Copy

SEPTEMBER 2020

Open in browser

Voorwoord

Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste lezers,

De zomervakantie loopt op zijn einde. Hopelijk genoot je van een deugddoende, veilige vakantie en verkeren jullie allemaal in een goede gezondheid.


Aan al onze kinderen, en in het bijzonder de nieuwe leerlingen, van harte welkom!
We wensen jullie een fijn schooljaar toe. Een schooljaar waarin we samen leren, samen werken, samen leven vol respect voor elkaar en samen elkaar gelukkig maken.
Deze groeikansen staan centraal in ons jaarthema ‘#SAMEN1’. Met zijn allen maken we er fijne dagen van. Het leerkrachtenteam, het directieteam, het personeel van de school en alle medewerkers zullen hierbij helpen.

De start van het schooljaar op dinsdag 1 september zal anders verlopen dan anders.
Er mag geen groots onthaalmoment plaatsvinden op onze speelplaats. Daarom organiseren we een openklasdag op vrijdag 28 september tussen 16u en 18u. Hiervoor kon je reeds inschrijven. Tijdens dit kort ontmoetingsmoment kunnen de leerlingen een eerste keer kennismaken met de nieuwe juf of meester en met de klasomgeving.

We zijn allemaal superblij dat we alle dagen naar school mogen met inachtneming van verschillende veiligheidsvoorschriften. Er is een overzichtelijk plan met maatregelen per pandemieniveau. Centraal uitgangspunt is om in elk mogelijk scenario het recht van leren maximaal te garanderen, zonder daarbij de veiligheid van het onderwijspersoneel en de leerlingen uit het oog te verliezen.

Het plan bestaat uit 4 mogelijke pandemieniveaus:

• nul risico (niveau groen)

• laag risico (niveau geel)

• matig risico (niveau oranje)

• hoog risico (niveau rood)

We starten het schooljaar in niveau geel. In samenwerking met de ouderraad ontwikkelde de school een schooleigen corona-FAQ-pagina.
Op deze pagina lees je belangrijke schoolspecifieke maatregelen en afspraken voor de 4 pandemieniveaus. De pagina en de schoolspecifieke maatregelen en afspraken worden regelmatig geüpdatet.

Je kan deze pagina hieronder en ook op onze schoolwebsite raadplegen. Een papieren versie wordt meegegeven op de openklasdag van vrijdag 28 september.

We zijn ons ervan bewust dat het verloop van dit schooljaar niet gemakkelijk zal zijn en heel wat van jullie zal vragen. Heb je vragen, suggesties en bezorgdheden, geef ze ons zeker door! Ze helpen ons om de schoolwerking verder te verfijnen.

Schooleigen corona-FAQ-pagina

Op pedagogisch en didactisch vlak werken we verder aan het implementatietraject van het nieuwe leerplan ZILL (Zin in leren, Zin in leven). Dit schooljaar leggen we de focus op het verkennen en verdiepen van de ontwikkelvelden ‘Muzische ontwikkeling’ en ‘Taalontwikkeling’. 

Het zorgbeleid optimaliseren we verder vanuit de visie van het nieuw zorgvademecum. We blijven verder werken aan een doelgericht en kwaliteitsvol zorgbreed en kansenrijk onderwijs. We leggen dit schooljaar de nadruk op een verbindend schoolklimaat. Het schoolteam zal kennismaken met bestaande kaders van verbindend schoolklimaat, herstelgericht werken, nieuwe autoriteit, burgerschap en jezelf veilig en verbonden voelen op school. Dit is het klimaat dat we willen uitbouwen op onze school waarin leerlingen, leerkrachten en het schoolpersoneel het beste van zichzelf kunnen geven. 

In deze digitale nieuwsbrief willen we je graag informeren over o.a. de komende activiteiten, info bijdrageregeling, schoolfotografie, personeelsformatie,…

De leerlingen krijgen een bundeltje intekenstrookjes mee naar huis. Wil deze strookjes ingevuld terug meegeven ten laatste op woensdag 2 september?


De schoolbrochure werd aangepast aan de nieuwe regelgeving. Je kan de nieuwe schoolbrochure steeds raadplegen via de schoolwebsite. Verder in deze nieuwsbrief vind je een kort overzicht met de belangrijkste wijzigingen.


We zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat je in onze school stelt. Alle schoolpartners, het schoolbestuur Priester Daens College, het directieteam, het lerarenteam, alle schoolmedewerkers, de ouderraad en de schoolraad zullen zich ten volle inzetten voor het onderwijs en de opvoeding, zodat je kind evenwichtig en harmonisch kan ontwikkelen. Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.

Voor iedereen een succesvol schooljaar gewenst...! 

Werner Rasschaert

Directeur

Ann Vidts

Beleidsondersteuner

Wijzigingen schoolreglement

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van het schoolreglement voor het schooljaar 2020-2021. De volledige schoolbrochure kan je terugvinden op de schoolwebsite www.vbsstjozefmere.be. 

1. Verlaging aanvang van de leerplicht

De federale overheid besliste in het voorjaar 2019 tot een verlaging van de aanvang van de leerplicht. Door deze federale wet verlaagt vanaf 1 september 2020 de aanvang van de leerplicht van 6 naar 5 jaar en wordt het aantal jaren leerplicht opgetrokken van 12 naar 13 jaar.

Aanwezigheden voor voldoen aan de leerplicht
Op dit ogenblik is de leerplicht voor alle leerplichtigen in het basisonderwijs (dat wil zeggen voor alle leerlingen in het lager onderwijs en voor de 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs) voltijds. Dit blijft behouden. Voor de nieuwe cohorte leerplichtigen (de 5-jarigen in het kleuteronderwijs) wordt er een leerplicht ingevoerd van 290 halve dagen. Afwezigheden die door de directeur als aanvaardbaar geacht worden, mogen daarbij meegerekend worden. 


2. Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs 

De toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs veranderen voor het schooljaar 2020-2021 niet. De oude toelatingsvoorwaarden blijven volgend schooljaar nog gelden. Vanaf het schooljaar 2021- 2022 zullen deze wel wijzigen, maar dat heeft nog geen gevolgen voor het schoolreglement van volgend schooljaar.

Om in het schooljaar 2020-2021 toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van 7 jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

• Het voorgaande schooljaar 2019-2020 ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest.

• Toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating staat beschreven in de schoolbrochure 2020-2021.


3. Verduidelijkingen

3.1 CLB-chat

We voegen toe dat een ouder of leerling via CLBch@t   anoniem een vraag kan stellen of een verhaal kan vertellen aan een CLB-medewerker.

3.2 Groeipakket

We verduidelijken dat aanwezigheid gedurende het volledige kleuteronderwijs belangrijk is. Kleuters moeten namelijk voldoende dagen aanwezig zijn in de eerste en tweede kleuterklas om recht te hebben op de kleutertoeslag.
Op https://www.groeipakket.be/nl/participatietoeslagen vind je meer informatie terug

3.3 Bijdrageregeling

De bedragen voor de maximumfactuur werden aangepast. De minder scherpe maximumfactuur stijgt van maximum € 440 naar € 445. De scherpe maximumfactuur voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs blijven ongewijzigd ten opzichte van vorig schooljaar.


3.4 Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden

Om recht te hebben op revalidatie tijdens de lestijden wordt er niet langer verwezen naar het hebben van een diagnose of een stoornis. Het gaat nu over kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven.


3.5 Informatie inzake leerlingenbegeleiding

Scholen kunnen informatie over leerlingen verzamelen indien de wet dit toelaat. Met het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding is er een wettelijke basis voor scholen om de leerlingengegevens die kaderen binnen het beleid op leerlingenbegeleiding te verwerken. We verduidelijken dat de school voor die gegevens niet meer de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen nodig heeft. Weliswaar verzamelt de school die gegevens nooit achter de rug of over het hoofd van de leerling en de ouders.

Klassen en titularissen 2020-2021

Kleuterschool

Peuterklas PK

Mevr. Liesbeth Van Herzele

Kinderverzorgster mevr. Inge Waegneer

1ste Kleuterklas a 1KSa

Mevr. Sofie Verhelst

1ste Kleuterklas b 1KSb

Mevr. Desi Van Wijnendaele (4/5)

Mevr. Ellen D’haeseleer (1/5)

2de Kleuterklas a 2KSa

Mevr. Silke Groeninckx

2de Kleuterklas b 2KSb

Mevr. Bea Van Durme

3de Kleuterklas a 3KSa

Mevr. Wendy Herssens (4/5)

Mevr. Nele Van Landuyt (1/5)

3de Kleuterklas b 3KSb

Mevr. Ilja D’haese

Bosstraat

BOS1KS

Mevr. Leentje Van Herreweghe

BOS2KS

Mevr. Nele Vaneessen
(a.i. mevr. Aaike De Vlieger)

BOS3KS

Mevr. An Janssens (4/5)

Mevr. Jantien Coessens  (mevr. Julie De Zutter a.i. t.e.m. december 2020) 

Zorgleerkrachten


Mevr. Ellen D’Haeseleer

Mevr. Jantien Coessens (mevr. Julie De Zutter a.i. t.e.m. december 2020) 

Mevr. Nele Van Landuyt
Mevr. Katrijn Polet (brugfiguur 3KS-1ste lj) 

Lichamelijke opvoeding


Mevr. Jantien Coessens (mevr. Julie De Zutter a.i. t.e.m. december 2020) 

Mevr. Ellen D’haeseleer
Mevr. Nele Van Landuyt

Lagere school

1A

Mevr. Lynn Vidts

1B

Mevr. Celien De Cooman

1C

Mevr. Sarah De Ro

2A

Mevr. Lieve De Coensel (4/5)

De heer Niels De Wolf (1/5)

2B

Mevr. Caroline De Pelecijn (1/2)

De heer Niels De Wolf (1/2)

2C

Mevr. Carine Michiels (4/5)
Mevr. Karen Coppens (2u) 
De heer Niels De Wolf (2u) 

3A

Mevr. An De Schutter

3B

Mevr. Liesbeth De Saedeleer

3C

De heer Bram De Neve

4A

Mevr. Lien Van Wesemael (4/5)

Mevr. Delphine Van Ravestyn (1/5)

4B

Mevr. Ann Ribbens

4C

Mevr. Rina Ponnet (4u BPT VGOS)
Mevr. Delphine Van Ravestyn (4u)

5A

Mevr. Joline D’Haese

5B

De heer Jan Van Overwaelle (4u mentor)
Mevr. Delphine Van Ravestyn (4u) 

5C

Mevr. Nele Hendrickx (4/5)
Mevr. Delphine Van Ravestyn (1/5) 

6A

Mevr. Katrien Torrekens

6B

Mevr. Isabelle Baeyens

6C

Mevr. Daisy Paternoster

Zorgleerkrachten


Mevr. Ilse Stalpaert 
Mevr. Karen Coppens

Mevr. Hilde De Feyter

De heer Niels De Wolf

Mevr. Delphine Van Ravestyn 

De heer Koen Lievens
Mevr. Katrijn Polet (brugfiguur 3KS-1ste lj)

Lichamelijke opvoeding


De heer Gilles Vandenhouwe

De heer Koen Lievens

Beleid (kleuterschool & lagere school)

Directeur

De heer Werner Rasschaert

Beleidsondersteuner

Mevr. Ann Vidts

Zorgcoördinator

Mevr. Lut Vermeir (4/5)
Mevr. Ilse Stalpaert (1/2) 

Zorgco+

Mevr. Ilse Stalpaert (1/2)

ICT-coördinator

De heer Jo Lievens

Belangrijke data planning 2020

De schoolkalender voor smartphone, tablet, computer of een printbaar exemplaar van de schoolkalender vind je ook op onze website.


Pedagogische studiedagen

GEEN SCHOOL EN GEEN OPVANG


Vrijdag 16 oktober 2020

Woensdag 2 december 2020

Woensdag 3 maart 2021

Woensdag 28 april 2021

Facultatieve verlofdagen


Woensdag 30 september 2020

Maandag 25 januari 2021

Woensdag 12 mei 2021 

Rapporten

Vrijdag 30 oktober 2020

Perioderapport 1

Vrijdag 18 december 2020 

Perioderapport 2 + syntheserapport 1

Vrijdag 12 februari 2021

Perioderapport 3

Vrijdag 2 april 2021

Perioderapport 4

Vrijdag 30 juni 2021

Perioderapport 5 + syntheserapport 2

Oudercontacten

Vrijdag 28 augustus 2020

Openklasdag op afspraak tussen 16u en 18u

Donderdag 3 september -
10 september 2020
 

Online oudervertelgesprek + info klas- en schoolwerking 

Maandag 26 oktober -donderdag 29 oktober 2020 

Online oudercontact (voor herfstvakantie)

Maandag 14 december -donderdag 17 december 2021 

Online oudercontact (voor kerstvakantie)

Maandag 29 maart -donderdag 1 april 2021 

Online oudercontact (voor paasvakantie)

Maandag 21 juni - 
donderdag 24 juni 2021
 

Online oudercontact (einde schooljaar)

Feesten

Zaterdag 19 september 2020 

Eerste communie (lln °2013) 

Zondag 27 september 2020  

H. Vormsel (lln °2008)  

Dinsdag 10 november 2020 

Sint-Maartenfeest

Vrijdag 11 december 2020 

Kerstmarkt? of kerstactiviteit? 

Vrijdag 12 februari 2021 

Carnavalsfeest

Zondag 2 mei 2021 

H. Vormsel (lln °2009 = 6de lj nu) 

Zondag 9 mei 2021 

Eerste communie (lln.°2014 = 1ste lj nu) 

Zaterdag 5 juni 2021 

Schoolfeest lagere school en/of kleuterschool?

Ouderraad

Dinsdag 8 september 2020

Dinsdag 6 oktober 2020

Maandag 9 november 2020

Dinsdag 8 december 2020

Dinsdag 12 januari 2021

Dinsdag 9 februari 2021

Dinsdag 9 maart 2021

Dinsdag 11 mei 2021

Dinsdag 8 juni 2021

Schoolraad

Donderdag 27 augustus 202

Dinsdag 13 oktober 2020

Dinsdag 2 maart 2021

Dinsdag 25 mei 2021 

Sportklassen

Maandag 8 maart 2021

Sportdag 1A-1B-1C

Vrijdag 12 maart 2021

Sportdag 2A-2B-2C 

Donderdag 8 en vrijdag 9 oktober 2020

Sportklas 3A 

Maandag 12 en dinsdag 13 oktober 2020

Sportklas 3B 

Maandag 19 en dinsdag 20 oktober 2020

Sportklas 3C 

Donderdag 12 en vrijdag 13 november 2020

Sportklas 4A 

Maandag 16 en dinsdag 17 november 2020

Sportklas 4B 

Donderdag 19 en vrijdag 20 november 2020

Sportklas 4C 

Dinsdag 5, donderdag 7 en vrijdag 8 januari 2021

Sportklas 5A 

Maandag 11, donderdag 14 en vrijdag 15 januari 2021

Sportklas 5B 

Maandag 18, donderdag 21 en vrijdag 22 januari 2021

Sportklas 5C 

Maandag 8 en dinsdag 9 februari 2021

Sportklas 6A 

Maandag 22 en dinsdag 23 februari 2021

Sportklas 6B 

Donderdag 25 en vrijdag 26 februari 2021

Sportklas 6B 

Extra-murosactiviteiten

Stadsklassen (Mechelen)

1ste leerjaar, donderdag 24 juni - vrijdag 25 juni 2021 

Kunstklassen (Dikkele)

2de leerjaar, maandag 31 mei - vrijdag 4 juni 2021 

Kasteelklassen (Spa)

3de leerjaar, woensdag 26 mei - vrijdag 28 mei 2021 

Sport2daagse (Gavere)

5de leerjaar, maander 28 juni en dinsdag 29 juni 2021

Zeeklassen

6de leerjaar, maandag 17 mei - vrijdag 21 mei 2021 

Andere

Vrijdag 11 september 2020 

Schoolfotografie

Vrijdag 18 september 2020 

Verkeersveilige dag (Strapdag)

Zaterdag 20 en zondag 21 maart 2021 

Eetfestijn ?

Zaterdag 27 maart 2021 

Opendeur 10u – 12u ?

Bijdrageregeling schooljaar 2020-2021

Vaste prijs

Schoolzwemmen 5de /6de lj.

5de lj: gratis

6de lj: bus & zwemmen zie maximumfactuur


Warme maaltijden

Kleuters: € 2,70

Lager: € 3,20 


Opvang


Voor- en naschoolse opvang

€ 1 per begonnen half uur voor 1ste kind.

€ 0,75 per begonnen half uur voor 2de kind van hetzelfde gezin

€ 0,50 per begonnen half uur voor 3de kind van hetzelfde gezin


Begeleide studie

1ste, 2de, 3de leerjaar: € 1 per half uur 
2de kind van hetzelfde gezin: € 0,75
3de kind van hetzelfde gezin: € 0,5

4de, 5de, 6de leerjaar: € 2 per uur 
2de kind van hetzelfde gezin : € 1,50
3de kind van hetzelfde gezin : € 1

Turnpak

Broek € 9

T-shirt € 8

Badmuts € 1,5


Nieuwjaars-brieven

€ 0,5 per stukInzage leerlingdossier

Kopie/administratieve kost € 10

Richtprijs

Benodigdheden

Gelieve zelf aan te schaffen : boekentas, pennenzak en kaftpapier.

Scherpe maximumfactuur

Kleuters: € 45

Lagere school: € 90

Studiereizen, leeruitstappen, toneel, schoolreis en zwemmen

Sportdagen + bus
 :

1ste & 2de lj: € 4

3de & 4de lj: € 8

5de lj: € 12

6de lj: € 8

Minder scherpe maximumfactuur

€ 445 verspreid over 6 jaar lagere school


1ste lj Stadsklas: € 45

2de lj Kunstklas: € 90

3de lj Kasteelklas: € 110

5de lj Sport2daagse: € 30

6de lj Zeeklas: € 170

Familienieuws

Geboorte:
• Renée, zusje van Louis Vereecken (2KSa)

Overlijdens:

• Ruddy De Rijck, grootvader van Zef (3B) en Otis (1A) De Rijck
• Evarist Pyck, schoonvader van mevr. Bea Van Durme, titularis 2KSb

Gelieve ons te verontschuldigen indien dit familienieuws onvolledig is.
We nemen de ontbrekende gegevens op in de volgende nieuwsbrief.

Warme maaltijdenDonderdag 03/09


Boerensoep

Kalkoenfilet

Currysaus

Ananas

Rijst

Vrijdag 04/09


Seldersoep

Runderbouletten

Tomatensaus

Wortelstamppot

Maandag 07/09 

 


Seizoensoep

Bolognaise

Geraspte kaas

Volkoren spaghetti

Dinsdag 08/09 🐟


Wortelsoep

Vissticks

Spinazie

Puree

Donderdag 10/09


Tomatensoep

Kip

Appelmoes

Puree

Vrijdag 11/09


Preisoep

Varkensgebraad

Mosterdsaus

Rode kool

Gekookte aardappelen

Maandag 14/09


Erwtensoep

Cordon bleu

Bloemkool

Puree

Dinsdag 15/09


Jardinièresoep

Gevogelterollade

Gevogeltesaus

Preistamppot

Donderdag 17/09 🐟


Tomatensoep

Visfilet in choronsaus

Cruditeiten

Puree

Vrijdag 18/09


Courgettesoep

Lasagne

Maandag 21/09


Juliennesoep

Vol-au-vent met champignons

Groentenmengeling

Rijst

Dinsdag 22/09 


Aspergesoep

Kippenworst

Gevogeltesaus

Erwtjes

Gekookte aardappelen

Donderdag 24/09


Landbouwerssoep

Ardens gebraad

Duivelse saus

Gestoofde wortelschijfjes

Gekookte aardappelen

Vrijdag 25/09 🐟


Tomatensoep

Koolvis in mosterdsaus

Broccoli

Puree

Maandag 28/09


Seldersoep

Bolognaise

Geraspte kaas

Spaghetti

Dinsdag 29/09 


Preisoep

Crousti'zoo

Provençaalse mix

RijstActiviteitenkalender september 2020

MAANDTHEMA SEPTEMBER ROND IDENTITEIT

Samen spelen, samen delen.
We dromen en werken aan... 

Dinsdag 01/09

Eerste schooldag


Donderdag 03/09

• Start warme maaltijden

Online oudervertelgesprekken tot en met 10 september. Er kan hiervoor ingeschreven worden via de klasleerkracht. Info hierover volgt later.

Maandag 07/09

• Juf Ann V. en juf Ellen gaan naar een infovergadering i.v.m. het nieuwe mobiliteitsplan.

Dinsdag 08/09

• Juf Sarah gaat naar de vorming: 'Procesgericht volgen van het lagere schoolkind'.

• Ouderraad om 20.00 in de leraarszaal.

Vrijdag 11/09

• De schoolfotograaf komt langs op onze school.

Woensdag 16/09

“Breng je sportclub naar school!“. De leerlingen komen in de sportkledij van hun sportclub naar school.
• Juf Ann en juf Ellen gaan naar de vergadering van de werkgroep verkeer.

Donderdag 17/09

• Juf Delphine gaat naar een vorming “Zill-ooit gemist”.

Vrijdag 18/09

Strapdag – verkeersveilige dag op school

Zaterdag 19/09

Eerste communie

Zondag 27/09

H. Vormsel

Dinsdag 29/09


• Meester Koen en meester Gilles gaan naar de vorming : “Procesgericht volgen van het jonge kind”.

Woensdag 30/09


Lokale vakantiedag
Geen school en geen opvang voor de leerlingen.


Volg ons ook op Facebook!

Meer weten?


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vrije Basisschool Sint-Jozef Mere · Kloosterstraat 29 · Mere 9420 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp