Copy
Bekijk deze e-mail in je browser
Nieuwsbrief PPO - november 2020
Nieuws van het samenwerkingsverband PPO regio Leiden
 
Het zijn roerige tijden. Corona en vooral het afwezig zijn van personeel treffen het onderwijs hard. Ik spreek meerdere directeuren die noodgedwongen veel tijd moeten besteden aan het operationeel draaiend houden van de school. Dat gaat natuurlijk ten koste van andere zaken, die ook belangrijk, maar minder urgent zijn.

Het belooft voor PPO een boeiende winter te worden. De laatste hand wordt gelegd aan het OSP en in december en januari zal dit onderwerp van gesprek zijn. Nu de evaluatie van het Passend Onderwijs in de kamer gaande is, zullen we de belangrijkste bevindingen zo goed mogelijk een plek geven in het nieuwe OSP.

Ook zijn we momenteel druk met de aanstaande verhuizing. Vanaf 1 januari 2021 zullen wij in het nieuwe Huis van Het Onderwijs zitten, Elisabethhof 17 te Leiderdorp. We houden u op de hoogte.

Hartelijke groet,
 
Floris Dekker
Interim-directeur PPO
Re-integratie Rich van den Berg
Vijf maanden nadat zij is uitgevallen is Rich van den Berg begonnen aan haar re-integratie. De periode van rust heeft haar goed gedaan. Het bevalt haar goed weer betrokken te zijn.
Rich werkt nog een beperkt aantal uren per week en leest in ieder geval haar mail. In overleg met het bestuur van PPO en Floris Dekker, de interim-directeur, pakt Rich een aantal inhoudelijke taken op. Floris blijft eindverantwoordelijk.
 
Advies-en expertrol
Rich zal vanuit een advies- en expertrol haar bijdrage leveren. Zij zal zich vooral bezighouden met het inhoudelijk adviseren van collega’s van PPO op de thema’s onderwijs-jeugd in Holland Rijnland, het jonge kind en het project begaafde leerlingen PO in de Leidse regio. Ook zal ze namens PPO deelnemen aan regionale overleggen rondom deze thema’s.
Van de voorzitter

Wensen rond een nieuwe bestuursstructuur
PPO regio Leiden is al enige tijd bezig met het voorbereiden van een gewijzigde bestuursstructuur van de organisatie. Al langer leefde binnen de schoolbesturen de wens om toe te werken naar een model waarbij de besluitvorming in het samenwerkingsverband eenvoudiger, duidelijker en transparanter zou worden.
In december vorig jaar is een zorgvuldig proces begonnen, waarbij al snel een aantal wensen duidelijk werden:
  • er was behoefte aan een onafhankelijk bestuur
  • er was behoefte aan transparante controle/toezicht, en
  • er was een duidelijke behoefte aan een model waarin schoolbesturen een zuivere plek in de besluitvorming zouden krijgen.
Overlegproces
Het zal duidelijk zijn dat dit met 28 schoolbesturen een proces moest worden waarin iedereen zich kan herkennen. Zorgvuldigheid was dus geboden. Dat vroeg veel overleg en onderling begrip voor ieders positie. Natuurlijk zijn ook de inspraakorganen, zoals de Ondersteuningsplanraad (OPR) en de Medezeggenschapsraad (MR) betrokken en hebben zij waar nodig, van hun bevoegdheden gebruik kunnen maken. De MR heeft positief geadviseerd. Ook de OPR staat positief tegenover deze ontwikkeling. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 27 oktober jl. was het dan zover. Unaniem zijn er nieuwe statuten aangenomen.

Hoe ziet de nieuwe bestuursstructuur eruit?
Met het aannemen van de statuten door de ALV zijn alle wensen in vervulling gegaan.
  • Er komt een onafhankelijk bestuur in de vorm van een directeur-bestuurder. Deze bestuurder heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid over (in grote lijnen) de uitvoering van het ondersteuningsplan, inclusief de begroting.
  • De controle op de directeur-bestuurder geschiedt ook onafhankelijk, namelijk door een Raad van Toezicht RvT). Deze zal bestaan uit drie onafhankelijke leden.
  • De ALV is en blijft het hoogste orgaan van de vereniging. De schoolbesturen zijn immers de ‘eigenaren’ van het samenwerkingsverband. Uit haar midden kiest de ALV een zgn. auditcommissie om zich te laten adviseren over met name de financiële besluitvorming.  
Wanneer treden de nieuwe statuten in werking?
Alles wat in de statuten staat moet nu in werking worden gezet. Dat betekent dat we zo snel mogelijk procedures opstarten voor de werving van de directeur-bestuurder en van de RvT-leden. Als iedereen op zijn post zit, naar verwachting rond de zomer 2021, kan het nieuwe model formeel worden bekrachtigd en in werking treden. Tot die tijd blijft het huidige model, met een bestuur en een ALV, in werking. We moeten dus nog even geduld hebben.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit bericht, schroom niet om ze te stellen. Je kunt dit doen via het secretariaat: info@pporegioleiden.nl

Namens het bestuur van PPO-regio Leiden,

Nicole Teeuwen (onafhankelijk voorzitter).
Groeidocumenten - Tijdelijk geen acties? Groeidocument sluiten
Een Groeidocument kan worden gesloten als er tijdelijk geen acties te verwachten zijn in de ondersteuning van de leerling. Het afgesloten Groeidocument blijft in de online schoolomgeving staan. Je kan het zolang het gesloten is niet meer bewerken. Denk eraan, als de leeslink nog geldig is kan het Groeidocument nog wel gelezen worden.

Ondersteuningstraject beëindigd? Groeidocument sluiten en laten verwijderen
Een Groeidocument kan gesloten en definitief verwijderd worden wanneer het ondersteuningstraject beëindigd is. 
Bijvoorbeeld omdat de leerling geen speciale ondersteuning meer nodig heeft of omdat de leerling van school veranderd is. 

Welke stappen neem je als beheerder voordat je een Groeidocument laat verwijderen?
•    Maak een pdf van het Groeidocument.
•    Sla dit op in het leerlingdossier met inachtneming van de bewaartermijnen.
•    Sla de bijlagen van het Groeidocument apart op.
•    Sluit het Groeidocument.
•    Geef aan Parantion opdracht het Groeidocument te verwijderen. Aangezien het om privacygevoelige gegevens gaat moet je hiervoor gebruik maken van een mailprogramma waarmee je beveiligd kan mailen, zoals bijvoorbeeld Zivver of Secure eMail.

Foutje gemaakt? Groeidocument sluiten en laten verwijderen
Het komt ook voor dat er bij het aanmaken van een Groeidocument een foutje wordt gemaakt. Laat het foutieve Groeidocument en testexemplaren verwijderen.

Als je vragen hebt over het sluiten en/of verwijderen van Groeidocumenten of opdracht wil geven tot het verwijderen kunnen je (beveiligd) mailen met support@parantion.nl 
TLC zaken

Sluitingsdatum aanvragen TLV of arrangement
Het aanvragen van een TLV of arrangement kan dit schooljaar tot 31 mei 2021.
 
Verzoek aan het S(B)O
Om de piekbelasting rond de zomer te verminderen ontvangen we TLV aanvragen voor zittende leerlingen graag zo vroeg mogelijk is het schooljaar.
 
Samen de expertise vergroten over de doorlopende ontwikkeling van leerlingen met kenmerken van begaafdheid

Het samenwerkingsverband PPO-regio Leiden, samenwerkingsverband VO en de Leidse Aanpak voeren samen een projectplan uit dat gericht is op de doorlopende ontwikkeling van leerlingen met kenmerken van begaafdheid. Het doel is het vergroten (en delen) van de expertise van onderwijsprofessionals binnen het voorschoolse, basis- en voortgezet onderwijs in de regio Leiden. Het project duurt vier jaar. Voor meer informatie over de scholing, klik hier.

Activiteiten op kringniveau
De activiteiten worden op kringniveau georganiseerd. Per kring wordt er een werkgroep geformeerd bestaande uit voorschoolse partners, basisscholen en het JGT/CJG. De werkgroep zorgt voor het delen van de kennis en ervaring met de kring. De activiteiten per kring beginnen met een startbijeenkomst georganiseerd vanuit PPO. Daarna zal de werkgroep verder vorm krijgen en zelfstandig invulling geven aan de doelen van de kring op het gebied van begaafde leerlingen.
De kringen Oegstgeest, Professorenwijk en Kaag en Braassem zijn inmiddels gestart. Ook zijn de deelnemers van voorschoolse partners, basisscholen en jeugdhulp dit schooljaar gestart met de scholing.
 
Weten welke kringen in welk schooljaar centraal zullen staan? klik dan hier.
Het Spilprogramma - Signalering, Preventie en Interventie bij Leerlingen met angst
 
LUBEC, het Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum, is pas geleden gestart met een onderwijsinnovatieproject met de vraagstelling: Hoe kunnen we scholen helpen stress en angst in de klas te herkennen en te voorkomen en samen met scholen leerlingen snel de juiste ondersteuning bieden?
 
​Wie werken er binnen het project samen?
Leraren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en andere zorgondersteuners in het PO en VO
 
Welke projectactiviteiten kent het Spilprogramma
  • ​Onderzoeken op welke wijze het beste tegemoet gekomen kan worden aan de ondersteuningsbehoefte van leerlingen en leraren. Wat hebben zij nodig aan kennis, training en ondersteuning om effectief met signalen van stress en angst in de klas om te gaan? Hiervoor wordt een focusgroep ingesteld. Namens PPO regio Leiden neemt Karin van Damme deel aan deze focusgroep.
  • Ontwikkelen van workshops en een telefonische hulplijn voor leraren en zorgmedewerkers en andere elementen die uit deze focusgroepen naar voren komen.
  • Ook zal samen met scholen gewerkt worden aan het  identificeren van leerlingen die baat kunnen hebben bij een vroege interventie.
  • Er worden kortdurende, laagdrempelige, vernieuwende en wetenschappelijk onderbouwde interventies ingezet, speciaal gericht op sociale angst, specifieke fobieën en spreekangst.
Meer informatie?
Wat te doen als schoolgang (even) niet lukt

Er doen zich op iedere school soms situaties voor waarbij de schoolgang van de leerling (even) niet lukt. Met het Regionaal Bureau Leerplicht, de Jeugdgezondheidszorg en het jeugd en gezinsteam maakt PPO regio Leiden afspraken over hoe we samenwerken in alle situaties waarbij schoolgang niet lukt. Deze afspraken zijn kort weergegeven in de bijgevoegde afsprakenkaart. Hierin vindt je ook de stappen die je als school moet nemen bij de verschillende vormen van verzuim. Met vragen kunt je contact opnemen met uw consulent leerplicht.

klik hier om de afsprakenkaart te lezen.
PPO verhuist!

Met ingang van 1 januari vindt het Huis van het Onderwijs, waar PPO deel van uit maakt, haar nieuwe onderkomen. Ons nieuwe adres is:

Huis van het Onderwijs
Elisabethhof 17
2353 EW Leiderdorp
Huis van het Onderwijs
Elisabethhof 21
2353 EW
Leiderdorp
071-5351710  
www.pporegioleiden.nl
Deze nieuwsbrief is verzonden naar <<Email Address>>
Uitschrijven
Email Marketing Powered by Mailchimp