Copy
Bekijk deze email in uw browser.
Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Eemland

Juni 2022
Beste nieuwsbrieflezer,

Voordat de vakantietijd echt losbarst nog nieuws over de palliatieve zorg. Nieuws uit verschillende hoeken van de palliatieve zorg. Over specialistische palliatieve zorg, gespreksvoering over behandelwensen, zingeving in de thuissituatie, materialen voor PaTz teams en palliatieve zorg voor moslims. Er zit vast een artikel van je interesse bij!
 
De werkgroep deskundigheidsbevordering werkt aan een scholingsprogramma palliatieve zorg voor het najaar. Houd onze website in de gaten voor het komend programma.
Op 6 september is al een online scholing gepland over de nieuwe richtlijn palliatieve sedatie.
 
Voor nu wens ik je een hele goede zomertijd toe met een prachtige vakantie!
Marjan Hoeijmakers, netwerkcoördinator palliatieve zorg
Marjan.hoeijmakers@beweging3.nl, T 0610288650 
 

NIEUW: Profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige
V&VN lanceerde op 20 mei 2022 het profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige. Een belangrijk moment, want met lancering van dit competentieprofiel is duidelijk welke competenties van een palliatieve zorg verpleegkundige verwacht mogen worden. 
Met dit profiel hoopt het bestuur V&VN met samenwerkende partijen tot overeenstemming te komen over een erkende, geaccrediteerde opleiding voor verpleegkundigen. PZNL heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit profiel door deelname in de klankbordgroep. 
Lees hier meer en/of download het profiel


Wat maakt een zorgverlener tot een specialist of expert palliatieve zorg?
Wanneer is een zorgverlener (mbo/hbo/wo) een ‘specialist’ of ‘expert’ palliatieve zorg? Welke opleiding(en) moeten ze daarvoor hebben gedaan? Wat moeten zij dan kunnen? O²PZ voert op dit moment een inventarisatie uit hoe een specialist en expert palliatieve zorg zich onderscheidt van een generalist palliatieve zorg. 
Om de mening van zorgverleners op te halen, heeft O²PZ een vragenlijst opgesteld. Iedere zorgverlener kan de vragenlijst invullen. De uitkomsten helpen het projectteam om scherper te krijgen wat expertise in specialistische palliatieve zorg inhoudt en hoe zorgverleners hierin kunnen worden opgeleid.Naar de vragenlijst 

Het invullen duurt circa 15 minuten. Alle gegevens worden anoniem verwerkt. 

Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie richt werkgroep palliatieve zorg op
Het Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie (VSO) heeft onlangs de werkgroep palliatieve zorg (PZ) opgericht. De werkgroep is een platform dat streeft naar de beste mogelijke kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland én draagt bij aan de beroepsontwikkeling van de verpleegkundig specialist werkzaam in de palliatieve zorg. Dit doet zij in nauwe samenwerking met patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen, belangenorganisaties en andere partijen betrokken bij deze zorg. 

De werkgroep PZ bestaat uit verpleegkundig specialisten palliatieve zorg, werkzaam in diverse organisaties, regio’s en settingen. De werkgroep draagt actief bij aan de ontwikkeling van landelijke richtlijnen aangaande palliatieve zorg. Leden zijn betrokken bij projecten die bijdragen aan de beroepsontwikkeling van de verpleegkundig specialist. Een belangrijke speerpunt van de werkgroep is deskundigheidsbevordering van de beroepsgroep. Jaarlijks wordt er een tweedaagse masterclass georganiseerd voor verpleegkundig specialisten. Daarnaast vindt er tweejaarlijks de leergang palliatieve zorg plaats. Meer informatie over de werkgroep PZ is te vinden via de website van het VSO.

 
 

Houvast tijdens gesprekken over behandelwensen

Het Behandelpaspoort is een boekje dat mensen kan helpen om hun behandelwensen te formuleren. Het is ontwikkeld door voormalig huisarts en ouderenarts Ester Bertholet.

Zij zag in haar praktijk dat patiënten behoefte hadden aan houvast bij het voeren van gesprekken over hun behandelwensen. Een bijgevoegd informatieboekje helpt om alle gebruikte (medische) termen goed te begrijpen.

