Copy
Nieuwsbrief - juni 2022
Deze nieuwsbrief staat in het teken van grote veranderingen! Zowel binnen onze eigen stichting als binnen de branche. U leest hierover alles in bijgaande nieuwsbrief. 

Veel leesplezier!
Bert Kap, Cock Vergeer en Esther Mik 
Programma Kwaliteit

Kwaliteitsstandaarden Prothesezorg en Compressiezorg

Implementatie en meten
Nieuw: handreiking en toolbox bij Module Compressiehulpmiddelenzorg   
Met trots presenteren we de handreiking bij de Module Compressiehulpmiddelenzorg. Deze handreiking is speciaal gemaakt voor zorgverleners en ondersteunt zorgverleners in het gesprek met een cliënt. Met interviews, postermateriaal, een brochure en video. Want juist een zorgverlener kan een cliënt informeren over het gebruik van hulpmiddelen. Bekijk de toolbox en download de handreiking hier.   

De handreiking maakt onderdeel uit van de Module Compressiehulpmiddelenzorg. Deze werd in september opgenomen in het openbaar register van het Zorginstituut Nederland (ZIN). In de module wordt het proces beschreven van compressiehulpmiddelenzorg: van cliënt met een medisch probleem tot de aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen. De module is gemaakt voor leveranciers en zorgverleners. 


Kwartiermakers
Begin 2022 zijn diverse interviews gevoerd met betrokkenen binnen de hulpmiddelenzorg over de samenwerking. Aan de hand van die interviews zijn drie opdrachten geformuleerd over het stelsel, het borgen van kwaliteit, de financiering. U vindt alle informatie in de nieuwsbrief van het traject ‘Verbeteren samenwerking hulpmiddelenzorg’. De eindrapportage volgt na juni 2022.

ProtheseAcademie - Subsidie toegekend!
Op 29 april jl. ontvingen wij bericht dat de ZonMw subsidieaanvraag voor de ProtheseAcademie goedgekeurd is! Heel fijn nieuws, dit geeft het consortium de mogelijkheid om de komende jaren de prothesezorg te verbeteren.
SOHN is trots deel uit te maken van het consortium ProtheseAcademie. SOHN zal het aanspreekpunt en de schakel vormen in het bijeenbrengen van deskundigheid en (productie)capaciteit aan de kant van zorgaanbieders van Orthopedische Hulpmiddelen voor de verschillende projecten. De ProtheseAcademie is een academische werkplaats rondom de gebruiker voor het genereren en verspreiden van kennis over het (thuis)gebruik van arm- en beenprothesen. In de ProtheseAcademie werken 23 kennisinstellingen, onderwijsinstellingen, zorgverleners, protheseverstrekkers, fabrikanten, zorgverzekeraars uit heel Nederland samen met de eindgebruikers.


HOMELAND - Subsidie toegekend!
De subsidieaanvraag voor de Academische Werkplaats HOMELAND is gehonoreerd! De ZonMw subsidie wordt toegekend aan projecten met als primaire doel het verbinden van de academie met onderwijs (HBO en MBO) en praktijk (zorgaanbieders en beroepsverenigingen) rondom voeten en orthopedische schoenen.
SOHN heeft zich gecommitteerd als netwerkpartner:
•    Zal een bijdrage in-natura leveren door actieve betrokkenheid bij het netwerk tijdens netwerk bijeenkomsten, en het betrekken van ons netwerk bij implementatie, communicatie en disseminatie van projectresultaten.
•    Is het aanspreekpunt en de schakel vormen in het delen (brengen en halen) van marktkennis en in het bijeenbrengen van deskundigheid en capaciteit ten behoeve van de implementatie van resultaten van de verschillende projecten.


Welkom nieuwe partners
De afgelopen maanden hebben wij Manometric als partnerbedrijf mogen verwelkomen. Manometric ondersteunt de doelstellingen van SOHN en licht dit per doel toe:
1.   Hoogwaardige zorgkwaliteit voor patiënten toekomstbestendig maken door professionalisering en evidence based werken
‘Alle technologie die wij ontwikkelen, doen we omdat dit een betere behandeling en ervaring biedt voor de patiënt. Zo hebben we een onafhankelijke, klinische studie met Reinier de Graaf gedaan om onze nieuwe 3D workflow te valideren ten opzichte van een manueel proces. We werken evidence-based en zoeken het liefst ook naar klinisch bewijs.’
 2.   Toepassing van digitalisering in de lichaamsgebonden hulpmiddelen branche
‘Wij geloven dat een digitale workflow grote kansen biedt voor de consistentie van het eindproduct. Wij willen begrijpen welke (ontwerp)keuzes bij elke patiënt worden gemaakt, zodat we elke dag beter worden.’
 3.   Verduurzaming in de branche en een eerlijke bekostiging van complexe zorg
‘Ik zie dit statement als het ondersteunen van een lange termijn perspectief op de kwaliteit en duurzaamheid van de producten, om ervoor te zorgen dat de bekostiging ook duidelijk te verantwoorden is. Uiteraard ondersteunen we dat. We zoeken de grenzen van onze materialen op zodat de producten zo lang mogelijk meegaan.’
We staan dus achter deze drie doelstellingen van de stichting en werken graag mee aan continuïteit en kwaliteit van hulpmiddelenzorg.
Pieter Smakman, CEO & Founder Manometric


