Copy

Nieuwsbrief juli 2022

  • Monitorrapport (18 mei 2021)
  • Toezeggingen van de staatssecretaris in 2021
  • 2021 en 2022 in vogelvlucht
  • Werkbezoek staatssecretaris (6 april 2022)
  • QuickScan: noodsituatie op noodlocaties (20 juni 2022)
                             Monitorrapport: Leefomstandigheden van kinderen in de asielopvang
Monitorrapport (18 mei 2021)

Ondanks een aantal verbeteringen die de afgelopen jaren door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn doorgevoerd, zijn er signalen dat kinderen zich niet veilig voelen in de Nederlandse asielopvang. Ze ervaren constante stress en hebben geen toegankelijk vertrouwenspersoon waar zij terecht kunnen met hun zorgen. Ook het steeds onverwachts verhuizen naar een andere opvanglocatie is nog altijd een probleem. Dit bleek uit het monitorrapport ‘leefomstandigheden van kinderen in de asielopvang’, dat de Werkgroep Kind in azc in mei 2021 heeft uitgebracht in samenwerking met Avance. Lees hier het monitorrapport.

Naar aanleiding van het monitorrapport heeft de Werkgroep Kind in azc een expertmeeting georganiseerd op 24 november 2021, samen met 21 organisaties en overheidsinstanties. Met de input die is verzameld zijn er nieuwe inzichten opgedaan over hoe praktisch vervolg gegeven kan worden aan de aanbevelingen uit het monitorrapport. Nogmaals hartelijk dank aan alle betrokkenen! 

                      © VluchtelingenWerk Nederland (Time4You), fotograaf Daniel van de Wetering
Toezeggingen van de staatssecretaris in 2021

Vertrouwenspersoon en laagdrempelige begeleiding
Als reactie op het monitorrapport heeft de staatssecretaris op 31 juni 2021 benoemd het belangrijk te vinden dat kinderen in de asielopvang hun zorgen kunnen uiten en dat daarom de behoefte aan een vertrouwenspersoon en laagdrempelige begeleiding verder opgepakt zal worden. Daarnaast is het COA volgens de staatssecretaris onder andere aan de slag gegaan met ouderschapsondersteuning, het vergroten van de participatie en het gevoel van erkenning bij kinderen en jongeren door het activeren van jeugdraden op locatie. Lees hier de volledige reactie van de staatssecretaris.

Structurele financiering van landelijke projecten in de opvang
In het begrotingsdebat 2021 heeft de staatssecretaris aangegeven het belangrijk te vinden dat er aandacht is voor het psychosociale welzijn van kinderen en jongeren in de opvanglocaties van het COA. Daarom is tijdens dit debat bevestigd dat aan financiering voor landelijke projecten (zoals de activiteiten van TeamUp, T4Y en de Vrolijkheid) in de opvang wordt gewerkt. Lees hier meer over deze toezegging.
2021 en 2022 in vogelvlucht

Op basis van een QuickScan naar de impact van de coronamaatregelen op de kinderen in azc’s heeft de Werkgroep kind in azc in februari 2021 het COA opgeroepen om met de nodige urgentie alle azc’s structureel van een goed werkende wifiverbinding te voorzien zodat ieder kind toegang heeft tot (online) onderwijs. De QuickScan liet daarnaast de toegenomen stress en neerslachtigheid onder kinderen zien. De Werkgroep Kind in azc pleit daarom voor continuering van hulpverlening en zorgtrajecten door het COA, de GGD en GZA en de noodzaak om op alle azc’s een contactpersoon kind aan te stellen. Lees hier de QuickScan.

In september 2021 heeft de Werkgroep kind in azc aandacht gevraagd voor de Afghaanse kinderen in de noodopvanglocaties: deze kinderen bleken op dat moment nog steeds niet geïdentificeerd en geregistreerd te zijn en bleven daardoor buiten beeld. Lees hier meer over de brief aan de staatssecretaris. Daarna heeft het kabinet de nodige stappen gezet om kinderen te registreren, zo kon beter worden beoordeeld wat zij nodig hadden. Ook heeft de Werkgroep Kind in azc sindsdien structureel beleidsoverleg met het COA over de situatie van kinderen in de (crisis)noodopvang.  

