Copy

Nieuwsbrief december 2020

Beste lezer, 

Nu de winter ons weer op de hielen zit, is het tijd voor een najaarseditie van de nieuwsbrief Kind in azc. Benieuwd wat Werkgroep Kind in azc nog meer doet? Kijk op onze website.
 

In deze nieuwsbrief leest u over:

  • Nieuwe werkgroepleden
  • Terugblik 2020
  • TeamUp
  • Time4You
  • 20 jaar Stichting De Vrolijkheid
  • Vooruitblik 2021

Volg ons op:
Twitter
Website
Email


Nieuwe Werkgroepleden

Binnen de Werkgroep hebben een paar wisselingen plaatsgevonden. Helen Schuurmans heeft jarenlang en met veel succes de Werkgroep gecoördineerd. De Werkgroep bedankt Helen voor haar passie, inzet en volharding. Totdat permanente vervanging is gevonden, wordt haar rol tijdelijk overgenomen door Esther Zielhuis. Ze heeft in het verleden gewerkt bij o.a. het Internationale Rode Kruis en Save the Children.

Vanuit Defence for Children is de Werkgroep verrijkt met Jantine Walst en Marinke RosJuliette Verhoeven is aangeschoven bij de Werkgroep namens Save the Children. 
 

Terugblik 2020
 

December is de maand om terug te blikken op wat er bereikt is en wat er beter kan. Ook de Werkgroep heeft door Corona helaas minder kunnen doen dan gepland. De activiteiten van TeamUp, Stichting de Vrolijkheid en Time4You moesten grondig worden aangepast om te voldoen aan de Corona maatregelen of zelfs tijdelijk stilgelegd worden. EenVandaag besteedde in dit item uitgebreid aandacht hieraan. Het bezoek van de staatssecretaris en andere werkbezoeken moesten helaas afgelast worden. Maar desondanks voerden de leden van de Werkgroep vele lobbygesprekken en zijn vele brieven geschreven aan leden van de Tweede Kamer, het COA en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daardoor waren er ook successen:

Onderwijs

Toen de scholen in maart sloten, heeft de Werkgroep in samenwerking met LOWAN onderzoek gedaan naar de wifi-verbinding en toegang tot devices. Deze bleek niet te volstaan, waardoor niet alle kinderen het online onderwijs goed konden volgen. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn Kamervragen gesteld. In haar antwoord kon staatssecretaris Ankie Broekers Knol gelukkig meedelen dat de bandbreedte van de wifi-capaciteit inmiddels is uitgebreid en scholieren tijdens schooluren voorrang hebben op het internet. Daarnaast is er 6,3 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanschaf van laptops en tablets voor leerlingen die daar niet over beschikken. Ondanks de verbeteringsslag, blijft de werkgroep scherp toezien op structureel goed internet en voldoende devices voor kinderen in azc's.

Verhuizingen
In de 
meerjarenstrategie van het COA voor 2020-2025 zijn “beperken van verhuisbewegingen bewoners” en “stabiliteit minderjarige bewoners” als doelstellingen opgenomen als resultaat van de lobby van de Werkgroep.  In de Rapportage Vreemdelingen Keten over de eerste helft van 2020 wordt nu voor het eerst bijgehouden hoe vaak per kind verhuisd wordt. Dit is het bescheiden resultaat van onze lobby over het tegengaan van verhuizingen, en maakt het aantal verhuisbeweging een stuk transparanter. Ook in 2021 blijven we inzetten op het stoppen van verhuizen van kinderen in de opvang.  In dit item van het Jeugdjournaal van 7 december legt Laith van 14 nog eens precies uit wat het probleem rond verhuizingen is. 

 

TeamUp

TeamUp is een programma voor gevluchte kinderen van 6 - 18 jaar. De sport- en spel- en bewegingsactiviteiten zijn gekoppeld aan sociaal-emotionele thema's waardoor ze leren om met hun gevoel om te kunnen gaan en weer vertrouwen te krijgen in zichzelf en in anderen. Het programma wordt aangeboden in azc's, op scholen en internationaal. Deze TeamUp-Date 2020 video geeft een goed beeld van wat er dit jaar allemaal bereikt is met TeamUp. 

Goed nieuws rond TeamUp op School
Kinderen die net in Nederland zijn, presteren beter als op school structureel aandacht wordt besteed aan hun sociaal-emotioneel welzijn. Dit blijkt uit een extern evaluatierapport van TeamUp op School, een programma van War Child, Save the Children en UNICEF Nederland. De organisaties vinden het belangrijk dat er meer aandacht komt voor sociaal-emotioneel leren binnen het nieuwkomersonderwijs. Internationalisering
Wereldwijd zijn er 30-34 miljoen kinderen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Gevluchte kinderen hebben veel meegemaakt en zijn blootgesteld aan onderdrukking, verlies en angst. TeamUp pleit op zowel landelijk als internationaal niveau voor goede zorg aan kinderen op de vlucht. De methodiek van TeamUp wordt ondertussen geïmplementeerd in Oeganda, Colombia, Sri Lanka en de bezette Palestijnse gebieden. Ook is TeamUp een samenwerking gestart met SOS Kinderdorpen zodat het programma in Italië en Griekenland kan worden uitgevoerd. TeamUp hoop dat het programma internationaal zal uitbreiden om op die manier tegemoet te komen aan de dringende behoeften van kinderen op de vlucht wereldwijd.

