Copy
Otevřete si email v prohlížeči.

Pozastavených 33 agromiliard?

Prvního dubna schválila vláda vskutku aprílové moratorium na hypotéky, firemní a spotřební úvěry. Až půlroční odklad splátek firemního úvěru bude jen pro ty, jejichž hospodaření je zasaženo koronavirem. Ale zároveň nikdo čestné prohlášení podniku u této skutečnosti nebude kontrolovat, takže přeúvěrované společnosti závislé na krátkodobém financování, které navíc třeba koronavir nijak nepostihl, dostanou naprosto neodůvodnitelnou pomoc s cashflow.

Je pozoruhodné, kolik péče dosud novináři a opozice věnovali každému náznaku střetu zájmů Andreje Babiše, ale když je to naprosto nepopiratelné, tak to nikdo nezajímá. Snažil jsem se na to upozornit minulý týden v komentáři, ale marně.

Tak zde:

Z poslední výroční zprávy Agrofertu víme, že se výrazně zvýšilo zadlužení skupiny – z 35,7 miliardy korun v roce 2017 na 43,9 v roce 2018. To ale není celé. Zatímco dlouhodobé úvěry poklesly ze 14,1 miliardy na 11 miliard, krátkodobé vyskočily z 21,5 miliardy na 32,8 miliardy. To může značit problémy s financováním.

Dá se to odvodit i ze vstupu Bank of China a dalších pozoruhodných financiérů do úvěrové struktury. Velká část je nicméně držena českými bankami, v čele je Komerční banka se 17 procenty.

A nyní česká vláda rozhodne, že půl roku se nemusí úvěry splácet a je možné to pouze čestně prohlásit, nikdo to nesmí zkoumat. To jde jednak proti praxi v mnoha evropských zemí, které se snaží pomoci ekonomickým subjektům, ale jen těm skutečně postiženým krizí.

A je to i příklad flagrantního střetu zájmů.

Stoparbeit

Schválený kurzarbeit je zatím nejdůležitějším nástrojem pro překonání krize a bude asi i nejdražším. O jeho parametrech však prakticky neprobíhá žádná debata, přestože je to vlastně velmi speciální dávka na nečinnost. Skutečný kurzarbeit naopak pobízí k činnosti. Takže bychom spíše měli mluvit o stoparbeitu. Oproti původnímu plánu v šesti kategoriích pomoci navíc nyní máme režimy dva, ale vlastně jde jen o sloučení předchozích zamýšlených podpor do dvou.

První režim A pro zavřené provozy je asi bez problémů. „Příspěvek je vyplácen zaměstnavateli jako kompenzace za zákonnou náhradu mzdy konkrétních zaměstnanců náležející zaměstnanci při překážce v práci ve výši odpovídající 80 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance je odvozena od aktuální průměrné mzdy v národním hospodářství a činí 39 000,- Kč.“

Problém je ale režim B: „Příspěvek je vyplácen zaměstnavateli jako kompenzace za zákonnou náhradu mzdy konkrétních zaměstnanců náležející zaměstnanci při překážce v práci ve výši odpovídající 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů za zaměstnance a zaměstnavatele. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance je odvozena od aktuální průměrné mzdy v národním hospodářství a činí 29 000,- Kč.“

Zde je možnost čerpání už hodně na vodě: „Existují překážky v práci na straně zaměstnavatele dle části osmé, hlavy III ZP. Současná epidemiologická situace a související mimořádná opatření, krizová opatření a další související opatření směřující k ochraně zaměstnanců i obyvatelstva vytvářejí řadu situací, při nichž zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělit práci. Jedná se zejména o překážky v práci vyvolané a) nepřítomností významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně, b) snížením odbytu produkce zaměstnavatele nebo c) nedostatkem vstupů, přičemž vznik konkrétní překážky v práci je závislý na konkrétní situaci zaměstnavatele a jeho možnostech optimalizace své činnosti.“

Co je „snížený odbyt“ či „nedostatek vstupů“, je ale naprosto vágní, můžete si hodit korunou. Navíc jde o pobídku k neaktivitě firem, co je krátkodobě možné, ale bylo by špatné, kdyby to firmy chtěly déle využívat/zneužívat. Zjevně v režimu B chybí jasná kritéria, za jaká ztížení výroby a služeb je jaká kompenzace, aby to nebyla libovůle podniku a z kurzarbeitu nebyl dlouhodobý stoparbeit. Jde přitom o velké peníze. Jen za březen by se takto v režimu A mělo vyplatit 5,52 miliardy, v režimu B 5,39 miliardy. Pro zaměstnance i firmy čekající  na nějakou jasnou metodiku o pravidlech pomoci uvádím základní parametry pomoci z ministerského dokumentu. 


