Copy
View this email in your browser
English version

Please consider a Paypal donation and use our Amazon Smile
to help us buy a building for the Bulgarian community in New England.

Скъпи приятели,

Ето един бърз обзор на последните задачи на Борда на директорите към Българския Център в Нова Англия (БЦНА): 

Сграда

-- Важно е да се знае, че до миналата година БЦНА не разполагаше с парите и финансовата история, за да купи сграда. Като нестопанска организация, която търси сграда за специални цели (образователни, религиозни и т.н), нашите възможности са ограничени. Самият процес по закупуването е различен от този за обикновена търговска сграда.

-- Зоната, в която сме се съсредоточили в търсенето на сграда е около I-95 и I-93 на север от Бостън.

-- Въпреки че в БЦНА имаме малко над $170,000, не можем да закупим сграда самостоятелно, тъй като Центърът няма нужната финансова история. Училището има тази история и е възможно двете организации да обединят усилията си и да купят нещо заедно.   

-- Бюджетът ни е приблизително $800,000, което включва:

  • Заем от $400,000 - имаме устно предварително одобрение за заем от банка. Това предполага, че Училището е единственият наемател. Ако успеем да намерим сграда, в която по време на продажбата има наематели, може да бъдем одобрени за по-голям заем. Определено обмисляме този вариант.
  • Авансовото плащане в размер на $200,000 - БЦНА, Училището и Църквата ще осигурят парите за авансовото плащане.
  • Грант в размер на $200,000 от Mass Cultural Council, който ще бъде насочен към авансово плащане - още не знаем дали ще ни одобрят за такъв и каква ще е точната сума. Имаме екип от експерти доброволци, които са дарили много от времето си за каузата и искрено се надяваме да се получи. Крайният срок за гранта тази година е януари (да има подписано П&С споразумение през март). Дори и да не се класираме тази година, ние сме оптимисти, че ще може да получим средства от този грант догодина.

-- Нужни са ни $100,000 оперативен доход. Стигнали сме до $50,000, така че искрено се надяваме да ни направите дарение преди края на годината. 

Грантове

-- В допълнение към безвъзмездната финансова помощ спомената по-горе, подадохме заявление за грант за преброяването през 2020. Ако бъдем одобрени, това ще ни гарантира между $10,000 - $15,000. Като част от този грант БЦНА ще се свърже с българската общност в Нова Англия за увеличаване на участието ѝ в преброяването през 2020.

-- Няколко по-малки корпоративни гранта и много Фейсбук инициативи за събиране на средства за рожден ден също бяха успешни. Искаме да благодарим на членовете на българската общност, които ги направиха. Всеки долар има значение!

Събития

-- Коледно тържество - Екипът на БЦНА помага на училището да организира традиционното си тържество. 

-- Трифон Зарезан - БЦНА и Църквата ще организират събитие за отбелязването на този популярен български празник. Подробности ще бъдат представени на страницата на Центъра и социалните ни медии като наближи февруари.

-- Празник за 3-ти март - ще продължим традицията започната от Виолета Желязкова. Мястото е резервирано за 8-ми март и екипът ни работи по програмата. Подробности за събитието ще бъдат предоставени на страницата на Центъра и Фейсбук.

-- Планираме и други културни събития, включете се за повече новини.

Ако се интересувате от повече подробности или имате желание да ни помогнете, моля свържете се с нас на info@bulgariancenter.org. Искаме да изкажем специални благодарности на всички доброволци и на родителската организация от училището за тяхната безкрайна енергия и усилия отдадени за каузата. Тяхната всеотдайност не само събира средства за авансовото плащане, но и показва на институциите, с които работим, че общността ни е активна и има реална нужда от сграда.
 


 Dear friends,

Here is a quick update on the things the BCNE Board has been and continues to work on.

Building

-- We have long been looking for an appropriate building, but we didn’t have the money, or the financial history to buy one until last year. Our options are further limited, because as a non-profit organization we are looking for a building with special purposes (educational, religious, etc.) and acquiring such a building is a completely different process than purchasing a regular commercial building. 

-- Our search area is around the I-95 and I-93 corridors north of Boston.

-- Even though the organization has little over $170K, it doesn’t have the required financial history and cannot purchase a building independently. That is why BCNE and the School will be working on doing that together.

-- Our budget is approximately $800K which includes:

  • $400K loan – we have received a verbal pre-approval from one bank. This assumes the School is the only tenant; if we find a building that has tenants at the time of sale (we will be renting out after purchase to help with the mortgage), we could be approved for a bigger loan. We are definitely considering this option
  • $200K down payment – BCNE, The School and The Church have secured the money for down payment
  • $200K potential grant from Mass Cultural Council that will go towards down payment - we don’t know if we will be approved and what the exact amount will be; however, we have a team of experts who have donated a tremendous amount of time on making this happen. The deadline for this year’s grant is January (to have P&S agreement by March). Even if we don’t qualify this year, we are optimistic that preparing now will help us receive funds from this grant next year.

-- We’ll need $100K as an operating income. We are roughly $50K short, so please consider making a donation before the end of this year.

Grants

-- In addition to the grant mentioned above, we’ve submitted an application for a Census grant. If approved, that will generate between $10K-$15K. The grant will help BCNE get an accurate count of the  Bulgarian population in New England, an important step for submission of larger grants and building’s needs assessment. The count will put the Bulgarian community on the map for the purposes of US Census 2020 - currently, Bulgarian language and ethnicity are not counted. 

-- A few other smaller corporate grants and many Facebook Birthday Fundraisers were successful and we want to thank the Bulgarian Community members who initiated them as each dollar counts! 

Events

-- Christmas party – BCNE team is helping the School to organize their traditional Christmas party.

-- Trifon Zarezan – BCNE and the Church will organize an event to celebrate this popular Bulgarian holiday. Details will be provided on the web site as we approach February.

-- March 3rd celebration – we’ll continue the tradition, started by Violeta Jeliazkova. The venue is booked and our team is working on the program. Details will be provided on the web site as we approach March.

-- We are planning more cultural events as well, stay tuned!

If you are interested in more details, or would like to offer your help, please reach out to info@bulgariancenter.org. Finally, we would like to thank all the volunteers and the School PTO for their endless energy and efforts to help our cause. Their engagement and activities not only raise money for the down payment but show the institutions that we are working diligently to secure more funds (loans or grants), that our community is active, and there is a real need for a building.       

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2019 Bulgarian Center of New England, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp