Copy
Bekijk deze mail in je browser
Nieuwsbrief nr. 4 - november 2020
In deze vierde editie van de nieuwsbrief van Onderwijspartners Regio Amsterdam e.o. (OPeRA), een overkoepelend netwerk voor vo-ho aansluiting, kunt u lezen over activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van aansluiting en studentsucces. Uiteraard staat deze tijd nog steeds in teken van de corona en de gevolgen voor het onderwijs. Er wordt ontzettend veel aanpassingsvermogen en flexibiliteit van leerlingen, studenten en medewerkers in het onderwijs gevraagd. Er zijn prachtige initiatieven ontstaan om zo goed mogelijk met de situatie om te kunnen gaan. Deze willen we ter inspiratie met u delen.
Ontwikkelingen OPeRA


Terugblik OPeRA-conferentie 8 oktober 2020
Op 8 oktober jl. vond de jaarlijkse conferentie plaats van OPeRA. Het thema dit jaar was “De coronatijd en de gevolgen voor het onderwijs”. De keynote lezing over kansen(on)gelijkheid in de coronatijd werd verzorgd door prof. dr. Maurice Crul en dr. Machteld de Jong. Daarna konden de 120 deelnemers aan de online conferentie kiezen uit drie interactieve subsessies. De keynote en een filmpje met praktijkverhalen van leerlingen/studenten en docenten (ook hierboven) zijn op de website van OPeRA terug te kijken.

Meer lezen

Terugblik Webinars
Op 15 september en 23 oktober jl. heeft een tweeluik aan webinars over afstandsonderwijs plaatsgevonden. Het eerste thema was ‘’digitale didactiek en formatief toetsen bij afstandsonderwijs’’ (verzorgd door Jasper Dukers). Het tweede thema was ‘’van toetsen in de zaal naar toetsen online op afstand’’ (verzorgd door Ivo van der Werk en Nils Siemens). Dit is tot stand gekomen op basis vanuit de behoefte vanuit het vo en ho om opgedane kennis - sinds de digitale stoomversnelling ten tijde van corona - te delen.
Hier treft u video van de webinar en de presentatie van Jasper Dukers.

Onderzoek naar effectieve onderwijsinterventies om motivatie leerlingen tijdens vo-ho overgang te bevorderenOp 26 november 2019 verzorgde Egbert Neels, onderwijsadviseur (bij de UvA en bij Lemons Learning & Development), een OPeRA netwerkbijeenkomst over het thema motivatie: workshop ‘Self-Determination (Ryan & Deci) in Practice’. Als vervolg hierop heeft OPeRA de NRO-Kennisrotonde gevraagd een onderzoek uit te voeren naar effectieve onderwijsinterventies om de motivatie van leerlingen tijdens de schoolovergang in het voortgezet en hoger onderwijs te bevorderen. Dit onderzoek is hier op de website van OPeRA te vinden.

Evaluatie-onderzoek implementatie adviezen OPeRA 
OPeRA heeft geïnventariseerd wat de adviezen van de werkgroepen ‘Leraar van de toekomst‘ en ‘Studiekeuzebegeleiding‘ opgeleverd hebben in de praktijk. De partner scholen en instellingen hebben een vragenlijst ingevuld over de mate waarin en wijze waarop adviezen benut zijn, wat maakt dat delen van de adviezen (nog) niet benut konden worden en wat er nodig is om de adviezen (nog) verder te brengen. De samenvatting is hier te lezen.
De belangrijkste conclusies zijn dat er breed draagvlak binnen de scholen, instellingen en lerarenopleidingen is voor de adviezen. Dat de mate waarin deze benut zijn verschilt en mede afhankelijk is van de fase van ontwikkeling waarin men zich bevindt en de keuzes ten aanzien van de koers.
Studieresultaten verbeterd tijdens online onderwijs

Minder studieplezier maar betere cijfers: uit opvallend onderzoek van de VU blijkt dat studenten tijdens de periode van online onderwijs in het voorjaar beter presteerden dan in voorgaande jaren. VU-hoogleraar onderwijswetenschappen Martijn Meeter is zelf ook verbaasd over de uitkomsten van zijn onderzoek. “Studenten geven aan minder gemotiveerd te zijn en minder tijd in hun studie te stoppen, maar toch gingen hun cijfers omhoog ten opzichte van vorige collegejaren.”

