Copy
Beste <<First Name>> <<Last Name>>,

Van oktober 2019 t/m juni 2020 vindt een verkenning plaats naar de haalbaarheid van windenergie in de gemeente Groningen. Er is nadrukkelijk nog niets besloten over de komst van windmolens. Er is ook nog geen projectontwikkelaar in beeld. Dat kan ook niet: om tot besluitvorming te komen is gezamenlijk onderzoek – een verkenning – zowel wenselijk als noodzakelijk. Samen verkennen we of windenergie haalbaar is. En als dat haalbaar is: onder welke voorwaarden.


In deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen.

Samenvatting proces
Op 4 oktober 2019 ging het Windplatform van start met de verkenning naar de haalbaarheid van windenergie in Westpoort en Roodehaan/Stainkoel'n. Zo'n 6500 omwonenden en bedrijven in deze zoekgebieden werden middels een geadresseerde brief uitgenodigd voor de eerste informatiebijeenkomsten, die plaatsvonden van 14 t/m 17 oktober 2019. Op deze bijeenkomsten werd het proces toegelicht en zijn klankbordgroepen opgericht waarin omwonenden zitting nemen om mee te denken en -praten over de verkenning. Uit de klankbordgroepen zijn werkgroepen ontstaan. Dit zijn kleine groepjes van bewoners die actief meewerken aan de verschillende inhoudelijke onderzoeken die binnen de verkenning worden uitgevoerd. Zo wordt de inpassing van windmolens in het landschap onderzocht, onderzoeken we de ecologische effecten op de omgeving en worden de financiële lusten en lasten in beeld gebracht. De uitkomsten van deze onderzoeken worden op de informatiebijeenkomsten in januari en maart teruggekoppeld aan de omwonenden en vormen de input voor de uitkomsten van de verkenning: het adviesrapport dat in juni 2020 aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd. De gemeenteraad beslist dan over het vervolg van de verkenning.
 

Terugblik op de tweede informatiebijeenkomsten

Op 15 en 16 januari 2020 vonden de tweede informatiebijeenkomsten van de verkenning plaats. Op het programma stond een terugkoppeling van een aantal lopende onderzoeken omtrent landschappelijke toepassing, effecten op gezondheid en natuur en opbrengsten voor de omgeving. De Powerpoint-presentaties van beide avonden zijn terug te vinden op de website van het Windplatform.

 

Communicatie met omwonenden
Op beide bijeenkomsten zijn vragen gesteld over de communicatie met omwonenden. Er werd opgemerkt dat mensen de uitnodiging voor de bijeenkomsten hebben gemist of zelfs niet op de hoogte zijn van deze verkenning. Dit is uiteraard niet de bedoeling. We hebben een aantal acties ondernomen om te zorgen dat we omwonenden beter bereiken en betrekken in het proces.

Spamfilters
We gebruiken het mailprogramma Mailchimp voor het versturen van de nieuwsbrief en hebben een aantal instellingen aangepast. Het kan echter nog steeds zo zijn dat de nieuwsbrief niet aankomt vanwege de instellingen van de ontvangende mailboxen (spamfilters).

Uitnodiging per brief
De uitnodigingen voor de volgende bijeenkomst worden weer via de post verzonden. Omwonenden en bedrijven binnen een straal van 1500m van de zoekgebieden ontvangen per brief een uitnodiging. Op aanvraag geven we inzicht in het aantal brieven en de verdeling per zoekgebied:

Omwonenden Westpoort:
< 500m: 84
< 1500m: 3337

Omwonenden Roodehaan:
< 500m: 97
< 1500m: 2203

Bedrijven rondom beide zoekgebieden:
< 500m: 152
< 1500m: 678

Mocht u willen controleren of uw adres is opgenomen in ons adressenbestand, dan kunt u contact opnemen via windplatform@groningen.nl. Wij zullen ook via lokale media en bestaande wijkstructuren communiceren over de bijeenkomsten en de uitkomsten van de verkenning.

Informatie op de website
We onderzoeken of het technisch mogelijk is om geluidsbeleving en de inpassing van windmolens in het landschap in beeld te brengen op de website. De uitwerking van de business case is voorlopig op aanvraag via windplatform@groningen.nl verkrijgbaar. Er wordt onderzocht in welke vorm dit op de website kan worden toegevoegd.

Terugkoppeling klankbordgroepen
De notulen van de klankbordgroepen worden op verzoek niet openbaar gemaakt. Wel wordt van elke sessie een kort verslag gemaakt. Dit wordt teruggekoppeld in de nieuwsbrieven en op de informatiebijeenkomsten.

Overige opmerkingen en vragen
Op de informatiebijeenkomsten werden enkele vragen gesteld, waar niet direct een antwoord op is. Dit wordt uitgezocht en nemen we op in de Q&A op de website. Het gaat bijvoorbeeld om vragen over overige gebiedsontwikkelingen. Zodra een nieuwe versie van de Q&A beschikbaar is, laten wij dit via deze nieuwsbrief weten. 

Volgende informatiebijeenkomst

De volgende informatiebijeenkomsten zijn op 11 en 12 maart 2020. Zet dit vast in uw agenda! Op het programma staat een presentatie van de uitkomsten van de verkenning. Dit wordt samen met de klankbordgroepen voorbereid. Als omwonende kunt u uw reactie kenbaar maken tijdens deze informatiebijeenkomsten en na afloop via de mail of de enquête. De reacties worden verwerkt in het adviesrapport van de verkenning.

Enquête RuG
In de weken na de laatste informatiebijeenkomsten komen studenten van de Rijksuniversiteit Groningen bij de direct omwonenden langs om opnieuw een vragenlijst af te nemen. Ook de reacties op deze enquête worden verwerkt in het adviesrapport aan de gemeenteraad.

Aanmelden voor de volgende bewonersbijeenkomsten
Bent u aanwezig op de volgende bewonersbijeenkomst? Aanmelden kan via onderstaande knop of door een mailtje te sturen naar windplatform@groningen.nl. We horen graag of u naar de bijeenkomst in Westpoort of Roodehaan komt en met hoeveel personen. U ontvangt uiterlijk twee weken van tevoren de uitnodiging met het programma en de locatie.
 
Ik meld me aan voor de informatiebijeenkomst Roodehaan (11 maart 2020) of Westpoort (12 maart 2020)
Copyright © 2020 Windplatform Groningen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp