Copy
Nieuwsbrief - maart 2022
Deze nieuwsbrief staat in het teken van toekomstbestendige en passende zorg. Hoe krijgen én houden we ons beroep aantrekkelijk voor iedereen die zich wil specialiseren in orthopedische (schoen)techniek? Hoe zetten we geprotocolleerde uitkomsten als onderbouwing in voor de doelmatigheid van een innovatie? En komt er een oplossing voor de gesignaleerde knelpunten rondom de financiering van prothesezorg en compressiezorg? 
De antwoorden en meer vindt u in bijgaande nieuwsbrief. 

Veel leesplezier!
Bert Kap, Cock Vergeer en Esther Mik 
Programma Kwaliteit

Kwaliteitsstandaarden Prothesezorg en Compressiezorg

Implementatie en meten
Voor de implementatie van de kwaliteitsstandaarden en het meten van de resultaten is een belangrijke rol weggelegd voor de praktijk en het gebruik van (bestaande) protocollen. In het implementatieplan is onder meer geborgd is dat het huidige PPP in lijn wordt gebracht met de module. Daarnaast wordt met (partner)partijen besproken of dit jaar een webinar georganiseerd kan worden waarin de kwaliteitsstandaarden en het belang daarvan voor de gebruikers van deze hulpmiddelen worden toegelicht.

Kwartiermakers
Bij de start van de kwaliteitsstandaarden is de keuze gemaakt om de ambitie tweeledig te formuleren: eerst de inhoud, dan de financiering. Inmiddels leidt deze tweedeling tot problemen en soms zelfs remmend op de implementatie. Onder begeleiding van VWS is daarom een kwartiermakerstraject gestart waarbij naast de financieringsproblematiek ook een aantal generieke en meer specifieke vraagstukken worden opgepakt. Het gaat hier in het bijzonder om vragen op het terrein van de stelselverantwoordelijkheid; het borgen van de samenwerking rondom kwaliteit en de financiering. SOHN neemt als kwartiermaker namens zorgaanbieders deel aan dit traject.

Werkgroep auto adaptieve KEVO
Orthopedische technologen van OIM, Livit, De Hoogstraat en Bewegingsvisie zijn onlangs als partnerorganisaties van SOHN een werkgroep gestart om tot een protocol te komen voor de auto adaptieve KEVO’s ofwel computergestuurde orthesesystemen (voorbeeld: C-brace). Het protocol wordt opgesteld in lijn met het protocol PPP addendum AAK en hiermee kan een individuele doelmatigheidstoets worden uitgevoerd. Het protocol zal voor de zorgverzekeraar een van de instrumenten worden om de aanvraag voor vergoeding te beoordelen. Een eerste concept wordt binnenkort ter afstemming aan zorgverzekeraars aangeboden. 

Welkom nieuwe partners!
De afgelopen maanden hebben wij de volgende nieuwe partnerbedrijven mogen verwelkomen: De VoetExpert partners: Foot Care Solutions, Stapsgewijs Schoentechniek, Pims Orthopedie en Canjels Orthopedic Solutions. Ook Fontys Hogeschool, Maatwerk in Opleiding en Zorgplan sloten zich aan. 

Maatwerk in Opleiding is partner geworden om een bijdrage te kunnen leveren aan de praktische uitvoering gezamenlijke visie: 
Maatwerk in Opleiding onderschrijft de visie van SOHN op het gebied van zorgkwaliteit, professionalisering en evidence based werken. Hierbij speelt opleiding van de werknemers die elke dag bezig zijn de hulpmiddelen te vervaardigen een grote rol. Niet alleen op Hbo-niveau maar ook op Mbo-niveau. Het is juist op die groep van werknemers waar Maatwerk in Opleiding zich op richt met cursussen, trainingen, persoonlijk begeleiden van werknemers, en allerlei ander activiteiten om kennis en vaardigheid te verankeren. Daarnaast heeft mijn bedrijf als doel kennis en vaardigheid die vooral bij oudere werknemers aanwezig is vast te leggen en op professionele en aansprekende manier over te dragen op een nieuwe generatie. Dit heeft de afgelopen jaren onder andere geleid tot branchecursussen over allerlei onderdelen uit de orthopedische schoentechniek. Deze cursussen dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit, het innoveren van het product en het professionaliseren van de makers van het product. Het is daarom dat ik partner ben geworden van SOHN zodat ik op de hoogte blijf van de ontwikkelingen in de hulpmiddelenzorg en kan bijdragen aan de praktische uitvoering van onze gezamenlijke visie.’ Emiel Kistemaker, eigenaar Maatwerk in Opleiding.