Meer lezen

g
Persoonlijk Assistent van de Leraar:
een groeiend succes

In het project Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL) vanuit de Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit, wordt er sinds dit collegejaar gewerkt aan een gemeenschappelijke aanpak voor alfa, bèta- en gammastudenten. Het PAL-project is opgezet in de strijd tegen het groeiende lerarentekort in Nederland: studenten doen op een laagdrempelige manier ervaring op in het voortgezet onderwijs. Dit levert het voorgezet onderwijs een lastenverlaging, studenten een waardevolle bijbaan en op den duur meer instroom in de lerarenopleidingen op.

Meer lezen

Onderzoeksresultaten
m.b.t. kansen(on)gelijkheid
ten tijde van Corona

Machteld de Jong en Maurice Crul koppelen, gebaseerd op een aantal kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken die de recent zijn uitgevoerd, ervaringen en belevingen van jongeren terug. Zij constateren onder andere dat er vier paradoxen zichtbaar zijn in de onderzoeksuitkomsten. Paradox 1: Onrust en chaos versus rust en regelmaat, paradox 2: Behoefte aan informatie versus informatie obesitas, paradox 3: Contact met naasten versus contact met hogeschool en paradox 4: Eenheid versus verdeeldheid.

Meer lezen

Decanen Noord-Holland Noord online bijgepraat over hoger onderwijs

De havo- en vwo-decanen uit de regio Noord-Holland Noord zijn op 24 september tijdens de online Decanendag bijgepraat over de ontwikkelingen in het hoger onderwijs in Noord-Holland. Alle ho-instellingen uit het OPeRA-netwerk (UvA, VU, HvA en Inholland) verzorgden een deel van het programma. Ondanks dat de Decanendag online plaatsvond was de belangstelling groot.

Meer lezen

Een onderzoek naar de impact op professioneel handelen en ondersteuning van medewerkers in tijden van corona

The Work Lab van de Hogeschool van Amsterdam onderzocht vanaf april 2020 deze impact in de Hogeschool van Amsterdam. Daniël van Middelkoop en Amie van Woudenberg doen kwalitatief onderzoek onder HvA-medewerkers met betrekking tot de implicaties voor onderwijsmedewerkers in het middelbaar en hoger onderwijs, bestuurders en ondersteunende diensten. In een QuickScan van de eerste resultaten staan de positieve en negatieve ervaringen en effecten en wordt er beschreven wat er nodig is.

Meer lezen

UvA Online Open Huis

Vanaf november gaat de UvA live met het UvA online Open huis, waar het elke dag Open Dag is.
Leerlingen kunnen in het online Open huis vanaf iedere plek en wanneer ze maar willen - 24/7 - online kennismaken met alle studies en de campussen. Ze zijn voortaan altijd welkom! Doe mee aan de online (live) events, themaweken en ontdek welke studies bij je passen.

Meer lezen

Profielwerkstuk.nl

De website www.profielwerkstuk.nl is gelanceerd! De website wordt nu verder ontwikkeld met behulp van een toegekende subsidie voor landelijke outreach van de wetenschap! Leerlingen vinden hier informatie, tips en tools voor alles wat te maken heeft met het profielwerkstuk. Docenten kunnen de website gebruiken om leerlingen naar te verwijzen zodat ze een goede gestructureerde start met hun profielwerkstuk kunnen maken.

Meer lezen


Hoe helpen we eerstegeneratiestudenten bij de overstap naar het hbo?

