Copy
 

   Raadsnieuws   
Op veel plekken in de stad zoemen de bijen.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
21 mei 2022

Inhoudsopgave:

Tentoonstelling

Sinds lange tijd hadden we in de Politieke Markt weer een tentoonstelling. Daarin kunnen inwoners of organisaties voorafgaand (of tijdens) de PM met hun ideeën in contact komen met alle bezoekers: de politici, bestuurders, ambtenaren en inwoners. De tentoonstelling betrof het waterkunstwerk dat nu in het Weerwater staat: Nieuw.Flevo.Peil. Een fontein spuit naar gelang van het hartritme van de inwoners. Het is een Flevolands kunstproject en overal in de provincie worden de hartslagen opgehaald. De meeste bezoekers deden enthousiast mee.
BESPROKEN 19 MEI

Programmarekening en Perspectiefnota

Op de 19e ging de raad onderling en met de wethouder in gesprek. De Perspectiefnota wordt meestal in de vorm van algemene beschouwingen besproken, maar omdat er nèt verkiezingen zijn geweest, is hij deze keer 'beleidsarm'. Er staan dus geen heel grote plannen in en dat is best logisch, want dat is aan de nieuwe raad en een nieuwe college.

De vergadering bestond feitelijk uit twee delen, eerst de vaststelling van de programmarekening; de verantwoording van vorig jaar. Het meeste daarvan was al bekend, dus dat vroeg weinig tijd. Daarna spraken ze over de de perspectiefnota; de voorspelling voor volgend jaar. In deze ronde ging het de raad vooral om om van de portefeuillehouder en mede-raadsleden te horen hoe ze over de plannen denken. Mede op basis daarvan maken ze moties of amendementen om de plannen wat meer in de richting van hun idealen te sturen.

Wisselweg

De raad is in meerderheid blij met de bouw van zoveel woningen, wel vinden enkele raadsleden het jammer dat de Beurs ervoor gesloopt is. Verder ging het vooral over de soort woningen en de parkeeroplossing met deelautogebruik. Een deel van de raad had graag gewone sociale huurwoningen in het project gezien en niet alleen studentenwoningen. Omdat het een initiatief is van een ontwikkelaar die (grotendeels) op eigen grond bouwt, gaat de gemeente daar eigenlijk niet over. De raad toetst alleen of bij de vergunningaanvraag aan ‘goede ruimtelijk ordening’ is voldaan. Eén fractie vroeg om een vervolg om enkele extra vragen aan college te stellen.

Youri Egorovweg

De wethouder constateerde dat in het verleden in officiële documenten verwachtingen zijn gewekt dat een deel van het plangebied groen zal blijven. Daarom is nu aan de raad voorgesteld om het plangebied met 30% te verkleinen. Het mogelijke gevolg is dat er minder woningen kunnen komen. Vanuit de raad is een amendement hiervoor ingediend. Dat wordt met nog 8 amendementen en moties volgende week besproken.

Oosterwold

We kunnen ons voorstellen dat veel kijkers van deze vergadering het lastig te volgen vonden. De bespreking startte met een oproep van de wethouder aan de indieners van de voorstellen om goed na te denken over de gevolgen daarvan. Die zouden volgens het college ‘verstrekkend’ zijn, wat heel kort samengevat betekent dat de hele procedure opnieuw moet worden gedaan. Na een uitgebreide uitwisseling van ideeën over mogelijke oplossingsrichtingen was uiteindelijk de conclusie dat er meer tijd nodig is om de gevolgen van de voorstellen van de indieners beter uit te zoeken. Het beste om nu te doen was om het voorstel terug in handen te geven van het college en over een maand opnieuw op de agenda te zetten.  

Zwaneneieren

In het actualiteitenhalfuur stelde een raadslid een aantal vragen over eierenroof. Het blijkt namelijk dat in deze tijd van het jaar veel nesten van zwanen worden leeggehaald, wat ten koste gaat van de zwanenpopulatie. De partij vraagt extra inzet van de gemeente om dit te voorkomen. De portefeuillehouder geeft aan dat de raad dan eerst moet besluiten dat deze kwestie van groter belang is dan andere, want handhavers zijn ook voor andere zaken nodig. De wethouder gaf ook aan dat de gemeente graag hoort van inwoners die een extra oogje in het zeil willen houden. Dat kunnen gemeente en inwoners samen optrekken in de bescherming van de zwanen.

Besluitrijp

Veiligheidsregio
De aanwezige raadsleden vonden het prima om het voorstel meteen voor besluitvorming door te sturen. Diezelfde avond.

Grondvoorraad Overgooi
Dit onderwerp stond op de agenda om niet over door te praten. Als de raad het daarover eens is bij deze 'besluitrijp'-vergadering, kan het voorstel meteen door naar de plenaire vergadering om een besluit over te nemen. Maar dat bleek nu niet het geval. Een raadslid gaf aan dat hij wél over dit onderwerp wilde spreken. Vooral omdat de ontwikkeling van Overgooi trager verloopt dan gedacht. Binnenkort komt dit onderwerp dus alsnog op de agenda.

Flitsbezorgers

Een raadslid diende een agendavoorstel in om te spreken over de vestiging van flitsbezorgers in Almere. Er was een inspreker van flitsbezorgbedrijf Getir. Zij zijn nog niet gevestigd in Almere op dit moment. Na het inspreken stelden raadsleden meerdere vragen aan de inspreker. Het beeld dat uit de inbreng van de fracties naar voren kwam is dat de fracties niet tégen flitsbezorgers in Almere zijn, maar dat het wél goed is dat er regels worden opgesteld. De portefeuillehouder ga aan dat wanneer het wettelijk kader beschikbaar is, er een voorstel naar de raad komt over hoe hiermee om te gaan.

Bodembeheer

Nadat de indiener van het agendavoorstel een toelichting op de motie had gegeven, kreeg de portefeuillehouder het woord. Zij legde uit dat de nota bodembeheer en de visie ecologie deel gaan uitmaken van de instrumenten die horen bij de Omgevingswet (ingangsdatum 1 januari 2023). Daardoor wordt dan heel integraal naar dit soort onderwerpen gekregen. Ze raadde daarom af om deze motie aan te nemen. De aanwezige fracties waren blij met de uitleg van de portefeuillehouder en de indiener trok de motie in.
PLENAIR

Plenair,

Met eerst een debat en daarna besluitvorming. Dit korte debat is een kijktip, want leuk om te zien. Een van de raadsleden deed het verzoek om een debat aan de agenda toe te voegen. Aanleiding zijn uitspraken van de directeur van de Floriade over de bezoekersaantallen. Omdat de raad zelf zijn agenda bepaalt, wordt zo'n verzoek als een ordevoorstel aan de vergadering (= de aanwezige raadsleden) voorgelegd. De meerderheid vond het goed, dus kon de aanvrager zijn verzoek toelichten. Hij wilde van de portefeuillehouder weten wat de directeur bedoelde met 'bevredigend aantal bezoekers' en vond dat de cijfers ook wel openbaar konden worden. Daarnaast wilde hij weten wat de financiële consequenties zijn van een 'bevredigend aantal' en wanneer de Floriade eventueel om extra geld kon vragen. De wethouder was eerst wat lang van stof, maar liet zich door de voorzitter aanmoedigen tot kortheid. Toen werd het simpel: hij herinnerde eraan dat de bezoekerscijfers niet geheim zijn, maar dat met de raad is afgesproken dat die tijdens het evenement niet bekend gemaakt zouden worden. Dus dat hij dat ook nu niet ging doen.
Prompt meldden zich drie andere debaters die met verschillende argumenten probeerden tóch meer informatie te krijgen. Dat was vruchteloos. De portefeuillehouder complimenteerde zijn gesprekspartners met hun 'creativiteit', maar was onvermurwbaar en hield voet bij stuk. Het debat duurde een half uurtje en had een veel betere sfeer dan het sms-debat in de Tweede Kamer.U vindt ze hier: https://raadvanalmere.nl/raadsbesluiten
AGENDA 2 JUNI
Komende donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag en is er daarom geen Politieke Markt. Hieronder vindt u dus de onderwerpen voor 2 juni.

Perspectiefnota

De politici proberen met 14 moties/amendementen de plannen bij te sturen in een -naar hun idee- betere richting. Om voor het aanvaarden van die moties/amendementen straks voldoende vóór-stemmers te krijgen, moeten ze in deze carrouselvergadering hun mede-raadsleden overtuigen van hun ideeën.

Youri Egorovweg

Vorige vergadering was een korte, want alleen de portefeuillehouder moest nog vragen beantwoorden. Het plan houdt de gemoederen bezig en het is niet verwonderlijk dat 9 moties/amendementen werden ingediend. Om die te bespreken is twee uur uitgetrokken.

Jeugdzorg

Over jeugdzorg wordt veel gesproken in de raad, in de regio en in het land. Het is dan ook een razend belangrijk maatschappelijk onderwerp. En belangrijk punt van zorg is ook de financiering ervan. Eind vorig jaar sprak de raad over de Regiovisie Jeugd Flevoland en daarbij kwamen de nadelen van P*Q financiering ter sprake. Dat betekent in het kort dat een zorgaanbieder per geleverd uur zorg een vast tarief krijgt. In een amendement (destijds) werd daar aandacht aan besteed. Drie partijen in de raad willen nu met het college in gesprek over de keuze van deze financieringsvorm bij de regionale inkoop van jeugdzorg. Gesprekswijzer.

Meerjarenbegroting GGD

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst is een regionale organisatie die voor meer dan één gemeente gezondheidstaken. Elke gemeente moet een GGD hebben, dat is in de wet geregeld. Is er een gemeenschappelijke dienst, dan zijn er samenwerkende gemeenten verantwoordelijk voor de GGD. Gemeenteraden moeten toezicht houden op de bestedingen van hun gemeente en daarom moeten ze ook over de plannen en kosten van een GGD oordelen. GGD Flevoland heeft nu een begroting en meerjarenberekening opgesteld. De raden van Lelystad, Urk, Zeewolde, Dronten, NOP en Almere mogen daar een zienswijze op indienen. Ofwel: zeggen wat ze ervan vinden. Het college vindt dat het voorstel er goed uitziet en stelt voor geen zienswijze in te dienen. Toch is voor de bespreking een heel uur uitgetrokken.

Voor uw gemak: snelle links
        

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.