Copy
NYTT FRA STEDSUTVIKLING.NO 2/2019
View this email in your browser
Nytt fra www.stedsutvikling.no og andre nyhetsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommer fra nå av på ny form via Mailchimp.
Bybanen i Bergen

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 vedtatt

De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. By- og stedsutvikling er viktige tema.

Blir det Moss, Voss eller Bergen?


De tre byene konkurrerer om å bli Norges mest attraktive by i 2019. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland vil dele ut prisen i juni. Les mer om de tre finalistene, som alle kjennetegnes av å ha gått gjennom store endringer og er forbilder for en god og fremtidsrettet utvikling.
Svolvær

10 år og 10 byromseminarer i Nordland!

Nordland fylkeskommune arrangerte nylig byromseminar nr.10 i Svolvær. Da har fylkeskommunen arrangert to-dagersseminar med work-shop i alle de ti regionsentrene i fylket. Se omtale av seminarene med innlegg og seminarrapporter på fylkeskommunenes hjemmeside. Nå vurderer fylkeskommunen hvordan satsingen på by- og stedsutvikling skal følges opp videre.

 

Forside strategi

Ny strategi for arbeid med kulturarv i kommunene

Riksantikvaren har utarbeidet en strategi for hvordan de vil prioritere innsats og ressurser i arbeidet rettet mot kommunene. Strategien inneholder i tillegg forventninger til hvordan fylkeskommunene kan arbeide med kulturminner i kommunene, og gir råd til kommunene i deres arbeid.

Veikart for smarte byer og lokalsamfunn

DOGA arbeider med et nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. I følge prosjektleder Malin Kock Hansen er det behov for å ta eierskap til smartby-begrepet og etablere en felles forståelse av hvor vi er på vei. Det handler ikke om digitalisering og teknologi, men om å skape gode og attraktive steder for innbyggerne. Veikartet lanseres under Arendalsuka den 14. august.

Veileder: Fortetting og transformasjon med bykvalitet


En ny veileder beskriver prosesser og metoder for fortetting og transformasjon med bykvalitet, i det sammenhengende byområdet mellom Oslo, Lillestrøm, Ski og Asker. Anbefalingene er også relevante for andre tettsteder i landet. Et sentralt tema for samarbeidet er å sikre god stedsutvikling. Oslo kommune har vært oppdragsgiver for veilederen, som er en oppfølging av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Veilederen er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Se tips til veiledere, metode, eksempler og analyser om fortetting og knutepunktsutvikling på stedsutvikling.no

 

Rapport: Innbyggermedvirkning i sammenslåtte kommuner

Innbyggerne ønsker økt medvirkning i lokale politiske saker. Kommunene må legge bedre til rette for dette, og aktiv bruk av frivillig sektor kan føre til at flere innbyggere deltar. Dette fremkommer av en ny rapport fra RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning på oppdrag fra Distriktssenteret.


Rapport: Elsykler og arealplanlegging

En ny rapport fra TØI analyserer potensialet for å bruke arealplanleggingen som et verktøy for å oppnå økt sykkelbruk i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Rapport: Kunnskapsgrunnlag for gåstrategier

I denne rapporten har TØI innhentet og oppsummert kunnskap om temaer Bymiljøetaten i Oslo kommune hadde behov for i utarbeidelsen av sin gåstrategi. Kunnskapen kan også være til nytte for andre kommuner når de utarbeider sine gåstrategier.

Rapport: Planlegging og sosiale helseforskjeller

En rapport fra OsloMet/NIBR utforsker hvordan man kan redusere sosiale helseforskjeller gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. Rapporten oppsummerer erfaringer fra tidligere forskning og workshop med nøkkelaktører.

Evaluering av byantikvarstillinger i kommunene

Riksantikvarens prøveordning med tilskudd til ti byantikvarstillinger i kommunene, er evaluert av Oxford Research. Ordningen har ført til mer kompetanse om kulturminner i kommunen gjennom bedre saksbehandling, rådgivning og veiledning i plan- og byggesaker. Byantikvarene bidrar med bevisstgjøring og kunnskap om bevaring av kulturminner, og om kulturminnenes verdi og betydning for samfunnsutviklingen. De er også med i ulike nettverk og tilrettelegger for gode prosesser der relevante aktører kommer sammen.
Teaser for konferansen

Arrangementer

Konferanse: BY på livet! 

Hverdagsbyen og opplevelsebyen er hovedtema på BYLIV konferansen 2019 i Tønsberg 17.-18. september. Konferansen arrangeres i fellesskap av NAL, Vestfold fylkeskommune og Tønsberg kommune. Påmelding starter i juni, se www.bylivsenteret.no og www.vfk.no.

Sentrumskonferansen – Sammen om sentrum 24.- 25. september, Bodø

For å utvikle levende og attraktive sentrum i byer og tettsteder, trengs det samarbeid og partnerskap på tvers av sektorer og fagfelt. Årets Sentrumskonferanse i regi av Norsk Sentrumsutvikling, retter søkelyset mot hvordan kommuner, private aktører og innbyggere sammen kan bidra til å vitalisere og utvikle våre bysentra. Program og påmeldingsinfo legges ut i løpet av uke 21.

Kultur, reiseliv og lokal utvikling 13. juni, Oslo

DOGA inviterer, i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet, til konferanse om kultur, reiseliv og lokal utvikling. Formålet er å dele kunnskap og erfaringer på området, og vise frem koblingene mellom kultur, reiseliv, nærings- og stedsutvikling.

Gevinster ved gåvennlige steder for alle 13. juni, Porsgrunn

Telemark fylkeskommune inviterer til nettverkssamling om hvilke gevinster gåvennlige steder med byliv betyr for byer og bygdebyer. Hovedmålgruppen er kommuner i fylket, men samlingen er åpen for andre interesserte.

Vann i sentrum 6. juni, Oslo 

Urban Idé Akershus er et nettverk for urban idéutveksling, som drives av Akershus fylkeskommune. Nettverket skal bidra til økt kompetanse for kommunene i Akershus gjennom kurs, konferanser og arbeidsverksted. Hovedtema for samlingen i juni er hvordan vi møter utfordringene med et våtere klima i byene og tettstedene våre? Målgruppen er kommunene i Akershus og Oslo kommune. Andre interesserte kan kontakte eli.nakken.lundquist@afk.no

KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.