Ook partner worden?
Iedereen die de doelstellingen van de stichting steunt kan partner worden. Via onze website kunt u meer lezen over onze programma’s Kwaliteit en Continuïteit en kunt u op de Partners pagina zien wie onze partners zijn. Is uw organisatie een beroeps- of patiëntvereniging of opleidingsinstituut? Of bent u leverancier en heeft u interesse om partner te worden? Vraag dan meer informatie aan via info@stichtingohn.nl.
Programma Continuïteit

Bestuurlijk overleg ZN
Zorgverzekeraars Nederland heeft onlangs na langdurig intern overleg een voorstel voor een meerkostenbijdrage aangeboden voor zorgaanbieders met een omzet > 10 miljoen. Deze bijdrage heeft nog betrekking op het jaar 2020; voor bedrijven met een omzet lager dan 10 miljoen is reeds in 2020 een regeling getroffen. Bedrijven die in aanmerking komen, kunnen dit aanvragen via Vecozo vanaf 8 maart t/m 28 maart 2022.

Stap voorwaarts voor orthopedische voetzorg dankzij passende bekostiging Zilveren Kruis

Doelmatige zorg en passende bekostiging gaan vanaf dit jaar hand in hand voor leveranciers van orthopedische schoenen die afspraken hebben met Zilveren Kruis. Daarmee springt Zilveren Kruis als eerste zorgverzekeraar in op de mogelijkheden die de indicatiematrix orthopedische voetzorg biedt. Deze matrix koppelt de zorgvraag op een objectiveerbare manier aan kwalitatieve, doelmatige zorg. Op basis van de uitkomsten van deze matrix kunnen zorgaanbieders per 2022 een prijs in rekening brengen die recht doet aan de zorg die zij leveren. Met de introductie van deze nieuwe bekostigingssystematiek maakt Zilveren Kruis een einde aan de situatie waarbij er één gemiddeld producttarief in rekening mocht worden gebracht en geen rekening werd gehouden met de complexiteit van de schoenoplossing en bijbehorende dienstverlening. 
Lees verder op onze website


Naamsbekendheid orthopedisch (schoen)technoloog
Hogeschool Fontys, NVOS, NBOT en SOHN willen samen meer bekendheid geven aan het beroep van orthopedisch (schoen)technoloog. Doel is om het tij keren van de tekorten aan werknemers in de branche en de afnemende inschrijvingen voor de reguliere opleiding en deeltijdopleiding. Al enige tijd wordt vanuit de beroepsgroep, opleiding en werkgevers achter de schermen nagedacht en gewerkt aan de naamsbekendheid van de orthopedisch (schoen)technoloog. Inmiddels is er een projectgroep van genoemde partijen aan de slag gegaan om alle ideeën uitvoerbaar te krijgen. Naast promotie, open dagen, voorlichtingsmomenten op middelbare scholen en techniek gerelateerde scholen, wordt als volgende stap contact gezocht met zorgaanbieders waar deze orthopedisch (schoen)technologen als werknemers aan de slag gaan. Op deze manier worden de wensen en eisen vanuit het werkveld in kaart gebracht voor de (beroeps)opleidingen.

Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar 
De projectgroep "Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar" heeft onlangs haar eindrapport en de nieuwe handreiking sporthulpmiddelen aan het ministerie van VWS overhandigd. In deze handreiking staan concrete handvatten voor verbetering van de toegankelijkheid voor sporthulpmiddelen. Over de aanbevelingen en een mogelijk vervolg gaat de projectgroep binnenkort met het Ministerie van VWS in gesprek. 
De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Special heroes Nederland, Esther Vergeer Foundation, Vereniging Gehandicaptensport Nederland en Kenniscentrum Sport en Bewegen. Ook SOHN heeft door deelname aan de expertgroep een bijdrage geleverd en is gevraagd om in de toekomst wederom de expertise in te zetten bij het tot stand brengen van de aanbevelingen en verbeterpunten.
Meer informatie


SAVE THE DATE: 22-03-2022
Inspiratie-event specialistisch
vakmanschap | 15 tot 18 uur | Den Haag

Jaarlijks event van Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB. Het thema is ‘Hoe kleinschalige specialistische opleidingen toch kunnen worden uitgevoerd’. Bij het event gaat de documentaire over kleinschalige specialistische beroepsgroepen en opleidingen in première. En u kunt zich laten inspireren door de workshops. Aanmeldingen graag via SOHN laten verlopen zodat wij zicht hebben welke partnerorganisatie hieraan meedoet.
Opleidingsaanbod
Trainingen FeetForward
FeetForward biedt vakinhoudelijke en geaccrediteerde trainingen voor diverse beroepsgroepen in  de branche. Hierbij een overzicht van alle trainingen in maart en april: 
Voor podotherapeuten, registerpodologen en orthopedisch (schoen)technologen:
* Voeten en Voorste Kruisband-rupturen:
29 maart 2022 | 19.45 - 22.00 uur  
* Kindervoeten en het Syndroom van Down:
19 april 2022 | 19.45 - 22.00 uur 
Voor podotherapeuten, orthopedisch schoentechnologen en registerpodologen:
* Masterclass Achtervoetklachten:
8 april 2022  | 10.00-17.30 uur 
* Masterclass Enkelklachten:
25 maart 2022  |  10.00 - 17.30 uur  
* Masterclass Voorvoetklachten:
1 april 2022  |  10.00 - 17.30 uur  
Domein Voetzorg — Overige voetzorg
* Artrose van het grote teen gewricht en jicht: 26 maart 2022  |  10.00 - 12.15 uur 
Domein Omgevingsbewust handelen
* Voeten & Reumatoïde Artritis en Fibromyalgie : 2 april 2022  |  10.00 - 12.15 uur  
* Voeten en Artrose van enkel & knie: 9 april 2022  |  10.00 - 12.15 uur 
Kijk hier voor meer informatie 


Communicatie met SOHN
E-mail: info@stichtingohn.nl
Website SOHN: Voor het laatste nieuws, aanmelden voor activiteiten en informatie over onze partners.
LinkedIn: Sluit u bij ons groeiende netwerk via de LinkedIn pagina van SOHN.

Trainingen NBOT
Het trainingsaanbod 2022 voor orthopedisch technologen is te vinden op deze website.

Train mee met Zorgplan!
Ben jij dagelijks bezig met het oplossen van voetklachten middels orthopedisch schoeisel? Heb je behoefte aan meer kennis over de wet- en regelgeving waarbinnen je werkt? En wil je goed gebruik maken van de laatste digitale zorgprotocollen? Schrijf je dan in voor de cursus ‘Functiegericht verstrekken van orthopedische hulpmiddelen’, via leren.zorgplan.nl. 
Deze cursus bestaat uit twee praktijkbijeenkomsten én e-learning ter voorbereiding. Train met ons mee op één van de onderstaande leertrajecten:
•    5 en 12 april 2022 – Eemnes
•    9 en 23 juni 2022 – Eemnes
Wil je liever in-company trainen? Dan komen we deze cursus graag op maat verzorgen voor jouw hele team! Kijk op zorgplan.nl of stuur een mailtje naar leren@zorgplan.nl.


View this email in your browser
Copyright ©2022 | Stichting Orthopedische Hulpmiddelen Nederland | Alle rechten zijn voorbehouden

Wilt u onze nieuwsbrief niet langer ontvangen?
U kunt dit doorgeven via info@stichtingohn.nl.