Copy

Rosenbladet #24

Nu börjar värmen komma och vi får hoppas att det blir en sommar med mycket sol och energi. Förhoppningsvis tillåter också restriktionerna att vi kan träffa vänner utomhus när vädret tillåter det. Vi är på upploppet men det är viktigt att vi håller i hela vägen och inte börjar slarva med att exempelvis hålla avstånd.

I politiken så lanserade vi idag kommunens budget. Du kan läsa mer om det här längre ner när Mikael Löthstam skriver om det. Men det är en rejäl budget med satsningar på välfärden. Vi investerar i 455 miljoner i nya lokaler i skolor och förskolor. Våra vägar är i stort behov av underhåll och därför satsar vi 120 miljoner på det. Men vi satsar också på mycket mer investeringar och verksamhet.
Det här är satsningar som går helt i linje med vårat valprogram och trots att vi inte har egen majoritet i kommunen så ser vi att väldigt stora delar av vårat valprogram har genomförts eller är påväg att genomföras. Det är genom bra arbete av våran KF-grupp som vi lyckas så bra.

Nationellt så är känslan inte lika bra. I veckan som gick presenterades utredningen om fri hyressättning för nyproduktion som är en del i januariavtalet som C och L fick igenom.
Vi kan inte vara tydlig nog med att det utredningen vill genomföra inte är något vi vill göra. För både oss som parti men också för våra medlemmar är det här en viktig fråga och därför är det viktigt att vi tar diskussionen i debatten varför vi inte vill ha marknadshyror.
Vi ska vara tydliga med att det här inte är något som vi Socialdemokrater vill ha och pressa Centerpartiet och Liberalerna på varför de vill ha det här.

I dagens utskick kan du också lära känna Johan Viklund lite bättre som är nyvald facklig ledare i arbetarekommunen.

Hösten kommer bli intressant, inte minst med kyrkovalet och senare kongressen där vi sätter politiken för vad vi går till val på 2022. Men redan nu har du möjlighet att vara med och bestämma vilka ombud som ska representera Norra Gävleborg på kongressen. Läs mer om det längre ner.

Du hittar tidigare Rosenblad/nyhetsbrev på vår hemsida: https://hudiksvall.socialdemokraterna.se/rosenbladet/

Trevlig sommar!

Jim Svensk Larm
070-2880988
Ordförande Hudiksvalls AK

Budgeten för 2022 innehåller både positiva inslag, men också orosmoment.  

 

Som grund för budgeten ligger SKR-s prognos majoriteten utifrån de kommunala förutsättningarna och vårt resultatmål om 1% före finansnetto. Budgetutrymmet för 2022 ser förhållandevis bra ut, menkommande år är svårare att sia om prognosmässigt. Största orosmomentet är Social och omsorgsnämndens stora underskott som vi har att ta hänsyn till. Något som också oroar är förändringarna som Arbetsförmedlingen genomgår, även om nya beslut tagits gällande insatser om hur de som står till arbetsmarknadens förfogande ska få hjälp. Åtgärder och insatser som tar tid att få på plats. Signalerna är entydiga när man lyssnar runt i kommunerna att detta leder ökande och höga kostnader för kommunens försörjningsstöd. Glädjande i skrivande stund är att vi ser en viss minskning av arbetslösheten i kommunen.

För övriga nämnder och förvaltningar gäller att fortsätta fokusera på konkreta åtgärder för att minska kostnaderna även om vi räknar upp budgeten med 2% 2022.

För att stärka kommunens attraktivitet väljer vi majoriteten i dagsläget, att lägga uppdrag som vi tror kan ge ett mervärde för kommunen, våra invånare och leva upp till kommunens vision. Vi vill se över möjligheten till både turbåtar i och fler övernattningsstugor i skärgården. Se över grillplatser och badplatser som kommunen sköter vilket vi också avsatt medel till. 

Majoriteten väljer att ha återhållsamhet gällande förslag som leder till att driftbudgeten det kommande budgetåret ökar, dock gör vi satsningar av social karaktär riktad till barn, unga, till arbetsmarknadsåtgärder och det rörliga friluftslivet. Precis som tidigare år måste digitaliseringen drivas på genom att använda tekniken på rätt sätt och implementera nya arbetssätt i organisationen, därigenom frigöra tid och resurser som kan styras om till andra delar av den kommunala verksamheten. Inte minst genom pandemin har det på ett tydligt sätt visat hur lite vi hittills nyttjat den teknik som är tillgänglig. Det är svårt att sätta summor på de investeringar som behöver göras i ny teknik och kommunledningsförvaltningen får göra de framställningar som behövs för ändamålet.Många beslut kommer att behöva tas inom olika områden i kommunens verksamheter i olika frågor som vi tidigare tagit för givna och som måste omprövas. Budgeten majoriteten lägger omfattar stora investeringar i skolor, förskolor, gator och vägar, miljö, investeringar i infrastruktur ochäldreboenden. Detta gör vi i egen regi eller via samarbeten. Satsningar i förskolor, skolor, äldreboenden är samtidigt stora arbetsmiljöinvesteringar för barn, elever, äldre och personal.

