Copy
Bekijk deze email in uw browser.
Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Eemland

Februari 2022
Beste nieuwsbrieflezer,

Naar het zich laat aanzien gaan we betere tijden tegemoet! Ik hoop van ganser harte dat de zorg op rust kan komen de komende tijd. En dat palliatieve zorg in de aandacht blijft. Het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland wil graag van dienst zijn bij het verder ontwikkelen van initiatieven en ondersteuning bieden als daar behoefte aan is; voor jou als zorgverlener, voor je team of organisatie. 


Met een hartelijke groet,
Marjan Hoeijmakers, netwerkcoördinator
T 0610288650 – marjan.hoeijmakers@beweging3.nl 
Scholingen palliatieve zorg 

Graag wijs ik je weer op een paar mooie scholingen over palliatieve zorg dit voorjaar. Scholingen in de regio georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland. Aanmelden kan via de website.

Hoop sterft als laatste. 24 februari 2022
De sleutel van hoop ligt bij de zorgvrager zelf. Hoe sluit jij daar als zorgverlener bij aan?
Zorgverleners hebben inzicht in hun eigen waarden en normen rondom hoop en ongeneeslijke zieken en weten wat ze hierin lastig vinden en hoe ze om kunnen gaan met hoopvolle palliatieve patiënten. De scholing is geaccrediteerd.

Stoppen met Eten en Drinken (STED). 14 maart 2022
Om het moment van sterven te bespoedigen, kunnen ernstig zieke mensen er bewust voor kiezen met eten en drinken te stoppen. Wat is STED precies, wat vraagt dit van jou als zorgverlener (beroepskracht of vrijwilliger) en hoe kun je hier op een goede wijze mee omgaan?
De scholing is geaccrediteerd.

Hoe ga jij als verzorgende te werk in de stervensfase? Een tweeluik. 31 maart en 11 april
Je kunt meedoen aan beide sessies of aan een ervan. 
Sessie 1. Kennis over de stervensfase en palliatieve sedatie. 
Sessie 2. Hoe ga je zelf om met sterven en hoe voer je het gesprek met de stervende en naasten?
Je ontvangt een bewijs van deelname.

Scholingen over palliatieve zorg in de regio georganiseerd door anderen 

Hospice Dôme
Cursus neurologie in de palliatieve zorg. 15 maart en 29 maart
Om mensen met hersenletsel beter te kunnen begrijpen en adequaat zorg te kunnen bieden als verpleegkundige is het van groot belang om zelf meer inzicht te hebben in de werking van je eigen brein. Aanmelden bij het hospice.

GGz Centraal
Palliatieve zorg in de psychiatrie. 25 april, 9 en 23 mei
Deze verdiepingsmodule gaat over palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrisch beeld, veroorzaakt door een psychiatrische aandoening of hersenmetastasen
Hier kun je je aanmelden.

 

NVVE herstart in Amersfoort  gratis Informatiepunt over het levenseinde 

Mensen hebben vaak wel wensen en ideeën over hun levenseinde, maar weten niet goed wat de (on)mogelijkheden zijn en wat er geregeld moet worden. Waarom is een wilsverklaring belangrijk? Hoe zit het met euthanasie bij dementie? Wat is een behandelverbod? Met deze en andere vragen kan iedereen bij Gon Veltkamp, vrijwilliger bij de NVVE, aankloppen. 
Het Informatiepunt werkt samen met het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland en bevindt zich in de hal van het Eemhuis aan het Eemplein 71-77 te Amersfoort. Gon Veltkamp is er elke eerste woensdag van de maand van 14.00-15.00 uur. Een afspraak of vooraf aanmelden is niet nodig. We vragen u wel om u aan de RIVM-voorschriften te houden. 

Betere samenwerking palliatieve zorg leidt tot minder ziekenhuis- en IC-opnames

In regio’s waar zorgaanbieders, zoals wijkverpleging, huisarts, hospices en ziekenhuis in de palliatieve fase intensief samenwerken ontvangen patiënten vaker persoonsgerichte en meer passende zorg, wat leidt tot minder ziekenhuisopnames. Patiënten en naasten ervaren daarmee een waardiger afscheid, terwijl de zorgkosten niet stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) waarin patiëntdata van zes ‘koploperinitiatieven’ in transmurale palliatieve zorg zijn vergeleken met gegevens van een controlegroep. Ook het aantal IC-opnames valt bij intensievere samenwerking lager uit. Vanuit de koploperinitiatieven werd 0,5 procent van de patiënten opgenomen op de IC. In een vergelijkbare controlegroep die reguliere zorg ontving was dat tien procent.

