Copy
Landmålere Foto: colorubox

Planlegging etter plan- og bygningsloven

3,7 millioner kroner til kompetansetiltak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt ca. 3,7 millioner kroner i tilskudd til 35 ulike prosjekter og tiltak innen plan, kart og geodata. Følg lenken nedenfor og se hvem som har fått tilskudd.
Bevilger 3,7 millioner kroner til kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

Rundskriv om ladepunkter for elbiler

I rundskrivet slår departementet fast at ladestasjoner må anses som nødvendig teknisk utrustning til parkeringsplasser. Som hovedregel vil det derfor være adgang til å etablere ladestasjon alle steder som er avsatt til parkering i arealplan.
Rundskriv: H-6/20 Etablering av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler – forholdet til plan- og bygningsloven mv.
Pressemelding: Ønsker flere ladestasjoner for elbiler
Bærekraftsmålene

To webinarer om bærekraft og planlegging

Distriktssenteret arrangerer webinar der Nordlandsforskning forteller om verktøy, metoder og praktiske erfaringer. 4. september er målgruppen for webinaret fylkeskommuner og andre regionale aktører, og 11. september er målgruppen kommuner og lokale aktører.
4. september - FNs bærekraftsmål i kommunal og regional planlegging
11. september - FNs bærekraftsmål i kommunal planlegging

Rapport: FNs bærekraftsmål i planlegging

Nordlandsforskning har kartlagt hvordan bærekraftsmålene er tatt i bruk i den kommunale og regionale planleggingen. De har undersøkt hvordan kommunene har arbeidet med dette i praksis, og hva slags erfaringer de har gjort. De har også kartlagt hvilke verktøy og metoder som er tilgjengelige for kommunene og fylkeskommunene, og vurdert behovet for videre utviklingsarbeid.
Kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og kommunal planleggingNye veiledere i 2020

Planavdelingen har publisert fire veiledere så langt i 2020. I tillegg er lovkommentaren til plandelen blitt oppdatert.

Spørsmål og svar er oppdatert

Departementet har gått gjennom innholdet på sidene og oppdatert slik at de samsvarer med lov-/forskriftsendringer. Spørsmål og svar består i hovedsak av spørsmål som kom inn til planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet de første årene etter at Plan- og bygningsloven av 2008 trådte i kraft.
Spørsmål og svar til plan- og bygningsloven (plandelen)

Kystrundskrivet oversatt til engelsk

Rundskriv om lover og retningslinjer for planlegging og ressursutnytting i kystnære sjøområder er oversatt til engelsk.
Circular: Laws and guidelines for planning and resource utilisation in coastal marine areas

Logo - attraktiv by pris

By- og stedsutvikling

Hamar, Porsgrunn og Straumen er finalister i Attraktiv by-prisen 2020

- Årets finalister viser at det ikke kun er Norges største byer som gjør solid og langsiktig byutviklingsarbeid. Også i mellomstore byer og på mindre steder skapes gode sentrum og lokalsamfunn, sier juryleder Alexandria Algard. Denne våren har vi, kanskje mer enn noensinne, opplevd viktigheten av kvalitet i våre bygde omgivelser og rekreasjonsmuligheter i våre sentrum og nabolag. Årets finalister har på ulike måter foredlet stedets egne kvaliteter ved å skape attraktive sentrum med gode møtesteder, sier Algard. Juryen drar på befaring til finalistene i første del av september, og vinner kåres midt i oktober.
Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling (regjeringen.no)
www.facebook.com/norges.beste.sted
Buss

Nord-Jæren får byvekstavtale for 2019-2029

-Avtalen legger til rette for bærekraftig byutvikling på Nord-Jæren, gjennom effektiv arealbruk og klimavennlige transportløsninger, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H). 
Pressemelding: Nord-Jæren får byvekstavtale for perioden 2019-2029
Belønningsordningen, bymiljøavtaler og byvekstavtaler (regjeringen.no)

Tilleggsavtale til byvekstavtalen med Trondheimsområdet

Regjeringen har inngått en tilleggsavtale til byvekstavtalen, og inngås for å følge opp bompengeavtalen fra 2019. Avtalen skal gi økt statlig bidrag til Metrobussen, reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud.
Pressemelding: Tilleggsavtale gir økt statlig bidrag til byvekstavtalen med Trondheimsområdet

Bergensområdet får ny byvekstavtale

Den nye byvekstatalen gjelder for perioden 2019–2029 og erstatter dagens byvekstavtale. Staten bidar med 13 milliarder kroner i perioden.
Pressemelding: Bergensområdet får ny byvekstavtale
Forside rapport attraktive nordiske byer

Rapporter fra Attraktive nordiske byer på norsk

Rapporter, verktøy og oppsummeringer fra prosjektet Attraktive nordiske byer er nå oversatt til flere nordiske språk. Rapportene kan leses eller lastes ned fra den engelske versjonen av prosjektsidene for Attraktive nordiske byer på regjeringen.no.

Kart og eiendomsinformasjon

Illustrasjon geodata Foto: Colourbox

Vi ønsker gode døme på bruk av geodata

Nasjonalt geodataråd og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å vise fram nytteverdien av geodata og systema kring dei. Geodatarådet inviterer derfor verksemder, organisasjonar, etatar og einskilde personar til å sende inn gode eksempel på produkt, teneste og løysingar basert på bruk av geografisk informasjon og den geografiske infrastrukturen. Eksempla vil bli vurdert av eit utval av medlemmane i Geodatarådet. Dei beste døma blir presentert på eit høveleg vis, få ekstra omtale, diplom og ei mindre påskjønning. Frist er 30. oktober 2020.
Pressemelding: Gode døme på bruk av geodata (regjeringen.no)
Gode døme på bruk av geodata (geonorge.no)

Rundskriv om endringer i matrikkelforskriften - autorisasjon av eiendomslandmålere m.m.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut rundskiv om ordningen med autorisasjon for eiendomslandmålere. I tillegg redegjør rundskrivet for andre endringer i regelverket og har oppdatert veiledning knyttet til matrikkelregelverket.
Rundskriv: H-5/20 Endringer i matrikkelforskriften fra 1. januar 2021. Autorisasjon av eiendomslandmålere m.m.
Veiledning: Matrikkelforskriften slik den gjelder fra 1. januar 2021 med departementets merknader til de enkelte bestemmelsene
Gravemaskin og kabler

Rapport: Samfunnsøkonomisk analyse av konsekvensene av graveskader på infrastrukturanlegg i grunnen

Vista Analyse AS har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet beregnet samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til graveskader. Utredningen ser nærmere på de samfunnsøkonomiske kostnadene, beskriver hva kostnadene består i, og bruker statistisk metode til å anslå de samfunnsøkonomiske kostnadene. Kostnadene fordeler seg på reparasjon, indirekte kostnader og forebygging.
Samfunnsøkonomisk analyse av konsekvensene av graveskader på infrastrukturanlegg i grunnen

Nytt fra andre

Arealstatistikk

Rapport: arealregnskap i kommuneplan

Rambøll har kartlagt praksis rundt bruk av arealregnskap i kommuneplan i kommuner i fire fylker. Rapporten ser også på muligheter og kommer med anbefalinger for hvordan videreutvikling av arealregnskap som verktøy for planlegging kan gjøres på best mulig måte.

Kartlegging av praksis rundt bruk av arealregnskap i kommuneplan

Planrelatert statistikk fra SSB

Sektordiagram

Innsigelsessaker

Avgjørelser i innsigelsessaker legges fortløpende ut på departementets hjemmesider. Her finnes også innsigelsesstatistikk og annen relevant informasjon om innsigelser.

Tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven

Prinsipputtalelser og fortolkninger fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om plan- og bygningsrett finner du på nettsiden om plan- og bygningsrett på regjeringen.no.
Facebook
Twitter
Website
KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Vil du endre på måten du mottar disse epostene? 
Meld deg av her


This email was sent to <<E-postadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kommunal- og moderniseringsdepartementet · Akersgata 59 · Oslo, Norge 0032 · Norway