Metnarova diktatura s.r.o.

Je dobře, že média informovala o materiálu ministerstva obrany, který řeší krizové řízení státu. V době oslabeného parlamentu kvůli pandemii není rozhodně vhodná doba k projednávání tohoto dokumentu.

Pozoruhodný je ale framing celé kauzy, a to nejen ze strany ministra obrany Lubomíra Metnara a Andreje Babiše. Zpráva zatím není veřejná (což nechápu, nejlepší obranou ministerstva by bylo zveřejnění celé studie), ale tak si z ní zde alespoň trochu zacitujme ty pasáže, které se do médií nedostaly.

První kapitola se jmenuje „Nezastupitelnost Parlamentu České republiky“ a zdůrazňuje: „Ústavní systém České republiky je dlouhodobě postaven na předpokladu, že i v krizových stavech, a také v okamžicích bezprostředně před a při jejich vypuknutí, budou všechny jeho součásti plně funkční, a to zejména Parlament České republiky.“

Že krizové řízení je v Česku nedomyšlené a předpokládá vždy plnou akceschopnost parlamentu, to není žádná novinka. Zpráva správně konstatuje, že v případě ohrožení státu by „taková situace v závislosti na charakteru ohrožení vyústila v ústavní, ale případně i státní krizi“.

V médiích se také vůbec neobjevilo, že na řešení dlouho opomíjeného problému tlačí i naše neakceschopnost v NATO. „V případě náhlé nebo rychle eskalující hrozby nemusí být dostatek času pro realizaci nutných opatření. Podobně tomu může být v případě požadavků Severoatlantické aliance, které mohou přicházet již v době, kdy stav ohrožení státu nebude v České republice ještě vyhlášen a bude třeba přijmout rozhodnutí i v řádu hodin. Navíc naše ústavní úprava nepočítá s možností vyhlásit stav ohrožení státu za účelem zajištění plnění spojeneckých závazků České republiky.“

Trochu se v médiích vytratilo také to, že zpráva je variantní. Předpokládá různé řešení problému. Například i navázání na ústavní tradici první republiky: „Zřízení zvláštního orgánu Parlamentu České republiky, který by mohl vykonávat parlamentní pravomoci v době, kdy by se Parlament České republiky nemohl sejít jako usnášeníschopný. Vzorem by v této věci mohl být Stálý výbor Národního shromáždění, jak s ním počítal § 54 ústavní listiny z roku 1920. Jednalo by se o řešení, které by umožnilo nejhladší výkon parlamentních pravomocí (schvalování zákonů, mezinárodních smluv, rozpočtu, vysílání a přijímání jednotek ozbrojených sil do a ze zahraničí), byť v provizorní formě.“

Naprosto pak absentuje zmínka o poslední kapitolce „Příklady řešení některých států Evropské unie a NATO“, která ukazuje, že problém mají na rozdíl od nás vyřešený i naši sousedé, jen zmíním Německo a Slovensko: „Základní zákon Spolkové republiky Německo z 8. května 1949 předpokládá ve svém čl. 115a vyhlašování válečného stavu Spolkovým sněmem a Spolkovou radou, nicméně v případě, že by se tyto orgány nemohly sejít, dává tuto možnost v čl. 115a odst. 2 Společnému výboru. Společný výbor na základě čl. 115e odst. 1 Základního zákona může v případě neschopnosti Spolkového sněmu a Spolkové rady vykonávat své funkce a tyto orgány po nezbytnou dobu nahradit. Ústava Slovenské republiky z 1. září 1992 svěřuje ve svém čl. 102 odst. 1 písm. l) a m) pravomoc vyhlašovat válku, mimořádné právní stavy a mobilizaci prezidentu republiky, který jedná na návrh vlády.“

Z textů se také vytratil jasný důraz na budoucí konsenzus ohledně složité ústavní věci, protože jinak nic třípětinovými většinami v obou komorách parlamentu neprojde: „Další postup, včetně podoby nejvhodnější varianty případného legislativního řešení této problematiky, je nezbytné dále konzultovat napříč politickým spektrem na úrovni obou komor Parlamentu České republiky či alespoň předsedů politických stran zastoupených v jedné či obou komorách Parlamentu České republiky tak, aby bylo dosaženo co nejširšího konsenzu ohledně vyhovujícího řešení, a následně i nezbytného kvóra pro případné přijetí novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky (třípětinová většina všech poslanců a třípětinová většina přítomných senátorů).“

Hodně se ke kauze zmiňovala nedávná, ale na zprávu nijak nereagující slova ústavního právníka profesora Jana Kysely. Tak já s dovolením také zacituji slova pana profesora ze starší studie právě k nedořešenému krizovému řízení: „Pokud bychom hledali prostor pro zvýšení efektivity vládnutí v procesech právotvorby, docházíme k závěru, že nedostatečně zkypřené je pole krizového vládnutí, v němž se příliš spoléhá na funkčnost celého ústavního soukolí, zejména na akceschopnost Parlamentu. Proto doporučujeme promýšlet jiné varianty přijímání právních normativních aktů se silou (mocí) zákona.“ (Jan Kysela, Marian Kokeš: Role vlády v procesu právotvorby v České republice se zřetelem k efektivitě vládnutí)

Znovu: Je dobře, že se na zprávu upozornilo. Je dobře, že se nyní v nouzovém stavu v tomto tématu nebude nic dělat. Ale možná se toho ze zprávy mohlo zacitovat i trochu více.

Lékaři chtějí 14 miliard pro zdravotnictví

Už minulý týden jsem informoval, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce navýšit platbu za státního pojištěnce, tedy za studenty či důchodce. Takových pojištěnců je šest milionů a stát by chtěl zvýšit platbu ze současných 1 067 korun na 1 117 korun: „S účinností od počátku roku 2021 navrhuje navýšení vyměřovacího základu pro platbu státu za tzv. státní pojištěnce na 8 274 Kč. Výsledná měsíční částka pojistného za jednoho státního pojištěnce by tedy činila 1 117 Kč a celkové meziroční navýšení odvodu pojistného za tuto skupinu by činilo 3,5 miliardy korun.“

Ale také jsem připomínal, že právě touto cestou se budou asi sanovat ztráty sektoru po koronavirové krizi a částka se ještě zvýší. A už je to tady.

Česká lékařská komora podle návrhu, který mám k dispozici, chce zvýšení až na 1 267 korun, tedy o 200 korun za měsíc více. „Přijetí návrhu České lékařské komory by představovalo navýšení výdajů státního rozpočtu v roce 2021 o cca. 14 mld. Kč. Tyto peníze však vzhledem k očekávanému poklesu ostatních příjmů bude systém veřejného zdravotního pojištění k udržení své finanční stability nutně potřebovat,“ argumentuje prezident ČLK Milan Kubek.
Co bylo včera přehnaným odborářským požadavkem, je dnes nutností (o to více, pokud chce premiér zcela nesystémově z pojišťoven odměňovat zdravotníky v první linii).

Půlmilion od Valenty pro ODS

A na závěr gratulace ODS. Strana sestavila tak pěkný protikrizový program, který začíná krásnými slovy „Pravda je lepší než lež, budeme žádat zastavení neúplných a nepravdivých informací.“, až to přilákalo k opětovnému sponzoringu podnikatele Ivo Valentu. Většinový majitel Parlamentních listů a spolupracovník Trikolóry poslal v březnu půl milionu korun a i letos se tak asi zařadí mezi největší sponzory ODS.

Komentáře: Chybějící ekonomický plán, spokojený Agrofert a opakovaní z matematiky


Lidová tvořivost nám z krize nepomůže, zachrání nás jen smysluplný ekonomický plán. Dobrá zpráva: vláda chce masivně pomoci ekonomice. Ta horší: bohužel se zdá, že zatím neví jak. Recepty ale existují. A Slováci už se podle nich i zařídili.

Vláda nabízí skvělou pomoc pro Agrofert. Teď ještě něco pro nás ostatní. Kdybychom všichni pracovali pro holding, mělo by Česko tu nejefektivnější ekonomickou pomoc. Jenže mnohé malé firmy a živnostníci v holdingu nepracují. A ti mají smůlu. Zatím.

Haló, opozice, tohle by měl být tvůj hvězdný okamžik. Ale není. Premiér zcela zjevně šlape vodu a s každou další nedomyšlenou oznámenou pomocí je to horší a horší. Kde je ale opoziční ekonomický plán obnovy země?

Opakování z matematiky pro pátou třídu. A pro celé Česko. Vláda pomáhá rodičům s domácí výukou školáků velmi názornými příklady z matematiky. Nic ale bohužel nevychází tak, jak by mělo.
 

A teď budete platit!

Tady vždy nabízím k podpoře nějakou podle mě důležitou neziskovku či projekt.
Minule jsem vás prosil, ať vypijete všechno pivo z minipivovarů, nyní přejdeme na záchranu vína, obzvláště bych k pozornosti doporučil vinařství Porta Bohemica.

Přihlaste si odběr newsletteru.
Díky za čtení, sdílení i reakce.

Tak zase za týden a na odreagování sledujte Kulturní karanténu.
 

Twitter
Facebook
Instagram
Website
Email
LinkedIn
Copyright © 2020 David Klimeš, All rights reserved.


Chcete změnit zasílání newsletteru?
Můžete ho změnit nebo zrušit.

Email Marketing Powered by Mailchimp