Copy
bilder fra tidligere nettverkssamling

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging


Den tradisjonsrike nettverkssamlingen arrangeres i år digitalt – det betyr at vi har plass til langt flere deltakere. Samlingen passer for deg som jobber med plansaker i stat, kommune og andre offentlige eller private virksomheter.
 
Onsdag 2. desember kl. 09:00–16:00
Torsdag 3. desember kl. 09:00–16:00
 
Samlingen åpnes av Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup som snakker om hvordan skal bærekraftsmålene følges opp i regional og kommunal planlegging. På samlingens første dag vil også Nordlandsforskning dele fra sitt forskningsprosjekt om erfaringer fra kommuners og fylkeskommuners arbeid med bærekraftmålene. I tillegg presenterer KMD også ny veiledning innen planlegging.
 
Dag to gjør blant annet opp status på regional planlegging i ulike fylker og runder av med aktuelle temaer i kommunal arealplanlegging.

Norsk kandidat til Europarådets landskapspris

Sognefjorden Kystpark er Norges kandidat til Europarådets landskapspris 2020-2021. Sognefjorden Kystpark er en av Norges ni regionalparker og skal ta vare på, skape verdier av og formidle de særegne natur- og kulturverdiene i området.
Pressemelding: Sognefjorden Kystpark er norsk kandidat til Europarådets landskapspris
Den europeiske landskapskonvensjonen
Europarådets landskapspris
Om regionalparker (Norske parker)

Delta på den nasjonale bærekraftskonferansen

Bærekraftsminister Nikolai Astrup og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein inviterer til digital konferanse om bærekraftsarbeidet i Norge. Konferansen arrangeres digitalt onsdag 11. november kl. 09.00-12.30 og vil sendes direkte fra denne nettsiden. Det er gratis å delta og det krever ingen innlogging.
Påmelding

logo bærekraftskonferansen

Astrup besøkte Arkitekthøyskolen

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup besøkte 26. oktober Arkitekt og designhøgskolen i Oslo (AHO). Hensikten med besøket var å belyse behovet for planleggings- og arkitektturkompetanse i norske kommuner, å diskutere hvilken kompetanse som kreves for å svare på miljø- og samfunnsutfordringene fremover. AHOs presenterte sitt utdanningstilbud innenfor arkitektur, landskapsarkitektur, urbanisme og design. Besøket ble arrangert i forbindelse med AHOs 75-årsjubileum.
Planer for framtiden (AHO)
logo attraktiv by

Attraktiv by prisen 2020

Straumen i Inderøy kommune får Attraktiv by prisen 2020. Juryens begrunnelse: "Med stor grad av medverknad, har kommunen skapt ein inkluderande arbeidskultur, engasjement og ei utvikling som har styrkt den unike identiteten til Straumen og Inderøy, som ein liten og attraktiv landbruks- og kulturkommune." Hamar og Porsgrunn var også nominerte.        
Juryvurdering Attraktiv by 2020
Pressemelding: Tettstaden Straumen er Noregs mest attraktive
Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling

Byvekstavtaler

Tilleggsavtale for Trondheimsområdet er signert
Gjennom tilleggsavtalen økes det statlige tilskuddet fra 50 til 66 prosent av kostnadene i Metrobuss-prosjektet i Trondheim.
Pressemelding: Tilleggsavtale til byvekstavtalen for Trondheimsområdet

Byvekstavtale for Bergensområdet
Byvekstavtale for Bergensområdet ble signert 24. september. Staten bidrar med over 13 milliarder kroner.

Pressemelding: Byvekstavtale for Bergensområdet

Ny avtale om områdesatsing i Drammen

Staten og Drammen kommune blitt enige om å inngå et langsiktig samarbeid om områderettet innsats på Strømsø i Drammen. Områdesatsing er et virkemiddel for å bidra til bedre levekår i byområder med store levekårsutfordringer.
Pressemelding: Ny avtale om områdesatsing i Drammen
Områdesatsinger

Kart og eiendomsinformasjon

Kartverkssjef Johnny Welle deler anerkjennelsen med alle Kartverkets samarbeidspartnere. Foto: Ole Magnus Grønli

Vi har verdens beste kartverk!

Kartverket er kåret til årets kartverk - National Geospatial Agency of The Year. Prisen ble delt ut på en større konferanse for nasjonale kartverk og andre som jobber med stedsrelatert informasjon over hele verden.
Kartverket til topps i internasjonal kåring (kartverket.no)
Geospatial World Awards (Geospatial World Forums)

Statsbudsjettet 2021

Regjeringen foreslår 11 millioner kroner til frikjøp av eiendomsdata fra Kartverket.
Pressemelding: Foreslår gratis eigedomsdata

Veiledere og rapporter

3D-modeller i planlegging av strandsonen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lansert en veileder for bruk av 3D-modeller i planlegging av strandsonen. Kommuner inviteres til å teste ut denne.
Til veilederen (Asplan Viak)
Nyheit: Inviterer kommunane til å teste ut 3D-visualisering av eigen strandsone

Organisering og gjennomføring av regionalt planforum

Denne rettleiaren gir informasjon om føremålet med planforum, kva planer som er aktuelle, når dei bør leggast fram, kven som deltek i planforum og korleis møta bør gjennomførast. Regionalt planforum er ein arena for klargjering og samordning av nasjonale, regionale og kommunale interesser i planar etter plan- og bygningslova.
 
Rettleiar om organisering og gjennomføring av regionalt planforum

forside veileder
forside veileder


Barn og unge i plan og byggesak


Veileder om barn og unge i plan og byggesak er nylig blitt publisert i både bokmål- og nynorskversjon.

Rapport om arkitektur i planlegging


Flere aktører har på oppdrag fra KMD gjennom kartlegging og analyse vurdert hvordan eksisterende virkemidler og veiledning fungerer ut fra kommunens behov for styring og sikring av arkitektonisk kvalitet i de ulike plan- og byggesaksprosessene.

Utredning av erfaringer med å sikre god arkitektur i planlegging
forside rapport

Nytt fra andre

Arealstatistikk

Innsigelsessaker

Avgjørelser i innsigelsessaker legges fortløpende ut på departementets hjemmesider. Her finnes også innsigelsesstatistikk og annen relevant informasjon om innsigelser.

Tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven

Prinsipputtalelser og fortolkninger fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om plan- og bygningsrett finner du på nettsiden om plan- og bygningsrett på regjeringen.no.

Planlegging på regjeringen.no

Facebook
Twitter
Website
KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Vil du endre på måten du mottar disse epostene? 
Meld deg av her


This email was sent to <<E-postadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kommunal- og moderniseringsdepartementet · Akersgata 59 · Oslo, Norge 0032 · Norway