Tune In is een 3-daags zomerbrugprogramma om eerstegeneratiestudenten op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een sterke studiestart te geven. Het evaluatierapport van het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in Een Diverse Stad van de HvA is nu beschikbaar! De proces- en opbrengstenevaluatie is niet alleen voor betrokken HvA-collega’s interessant, maar voor iedereen die wil weten in hoeverre en hoe een dergelijk aansluitingsprogramma studenten hun weg laat vinden binnen het hbo.
Meer lezen

Een digitale start: De introductieprogramma’s van de HvA, Inholland, UvA en VU

In september begon een nieuwe lichting studenten aan een opleiding in het hoger onderwijs. Dat zag er anders uit dan voorgaande jaren: introducties werden ‘coronaproof’ georganiseerd en vonden grotendeels digitaal plaats. Hoe pakten de HvA, Inholland, UvA en VU dat aan?

Meer lezen

Nieuws van het
Pre-University College in coronatijd

 

Ook het PUC-jaar 2020 staat nog steeds in het teken van COVID-19, na ervaringen in het voorjaar te hebben opgedaan, zijn we verder gaan ontwikkelen en is het scholennetwerk levend. Van het programma Be Prepared en van de modules Profielwerkstukstarter wordt gretig gebruik gemaakt. De Professionele leergemeenschappen zijn gestart en de masterclasses voor leerlingen staan in de startblokken.  

Meer lezen

UvA-HvA Voorlichting voor ouders

Op 7 december organiseren de UvA
en HvA gezamenlijk een online voorlichtingsavond
voor ouders UvA-HvA: Een studie kiezen - praktische zaken. Dit is een vervolg op de voorlichting van 2 november met als thema ‘hoe help ik mijn kind met kiezen’. Beide zijn terug te kijken via de website van de instellingen.Meer lezen

Inspire to Aspire 

Inspire to Aspire is een programma met het doel de overstap naar het hoger onderwijs te vergemakkelijken (een samenwerking tussen het Student Impact Centre SIC van de bètafaculteit UvA en studentenstichting Diversity Talks). Studenten worden ingezet om op scholen klassikaal te presenteren over studiekeuze/studeren en om daarnaast scholieren 1-op-1 te begeleiden als mentor. Per school wordt het programma vastgesteld aan de hand van de behoefte van de school en haar leerlingen. 

Meer lezen

Op de website www.opera-educatie.nl zijn doorlopend actualiteiten te lezen op het gebied van vo-ho aansluiting, studiesucces en onderwijskwaliteit. Bijvoorbeeld deze (die we graag bij u onder de aandacht brengen):
 

Agenda OPeRA bijeenkomsten 

  • 8 december 2020 (15:15-16:45) OPeRA-netwerkbijeenkomst              Thema: aansluiting vo-ho taalvaardigheden (gastsprekers: Bas van Eerd (HvA | Nederlands/ Vlaams Platform Taalbeleid HO | Taaltrainer) en Folkert Kuiken (UvA))
  • 2 februari 2020 (16:00-16:45) webinar                                                     Thema: ‘persoons- en identiteitsvorming van leerlingen met een migratieachtergrond in Nieuw-West, relaas van een zoektocht' (door: Freek Op ’t Einde, Comenius Lyceum Amsterdam)
  • 16 maart 2020 (middag) netwerkbijeenkomst -                                       Thema: studiekeuzebegeleiding
  • 25 mei 2020 (middag) - netwerkbijeenkomst
  • 23 november 2021 (middag) - OPeRA conferentie
Colofon
De nieuwsbrief van Onderwijspartners Regio Amsterdam e.o. (OPeRA) is tot stand gekomen in samenwerking met de partners: AHK, Bètapartners, HvA, Inholland, Pre-University College, UvA, VU en de participerende scholen voor voortgezet onderwijs. 
Copyright © 2020 OPeRA, All rights reserved.

Onze contactgegevens zijn:
Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM
E-mail: info@opera-educatie.nl
 
Wilt u deze nieuwsbrief op een andere manier of niet ontvangen?
Update uw voorkeuren of uitschrijven voor deze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp