Copy
NYTT FRA STEDSUTVIKLING.NO 3/2019
View this email in your browser
Kart fra Kartverket/norgeskart.no

Bevilget 3,7 millioner kroner til kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt over 3,7 millioner kroner i tilskudd til 31 ulike prosjekter og tiltak. Midlene skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på samfunns- og arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven. Blant tilskuddsmottakerne under temaet planlegging er Norsk Sentrumsutvikling, Transportøkonomisk institutt, FN-sambandet m.fl.

Syklist på bro i Stavanger

Ni byområder har fått 22 millioner kroner til byutvikling

Regjeringen har bevilget 22 millioner kroner til byutvikling i de ni største byområdene. Midlene går til kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med å utvikle bærekraftige og attraktive områder blant annet tiltak for å bygge opp under nullvekstmålet gjennom samordnet areal- og transportplanlegging og styring av kollektivtrafikk, gange og sykkel; til å utvikle kriterier for klimavennlig områdeutvikling; og til tiltak som skal bygge opp under å skape liv i sentrum.

Signerte byvekstavtaler for Trondheimsområdet og Oslo og Akershus

I byvekstavtalene bidrar staten med belønningsmidler og midler til kollektiv-, sykkel- og gangetiltak langs riksveg, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter i de fire største byområdene (50/50-ordningen) og stasjons- og knutepunktsutvikling langs jernbanen der det er aktuelt. I juni ble det signert byvekstavtaler for både Trondheimsområdet og Oslo og Akershus, som skal bidra til utvikling av disse byområdene.

Disse konkurrerer om å bli årets beste byggverk

Av 82 forslag som kom inn til årets konkurranse konkurrerer sju prosjekter  om å vinne Statens pris for byggkvalitet. I år vektlegger juryen transformasjonsprosjekter, hvor eksisterende arealer og byggverk er omformet til å møte nye behov. Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland under Byggkvalitetsdagen i Oslo 25. september.

Bodø (Colourbox)

Meld deg på årets Sentrumskonferanse (Bodø, 24.-25. september 2019)

Tema for årets konferanse er "Sammen om sentrum". Bærekraftig bypolitikk, offentlig/privat samarbeid, sentrumsplaner, gårdeiernes ansvar og handel og service er noen av temaene som vil bli presentert og debattert. Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Sentrumsutvikling, Bodø kommune, Bodø sentrum AS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kongress: IFLA world congress 2019 (Oslo 18.-20. september)

Bærekraftige bytransformasjon, grønn mobilitet, sunne og vakre byer og medvirkning er sentrale tema for IFLAs Verdenskongress 2019 "Common ground". Kongressen er i år lagt til Oslo, og organiseres av blant annet Norske Landskapsarkitekters forening (NLA).

Bergen (Colourbox)

Studietur: Attraktiv by 2019 (Vossevangen og Bergen 2. og 3. oktober)

Forum for kommunale planleggere (FKP) inviterer medlemmer til Voss og Bergen, som begge konkurrerte om prisen "Attraktiv by 2019". Først besøkes Vossevangen som var finalist til prisen, før turen går til vinneren Bergen med introduksjoner og befaring.

Konferanse: Kulturarv og byutvikling (Trondheim og Steinkjer 8.-9. oktober)


Riksantikvaren inviterer i samarbeid med Klima- og miljødepartementet (KLD) og byantikvarene i Trondheim og Steinkjer kommuner til nasjonal konferanse om byutvikling, klima og bevaring. Dag 1 avholdes i Trondheim med overskriften «Byutvikling, klima og bevaring». Dag 2 avholdes i Steinkjer med overskriften «Gjenreisningsbyen som kulturarv».Konferanse: Bypakkekonferansen 2019 (Porsgrunn, 31.-31. oktober)

Årets bypakkekonferanse er lagt til Porsgrunn og kulturhuset Ælvespeilet. Aktuelle tema for konferansen er bærekraftig by- og knutepunktsutvikling, bompenger, hvordan brukes byene i fremtiden, smart mobilitet og den bilfrie byen.

Facebook
Twitter
Website

KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.