Copy
Fra filmen "fra prat til plan og gjennomføring"
I dette Plannytt finner du blant annet
  • Informasjonsfilmer om planlegging
  • Strategidokument om planutdanning
  • Nasjonale forventninger på mange språk
  • Attraktive nordiske byer - avslutningskonferanse
  • Tre høringer

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Filmer om planlegging

Etter valget i høst publiserte KMD to filmer om planlegging rettet mot nyvalgte politikere i kommunene. Hovedtema er kommunal planstrategi som skal lages det første året i valgperioden. Det kommer flere filmer etterhvert og de skal bidra til inspirasjon og læring, og gi en rask oversikt over viktige aspekter innen planlegging.
Filmer om planlegging etter plan- og bygningsloven

Strategidokument om utdanningskapasiteten i offentlig planlegging?

I et anmodningsvedtak fra Stortinget ble regjeringen bedt om å sette i gang et arbeid for å øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging. Dette har nå resultert i et strategidokument.
Hvordan øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging?

Bildetekst: Leder for komiteen Marius Grønning fra FUS/NMBU (til høyre) overrakte strategidokumentet til statssekretærene Rebekka Borsch (KD) og Lars Jacob Hiim (KMD). Foto: Jan Hausken, KMD

Nasjonale forventninger i flere språkversjoner

Nasjonale forventninger er nå tilgjengelig i nye språkversjoner på engelsk, lulesamisk, nord- og sørsamisk kommer.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023

Brev om fylkesmennenes plansaksbehandling

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sendte den 3. september ut brev som presiserer føringene fra regjeringen om fylkesmennenes medvirkning og behandling av saker etter plan- og bygningsloven.

Statsbudsjettet 2020

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 7. oktober 2019. Budsjettforslaget under Kommunal- og moderniseringsdepartementet beskriver nasjonal politikk i på områdene planlegging, byutvikling og geodata.

By- og stedsutvikling

215 millioner kroner til områdesatsinger

Områdesatsingene bidrar til flere i arbeid, bedrer integrering av innvandrere, bedrer resultatene i grunnskolen, reduserer frafall i videregående skole og motvirker kriminalitet.

Status for Attraktive nordiske byer

Prosjektet Attraktive nordiske byer og byregioner 2017-2019 er avsluttet med en konferanse på Island. 18 små og mellomstore byer deltar i prosjektet som har grønn omstilling og konkurransekraft som gjennomgangstema. På nettsiden www.regjeringen.no/attraktivebyer får du oppdatert informasjon om prosjektet og statusrapporter om aktiviteter i byene.
 
Nye rapporter - attraktive nordiske byer

Byrom - en idehåndbok er oversatt til engelsk

Idehåndboken er oversatt til engelsk og i tillegg supplert med eksempler på byrom fra nordiske byer som er med i prosjektet attraktive nordiske byer og byregioner.
Rapport: Kartlegging av endringer i omsetningsutviklingen innenfor detaljvarehandel i et utvalg norske bysentra for 2008-2017

Kart og eiendomsinformasjon

Budsjett 2020: Marine grunnkart i kystsonen

Det foreslås at Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI) får midler til kartlegging av havbunnen i noen utvalgte pilotområder langs kysten i Norge.

Revidert tiltaksplan for forbedring av DOK

Tiltaksplanen for forbedring av datasett i det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er blitt revidert og det er laget en oversikt over tiltak hos de forskjellige dataeierne.

Tiltaksplan for forbedring av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) 2018-2020 revidert i august 2019 (pdf)

Se planer på seplan.no

SePlan inneholder kopi av data fra kommunenes digitale planregistre. kart.geonorge.no/seplan

Kommune- og regionreform – oppdatering av kartdata

1. januar 2020 slår 109 kommuner seg sammen til 43 nye, og 18 fylker blir til 11. Kartverket har laget en oversikt over når nye datasett blir oppdatert til å passe den nye inndelingen.

Høringer

www.miljodirektoratet.no/myndigheter

Nytt nettsted erstatter miljøkommune.no

Miljøkommune.no legges ned fra årsskiftet og er erstattet av et nytt nettsted der Miljødirektoratet samler alle tjenester, også de som er for å hjelpe kommunenes saksbehandlere.
Nye nettsider for myndigheter fra Miljødirektoratet (Miljødirektoratet)

Presentasjoner fra arrangementer

Arealstatistikk

Innsigelsessaker

Avgjørelser i innsigelsessaker legges fortløpende ut på departementets hjemmesider. Her finnes også innsigelsesstatistikk og annen relevant informasjon om innsigelser.

Tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven

Prinsipputtalelser og fortolkninger fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om plan- og bygningsrett finner du på siden om plan- og bygningsrett på regjeringen.no.
Facebook
Twitter
Website
KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Vil du endre på måten du mottar disse epostene? 
Meld deg av her


This email was sent to <<E-postadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kommunal- og moderniseringsdepartementet · Akersgata 59 · Oslo, Norge 0032 · Norway