Copy
NYTT FRA STEDSUTVIKLING.NO 3/2020
View this email in your browser
Skilt i Narvik Foto: colourbox

Webinar 28. mai: Gjenreiste byer

Det er 75 år siden andre verdenskrig sluttet. I den anledning inviterer Riksantikvaren til et webinar om hvordan byer og tettsteder, som ble ødelagt under krigen og som reiste seg av asken, kan utvikles med utgangspunkt i sitt lokale særpreg. Det gis også innblikk i ulike strategier og virkemidler som tar utgangspunkt i bygningsarven etter gjenreisingen. Webinaret inngår i seminarrekken «Utviklingsnett», som er et kompetansetilbud fra Riksantikvaren om aktuelle kulturminnefaglige emner i by- og stedsutvikling. Webinaret avholdes torsdag 28.mai kl. 8:30-10:30, er gratis og åpent for alle.

Meld deg på til Riksantikvarens webinar om gjenreiste byer
Gjenreiste byer Tore Lund-Blindheim Riksantikvaren
Gjenreiste byer. foto: Tore Lund-Blindheim Riksantikvaren
Forside stortingsmeldingen

Stortingsmelding om kulturmiljøpolitikken

Den nye stortingsmeldingen "Nye mål i kulturmiljøpolitikken – Engasjement, bærekraft og mangfold" er nå til behandling og legges trolig frem for Stortinget i juni. Meldingen innfører nye mål og "kulturmiljø" som et samlebegrep for kulturminner, kulturmiljø og landskap. Begrepet understreker verdien av helhet og sammenheng, og tilknytningen til den øvrige klima- og miljøpolitikken blir tydeligere.

Meld. St. 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken – Engasjement, bærekraft og mangfold (regjeringen.no)

Tilskudd til verdiskapings-prosjekter med utgangspunkt i kulturarv

Riksantikvaren utlyser tilskudd til kulturarvbaserte prosjekter, som kan støtte lokalsamfunn og næring som er påvirket av koronaepidemien. Det søkes etter prosjekter som mobiliserer til samarbeid om nytenkende verdiskapingsprosjekter gjennom god forvaltning og formidling av kulturminner, kulturmiljø og landskap. Det er løpende søknadsfrist for prosjekter.

Informasjon om tilskuddsordningen (Riksantikvaren)

Hvordan utvikle aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene?

Det skal et nytt prosjekt i regi av Husbanken og Distriktssenteret søke svar på. Sammen har de invitert 12 kommuner til å bidra i prosjektet med å dele erfaringer og finne nye løsninger. Deltakerne skal også gi innspill til utvikling av virkemidler, identifisere barrierer for bygging av boliger og realisere konkrete prosjekter. Kommunene som er valgt ut har selv opplevd stagnasjon på boligmarkedet og har utvist et engasjement på området.

Prosjektet for å utvikle aldersvennlige boliger (Husbanken)

Notat: Distriktskommuner som lykkes godt med næringsutvikling

Distriktssenteret har laget et notat som svarer på problemstillingene: Hva kjennetegner distriktskommuner som lykkes godt med næringsutvikling og hvordan kan distriktskommuner bidra til å fremme lokal næringsutvikling? Notatet ser næringsutvikling i sammenheng med blant annet stedsutvikling, boligutvikling og inkludering.
Distriktskommuner som lykkes godt med næringsutvikling (Distriktssenteret)

Sentrumsnære turveier i Telemark

Fylkesmannen og fylkeskommunen i Telemark har sammen med flere andre aktører jobbet med å legge til rette for sentrumsnære turveier. Arbeidet har vært tverretatlig og inkludert fagfelt som friluftsliv, folkehelse, stedsutvikling, trafikksikkerhet og universell utforming. Målet er at gode, lett tilgjengelige og sentrale turveier vil bidra til mer aktivitet og naturopplevelser, mindre bilkjøring, bedre trafikksikkerhet og flere sosiale treffpunkt.
Turveger i Telemark (den nasjonale nettportalen for utviklingsprosjekt for universell utforming)

Nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

Det er bare ti år til bærekraftsmålene skal være innfridd. - For at Norges innsats skal være mest mulig målrettet fremover, trenger vi en nasjonal handlingsplan, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Handlingsplanen skal utarbeides som en stortingsmelding for å sikre bred forankring, og den skal være ferdig i løpet av våren 2021. Bærekraftsmål 11 og flere andre mål er viktige for arbeidet med by- og stedsutvikling. I arbeidet med handlingsplanen vil regjeringen invitere til innspillsmøter med blant annet sivilsamfunn, næringsliv, akademia og offentlige virksomheter.
Nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene (regjeringen.no)
kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup
- For at Norges innsats skal være mest mulig målrettet fremover, trenger vi en nasjonal handlingsplan, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Foto Torbjørn Tandberg

