Copy
View this email in your browser


SPECIAL! DE ROL VAN DE OR BIJ DE NOW-REGELING
 

Hoewel we u eerder deze week al een nieuwsbrief hebben gestuurd, willen we u deze nieuwsbrief toch met spoed sturen. De ‘spelregels’ rondom de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) zijn eerder deze week namelijk bekend gemaakt. Binnenkort kan uw werkgever de aanvraag hiervoor indienen. Het is voor de organisatie en de OR niet alleen van belang om de regeling te snappen, maar ook en vooral om deze goed in perspectief te plaatsen en voorbereid te zijn op de toekomst. Daarop gaan we met deze nieuwsbrief in.  Deel deze gerust met uw bestuurder. 


Wat is de NOW-regeling? 
Omdat de coronacrisis heel veel ondernemingen in de problemen brengt, is de NOW-regeling in het leven geroepen om zoveel mogelijk werknemers aan het werk te houden. NOW vervangt de regeling werktijdverkorting.  

De NOW-regeling is er voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn en die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een tegemoetkoming ontvangen. Hoe hoger het omzetverlies is, hoe hoger de tegemoetkoming zal zijn. Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. De regeling geldt dus ook voor werknemers voor wie de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft (bijvoorbeeld werknemers met een oproepcontract). Uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen en payrollwerkgever voor payrollkrachten. 

Een belangrijke voorwaarde bij de regeling is dat bedrijven hun medewerkers hun reguliere salaris doorbetalen en dat er in de subsidieperiode geen aanvraag gedaan wordt voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. 

De aanvraag wordt bij het UWV gedaan en wordt ook door het UWV beoordeeld. Het is op dat punt een complexe regeling waarin gewerkt wordt met verwachte omzetdaling en referentieperiodes. De uiteindelijke eindafrekening kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. De regeling geeft dus niet direct zekerheid over het subsidiebedrag. 

Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen is er een rekenmodel bedacht. Meer informatie hierover vindt u hier. Hier vindt u ook nadere informatie over de regeling. De subsidieregeling gaat over de loonsom met daarop nog voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% voor werkgeverslasten als opbouw vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies. 

Bestaat het bedrijf uit een aantal onderdelen (rechtspersonen) die samen een concern vormen, dan wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Bestaat een bedrijf nog maar kort, dan geldt een andere meetperiode. 

Een belangrijk verschil met de oude werktijdverkorting is dat medewerkers met de NOW-regeling hun ww-rechten niet aanspreken. Werkgever kunnen zelf met medewerkers afspreken of er werkzaamheden worden verricht of niet. 

U leest in de tekst het woord subsidie. Dat is belangrijk bij deze regeling. Doordat het een subsidieregeling is zijn er ook bestuursrechtelijke mogelijkheden voor bezwaarprocedures als het UWV de subsidie niet (goed) toekent. 


Hoe zit het met ondersteunende maatregelen voor zorg- en welzijnsorganisaties? 
De meeste zorgorganisaties hebben hun handen overvol. Daar is deze tijdelijke noodmaatregel helemaal niet aan de orde. Er zijn echter ook zorg- en welzijnsorganisaties waar zowel cliënten of bewoners niet meer in de organisatie zijn en waar medewerkers thuis of anders en minder werken. Ook daar zijn zorgen over het waarborgen van de financiële zekerheid. Zij moeten zich primair wenden tot de inkopers (zorgverzekeraars en gemeenten) en niet bij het UWV. Het ministerie van VWS heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken gemaakt over de ondersteuning van zorgaanbieders. 
Het is nog niet voor alle branches helder hoe dit er precies uit zal zien. Een concreet voorbeeld zijn de afspraken tussen het rijk en de gemeenten over de continuering van sociale dienstverlening. Heeft u voor uw eigen organisatie de vraag hoe dit nu precies zit, dan kunnen wij u helpen om dit uit te zoeken. 


De rol van de OR bij de NOW
De WOR geeft geen algemeen instemmingsrecht voor ‘besluiten die van groot belang zijn voor de medewerkers’. Het vragen van instemming voor een regeling als de NOW, staat niet in de WOR en ook niet in de regeling zelf. Instemmingsrecht is dus niet aan de orde. Adviesrecht evenmin. 
De werkgever moet de OR wel informeren over de subsidieverlening. Let wel: het moment van subsidieverlening is op een veel later moment dan de aanvraag zelf. Maar het is van groot belang dat bestuurder en OR hierover al bij de aanvraag goed met elkaar in gesprek gaan. De subsidie staat namelijk niet op zichzelf. Er zit een veel groter vraagstuk achter, waarover OR en bestuurder echt met elkaar om tafel moeten. 

Want juist bij de aanvraag van de NOW en in de daarbij horende drie maanden is het van belang ook al verder te kijken dan die korte periode. Voor veel bedrijven zal de coronacrisis namelijk ook na de maatregelen forse consequenties hebben. Vergeet niet: dit noodfonds is een tijdelijke pleister. Het is zeker geen oplossing voor de langere termijn en ook niet voor problemen die er nu zijn en in de nabije toekomst zullen komen. Denk bijvoorbeeld aan het doorlopen van andere kosten, het stoppen van inkomsten en wat dit doet met de liquiditeit van het bedrijf. 
Of de vraag of de organisatie een eventuele ontploffing van werkzaamheden aan kan als de maatregelen losser worden gelaten. Of de vraag wat de risico’s en daarbij horende scenario’s zijn… 
Het is hoe dan ook van belang om juist deze drie maanden te gebruiken om u te beraden op ‘hoe daarna verder’? Daar ligt een belangrijke en grote taak voor de ondernemingsraad. Trek aan de bel bij de bestuurder en ga het gesprek hierover aan. We willen geen paniek zaaien, maar hier over drie maanden pas over na gaan denken kan te laat zijn.


De regeling roept al direct verschillende vragen op. Bij nagenoeg elke werkgever zullen zich wel bijzondere vraagstukken voordoen. Het is dus belangrijk dat de werkgever zich goed laat informeren over de diverse mogelijkheden en beperkingen waar men mee te maken kan krijgen. Twijfelt u over de wijze waarop een beroep wordt gedaan op de regeling door de werkgever, attendeer de werkgever dan op het belang hiervan. Dat kan veel schade voorkomen. 


Vragen over de NOW en de andere regelingen? 
Heeft de OR vragen over de NOW of andere regelingen? Of heeft uw organisatie ondersteuning nodig bij de aanvraag en uitvoering van de NOW in de eigen organisatie (of een regeling voor een zorg- of welzijnsorganisatie)? Wij zijn u graag van dienst en werken hierin samen met onze collega’s van WVO-advocaten. Samen met hen hebben we een multidisciplinair team waarin onder andere arbeidsrechtelijke, financiële, bestuursrechtelijke en fiscale experts zitten. Zo kunnen wij ondernemingsraden en ondernemingen vanuit verschillende expertises snel helpen. 


Heeft u vragen? Stuur een mail naar stavoorhelpt@stavoor.nl. U kunt ook bellen met Corinne Theloosen, jurist bij Stavoor 06-22529108.  

Heeft u interesse in de gehele inhoud van de regeling, dan vindt u hier de volledige tekst.

OR-kwesties in corona-tijden
Wilt u meer informatie over de OR in corona-tijden?
Bezoek dan onze
speciale site.
T: 085 - 401 91 88
E: info@stavoor.nl
www.stavoor.nl
Copyright © 2020 Stavoor, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp