Copy
NYTT FRA STEDSUTVIKLING.NO 1/2022
Åpne nyhetsbrev i nettleser

Nominer din by eller sted til Attraktiv by-prisen!

- Når vi i år jakter på Norges mest attraktive by eller sted, håper jeg at særlig mindre byer og steder melder seg på, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Fra 7. februar er det mulig å nominere din by eller ditt sted til konkurransen Attraktiv by – statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling for 2022. Prisen skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Det er åttende gang prisen skal deles ut.

Du kan nominere frem til 27. februarwww.attraktivby.no (regjeringen.no)

Forbilder - tidligere finalister og vinnere av Attraktiv by-prisen

En rykende fersk eksempelsamling viser hvordan finalistene og vinnerne av Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling fra 2015 til 2021 har jobbet for å skape levende, attraktive og bærekraftige byer og steder i hele landet. Forbildene skal inspirere andre til å satse på by- og stedsutvikling. Eksempelsamlingen er utarbeidet av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet.
Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling.
Forbilder fra 2015-2021 finner du på www.attraktivby.no (regjeringen.no)

Klimatilpasningstiltak og kulturarv TemaNord 2022:505

Klimatilpasningstiltak og kulturarv

En ny nordisk rapport belyser hvordan en kan gjennomføre klimatilpasningstiltak som ivaretar kulturarven. Den inkluderer eksempler fra byer og steder i de nordiske landene, og gir anbefalinger for hvordan en kan arbeide med temaet. Rapporten tar for seg temaer som nedbør og flom, sikring og oppgradering av bygninger, fornybar energi, klimatilpasning, miljøovervåking og samarbeid. Den er ment å bidra til økt forståelse av kulturarvens sårbarhet i et endret klima. Rapporten er finansiert av Nordisk ministerråd og er utarbeidet av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Nettbasert utgave av Riksantikvarens nye bystrategi og webinar-opptak fra lanseringsseminaret

Riksantikvarens strategi og anbefalinger for by- og stedsutvikling ble lansert 1. november 2021. Lanseringsseminar som ble holdt i Bergen er å finne på Riksantikvarens YouTube-kanal hvor strategiens innhold og kulturmiljøforvaltning ble drøftet fra forvaltnings, praksis- og forskningsståsted.

Nettbasert utgave av bystrategien 


Riksantikvarens strategi og faglige anbefalinger for by- og stedsutvikling (pdf)


By- og stedsutvikling sett med et kulturmiljøblikk

I den nyeste utgaven av Riksantikvarens magasin «Alle tiders» kan du lese om bærekraftig forvaltning av historiske bymiljø, klimakriser sett fra et historisk perspektiv, ny bruk av kulturminner på Svalbard, Universell utforming av Akershus festning og de fredede kulturmiljøene Birkelunden (Oslo) og Tinfos på Notodden.
Magasinet «Alle tiders» finner du på Riksantikvarens hjemmesider

Hverdagsreisen: Arkitektur for aktive og sosiale hverdagsliv

Hvordan kan innsikt om folks hverdagsreiser bidra til mer aktivitet og sosiale møter utendørs hele året? Del 1 av prosjektet Hverdagsreisen avsluttes, og den 5. april kl. 9:30 deler DOGA erfaring og læring fra prosjektet.
Påmelding på DOGAs hjemmesider
Røros verdsarvstad Mørkstugata mot Røros kyrkje
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

365 millioner i tilskudd til kulturminner og kulturmiljø

Riksantikvaren har fordelt 365 millioner i tilskudd i 2022 for ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljøer. Mange av disse ligger i byer og tettsteder. Tilskuddene bidrar til lokal verdiskaping, noe som skaper ringvirkninger i form av arbeidsplasser og stolthet knyttet til kulturarven. Bredden i kulturminner og kulturmiljø er stor og omfatter blant annet fredete bygninger i privat eie, verdensarv, fartøy og teknisk-industrielle kulturminner.
365 millionar i tilskot til kulturmiljø i 2022 (RA)

Gode prosesser

En god prosess handler om god ledelse og planlegging. Det kan virke tidkrevende, men er vel verdt investeringen: Gjennomføringen blir trygg og stødig, og det er større sjanse for at man når målet med prosessen.
Les mer om prosessledelse og prosessplanlegging på Distriktssenterets hjemmesider og last ned maler til eget bruk

Nytt digitalt beregningsverktøy kan gi bedre forhold for sykkel og gange

TØI har utviklet en serie med nyttekostnadsberegningsverktøy for mindre tiltak i samferdselssektoren. Nå har de også lansert nytte- og kostnadskalkulator for drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg. Kalkulatoren har til hensikt å dokumentere om driftstiltak virker, og om de er lønnsomme. Det vil kunne gi veieiere innsikt i hva som er rett nivå på vinterdrift og vedlikehold av gang- og sykkelinfrastruktur. Verktøyet er utviklet på oppdrag fra Statens vegvesen.
Facebook
Twitter
Website

KONTAKT
Kommunal- og distriktsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90

Meld deg av nyhetsbrevet.