Copy
Forsider Plannytt
Plannytt og andre nyhetsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommer nå på ny form via Mailchimp. Bedre layout og mulighet for deling på sosiale medier var noen av grunnende til dette.

Vil du jobbe med geodata i KMD?

Det kommer snart to utlysninger av stillinger i Planavdelingen på geodata- og planområdet. 
Bygninger langs Nidelven

Trondheimsområdet får byvekstavtale

Avtalen sikrer statlige bidrag til Metrobuss og tiltak for gående og syklende. Byvekstavtaler er en arena for samarbeid mellom staten og kommuner for å utvikle våre byområder. Kommunenes planer for utvikling og vekst skal både sikre attraktive bysentra, gode bomiljøer og god tilgjengelighet med kollektiv, sykkel og gange.
Trondheimsområdet får byvekstavtale
Om byvekstavtaler
Belønningsordningen, bymiljøavtaler og byvekstavtaler

Tilskudd

Arealtiltak i byvekstavtaler

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut inntil 26,5 millioner kroner som tilskudd til arbeidet med arealtiltak i byvekstavtaler. Søknadsfrist er 15. mai 2019.
Tilskudd til arbeid med arealtiltak i byvekstavtaler
Mer om tilskuddsordningen og retningslinjer for å søke.


Kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

KMD lyser i 2019 ut inntil 3,7 millioner kroner i tilskudd for å øke kompetansen innen planlegging, kart og geodata. Søknadsfrist: 15. april 2019. En samlet oversikt over utfallet vil bli publisert og sendt samtlige søkere elektronisk innen 1. juli i år.  
Kompetansetiltak innen plan, kart og geodata
Retningslinjer for tilskuddsordningen


Kartlegging av tilgjengelighet i 2019

Kartverket starter en ny søknadsrunde for midler til kartleggingen av tilgjengelighet i kommuner og fylker. Søknadsfrist er 08.april 2019.
Flom i gate
Flom i Lillehammer Foto: NVE Grete Hedemann Aalstad.

Lovendring: overvann i arealplanleggingen

Plan- og bygningsloven er endret for å legge til rette for en bedre håndtering av overvann i arealplanleggingen.
Endringer i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann i arealplanleggingen
 

Forskrift: tildeling av myndighet til Nye Veier AS

Nye Veier AS er tildelt myndighet til å utarbeide og fremme planforslag etter plan- og bygningsloven.
Forskrift om tildeling av myndighet til Nye Veier AS etter plan- og bygningsloven
 

Endring i forskrifter om tinglysing og matrikkel

KMD har vedtatt endringer i forskrift om utlevering av eiendomsinformasjon, gebyr for tinglysing og matrikkelforskriften.
Endring i forskrifter om tinglysing og matrikkel
 

Rapporter

Kartlegging av smarte byer og kommuner

Konsulentselskapet Agenda Kaupang har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en kartlegging av smarte byer og kommuner i Norge.
Smarte byer og kommuner i Norge - en kartlegging


Rapport om utbyggingsavtaler

Samfunnsøkonomisk Analyse og Hjort Advokatfirma drøfter og foreslår modeller for finansiering av offentlig infrastruktur til bruk i videreutviklingen av lovverket.
Rapport om finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder
Rapport om utbyggingsavtaler


Indikatorer for bærekraftig byutvikling

Rapporten fra Sweco foreslår 30 indikatorer for bærekraftig utvikling i små og mellomstore nordiske byer.
Sustainability indicators for Nordic towns

Demos - neste generasjon planforskning

Forskningsrådet har lyst ut 20 mill. kr. til samarbeidsprosjekter innenfor planforskning. Forskningen skal bidra til å utvikle det kunnskapsgrunnlaget som må ligge til grunn for planlegging etter plan- og bygningsloven. Fristen går ut 10. april og styret i programmet DEMOS (Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning) vil foreta tildeling av midler for oppstart i 2020. De prosjektene som får tildeling, vil ha en prosjektperiode på to til fire år. Det tas sikte på å lyse ut ytterligere 30 mill. kr. til dette i 2020. Kontaktpersoner Janike Harsheim (Forskningsrådet) og Koksvik Espen (KMD).
Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning (DEMOS)
 
Fjernvarmerør

Ny standard for stedfesting av ledninger i grunnen

Det er etablert ny standard for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag. Standarden tar utgangspunkt i plan og bygningslovens § 2-3. Opplysninger om infrastruktur i grunnen mv.
Standarden for stedfesting av ledninger m.v. og produktspesifikasjoner for etablerte eller flyttede ledninger, og påviste eller avdekkede ledninger. Departementet har egne nettsider for Samarbeidsforum for ledninger i grunnen.

Kommisjonsforordning til INSPIRE direktivet

Endringer av to kommisjonsforordninger til INSPIRE direktivet er publisert i norsk versjon på departementets nettside om geodataloven.
Definisjonen av et INSPIRE metadataelement
Samvirkingsevnen til geodatatjenester
Kart over strandsone differensiert

Arealstatistikk

Arealutvikling i strandsonen

Asplan Viak AS har på oppdrag fra KMD sammenstilt og beskrevet status og utvikling i arealbruken i strandsonen langs sjøen. Denne er tilrettelagt og presentert som en kartfortelling. 
Analyse av arealutviklingen i strandsonen

Omdisponeringen av dyrka jord

Landbruks- og matdepartementet har presentert KOSTRA tall fra 2018 som viser at omdisponeringen av dyrka jord i 2018 kom under det vedtatte jordvernmålet på 4 000 dekar. 
Omdisponeringen av dyrka jord på samme lave nivå

Plankart

Ny veileder til kart- og planforskriften

Veilederen erstatter den forrige fra 2014 og omhandler blant annet  
  • Det offentlige kartgrunnlaget
  • Framstilling av arealplan
  • Kommunalt planregister
Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister


Plansjer for fremstilling av arealplankart

Plansjene er ajourført og viser tegnereglene for kommuneplanens arealdel og reguleringsplan samlet på ett sted. Det er kommet inn noen nye underformål og flere av formålene på sjøsiden kan nå også brukes på kartet til kommuneplanens arealdel i tillegg til reguleringsplan. NB: feil. Formålet blå/grønn struktur under grønnstruktur har fått en ny kodeverdi (3002), dette er gjort fordi dette formålet ikke skal ha tilbakevirkende kraft. Før revisjonen kode 3001. Formåletsnavnet blå/grønn er også feil skrevet uten skråstrek. Vi beklager dette. GIS leverandørene vil gjøre nødvendige endringer i de verktøyene som brukes i markedet.
Fyr på Lista

Film om landskap på Lista

Departementet har satt sammen en film om landskap og aktiviteter på Lista i forbindelse med at Lista er Norges kandidat til Europarådets landskapspris.
Lista: et unikt landskap og partnerskap

Kort og godt om planlegging fra andre

NVE utvikler kartbaserte arealplanveiledere med sjekklister
Svaberg

Innsigelsessaker

KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Vil du endre på måten du mottar disse epostene? 
Meld deg av her


This email was sent to <<E-postadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kommunal- og moderniseringsdepartementet · Akersgata 59 · Oslo, Norge 0032 · Norway