Det positiva i skrivande stund är att näringslivet rullar på trots pågående pandemi. Mark för verksamheter, bostäder,  utbildning och infrastruktur är en fråga som alltid legat högt på dagordningen när kommunledningen träffat näringslivet, arbetet inom dessa områden fortsätter i linje med de senaste årens höga ambitionsnivå för att tillmötesgå behoven. Ostkustbanan och lobbandet förutbyggnad till dubbelspår är en annan viktig förutsättning för kommunens utveckling, och som rapport efter rapport påvisar att Hudiksvall blir en av de stora vinnarna när dubbelspåret är utbyggt.  Översiktsplanen som är nu i dagarna ska ut på samråd stärker det arbetet. 

Likaså att vissa av de restriktioner som tidigare varit lättas upp inte minst för barn och ungar när det gäller idrottsutövande. Kommunen har många olika samarbeten. Det som nu ligger i fokus är utvecklingen som står för dörren gällande olika samarbeten i Hälsingland och som sker inom ramen för Hälsingerådet. En investering som om allt går i lås kommer att innebära positiva effekter för samtliga kommuner i landskapet, och minskade kostnader inom olika områden för kommunerna, medel är avsatt för detta i vår budget. Lagändringen för några år sedan ger helt andra möjligheter för kommunerna att samverka via avtalslösningar i en helt annan utsträckning än som tidigare varit möjligt.

Avslutningsvis vill jag peka på vikten av att arbetet med Agenda 2030 prioriteras, och arbetet med mänskliga rättigheter prioriteras i nämnder och förvaltningar för att uppfylla kriterierna som MR-kommun. 

Mikael Löthstam (s) Kommunstyrelsens ordförande 

🌹Dags att välja ombud till kongressen


🗣Kongressen är vårat högsta beslutande organ och nu är det dags att utse vilka ombud som ska representera Gävleborg.

❤️Du som är medlem har nu möjlighet att logga in och ge dina röster på de som du tycker ska representera oss.

👍Gävleborg har 12 ombud fördelat på 2 valkretsar med 6 ombud i varje valkrets.
Så du behöver välja 6 personer när du röstar.

👇Gör så här:
Öppna https://socialdemokraterna.easyvote.se/  i din webbläsare
1) Klicka på knappen och logga in med Bank-id
2) Välj omröstningen ’Partikongressombudsval’
                             OBS! Länken fungerar endast under valperioden 3-23 juni
3) Markera de sex (6) kandidater som du vill rösta på
-                           När du markerat sex (6) kandidater klickar du på knappen ’Rösta’
-                           Bekräfta ditt val i dialogrutan som visas på skärmen genom att klicka på knappen ’Lägg röst’. OBS! När du lagt rösten kan du inte ändra ditt val.

Har du inte möjlighet att lägga dina röster i det digitala systemet?
Kontakta partidistriktets kansli senast 11 juni 026-68 82 30, alt gavleborg@socialdemokraterna.se

Johan Viklund är nyvald facklig ledare i arbetarekommunen

Hej!
Mitt namn är Johan Viklund och jag bor i Rogsta i en villa med mina tre barn och tre katter.

Jag har min anställning vid Iggesunds Bruk där jag går skift och kokar och bleker barrmassa, men jag har ett starkt fackligt engagemang som tar den mesta av min tid. Är i nuläget vice ordförande i Pappers avdelning 15 och ledamot i Pappers förbundsstyrelse för att nämna två fackliga uppdrag. Med andra ord har jag valt att lägga den största delen av min tid och mitt engagemang inom arbetarrörelsen i det fackliga benet. 

Vid det senaste repskapet valdes jag till facklig ledare i Hudiksvalls Arbetarekommun och kommer att sitta med i AK VU och styrelse vilket innebär att jag accelererar mitt politiska engagemang. Jag har en förhoppning om att vårt fackliga utskott skall vara vaket och engagerat och lyckas lyfta in de fackliga frågorna på agendan. Jag tror att vi inom S måste bli bättre på att driva, genomföra och marknadsföra, sådana frågor som medlemmarna/väljarna ute på arbetsplatserna ser som viktiga i sin vardag. 