Webinar for regionale aktører om bærekraftsmålene i planlegging

Mange kommuner og fylkeskommuner er i gang med å bruke FNs bærekraftmål som grunnlag for stedsutviklings- og planprosesser. Forum for stedsutvikling inviterer til webinar i midten av juni for å diskutere funn og anbefalinger fra et prosjekt om hvordan FNs bærekraftmål på ulike måter kan ivaretas i kommunal og regional planlegging. Webinaret vil spesielt vektlegge regionale aktørers rolle i dette arbeidet. Et eget webinar rettet mot kommunene planlegges arrangert til høsten. Nærmere info om webinaret vil sendes ut til fylkeskommunenens kontakter for stedsutvikling og legges ut på Distriktssenterets hjemmesider.

EØS-samarbeid om «kreativ stedsutvikling»

Utlysning av prosjektmidler for samarbeid om kulturarvrelaterte stedsutviklingsprosjekter mellom Litauen og Norge er nå åpen. Et sentralt begrep i det litauiske kulturprogrammet er «kreativ stedsutvikling», som innebærer å forme et område, enten det er et nabolag, en by eller en region, rundt kunst og kultur. Prosjektene skal bringe liv til lokalsamfunn gjennom kulturelt entreprenørskap og aktiv bruk av blant annet kulturminner. Her er det spennende muligheter for norske aktører å bli med på et samarbeid for å danne seg nye erfaringer.

Det er samtidig mulig å søke om reisestøtte for å bli kjent med potensielle litauiske prosjektpartnere.

Les mer om prosjektet og søk prosjektmidler (Riksantikvaren)

Utsikt over Vilnius - Foto: Vegard Berggård, Riksantikvaren

Artikkel: Kommunale innkjøp som utvikler lokalsamfunnet

Det kan være god lokal samfunnsutvikling i å handle lokalt. Lov om offentlige anskaffelser gir kommunen stort handlingsrom til å legge opp anbudskonkurranser slik at lokale bedrifter får anledning til å delta. Flere kommuner har gode erfaringer med å utnytte dette handlingsrommet og f.eks. gjøre innkjøp til skole og barnehage fra nærbutikker. Distriktssenteret har utarbeidet en egen artikkel om kommunens handlingsrom til å handle lokalt. Resultatet kan bli positivt både for kommuneøkonomien, lokalsamfunnet og miljøet.
Kommunale innkjøp som utvikler lokalsamfunnet (Distriktssenteret)

Ny veileder: Slik kan kommuner få mer bærekraftig bylogistikk

Gjennom dialog med næringsliv og distributører samt å inkludere bylogistikk i planleggingen kan norske kommuner oppnå mer bærekraftig logistikk. Det kommer frem i Norges første veileder for planlegging av bylogistikk. Veilederen anbefaler kommuner å integrere bylogistikk i sine planer og strategier, sikre koordinering på tvers av sektorer internt og styrke samarbeid med næringslivet.

Hovedmålgruppen for veilederen er planleggere og øvrige deler av administrasjonen i bykommuner. TØI har utarbeidet veilederen i samarbeid med Statens vegvesen, SINTEF, NHO, kommuner, m.fl.

Veilederen i bylogistikk (TØI)

Eksempel på samskaping: Skattekista – Nye Flesberg skole

Nye Flesberg skole i Flesberg kommune erstatter to utdaterte skoler, og er dimensjonert for 420 elever. Bygget er et foregangsanlegg som forener skole, idrettsanlegg, frilufts- og kulturtilbud. Som skogbrukskommune var det fra starten av et sterkt ønske om å reise bygget i heltre. Det er innfridd – også svømmehallen. Skattekista ligger strategisk plassert til nærfriluftsområder, tett på Lampeland sentrum.
Flesberg skole og Lampeland sentrum.
Flesberg skole og Lampeland sentrum. Foto Flesberg kommune

Følg Forum for stedsutvikling på Facebook!

Hold deg oppdatert med stedsutviklingsrelaterte nyheter fra Forumets medlemmer. Her legges det ut strategier, rapporter, arrangementer med mere.

Forum for stedsutvikling på Facebook


facebook logo
Facebook
Twitter
Website

KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.