Regionale initiatieven transmurale PZ – zes koplopers
De afgelopen jaren zijn tal van regionale initiatieven opgezet om de samenwerking tussen verschillende betrokken zorgaanbieders binnen de palliatieve zorg te verbeteren. Om de effecten hiervan in kaart te brengen en te kijken wat de succesbepalende elementen in de samenwerking zijn is het TAPA$-project (TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging) gestart. Het TAPA$-project bestaat uit zes regionale initiatieven waarin transmuraal werd samengewerkt (netwerkzorg).
In januari zijn de resultaten gedeeld en zijn deze te lezen in een factsheet, eindrapport en is een toolkit samengesteld. Zie Palliaweb.

Je kunt ook het Webinar over de resultaten terugkijken

Doe mee aan de peiling naar markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning

Ben je verzorgende, verpleegkundige of arts? Dan vraagt de Stichting Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) je mee te doen aan een korte peiling om inzicht te krijgen in je ervaringen, kennis en opvattingen over twee belangrijke thema’s binnen de palliatieve zorg: markering en proactieve zorgplanning. Daarmee bedoelen we het herkennen van patiënten in de palliatieve fase en het voeren van het gesprek over waarden, wensen en behoeften en behandelgrenzen van de patiënt voor die laatste levensfase.

Lees hier meer en zie de knop naar de vragenlijst.

Nieuwe praatkaarten palliatieve zorg

Hoe kunnen zorgverleners op een begrijpelijke manier met patiënten en naasten praten over behandelbeperkingen, zoals palliatieve sedatie en euthanasie? Er zijn nu zes nieuwe praatkaarten te gebruiken in het gesprek met patiënten die niet meer beter worden. De kaarten zijn ook inzetbaar als er sprake is van ernstige ziekte, ter voorbereiding op de wensen en behoeften van de patiënten in de laatste levensfase. 
Voor patiënten zijn termen zoals ongunstige prognose of comfortabel beleid soms vaag en niet goed te begrijpen. Op de praatkaarten wordt dit taalgebruik vermeden en vervangen door begrijpelijke woorden. De kaarten zijn getest door taalambassadeurs van Stichting ABC.

Ga hier naar de praatkaarten.

Praten over het levenseinde

Op allerlei plaatsen kunnen we in gesprek gaan over de dood. Misschien niet gemakkelijk maar zeer waardevol. We kunnen gebruik maken van de Sire-campagne en materiaal van de KNMG.

SIRE-campagne ‘De dood. Praat erover, niet erover heen’
Ruim één op de drie mensen praat nooit over de dood. En dat terwijl het juist erg waardevol is om samen vroegtijdig bij de dood stil te staan, erover te praten en zo te leren wat iemand belangrijk vindt. SIRE startte 8 februari de publiekscampagne De dood. Praat erover, niet eroverheen om mensen aan te zetten de dood bespreekbaar te maken. Lees hier meer over de campagne.

KNMG
Tijdig praten over het levenseinde met uw patiënten is belangrijk. Er is dan nog genoeg rust en energie voor de patiënt om na te denken en om met u door te praten over wensen en verwachtingen. Dit helpt om patiënten de zorg te geven die bij ze past. Dit gesprek is niet altijd makkelijk. Om artsen en patiënten hierbij te ondersteunen heeft de KNMG in samenwerking met de Patiëntenfederatie de veelgelezen publicaties Praten over het levenseinde voor artsen en voor patiënten ontwikkeld.

Copyright © 2022 Netwerk Palliatieve Zorg Eemland, Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze mail omdat u ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief. 

Our mailing address is:
Marjan.Hoeijmakers@beweging3.nl

Veranderen hoe je de email ontvangt?
Verander je voorkeuren of Uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp