Dat gebeurde nog nèt op 10 maart. De raad hoeft er geen besluit over te nemen, het document is feitelijk alleen ter informatie. Maar de raad mág wel besluiten het te bespreken en dat is precies wat er gebeurde: een fractie wil hierover van gedachten wisselen. Maar dat kon dus niet meer vóór de verkiezingen.
 

SAMP

Dat is de afkorting van het Strategisch Asset Management Plan en het is dus een document. De titel en het agenda zijn misschien niet erg verhelderend, het document zelf is dat wél. De samenvatting op pagina 4 en 5 maken u meteen wijzer. En na het lezen van de inleiding en leeswijzer op pagina 6 en 7 snapt u waarom het SAMP er is. En bekijk ook pagina 10 eens: in één oogopslag ziet u de omvang van onze stad in kengetallen. Voorbeeld: 3.315 sport- en speeltoestellen op 838 speelplekken.
Bekijk hier meteen het document.

Youri Egorovweg

Tussen Hogering en het middelste deel van de Muziekwijk ligt een stuk groen. Het zijn drie graslanden met bomen eromheen. Het college stelt voor om hier ongeveer 200 woningen te bouwen voor jongeren en starters op de woningmarkt. Voor een deel kunnen daar ook thuisloze jongeren een plek krijgen. Woningbouw, ook voor doelgroepen, heeft een hoge prioriteit en raad en college spraken hierover al meerdere malen.
Vorig jaar stemde de raad in met het Stedelijk Woningbouwprogramma Almere, maar daar staat deze locatie niet in. Vandaar dat het college de raad nu vraagt om deze locatie er extra bij te nemen.

Opkoopbescherming

De huizenprijzen stijgen de pan uit. De raad diende eerder twee moties in waarin hij het college vraagt snel een opkoopbescherming voor goedkope en middeldure woningen in te voeren. Daarmee wordt het voor investeerder en speculanten minder aantrekkelijk om dat soort woningen in grote aantallen te kopen. Zij kopen de huizen namelijk niet om in te wonen, maar om te verhuren. Als dat niet meer kan, krijgen de mensen die een huis willen kopen om in te wonen meer kans.
De raad heeft invloed op het gebied waar de opkoopbescherming geldt en op het maximale aankoopbedrag. De bespreking gaat nu alleen over of de raad het hiermee eens is én om zo'n 20.000 euro te reserveren om voorbereidingen te treffen voor het aanpassen van de huisvestingsverordening. Want dat is nodig om het mogelijk te maken.

Jaarverslag integriteit

In 2016 stelden raad en college gedragscodes vast op het gebied van integriteit, met daarbij de afspraak dat de burgemeester jaarlijks met de raad praat over integriteit in het algemeen en de naleving van de gedragscodes door de raad en het college in het bijzonder. Ook moet het college jaarlijks verantwoording afleggen aan de raad over het gevoerde ambtelijke integriteitsbeleid. Dat gaat dus over hoe de ambtenaren in dienst van de gemeente het hebben gedaan. In de bespreking informeert het college de raad. Maar omdat ook het voornemen bestaat dit jaar de gedragscodes te actualiseren, kan de raad vanavond -indien gewenst- hiervoor ook aandachtspunten meegeven.

Voor uw gemak: snelle links
        

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.