Copy
    Raadsnieuws   
In Buiten hebben jong en oud extra pret door het vroege lenteweer.


De (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van uw gemeenteraad.
26 maart 2022

Inhoudsopgave:

Afgezien van de burgemeester ziet u deze mensen normaliter niet achter de voorzitterstafel in de raadzaal.

De officiële uitslag

Kort na de verkiezingen werd de verdeling van de raadszetels over de partijen bekend. Maar meteen wilde iedereen weten wíe er in de raad komt; dus welke persoon. Het gaat om twee verschillende groepen politici; de raadsleden en de fractieassistenten. In weerwil van die nieuwshonger kon de definitieve zetelverdeling pas op maandag de 21e door de burgemeester in een openbare zitting van het centraal stembureau bekend worden gemaakt. Toen was ook duidelijk wie genoeg voorkeursstemmen had om zitting te kunnen nemen in de raad. Toch was op dat moment nog niet zeker wie er echt in de raad komt. Want gekozen raadsleden moeten hun benoeming ook aanvaarden. Drie kandidaten kozen ervoor om af te zien van een raadszetel en zo werd op donderdag de 24e duidelijk wat de definitieve samenstelling van de raad is. U vindt deze samenstelling in het voorgestelde raadsbesluit RV-34/2022.

Maar nu zijn de fractieassistenten nog niet allemaal bekend. In vergelijking tot veel andere gemeenteraden hebben zij in Almere een behoorlijk grote en ook zichtbare rol. Want ze kunnen bijvoorbeeld gelijkwaardig aan een raadslid in de carrouselvergaderingen het woord voeren. Alle 16 fracties mogen maximaal twee fractie-assistenten aanwijzen. Om fractieassistent te kunnen worden, moet je als kandidaat ook op de kieslijst hebben gestaan. En fractie-assistenten leggen net als de raadsleden de eed/gelofte af in de raad. De bedoeling is dat dit in de raadsvergadering van 7 april gebeurt.  

De 'wasstraat'

Onder deze wel heel alledaagse term organiseerde de griffie van de raad een middag waarin alle raadsleden konden langskomen voor alle administratieve handelingen om als raadslid aan de slag te kunnen. Eigenlijk helemaal niet alledaags dus, maar juist bijzonder.

Van raadsleden moet tal van gegevens worden vastgelegd, behalve persoonsgegevens is dat bijvoorbeeld ook welk werk ze naast hun raadslidmaatschap doen. Je kunt niet raadslid zijn én tegelijk ambtenaar in dezelfde gemeente. En een raadslid mag bijvoorbeeld niet óók wethouder, minister of staatssecretaris zijn of griffier van de provincie. Want omdat raadsleden belangenafwegingen moeten maken voor de hele stad, is het belangrijk dat het risico op belangverstrengeling zo klein mogelijk is. Het zou een beetje raar zijn als een raadslid óók ambtenaar zou zijn in dezelfde gemeente en dus besluiten kan nemen over raadsvoorstellen die hij zelf schreef. De raadsleden kregen daarnaast uitleg over tal van praktische zaken en ze werden op de foto gezet, zodat u tijdens de Politieke Markt kunt herkennen wie voor u het woord voert. Het was een turbulente middag, waarin de raadsleden de fotograaf, ambtenaren van burgerzaken en van personeelszaken en verschillende griffiemedewerkers langs gingen. En dat in de vier zalen waar normaal vergaderd wordt. Maar het was ook een enerverende middag, want zowel de ervaren als de nieuwe raadsleden beseften dat ze nu echt gekozen zijn en dat hen een veeleisende taak als volksvertegenwoordiger wacht. Het is een heel betekenisvolle stap. Raadsleden zijn mede-inwoners zoals u, die námens u vier jaar lang week-in-week-uit de belangen van de stad behartigen.

Het afscheid

Op de 21e begonnen de gekozen inwoners zich warm te lopen voor hun taak, op de 24e zagen de vertrekkende raadsleden juist het einde van hun termijn naderbij komen. Eerst was er het Raadsvoorstel Onderzoek geloofsbrieven en toelating tot de nieuwe raad. Dat is een belangrijke stap, want uit het onderzoek geloofsbrieven moet dat de kandidaten aan de vereisten voor het raadslidmaatschap voldoen en geen 'onverenigbare betrekking' vervullen. We schreven het hierboven al. De bestaande raad ziet dus toe op de toelaatbaarheid van de nieuwe. Ook dat is dus democratisch.

Het tweede agendapunt betrof het afscheid van de raadsleden die niet terugkeren. Dat zijn er 21. Voor elk van hen sprak de burgemeester een korte lofrede uit. Daarin blikte ze vaak terug op de afgelopen vier jaar en benoemde ze bijzondere momenten van de raadsleden tijdens hun raadsperiode. Voor heel wat raadsleden was dat een emotioneel, want het raadswerk is intensief en de meesten hebben zich met idealisme en passie van hun taak gekwijt. Maar behalve een volksvertegenwoordigend orgaan is de raad ook een gezelschap van 45 mensen dat samen vraagstukken moet doorgronden, problemen moet oplossen en (vaak lastige) besluiten moet nemen. Dat is alsof je samen, vier jaar lang, als een topsport-team hebt gewerkt. En ook al zijn de idealen en meningen heel verschillend, stoppen als raadslid is dus ook afscheid nemen van het team waar je vier jaar lang heel intensief aan hebt deelgenomen. De raadsleden reageerden kort op de lofredes.
Frits neemt zijn staande ovatie in ontvangst.

Speciale gevallen

Er waren drie 'speciale gevallen'. Frits Huis kreeg een staande ovatie na zijn lofrede en reageerde als vanouds met een prachtig kort verhaal. Omdat hij al eerder een koninklijke onderscheiding kreeg, moest het bij het applaus en de cadeau's blijven, zei de burgemeester. Maar zowel Willy-Anne van de Heijden als Jan Lems kregen wel een lintje. Ze werden Lid in de orde van Oranje Nassau. De burgemeester legde uit dat dát niet zomaar gebeurt. Vroeger kreeg een raadslid dat tenminste drie termijnen had gediend min of meer automatisch de onderscheiding. Maar tegenwoordig moet de sociale maatschappelijk betekenis van het raadslid echt aantoonbaar zijn. In haar toespraken aan beide decorandi benoemde de burgemeester de onbaatzuchtige prestaties van de gelauwerden. Ook zij kregen beiden een staande ovatie in de raadzaal. 

De nieuwe raad

De volledige huidige raad, inclusief de groep die al afscheid nam, blijft uw volksvertegenwoordiging tot de nieuwe raad beëdigd is. Dat gebeurt op woensdag de 30e. Alle 45 raadsleden leggen dan (opnieuw) de eed of verklaring en belofte af. De twee dagen erna zijn studiedagen voor de raad. Zowel raadsleden als fractieassistenten krijgen in korte tijd een massa informatie te verwerken, zodat ze zo snel mogelijk hun taak kunnen opnemen. Zo maken ze kennis met de mensen en werkzaamheden van hun ondersteuners, de griffie, ze krijgen tips van ervaren raadsleden, leren over privacy, integriteit, overheidsfinanciën en de Rekenkamer. Maar ook verdiepen ze zich in een aantal beleidsterreinen en gaan ze in groepen de stad in. Behalve hun griffie-ambtenaren, komen ook ambtenaren van de gemeente om kennis uit te wisselen en zijn er ontmoetingen met organisaties in de stad. De ervaring leert dat bestaande en nieuwe raadsleden na deze twee dagen goed in staat zijn het politiek werk op te pakken. En dat moet ook, want op 7 april is de eerste Politieke Markt van de nieuwe raad.

Voor uw gemak: snelle links
        

Deel dit bericht Deel dit bericht
Tweet hierover Tweet hierover
Attendeer iemand per email Attendeer iemand per email
raadvanalmere.nl

Eerdere edities en de aanmeldpagina van het Raadsnieuws vindt u hier. 
© 2022 Raad van Almere,
Dit is de (bijna) wekelijkse nieuwsbrief van de Raad van Almere. U ontvangt deze enkele dagen vóórafgaand aan een Politieke Markt. De nieuwsbrief bevat een selectie van de onderwerpen die onder de aandacht van de raad zijn. De nieuwsbrief is samengesteld door de medewerkers van de raad (raadsgriffie) met de bedoeling u zo goed mogelijk te informeren. De inhoud is noodzakelijkerwijs beperkt en puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Reageren? Graag!
Met deze link bereikt u de redactie.
Maar deze link is alleen voor vragen over de nieuwsbrief.
Gebruik voor officiële raadszaken altijd het mailadres raadsgriffie@almere.nl
Wilt u uw inschrijving aanpassen?
U kunt uw inschrijving aanpassen of u kunt helemaal uitschrijven.