 

Time4You


Het leven in de centrale opvang is voor vluchtelingkinderen niet gemakkelijk. Zij hebben vreselijke dingen meegemaakt en leven in grote onzekerheid over hun toekomst. De activiteiten die VluchtelingenWerk Nederland vanuit Time4You uitvoert, zorgen ervoor dat deze kwetsbare kinderen in hun kracht worden gezet. Ook is er specifieke aandacht voor de situatie van de kinderen in de opvang en de asielprocedure.
 

Time4You in beeld
Wil jij zien wat er allemaal gebeurt binnen Time4You? Bekijk dan
dit inspirerende filmpje. In het filmpje wordt een goed beeld geschetst van de verschillende activiteiten en komen deskundigen aan het woord die uitleggen waarom deze zo belangrijk zijn voor de kinderen. Stephanie Rap, Universitair docent Kinderrechten Universiteit Leiden: "In de praktijk is het zo dat kinderen die met hun ouders op het AZC verblijven vaak over het hoofd worden gezien door de andere volwassen partijen [...] Met Time4You geeft VluchtelingenWerk de kinderen een ruimte om juist wel gezien en gehoord te worden".

 

Stichting de Vrolijkheid 20 jaar


Een van onze coalitiepartners, Stichting de Vrolijkheid, bestaat 20 jaar. Ter ere van dit jubileum wordt een postercampagne gelanceerd. Jonge, getalenteerde bewoners van asielzoekerscentra presenteren zich met een serie bonte portretten. 
De landelijke postercampagne is een uiting van de Beeld//Formers en zal tussen 14 en 28 december te zien zijn. Beeld//Formers zijn azc-bewoners in de leeftijd 15-25 jaar, die met zelfgekozen kunstdisciplines een eigen verhaal op een unieke manier presenteren. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn de instrumenten waarmee verhalen worden vormgegeven en de Vrolijkheid investeert in talentontwikkeling van jonge azc-bewoners.

In co-creatie met een professioneel team van beeldmakers en stylisten, werkten de jongeren aan fotografische kunstuitingen. Samen ontwikkelden zij artistieke portretten en surrealistische beelden. De jongeren creëerden een eigen imago om zichzelf op eigenzinnige wijze te presenteren. Het project is ontwikkeld in samenwerking met fotograaf Petra Katanic, de stylisten van Foei Productions en de vormgevers Studio Harris Blondman.


 


Vooruitblik 2021


Ook in 2021 blijft de Werkgroep lobbyen bij de overheid om de opvang in lijn te brengen met de eisen die het VN-Kinderrechtenverdrag en de EU-Opvangrichtlijn hieraan stellen. De Tweede Kamer verkiezingen op 17 maart bieden mogelijkheden om in het nieuwe regeerakkoord de belangen van kinderen in azc's te verankeren.

Monitor
Om inhoudelijk te lobbyen, zijn we gestart met de voorbereidingen voor een nieuw onderzoek, de monitor. Dit is een vervolg op het onderzoek naar de leefomstandigheden van kinderen in azc’s uit 2018. De monitor zal iedere twee jaar de leefomstandigheden van kinderen in azc’s in kaart brengen. We hopen deze monitor in april 2021 te kunnen publiceren en in te zetten in onze lobby rond het regeerakkoord.  


Het bijzondere aan deze monitor is dat er naast kwantitatieve data, ook kwalitatieve data wordt verzameld door gesprekken te voeren met de kinderen in COA-opvanglocaties. De gesprekken worden gevoerd door speciaal geselecteerde junioronderzoekers. Zij vormen de verbinding tussen de kinderen en de Werkgroep en het onderzoeksbureau. Ze hebben ook in een azc gewoond, spreken de moedertaal van sommige kinderen, of zijn werkzaam op een azc. 

Oproep
Omdat er vanwege Corona minder vrijwilligers op de azc's komen, is het des te belangrijker om signalen over hoe het met de kinderen gaat aan de Werkgroep door te geven. 
Laat het ons weten: info@kind-in-azc.nl

 

Twitter
Website
Email
Het leven van kinderen in asielzoekerscentra kan en moet beter, dat vindt de Werkgroep Kind in azc. Deze coalitie van UNICEF Nederland, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, War Child, De Vrolijkheid en Save the Children Nederland zet zich in door onderzoek te doen en door te lobbyen bij de overheid voor kindvriendelijkere opvang, in lijn met eisen die het VN-Kinderrechtenverdrag en de EU-Opvangrichtlijn hieraan stellen. In het manifest van de Werkgroep staan 10 punten hoe de opvang concreet beter moet. De aangesloten organisaties organiseren structurele activiteiten op de azc’s op het gebied van sport, spel, creativiteit en empowerment.
Website
Email

Copyright © 2018 Werkgroep Kind in azc, All rights reserved

Our mailing address is:

info@kind-in-azc.nl

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.

www.kind-in-azc.nl 
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Unicef · Bezuidenhoutseweg 74 · The Hague, Zh 2594 AW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp