Copy
 

   Raadsnieuws   
De parels van de ochtendkoelte.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
14 mei 2022

Inhoudsopgave:

BESPROKEN 12 MEI

Bestemmingsplan Oosterwold

Er waren vier insprekers; een namens een bedrijf en drie inwoners. De rode draad was: wat betekenen die aanpassing van de regels in het bestemmingsplan nu eigenlijk? En dan vooral voor de bestaande bewoners, want die zijn daar gekomen op basis van de huidige regels. De onderneming denkt dat het beter voor de buurtfunctie van de supermarkt aldaar is als er ook andere commerciële activiteiten in de buurt mogen. In de nieuwe plannen wordt dat beperkt. De bewoners vrezen dat ze op hun kavels misschien niet meer kunnen doen wat in het verleden wel mogelijk leek. Bijvoorbeeld bebouwing op hun grond toevoegen. En is er sprake van overgangsrecht? Dus dat voor bestaande bewoners andere regels kunnen gelden dan voor nieuwe. Ondanks dat er dus eerder een technische toelichting was geweest, blijven er vragen. De wethouder deed de toezegging dat op de website van Oosterwold en in de nieuwsbrief helder en in begrijpelijke taal wordt uitgelegd wat de veranderingen betekenen voor de huidige bewoners. Er werden al meteen vier amendementen en een motie ingediend. Volgende week verder.

Youri Egorovweg

Dit was alweer de derde bespreking over de Youri Egorovweg. Ditmaal een kleinere zaal, maar ook al was het de derde bespreking, een aantal betrokken buurtbewoners waren weer naar het stadhuis gekomen. Een aantal raadsleden gaf nog hun inbreng in de eerste termijn. Net als vorige week bleek hier weer dat er in de raad voor- en tegenstanders zijn. Vervolgens kreeg de portefeuillehouder het woord. Waarop een groot aantal partijen weer vragen of opmerkingen had. De portefeuillehouder begon aan haar reactie, maar kon wegens tijdgebrek niet alle vragen beantwoorden. Ook gaven een aantal partijen al aan moties te overwegen. Wordt vervolgd dus.

Actualiteitenhalfuur: Evenaar

De volledige titel is: ‘Waar blijven de aanpassingen aan de Evenaar in Almere Buiten?' En dat zegt het eigenlijk allemaal. Twee raadsleden stelden vragen aan het college over de stand van zaken van de werkzaamheden om de Evenaar verkeersveiliger te maken. Dit omdat er de afgelopen week weer een aantal aanrijdingen zijn geweest. De wethouder gaf aan dat in het MIPA (Meerjaren Infrastructuur Programma Almere) staat dat de eerste werkzaamheden na de zomer in 2022 beginnen. De andere werkzaamheden die gepland stonden in 2025 zijn vervroegd naar 2023. Raadsleden vroegen daarna nog aandacht voor het meenemen van de buurtbewoners in de geplande werkzaamheden. En er waren er die voorstellen deden voor al dan niet tijdelijke oplossingen om de verkeersveiligheid op de Evenaar te vergroten.

Station Muziekwijk

De NS zocht naar oplossingen om de verbinding tussen Almere en Het Gooi en Utrecht te verbeteren. Ze stellen voor om de sprinter niet meer op station Muziekwijk te laten stoppen. De motie die het raadslid hierover indiende is duidelijk: geen goed idee. Sterker nog: het raadslid wil idealiter tussen de twee grote steden Utrecht en Almere niet alleen een sprinter, maar óók een intercity. Plus: de reisbehoefte vanuit Muziekwijk is té groot om dat station over te slaan. Veel fracties zijn het hier mee eens. Tegelijkertijd gaan er ook geluiden op dat de NS ook moet nadenken over het grotere algemene belang (in plaats van alleen een paar minuten tijdswinst voor de Muziekwijkenaren). En hoe zit het met de gratis parkeervoorzieningen in Muziekwijk? Hebben die geen aanzuigende werking, waardoor er juist daardoor graag via Muziekwijk wordt gereisd? De indiener dient zijn motie in voor besluitvorming komende week. De (vervangend) portefeuillehouder Roelie Bosch verwacht wel dat er heel wat werk aan de winkel is als deze wordt aangenomen, om opnieuw met de NS om de tafel te gaan.

Wisselweg

Gemeentelijke ambtenaren hadden een uitgebreide presentatie voorbereid om uit te leggen wat de plannen in dit gebied zijn. Het leverde een goed gevuld, anderhalf uur durend gesprek op over de toekomst van dit stukje centrum van Almere. De raadsleden raakten lekker op dreef en allerlei onderwerpen en bijbehorende vragen passeerden de revue. Zoals: hoe zit het met de beschikbaarheid van woningen voor diverse doelgroepen? Wat houdt de inzet van deelauto’s in het centrum in, is er goed nagedacht over de verdeling van sociale en particuliere huur? Is er goed nagedacht over het participeren van inwoners bij de Wisselweg en hoe wordt dit concreet vormgegeven? Wat is precies een ‘friends-concept’, hoe wordt omgegaan met parkeerbehoefte in het centrum en de toewijzing van studentenwoningen? Voor alleen Almeerse studenten of niet? Toen de vergadertijd op was, troostten de raadsleden zich met de gedachte dat er altijd nog schriftelijke vragen gesteld kunnen worden. Veel interesse en betrokkenheid.

Gesprektafel wooncoöporaties

Een raadslid heeft via een gesprekstafel het onderwerp wooncoöperatie op de agenda gezet. Let op de spelling: een wooncoöperatie is iets anders dan een woningcorporatie. Die laatste is een woningbouwvereniging die woningen verhuurt, maar een woningcoöporatie is een vereniging die met elkaar huizen bouwt en gemeenschappelijk met elkaar bewoont en onderhoudt zonder winstoogmerk. Wooncoöperatie De BinnenHaven is zo’n voorbeeld. Deze coöperatie wil op de plek van het oude zwembad in Haven 90 duurzame woningen en een buurtgemeenschap organiseren, maar loopt tegen allerlei gemeentelijke struikelblokken aan (bijv. grondprijs, regels) en stuurde onlangs daarover een brandbrief aan de raad. Twee gastsprekers (waaronder de architect die het plan van De BinnenHaven ontwikkelt) gaven de raad tekst en uitleg over het concept, de combinatie van wonen met zorg, goede voorbeelden elders en wat de gemeente kan doen om initiatieven te ondersteunen. Leerpunten van elders zijn met als belangrijkste les om initiatiefnemers/bewoners te betrekken bij de realisatie. En hoe knelpunten kunnen worden weggenomen en ruimte kan worden gegeven aan dergelijke initiatieven, zoals in beleid en ambtelijke capaciteit maar ook door goedkoop grond te verstrekken gezien het maatschappelijke doel van het initiatief. De raad sprak waardering uit voor de uitleg en nam dankbaar de informatie tot zich.
PLENAIR

Plenaire vergadering van 12 mei

Bij aanvang van de gemeenteraadsvergadering vroeg een raadslid om een debat. De raad gaat over zijn eigen vergaderorde, dus er kan altijd een nieuw agenda-onderwerp worden voorgesteld. De raadsleden besluiten dan gezamenlijk of ze het ordevoorstel aanvaarden. Dat was nu het geval. Onderwerp was de tweede tussenrapportage van de informateur. Het raadslid vroeg zich af waarom er nu zeven partijen verder praten om een coalitiesamenwerking te vinden, maar waarom zijn eigen partij daar niet voor gevraagd is. De opdrachtgever van de informateur (de partij die bij de verkiezingen de meeste stemmen kreeg) vroeg om een schorsing alvorens antwoord te geven. Na een kwartiertje was het antwoord dat na de vele besprekingen nu eenmaal de verwachting is dat met deze zeven partijen de meeste kans op een stabiele samenwerking is. U vindt ze hier: https://raadvanalmere.nl/raadsbesluiten
AGENDA 19 MEI

Programmarekening 2021 en Perspectiefnota 2023

Jaarlijks keren deze onderwerpen terug op de agenda van de raad. De Programmarekening is de financiële verantwoording, de Perspectiefnota een financiële vooruitblik. Op 21 april was er een studiebijeenkomst zodat de raadsleden hun kennis over deze onderwerpen konden vergroten. Op de 19e gaat de raad er onderling en met de wethouder over in gesprek.
Van de Programmarekening werd eerder al bekend dat er geld over is overgebleven in 2021. Het college doet zelf voorstellen wat daarmee gedaan kan worden. Maar het is aan de volksvertegenwoordigers om daarover te besluiten. Goeie kans dat ze met andere ideeën komen.
De Perspectiefnota wordt meestal in de vorm van algemene beschouwingen besproken, maar omdat er nèt verkiezingen zijn geweest, is hij deze keer 'beleidsarm'. Er staan dus geen heel grote plannen is en dat is best logisch, want dat is aan de nieuwe raad en een nieuwe college.
In de gesprekswijzer vindt u niet alleen de linkjes naar de jaarrekening en de nota, maar ook naar interessante presentaties van de studiedag én heel begrijpelijke filmpjes op de leeromgeving voor raadsleden over de gemeentefinanciën. Het linkje in de gesprekswijzer is een 'binnendoor' route voor raadsleden, maar u kunt ze ook lezen op: https://academieportal.nl/skillsacademy/start. Tik in financiën en u krijgt een schat aan informatie.

Flitsbezorgers

Flitsbezorgers zijn een redelijk nieuw fenomeen. Als je snel boodschappen nodig hebt, dan kun je die via een flitsbezorgdienst binnen een minuut of tien in huis krijgen. Maakt niet uit hoe laat het is, midden in de nacht kan soms ook. Dat kan handig zijn, maar het is ook een punt van zorg. Niet alleen razende flitsbezorgers kunnen voor overlast zorgen, ook rond de magazijnen van waaruit de bezorging plaatsvindt is er de hele dag verkeer. In bijvoorbeeld Amsterdam heeft de gemeente de komst van zo'n 'winkel' daarom al tegengehouden.
Een raadslid stelde op 8 februari al schriftelijke vragen hierover en als antwoord kwam dat Almere anders is ingericht dan Amsterdam of Rotterdam en dat het college zich de komende tijd hierover buigt. Het raadslid neemt echter nu al het initiatief om te bespreken of de raad hier al sturing aan kan geven.

Motie vreemd: Bodembeheer

Een raadslid stelt in een motie voor om de Nota Bodembeheer uit 2013 te actualiseren en tegelijk die te laten versmelten met de Visie Ecologie 2020 en te kijken of ook de energietransitie kan worden betrokken. Voor een deel heeft dat al zijn beslag gekregen. De indiener van de motie legt aan het begin van de vergadering uit waarom zij deze motie indient.
en verder op de 19e

Wisselweg

Waar het imposante gebouw De Beurs stond, gaapt nu een even imposante leegte. Op deze plek komen enkele appartementengebouwen met meer dan 900 woningen. Het hoogste gebouw moet 109 meter. Maar volgens het bestemmingsplan mag er maar tot 25 meter hoog gebouwd worden. Daarom moet de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeven. De raad sprak hier al eerder over, maar toen ontstond onduidelijkheid over wat voor soort woningen er nu precies komen. Dat werd op 12 mei in een technische toelichting door ambtenaren verduidelijkt en nu kan de raad alsnog praten over de plannen.

Egorovweg

Het plan om tweehonderd woningen aan de Youri Egorovweg te bouwen maakt de tongen los. In eerder vergaderingen kwamen al 17 insprekers uit de stad aan het woord. Niet alle raadsleden konden hun mening al delen. Dat gebeurde op de 12e. De raad komt met voorstellen om het plan aan te passen (amendementen of moties) en die worden de 19e besproken.

Oosterwold

Voortzetting van 12 mei.

Besluitrijp

Het presidium verwacht dat over twee voorstellen niet veel gesproken hoeft te worden. Ze zijn besluitrijp: klaar om een beslissing over te nemen.
- Overgooi fase 2
Dit raadsvoorstel moet een flink stuk grond in Overgooi uit de 'strategische grondvoorraad' overhevelen naar de exploitatie. Dat betekent dat nieuwe kavels kunnen worden aangeboden.
- Veiligheidsregio Flevoland
De veiligheidsregio diende jaarstukken in, een begroting en het voorstel om een stichting Risicobeheer op te richten. Alle gemeenteraden uit de regio (die in de veiligheidsregio samenwerken) moeten hier hun mening over geven.

Voor uw gemak: snelle links
        

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.