Oktober 2021 stond in het teken van een oproep aan burgermeesters om tot een structurele oplossing te komen - veilige, stabiele en kleinschalige opvang voor kinderen. Lees hier meer over de oproep aan burgermeesters. In de maanden daarna hebben een aantal gemeenten stappen in de goede richting gezet, maar een structurele oplossing blijft nog uit.


In maart en april 2022 heeft de Werkgroep via een brief opnieuw aandacht gevraagd voor de voortdurende schrijnende situatie van (onbegeleide) kinderen en gezinnen in de noodopvang en het aanmeldcentrum Ter Apel. Daarnaast publiceerde UNICEF Nederland verhalen van kinderen in de noodopvang (zie hier). Vervolgens is in de Tweede Kamer een motie aangenomen over een voorrangspositie voor kinderen in de noodopvang bij overplaatsing naar veilige, stabiele en kleinschalige asielopvang. Lees hier meer over de motie.
                                                       Projectactiviteit in het azc in Leersum

Werkbezoek staatssecretaris (6 april 2022)

Tijdens een werkbezoek van de staatssecretaris Van der Burg (Asiel en Migratie) heeft de Werkgroep op 6 april 2022 aandacht gevraagd voor de risico’s van de huidige situatie op de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. De staatssecretaris heeft actief meegedaan aan de kind activiteiten en er is afgesproken om jaarlijks bijeen te komen in het kader van kindvriendelijke en veilige opvang. Daarnaast heeft de Werkgroep Kind in azc acht uitgangspunten voor een kindvriendelijke en veilig asielopvang aan de staatssecretaris overhandigd. Deze acht uitgangspunten, zoals hier beschreven, zijn gebaseerd op eerder onderzoek van de Werkgroep Kind in azc.

                                                Noodopvang. Foto: UNICEF Nederland ©

QuickScan: noodsituatie op noodlocaties (20 juni 2022)

Op 20 juni heeft de Werkgroep Kind in azc in samenwerking met het onderzoeksbureau MAD impact een QuickScan gepubliceerd: Noodsituatie op noodlocaties. Via enquêtes en gesprekken met jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en docenten zijn de leefomstandigheden van kinderen in de (nood)opvang in beeld gebracht en werd overduidelijk: de noodopvang is ongeschikt en schadelijk voor kinderen en het bieden van goede zorg en goed onderwijs is vanwege de vele overplaatsingen onmogelijk. Daarom moeten zij samen met hun familieleden z.s.m. overgeplaatst worden naar de reguliere opvang waar zij tijdens de gehele asielprocedure kunnen verblijven. Het rapport is veelvuldig onder de aandacht gebracht in de media (zie hier) en gedeeld met verschillende Kamerleden in aanloop naar het commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid op 30 juni 2022. Lees hier de QuickScan.

Daarnaast heeft de Werkgroep Kind in azc de inspectie Justitie en Veiligheid geïnformeerd over de schrijnende situatie van kinderen in de noodopvang. De inspectie bracht mede hierover op 20 juni 2022 een signaalbrief naar buiten (zie hier).

De staatssecretaris van JenV heeft op 6 juli per brief aangegeven kinderen en hun families in noodlocaties zo snel als mogelijk voorrang te geven bij overplaatsing naar geschikte opvangplekken en te kijken naar de opties voor kleinschalige opvang. De Tweede Kamer heeft op 8 juli een motie aangenomen (zie hier) waarin het kabinet wordt verzocht het aantal verhuizingen van kinderen in de asielopvang te beperken en hiervoor een concreet plan van aanpak te maken als onderdeel van de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen


Copyright © 2022 Werkgroep Kind in azc, All rights reserved

Our mailing address is:

info@kind-in-azc.nl

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.

www.kind-in-azc.nl 
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Unicef · Bezuidenhoutseweg 74 · The Hague, Zh 2594 AW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp