Copy
  Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk de online versie

In deze nieuwsbrief: nieuws over het derde jaar borgingsplafond, werkwijze WSW geborgde leningen bij activa-passiva-transacties, herbenoemingen door de RvC WSW, terugblikken op een geslaagde samenwerking in 2021 en onze verhuizing is achter de rug: u bent van harte welkom in ons nieuwe clubhuis.

WSW houdt derde jaar borgingsplafond gelijk aan tweede jaar
 

In de komende maanden geeft WSW weer zoals gewoonlijk de borgingsplafonds af op basis van dPi 2021. Na afstemming met de Deelnemersraad heeft WSW besloten om de werkwijze die vorig jaar is gekozen met betrekking tot het derde jaar borgingsplafond, ook dit jaar door te zetten. Dit betekent dat het derde jaar borgingsplafond (2024) maximaal gelijk zal zijn aan het borgingsplafond van het tweede jaar. Hieronder lichten we ons besluit toe.
 
Regeerakkoord
In december 2021 is het regeerakkoord gepubliceerd. Het regeerakkoord kent grote ambities voor de woningmarkt en vraagt een belangrijke bijdrage van corporaties. De aangekondigde verlaging van de verhuurderheffing helpt corporaties om deze bijdrage te kunnen gaan leveren. Onduidelijk is echter nog hoe de veelheid aan plannen precies wordt uitgewerkt en wat per saldo het effect op de kasstromen van corporaties zal zijn.
 
De plannen waar voor WSW de meeste onzekerheid van uitgaat, zijn de maatregelen rondom het huurbeleid, zoals de mogelijke huurbevriezing in 2024 en de hervorming van de huurtoeslag en de systematiek van normhuren.
 
Met het regeerakkoord is duidelijk geworden dat de kasstroomprognose in dPi 2021, zeker voor wat betreft latere prognosejaren, aan actualiteit heeft ingeboet. Dit maakt het uitdagend om op basis daarvan lange termijn verplichtingen aan te gaan. Dit geldt voor onze deelnemende corporaties, maar ook voor ons als WSW. Immers, met geborgde leningen met looptijden tot 50 jaar legt WSW zich vast voor een lange termijn.
 
Dit is de reden geweest voor ons als WSW om de werkwijze met betrekking tot het derde jaar borgingsplafond voort te zetten. Wij hebben daarbij gekozen voor de maatregel die ons inziens de minste impact heeft op onze deelnemende corporaties. Hierdoor zijn onze deelnemende corporaties nog steeds in staat om de komende jaren vorm te geven aan hun volkshuisvestelijke opdracht. De deelnemende corporaties waarvoor onze werkwijze effect kan hebben, ontvangen hierover van ons een brief.

Werkwijze WSW geborgde leningen activa-passiva-transacties

Meerdere corporaties treffen voorbereidingen om activa aan corporaties over te dragen middels een activa-passiva-transactie. Dit vloeit voort uit de vrijstelling voor de overdachtsbelasting in geval van een taakoverdracht. Dit betekent dat in combinatie met activa ook passiva worden overgedragen. WSW herkent het belang voor corporaties en werkt hieraan mee.

WSW werkt momenteel aan een werkwijze waarbij de juridische uitwerking van de overdracht van de passiva de garantiestructuur van WSW niet aantast.

Wanneer uw corporatie een activa-passiva-transactie wenst overeen te komen, dan horen wij dit graag. Neemt u daarvoor contact op met uw accountmanager.

Herbenoemingen door de Raad van Commissarissen Waarborgfonds Sociale Woningbouw

De Raad van Commissarissen van WSW herbenoemde per 1 februari 2022 Rob Rötscheid MFE als bestuursvoorzitter en per 17 april Mr. L.J. van Kalsbeek als bestuurder risk voor een periode van vier jaar. Beiden zijn statutair directeur/bestuurder.

Per 1 februari 2022 zijn herbenoemd in de RvC van WSW voor een periode van vier jaar: de heer mr. H.M. Meijdam, voorzitter, en mevrouw drs. G. van Vollenhoven AAG, lid.

Hier is het rooster van aftreden van de leden van de RvC van WSW in te zien.

Wij hebben samen met u in 2021 mooie resultaten binnen het strategisch programma en daarnaast een bijdrage aan een structurele oplossing voor Vestia kunnen realiseren. Heel hartelijk dank voor uw medewerking. 


Laten we in deze video nog eens terugkijken naar alle resultaten zoals de nieuwe leningdocumentatie, de achtervangovereenkomsten, een nieuw Reglement van Deelneming, een nieuwe Deelnemersraad en een nieuwe Deelnemersraadsvergadering. En daarnaast natuurlijk het ophalen van obligo en uw bijdrage aan een structurele oplossing voor Vestia en het daarmee verminderen van het risicoprofiel van Vestia.

Daarmee hebben wij een goede basis gelegd om de uitdagingen die onze deelnemers hebben verder te ondersteunen. Samen hebben wij gezorgd voor een robuust, toekomstbestendig borgstelsel.

 

Wij zijn verhuisd. 


Zoals wij eerder aankondigden hebben wij sinds 1 januari een nieuw adres. Inmiddels zijn wij geïnstalleerd.

U bent van harte welkom om een bezoek te brengen aan ons nieuwe clubhuis.

Graag tot ziens op Olympia 1G, 1213 NS Hilversum.

Reageren?

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen? Mail of bel ons gerust via info@wsw.nl of (035) 528 64 00. Wij staan u graag te woord. U kunt ook reageren via ons account op LinkedIn

Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief

Kreeg u deze nieuwsbrief doorgestuurd en wilt u vaker nieuws van WSW ontvangen? Meldt u zich dan aan. Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

www.wsw.nl
Copyright © 2022 WSW