Opleidingsaanbod
Drie veelgestelde vragen over KABIZ 
KABIZ -Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg- voert als onafhankelijke organisatie de registratie en herregistratie van beroepsbeoefenaren in de zorg uit. Ook wordt, in relatie tot de registratie, de accreditatie van deskundigheids- bevorderende activiteiten voor de geregistreerde beroepsgroepen uitgevoerd. KABIZ heeft als doel kwaliteit van beroepsbeoefenaren in de zorg zichtbaar te maken voor patiënten/cliënten, collega's, werkgevers en zorgverzekeraars. Zij kunnen het Register raadplegen en controleren of de professional een kwaliteitsregistratie heeft en daarmee voldoet aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen.

De drie veelgestelde vragen op een rij:
1. We zijn ingeschreven bij KABIZ, maar waar zijn de trainingen met geaccrediteerde KABIZ punten te vinden? 
2. We hebben decennia praktijkervaring in ons bedrijf. Hoe kunnen we up-to-date blijven en gemakkelijk kennis opfrissen?
3. In overleg met verwijzers hebben we aan een half woord genoeg. Hoe kunnen we gemakkelijker en beter schriftelijk communiceren met verwijzers?
Lees door voor de antwoorden:
Antwoord 1: Directe link of via: Kabiz > klik door naar ‘Meer informatie’ en vervolgens naar ‘Scholingsagenda’
Antwoord 2: Via online trainingen in de avonduren. Centraal staan veelvoorkomende aandoeningen zoals CVA, Syndroom van Down, RA, DM, fibromyalgie, jicht, knie-artrose, HMSN en de Charcot-voet. Met ieder 2 geaccrediteerde KABIZ punten. Maak een gerichte keuze, passend bij de specialisatie of type spreekuur via de keuzehulp. Of bekijk alle mogelijkheden
Antwoord 3: Een ‘standaardbrief’ voor alle veelvoorkomende voetaandoeningen is onderdeel van de Masterclasses. Voor een snelle, goede brief met informatie die verwijzers graag zien – ook handig richting verzekeraars. Neem een kijkje bij deze KABIZ-geaccrediteerde Masterclasses.


Trainingen NBOT
Het trainingsaanbod 2022 voor orthopedisch technologen is te vinden op deze website.

Trainingen FeedForward
Het totale trainingsaanbod van FeefForward is te vinden op deze website.
Programma Continuïteit

Naamsbekendheid orthopedisch (schoen)technoloog
Hogeschool Fontys, NVOS Orthobanda, NBOT en SOHN willen samen meer bekendheid geven aan het beroep van orthopedisch (schoen)technoloog. Partijen hebben inmiddels een plan van aanpak op hoofdlijnen samengesteld. Een belangrijk onderdeel van dit plan is het vaststellen van doelgroepen: waar vinden we kandidaten voor de opleiding of ons beroep. Een eerste actie is uitgezet. Met een QR-code of poster als teaser wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld van leerlingen van het voortgezet onderwijs, MBO-opleidingen maar ook andere beroepsgroepen.

Samenwerking gezocht in onderzoek naar uitvragen leefomgevingen cliënten
Een oproep van Lianne van Dijk, docent bij de opleiding Mens en Techniek en daarnaast onderzoeker bij de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven aan het veld. Vanuit eerder onderzoek is het principe van ‘leefomgevingen’ naar voren gekomen: gebruikers van orthopedische hulpmiddelen voeren activiteiten uit binnen een specifieke omgeving welke verschillende eisen stellen aan het hulpmiddel. Partnerorganisaties worden benaderd of zij willen meedenken over de opzet van een vragenlijst waarmee we een zo volledig mogelijk beeld willen krijgen van de verschillende leefomgevingen van iedere gebruiker en het gebruik van het hulpmiddel. Mocht u vanuit de industrie, zorgverzekeraar, scholing, overheid of branche ook belangstelling hebben om aan deze samenwerking bij te dragen, neemt u dan contact met ons op.

Overig nieuws
‘Unieke kleinschalige beroepen zijn krachtig, maar kwetsbaar’
Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB organiseerde op 22 maart een inspiratie-event met het thema ‘Hoe houden we kleinschalig vakonderwijs in stand?’ Meer dan negentig deelnemers van onderwijs, bedrijfsleven en ministerie van OCW kwamen bijeen om kennis op te doen, zich te laten inspireren en elkaar weer te zien. Klik hier voor de samenvatting van het event. 

Registratie KWOT onderdeel van SEMH-toetsing
Een mooie mijlpaal en kroon op het werk van onze partner de beroepsvereniging NBOT is het opnemen van het beroep orthopedisch technologen in de erkenningsregelingen Orthopedisch Instrument Makerijen en Orthopedisch Schoentechnische Bedrijven. 

Afgelopen donderdag 23 juni jl. heeft de Raad van Advies Erkenningsregelingen akkoord gegeven het beroep orthopedisch technologen definitief op te nemen in deze twee erkenningsregelingen. Daarmee wordt erkend dat orthopedisch technologen die ingeschreven zijn in het Kwaliteitsregister Orthopedisch technologen, voldoen aan de opleidingseisen en de deskundigheidseisen uit deze erkenningsregelingen. De bedrijven hoeven alleen nog een overzicht van betreffende medewerkers aan te leveren met hun registratienummer inclusief de status van de registratie. 

Voorafgaande deze erkenning heeft de Registratiecommissie van het Kwaliteitsregister Orthopedisch technologen (KWOT) een zorgvuldig proces doorlopen t.a.v. het periodiek evalueren en (her)formuleren van de kwaliteitscriteria orthopedisch technologen, zowel met betrekking tot de ingangs- als de herregistratie-eisen van het KWOT.


SAVE THE DATE: 08-09-2022
Jubileumcongres 50 jaar ISPO NL
ISPO NL zet zich al 50 jaar in voor een wereld waar iedereen dezelfde kansen heeft in volledige participatie in de samenleving ondanks lichamelijke beperkingen. Deze mijlpaal is een feestje waard. Om terug te blikken op deze veranderde branche en eindgebruikers, én vooruit te kijken naar de toekomst. Ook is het een uitgelezen moment om elkaar weer te ontmoeten tijdens een congres en feest op 8 september 2022. Meer informatie.

Ook partner worden? 
Iedereen die de doelstellingen van de stichting steunt kan partner worden. Via onze website leest u meer over onze programma’s Kwaliteit en Continuïteit en kunt zien wie onze partners zijn. Is uw organisatie een beroeps- of patiëntvereniging of opleidingsinstituut? Of bent u leverancier en heeft u interesse om partner te worden? Informatie via info@stichtingohn.nl.

Cock Vergeer: met welverdiend pensioen!

Met ingang van 1 juli aanstaande zal ik gebruik gaan maken van vroegpensionering en daarmee mijn werkzaamheden als lid van het dagelijks bestuur van SOHN en als directeur Zorg bij OIM Orthopedie beëindigen. 
Vanuit SOHN zal een opvolgingsprocedure gestart worden en gezocht worden naar een geschikte opvolging. Tot die tijd zal ik nog tijdelijk aanblijven als bestuurder om zodoende aan de statutaire verplichtingen te kunnen voldoen, maar niet actief zijn in het dagelijks bestuur van de stichting.
Hoewel fysiek en geestelijk wellicht nog niet toe aan pensionering heb ik samen met mijn echtgenote, die inmiddels wel de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft, besloten om samen nog van onze vrije tijd te gaan genieten en dingen te doen waar we samen nog een tijd in gezondheid plezier aan hopen te beleven. 
Ik kijk terug op een zeer plezierig en uitdagende tijd waar ik met veel mensen kennis heb mogen maken en samen mee heb mogen werken. Met veel van de stakeholders en de partnerorganisaties heb ik samen mogen werken en bij mogen dragen aan verbetering van kwaliteit en continuïteit van zorg. Zowel op het gebied van protocollering, gedifferentieerde bekostiging, MDR implementatie en de continuïteitsbijdrageregeling is met bestuur en partners een hoop werk verzet en zijn goede resultaten bereikt. Ik ben blij daar deelgenoot van te hebben mogen zijn.
Ik dank hierbij iedereen voor de plezierige samenwerking in de afgelopen jaren en eerdere fases van mijn werkzame leven waarbij ik velen tegen ben mogen komen in de verschillende rollen die ik heb mogen vervullen. Ik wens een ieder alle goeds in goede gezondheid en wens mijn medebestuurders Esther en Bert, veel succes bij de voortzetting van deze prachtige stichting.  Cock 


Communicatie met SOHN
De stichting maakt gebruik van de volgende communicatiemiddelen:
E-mail: info@stichtingohn.nl

Website SOHN: Voor het laatste nieuws, aanmelden voor activiteiten en informatie over onze partners.
LinkedIn: Sluit u bij ons groeiende netwerk via de LinkedIn pagina van SOHN.

 
View this email in your browser
Copyright ©2022 | Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland | Alle rechten zijn voorbehouden

Wilt u onze nieuwsbrief niet langer ontvangen?
U kunt dit doorgeven via info@stichtingohn.nl.