Naast de Nederlandse versie is er ook een versie voor slechtzienden, een Makkelijk lezen-versie, een Turkse versie, een Marokkaans-Arabische versie, en een Engelse versie.

Ze kosten nu € 9,50 per stuk. Voor grotere bestellingen is er korting:
Lees meer over het behandelpaspoort en bestel.

PLOEG: zingeving in de thuissituatie
Aandacht voor zingeving en levensvragen vormt een belangrijk onderdeel van de palliatieve zorg. Geestelijk verzorgers zijn specialist in zingeving. Ze begeleiden patiënten en naasten in zorginstellingen en sinds enkele jaren ook steeds vaker in de thuissituatie. Ook van zorgverleners wordt gevraagd aandacht te hebben voor zingeving. In het PLOEG onderzoeksproject zijn instrumenten ontwikkeld om zorg voor zingeving beter te organiseren in de thuissituatie. Wil je je eigen vaardigheden vergroten? Kijk dan eens hier voor:
  • signalerings- en verwijzingstools om te weten hoe je zorg voor zingeving kunt geven en naar wie je door kunt verwijzen als dat nodig is
  • een gespreksmodel dat kan worden gebruikt om de multidisciplinaire samenwerking te verbeteren rondom zorg voor zingeving
  • tips over onderwijs en trainingen rondom zorg voor zingeving
 
Op 30 september 2022 vindt de conferentie Zorg voor zingeving plaats waarbij je workshops over de instrumenten kunt volgen. Zet het alvast in je agenda!
 
 ‘Peper voor de PaTz’ met handreikingen om doelen (nog beter) te bereiken
Regelmatig wordt door PaTz deelnemers gevraagd of er voorbeeldmaterialen zijn die verdieping kunnen geven aan de PaTz bijeenkomsten, zodat deze efficiënter en effectiever worden. Om aan deze vragen tegemoet te komen is het document 'Peper voor de Patz' gemaakt.

Met deze 'Peper voor de PaTz' reiken we materialen aan om de doelen van PaTz beter te bereiken. Daarmee draagt deze  bij aan goede palliatieve zorg voor de patiënt en naasten én is het een hulpmiddel voor het vertalen van het kwaliteitskader palliatieve zorg naar de praktijk in de eerste lijn. Het document volgt de opbouw van het kwaliteitskader.
 
Ga hier naar het document ‘Peper voor de PaTz’
 
Palliatieve zorg voor moslims: tien aandachtspunten
Islam is een van de snelst groeiende religies wereldwijd. Kennis over de islam helpt ons om goede, persoonsgerichte palliatieve zorg te geven aan moslims. Journal of Palliative Medicine publiceerde 10 aandachtsgebieden voor zorgverleners in de palliatieve zorg. 
Je leest er meer over op Palliaweb.
 
Workshops en trainingen om mentaal fit te blijven
Het Helen Dowling Instituut biedt verschillende mogelijkheden om je veerkracht te vergroten. Want  je werk als zorgverlener is niet alleen druk, het brengt je af en toe ook uit je evenwicht.
 
Gratis online workshop Mentaal Fit op 23 juni (19.30-21.00 uur).
Je hebt een prachtige baan, maar je rent jezelf regelmatig voorbij. Hoe zorg je goed voor jezelf zodat je je werk met kwaliteit en inspiratie kunt blijven uitvoeren?


Klik hier om meer informatie op te halen en je aan te melden

Tweedaagse Training Mentaal Fit in September
Lees er hier meer over

Uit de media
  • Kerncijfers palliatieve zorg (2015-2020) geeft op basis van cijfers CBS (aantal overlijdens, doodsoorzaken en locatie van overlijden) inzicht in de behoefte aan palliatieve zorg op landelijk, provincie of netwerk niveau.
 
 
Facebook
Website
Copyright © 2022 Netwerk Palliatieve Zorg Eemland, Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze mail omdat u ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief. 

Our mailing address is:
Marjan.Hoeijmakers@beweging3.nl

Veranderen hoe je de email ontvangt?
Verander je voorkeuren of Uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp