Copy
NYTT FRA STEDSUTVIKLING.NO 2/2020
View this email in your browser

Sykkelbynettverket satser på korte videoforedrag

I disse korona-tider satser Sykkelbynettverket på digitale plattformer. Denne uken startet Sykkelbynettverket en serie med korte, 12-minutters videoforedrag om temaene god sykkelparkering, trinnvis utbygging som metode, samt rød asfalt og merking av sykkelruter. Foredragene fortsetter etter påske, og kan naturligvis også ses når som helst i etterkant. De første temaene har sykkel som hovedfokus, etter hvert kommer det mer om tilrettelegging for mer gange.

Se videoforedragene

DOGA bidrar til nytenkning og kreative løsninger i koronaens tid

For å møte utfordringene i disse krevende tider for alle, har DOGA lansert flere initiativ:

Byliv i koronaens tid
Gjennom prosjektet "Byliv i koronaens tid" samles ulike tiltak og initiativ fra hele landet, som på ulike måter gjenskaper en følelse av byliv og stedstilhørighet. Send gjerne inn din historie!

Hack the Crisis Norway: Finn løsninger på koronakrisen!
27.–29. mars ble det avholdt et 48-timers digitalt, nasjonalt hackathon for å finne løsninger på koronakrisen. Mange av utfordringene og løsningene er svært relevante i en by- og stedsutviklingssammenheng - i og etter koronakrisen. Følg med hva som skjer videre på www.hackthecrisisnorway.com.
Kriser krever innovasjon – søk om DIP-midler i dag
Innovasjon og nytenkning er viktigere enn noen gang for norsk næringsliv. Derfor har DOGA økt potten og fremskyndet fristene for Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Gjennom DIP kan du søke om økonomisk støtte til å involvere designere i idéfasen av ditt innovasjonsprosjekt. Arkitekter oppfordres til å søke.
Les mer i Arkitektnytt: og på DOGAs nettsider

DOGA tilbyr digital møteplass
Mange virksomheter har vært nødt til å avlyse eller utsette arrangementer på grunn av koronaviruset. Nå tilbyr DOGA en avansert digital møteplass som tilrettelegger for profesjonelle digitale sendinger. DOGA legger særlig til rette for nytenkende designere, arkitekter, stedsutviklere og innovasjonsaktører som ønsker å nå ut til sitt publikum på nye måter, men er tilgjengelig for alle virksomheter som har behov for tjenesten.
Les mer om DOGAs digitale møteplass

Temahefte om kommunen og nærbutikken

Et nytt temahefte fra Distriktssenteret inneholder eksempler på hvordan kommunen kan samarbeide med nærbutikken. Her kan du blant annet lese om etablering av kommunale servicepunkt, bygdeutvikling med butikken i sentrum, desentraliserte tjenester i nye storkommuner, språkpraksis for innvandrere og offentlige innkjøp på lokale butikker. Heftet har blitt til ved å koble kunnskap og erfaringer fra Merkur-programmet, med kunnskap som Distriktssenteret har bygget opp gjennom mange år.
Temahefte: Kommunen og nærbutikken (Distriktssenteret, mars 2020)Utenlandske eksempler på offentlig-privat samarbeid om sentrum

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det danske firmaet LivingCities laget en eksempelsamling om offentlig-privat samarbeid og partnerskap om sentrumsutvikling i seks europeiske byer. Hensikten er å bidra med ideer og inspirasjon til hvordan kommuner, gårdeiere, sentrum- og næringsforeninger og andre lokale aktører kan samarbeide om å utvikle og vitalisere sine bysentra. Rapporten er et supplement til eksempelsamlingen "Sammen om sentrum" (NIBR/OsloMet, 2019), som beskriver 14 norske eksempler på offentlig-privat samarbeid.
Last ned Utenlandske offentlig-private partnerskap og samarbeidsmodeller for utvikling av bysentra (LivingCities, 2020)

Hvordan ivareta FNs bærekraftmål i kommunal og regional planlegging?

Regjeringen er opptatt av at bærekraftmålene legges til grunn i kommunal og fylkeskommunal planlegging. Men hva betyr egentlig dette for norske kommuner og fylkeskommuner? Mange er i gang med å bruke bærekraftmålene som grunnlag for stedsutviklings- og planprosesser. På oppdrag fra KMD kartlegger Nordlandsforskning nå eksisterende metoder og praksis, og vurderer behov for videre utviklingsarbeid. Sluttrapporten vil foreligge sommeren 2020.
Les mer om prosjektet på hjemmesidene til Nordlandsforskning

Økt veikapasitet i byområder ga byspredning, mer trafikk og flere bilister

Ved å studere effekter av økt vegkapasitet i Ålesund (Blindheimstunnelen) og Oslo (Sørkorridoren), fant forskere ved TØI at økt veikapasitet ble etterfulgt av byspredning, lengre arbeidsreiser og mer trafikk. Det ble ikke redusert kø.
Les mer om arbeidet og konklusjonen på TØIs hjemmesider og i en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Transportation Research

Smarte mobilitetsløsninger i et kjønnsperspektiv

Skal smarte tekniske løsninger løse fremtidens mobilitetsutfordringer må alle grupper i samfunnet inkluderes. Det gjør de ikke i dag. Dette kommer frem i boken Gendering Smart Mobilities (selges). TØI-forsker Tanu Priya Uteng er av redaktørene for boken, som utgjør tredje bind i bokserien om mobilitet.
Les mer om tematikken på TØIs hjemmesider

Sortland – et eksempel på hvordan grønne møteplasser samskapes

For at offentlige møteplasser skal fungere, bør de ha et mangfold av aktiviteter og tilbud. Mangfoldet sikres ved å la mange aktører bidra med å utforme og drifte innholdet. Et suksesskriterium er ildsjeler som kan koordinere og inspirere. Frydenlundparken i Sortland er et godt eksempel på en grønn møteplass - skapt til tross for trang økonomi, eller rett og slett som en følge av begrensede økonomiske ressurser.
Les mer om Frydenlundsparken i Sortland på Distriktssenterets hjemmeside

70 byer og tettsteder nominert til årets Attraktiv by-pris

Siste dag for å nominere til årets Attraktiv by-pris, var 15. mars. Over 150 nominasjoner har kommet inn, fordelt på hele 70 byer og tettsteder. På grunn av koronaviruset blir årets finalister først offentliggjort i juni, mens utdelingen av prisen skjer til høsten.
Les mer om Attraktiv by-prisen på regjeringen.no
Facebook
Twitter
Website

KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.