Copy
   

Nieuwsbrief juli 2019

Inschrijvingen symposium geopend!
De inschrijvingen voor het symposium zijn geopend! Voor meer informatie en aanmelding klik hier.

Kwalitatief onderzoek Nederlands Hart Netwerk

In april 2019 zijn enkele stakeholders van het NHN (o.a. trombosedienst, apothekers, ambulancedienst, kaderhuisartsen, thuiszorg en diagnostisch centrum) geïnterviewd. Hierbij werden zowel organisaties die bekend zijn met het NHN en minder bekend zijn met het NHN benaderd. Uit de interviews kwam naar voren dat het NHN nog stappen kan maken op het gebied van communicatie en informatie, met name richting partijen die nog niet bekend zijn met het NHN. Momenteel wordt uitgezocht hoe we hier gericht mee aan de slag kunnen gaan. 

Effectiviteit AF-poli's 

In januari 2015 is een start gemaakt met het registreren van patiënt relevante uitkomsten van patiënten met atriumfibrilleren om de effectiviteit van de atriumfibrilleren poli's binnen het Nederlands Hart Netwerk in kaart te brengen. Patiënt relevante uitkomsten die werden geregistreerd waren o.a. de EHRA score, beroerte, grote bloedingen, ziekenhuisopnames, ernstige bijwerkingen van medicatie en sterfte. In dit onderzoek zijn 448 patiënten met atriumfibrilleren geincludeerd. Uit de registraties, die zijn gedaan op baseline en na 6 maanden, blijkt dat de patiënt relevante uitkomsten zijn verbeterd. Klik hier om het artikel te lezen dat hierover is gepubliceerd.

Status netwerken NHN

De netwerken binnen NHN zijn volop in ontwikkeling, waarbij alle transmurale zorgstandaarden gereed zijn. Momenteel zijn we volop bezig met de dataverzameling voor atriumfibrilleren en hartfalen, om o.a. de effectiviteit van de zorgstandaarden van AF en HF te evalueren. De resultaten hiervan zijn naar verwachting begin september bekend. In het HF-netwerk wordt getoetst welke digitale/innovatieve vormen van (zelf)zorg toegevoegd kunnen worden voor de verdere verbetering van de uitkomsten voor de patiënt (bijv. telemonitoring).
In het najaar vinden focusgroep interviews met patiënten met coronairlijden en kleplijden plaats, om hun ervaringen met het zorgproces rondom hun hartaandoening te bespreken en te onderzoeken waar mogelijke verbeterpunten liggen. Daarnaast zullen in het najaar de audits van de netwerken coronairlijden, kleplijden en atriumfibrilleren plaatsvinden. Op deze manier wordt de kwaliteitscyclus van het NHN continu doorlopen ter verbetering van de patiënt relevante uitkomsten voor de diverse hartaandoeningen.

Patiënten Adviesraad 

Op 17 juni vond de eerste bijeenkomst van de Patiënten Adviesraad plaats. De Patiënten Adviesraad zal vijf keer per jaar bijeen komen en zal het bestuur en de stuurgroep van het NHN adviseren hoe patiënten beter betrokken kunnen worden bij de activiteiten van het NHN. Vraagstukken worden uit de stuurgroep en incidenteel vanuit de Patiënten Adviesraad aangedragen. Het was een vruchtbare bijeenkomst!

Vermelding NHN in kamerbrief 'De juiste zorg op de juiste plek'

Onlangs is het Nederlands Hart Netwerk in een kamerbrief genoemd als goed voorbeeld van 'De juiste zorg op de juiste plek'.

Klik hier om de kamerbrief in te zien (vermelding NHN op pagina 5). Een eervolle vermelding!

E-mailadres
Website
LinkedIn
Copyright © 2019 Nederlands Hart Netwerk 
E: info@nederlandshartnetwerk.nl | T: +31 6 24893629
Nederlands Hart Netwerk · Wesselmanlaan 25 · Helmond, Noord Brabant 5707 HA · Netherlands

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.
Wilt u uw e-mailadres (<<E-mailadres>>) wijzigen of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen of hier om u af te melden.

 Email Marketing Powered by Mailchimp