Copy
                              
   Raadsnieuws   
Die hartelijke burgemeester van ons kreeg zeker zoveel aandacht als die lange man met die baard. En waarschijnlijk krijgt'ie er volgend jaar nóg een concurrent bij: de kinderburgemeester.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
19 november 2022

Inhoudsopgave:

Spelletje? Nou nee.

Het is half vier op de donderdagmiddag als een dozijn politici evenzovele ambtenaren ontmoet in een grote open ruimte in het Stadhuis. Ze komen bijeen om samen met de ambtenaren in een serious game de nieuwe Omgevingswet te doorgronden. Het gaat om bouwen, milieu, water, natuur, de procedures en de rollen van verschillende partijen daarin. Wat nu nog een bestemmingsplan heet, is straks het omgevingsplan.

Van ambtenaren wordt gevraagd dat ze anders gaan denken; in plaats van toetsen of iets niet mag, moet het worden: kijken of iets wél kan. Van “nee, tenzij…, naar ja, mits...”. Ontwikkelingen moeten ook sneller en gemakkelijker (voor initiatiefnemers zoals burgers of ondernemingen) en om dat mogelijk te maken krijgt een gemeente meer bevoegdheden. Maar van de raad is meer nodig dat die daarvóór de hoofdlijnen van het beleid vaststelt (in een omgevingsplan) en de resultaten daarvan in de gaten te houden. De raad heeft meer mogelijkheden zijn ‘kaderstellende’ in te vullen. Hij moet in het belang van alle inwoners van tevoren afwegen wat, waar, wanneer en hoe in onze stad mogelijk moet worden. Dat is een buitengewoon uitdagende taak. Uw raad is al een hele tijd bezig met zich te verdiepen in die nieuwe taken. Met een serious game worden in het brein van de deelnemers andere deurtjes en raampjes opgezet om de informatie te verwerken. Dit vervolgens in teams van ambtenaren én raadsleden te doen biedt inzicht in elkaars vraagstukken. 

Veiligheidsplan 2023

De raad gaf vanavond nog drie onderwerpen mee: huiselijk geweld (ook in combinatie met dierenmishandeling), het evenwicht tussen preventieve en repressieve maatregelen en de aanpak van radicalisering en extremisme. Er komt nog een aparte themabijeenkomst. Er is steun voor de contouren van het voorgestelde veiligheidsplan.

Strategische agenda Flevoland

Het college stelde de raad in deze consultatie twee concrete vragen: 1 herkent de raad zich in de drieontwikkelpijlers en 2 hoe wil de raad betrokken worden. Voor de raad is van belang dat hij in positie is en op het juiste moment zaken kan meegeven of ergens over kan besluiten.

MRA meerjarenbegroting

Dit onderwerp werd bij de bespreking MRA ingetrokken. Het idee is goed, maar de begroting is niet de plek om het hierover te hebben. Het komt later (mogelijk) in een andere vorm terug.

 

Mva-gronden

Voordat de gemeente grond in gebruik kan nemen of kan verkopen, moet die eerst in exploitatie worden genomen. Daar gaat de raad over.

Riolering Oosterwold

De wethouder had nog een aantal vragen te beantwoorden en daarna werden vijf moties besproken. Daarbij zat ook een motie van afkeuring tegen het college. Maar die gaat over dingen die in vorige collegeperiodes mis gingen. Eén van de fracties vindt dat afkeuring uitspreken te ver gaat, maar wil wel uitspreken de gang van zaken te betreuren en heeft daarvoor een motie van treurnis ingediend. Die wordt volgende week besproken.

WMO inkoop

Zoals gebruikelijk bij deze onderwerpen zat de raad er weer met hart en ziel in. De wethouder werkte goed mee om de dingen beter inzichtelijk te maken. Aan het einde vroeg de raad om een evaluatie van deze én de op dit moment andere lopende aanbestedingen binnen het sociaal domein: deze informatie kan de raad binnen 1,5 jaar verwachten.

Begraafplaatsen beleidskader

De discussie ging vooral over de gevraagde uitbreiding van de islamitische begraafplaats. Die heeft in de coronatijd veel begraafverzoeken van moslims buiten Almere gehonoreerd om zo mee te helpen het grote tekort aan geschikte begraafcapaciteit op te lossen. De meningen in de raad zijn verdeeld en verschillende fracties gaven aan met een amendement te komen.  

Tarievennota

Die stond bij besluitrijp en raad eens wat: hij gaat zonder verdere bespreking door naar besluitvorming (volgende plenaire vergadering). We melden 'm toch, omdat u, geachte lezer, misschien die tarieven wilt zien.

Pluryn financiën

Omdat het over interne zaken van een onderneming gaat, is het gerechtvaardigd dat de raad hierover in beslotenheid praat. Wat iedereen wel mag weten is dat de portefeuillehouder toezegde op korte termijn een technische sessie te organiseren over de sturing op Jeugdhulp met Verblijf GGZ en de bijbehorende aanbestedingsregels voor eind december 2022. Zo'n technische sessie moet raadsleden objectief inzicht geven in de vragen waarop zij antwoorden moeten geven.

Jeugdzorg rapportage 2022

De raad was duidelijk: ze ervaren de rapportages niet als helder en overzichtelijk. Ze missen betekenisvolle informatie, cijfers en het belang daarvan en ook de context rond dit zo belangrijke thema. In het verleden was er wel een rapportage met een duidelijke stoplichtstructuur. Er kwamen heel wat vragen op. De portefeuillehouder stelde voor om met een externe adviseur een monitor te ontwerpen. Dat voorstel moet er in het eerste kwartaal van 2023 zijn.

Stikstof bouwvrijstelling

Vanuit de raad waren er vragen over de gevolgen van een uitspraak van de Raad van State. Die haalde een streep door de stikstofvrijstelling die door veel gemeenten werd gehanteerd voor bouwprojecten. Het antwoord was voor de raad helder en toereikend. Het college is volop bezig met het in kaart brengen van de gevolgen en zal rond de jaarwisseling een overzicht van alle lopende projecten naar de raad sturen. Vooralsnog lijken de gevolgen mee te vallen, al zullen toekomstige bouwprojecten wel vertraging oplopen doordat nu steeds eerst een stikstoftoets moet worden uitgevoerd.
Op de agenda van de 24e.....

Floriade onderzoek

De Volggroep Floriade bracht een rapport uit, maar stelt niet voor om een onderzoek naar de gang van zaken te doen. Daar moet de raad het echt zelf over hebben.

Leerlingenvervoer problemen?

Een raadslid ontving signalen van scholen, professionals en ouders over de kwaliteit van het leerlingenvervoer en vindt dat zorgelijk. Er zijn meldingen van ouders die hun kinderen niet meer naar school krijgen, buschauffeurs die waarschuwingen geven aan kinderen en kinderen die overprikkeld naar school komen.

Boardletter 2022 (accountant)

Een accountant controleert de financiën na afloop van een jaar, maar doet ook tussentijdse onderzoek en verslag.

Gronduitgifte bedrijven

Door een uitspraak van de rechter moeten overheden op een andere manier grond uitgeven. In Almere levert dat vertragingen op. Moeten bedrijven hier te lang wachten?

Knotwilgen Fongerspad

Om het fietspad te verbreden wil de gemeente knotwilgen kappen. Een raadslid vindt dat een slecht idee en zoekt andere oplossingen.
En weer een lange nieuwsbrief: 17 artikeltjes. Wen er maar vast aan. Als u al die linkjes volgt en de hele artikelen op onze site leest, ziet u dat uw raad een heel diverse en veelomvattende taak heeft.

We zijn een stapje verder met onze automatische nieuwsbrief, maar we maken 'm toch iets anders. Wij kwamen tot het inzicht dat de nieuwsbrief altijd alle onderwerpen moet bevatten. We behoren als overheid namelijk volledig te zijn. Binnenkort meer hierover.

Maar u kunt zich op de site al aanmelden hoor.

Opmerkingen, vragen, suggesties: redactie@raadvanalmere.nl

Voor uw gemak: snelle links
              

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.