Jag har nog alltid varit demokratisk socialist men valde att gå med i partiet efter den nationella valförlusten 2006 då jag blev riktigt orolig för den inriktning som då tog fart. För att beskriva var jag står politiskt så bifogar jag två klassiska tal av Olof Palme som ganska tydligt beskriver min linje.

September 1982
https://www.youtube.com/watch?v=7V7IqUjFcoQ

Augusti 1985 (En timme och åtta minuter in I klippet. 1:08-1:10)
https://www.youtube.com/watch?v=BWIxIfD1pWc
 

Valberedningen vill ha in nomineringar till ny kassör för Hudiksvalls AK
 

Nuvarande kassör Leif Rogell har bett valberedningen att påbörja arbetet med att hitta en ny kassör som kan ta över uppdraget efter han. Därför önskar valberedningen att medlemmar och föreningar nominerar förslag på ny kassör.

Som kassör i ArbetareKommunen (AK) så sitter du i verkställande utskottet (VU) och har tillsammans med ordförande det operativa ansvaret för ekonomin. På expeditionen finns en assistent anställd som hjälper till med att betala räkningar och skicka underlag för bokföring. VU träffas ca 10 gånger per år och utöver det tillkommer styrelsemöten ca 9 gånger per år.

Skicka in din nominering till valberedningens sammankallande Anna-Carin Keisu via Expen på hudiksvall@socialdemokraterna.se
 

Hudiksvallsbygdens S-förening bjuder in till medlemsmöte och vill ha in nomineringar
 

Den 15 juni kl 18:00 bjuder Hudiksvallsbygdens S-förening in sina medlemmar till ett medlemsmöte för att få information om det kommunala arbetet samt utse en särskild valberedning för att bereda kommunfullmäktigelistan.

Delta i mötet genom denna länk eller mötets ID och lösenord.
https://socialdemokraterna.zoom.us/j/81174547996?pwd=WmUrWTNQTjhQVFdRZUxRclYzdVlDdz09
 
Meeting ID: 811 7454 7996
Passcode: 1506

Den 12 augusti kommer även Hudiksvallsbygdens S-förening att utse sina kandidater till riksdagslistan och regionslistan, därför vill de ha in nomineringar till de listorna senast 1 augusti till deras valberedning på mailen mikael@lothstam.eu

Den som nomineras bör vara beredd

- att ha en ledande position på den nivå kandidaturen gäller

- att avsätta tid för uppdraget, ta egna initiativ och känna stort ansvar

- att bidra i det löpande arbete som förekommer i partiorganisationen

- att delta i partiets mötesverksamhet

Den som nomineras ska vara tillfrågad och ha ”tackat ja” till att kandidera. Det är viktigt att alla som kandiderar har höga ambitioner med att åta sig ett uppdrag.

 
Expen har tillsvidare stängt på grund av Covid-19. Från och med den 1 februari finns Expen på Gammelbansvägen 6. Hör gärna av dig via telefon på 070-65 185 40 eller mailadress hudiksvall@socialdemokraterna.se

I slutet av varje utskick kommer vi sammanställa de aktiviteter som är planerade inom vår AK dit alla medlemmar är inbjudna.
Information om hur du ansluter till kommande möten hittar du högre upp.

31 augusti - Nytt nummer av Rosenbladet skickas ut
6 september - Digitalt samtal med Kalle Olsson om Sveriges krisberedskap
8 september - Repskap för fastställande av rangordning riksdag och region

Besök gärna vår hemsida på http://hudiksvall.socialdemokraterna.se också. Vill du hjälpa till med hemsidan, Facebook eller Rosenbladet så tveka inte att kontakta oss, vi tar gärna emot all hjälp vi kan få.
 
Vi vill gärna ha dina åsikter kring arbetet i partiet och detta utskick.
Svara gärna på mailet med dina synpunkter eller kontakta någon i AK Styrelsen.
Utan alla er medlemmar står partiet stilla, det är tillsammans vi utvecklar partiet och vår politik.
Kontakta oss via mail
Facebook
Website
Avsändare:
Hudiksvalls Socialdemokratiska Arbetarekommun


Our mailing address is:
hudiksvall@socialdemokraterna.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Socialdemokraterna Hudiksvall · Gammelbansvagen 6 · Hudiksvall 82440 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp