Copy
gravemaskin foran bygning

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Økt utdanningskapasitet i offentlig planlegging

Fra og med denne høsten vil kapasiteten ved studietilbudene innen offentlig planlegging økes med 92 studieplasser. Tiltaket er et markant løft for rekrutteringen til de planfaglige studiene. Dette må også ses i sammenheng med satsingen på 52 mill. kr. til planforskningen framover under DEMOS-programmet. Utdanning innen offentlig planlegging omtales i pressemelding fra Kunnskapsdepartementet under kategorien "….nye studieplasser med særlig vekt på fagområder samfunnet har behov for i årene som kommer…."
 
Disse er med
 • Arkitekthøgskolen i Oslo (30 studieplasser + 2 rekrutteringsstillinger)
 • NTNU i Trondheim (30 studieplasser)                          
 • Universitetet i Bergen (2 studieplasser)
 • NMBU på Ås (10 studieplasser)
 • Høgskulen i Volda (20 studieplasser)
digitalisering illustrasjon

Oppsummering av prosjektet digitalisering av planprosessen

Prosjektet digitalisering av planprosessen har hatt som mål å bidra til en mer effektiv og bedre planprosess. I prosjektperioden fra 2015–2019 har man prøvd ut mange forskjellige tiltak. Departementet har laget en kartfortelling som presenterer prosjektet og oppsummerer de viktigste resultatene.
Kartfortelling om digitalisering av planprosesser

Koronatiltak i kommunesektoren

Som del av regjeringens nyeste tiltakspakke for å få fart på norsk økonomi etter koronakrisen bevilger regjeringen 20 millioner kroner til digitalisering av plan- og byggesaker, og 12 millioner kroner til bedre data om kyst og havner.
20 millioner kroner til digitalisering av plan- og byggesaker
12 millioner kroner til bedre data om kyst og havner
forflåte foto: Kristin Nordli

Veileder: Planlegging i sjøområdene

Plan- og bygningsloven gjelder ut til én nautisk mil utenfor grunnlinjen. For at lokale myndigheter skal kunne styre arealbruken, må det utarbeides helhetlige planer som er godt forankret og som avklarer forholdet mellom bærekraftig bruk og vern av arealene. I veilederen gis det råd om hvordan dette kan gjennomføres.
Veileder: Planlegging i sjøområdene
Pressemelding: Veileder for bedre planlegging i sjøområdene

Veileder: Planlegging for spredt bebyggelse i LNFR-områder

Planavdelingen har utarbeidet en temaveileder som blant annet beskriver hvordan kommunene kan tilrettelegge for næringsutvikling som faller utenfor landbruksbegrepet definert i «Garden som ressurs», og styre spredt bebyggelse i landbruks-, natur-, friluftsliv- og reindriftsområdene (LNFR) gjennom plan.
 
Veilederen skal hjelpe kommunene med å bruke arealformålet «LNFR spredt bebyggelse» til å legge til rette for nye enkeltboliger i eksisterende grender, utnytte eksisterende infrastruktur og utvikle lokalt næringsliv basert på naturressurser, kulturmiljø og landskap, og redusere antallet dispensasjoner.
Pressemelding: Vil hjelpe kommunene med økt verdiskaping i distriktene
Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder (LNFR-områder)

Ny versjon av lovkommentaren

Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven fra 2009 har kommet i ny versjon og er oppdatert frem til endringer med ikrafttreden 1. november 2019. Lovkommentaren kommer på nytt format med oppdelte nettsider i tillegg til nedlastingsmulighet på pdf, epub og word format. Lovkommentaren er tenkt brukt som et oppslagsverk til hjelp ved tolkingen av lovbestemmelsene. Den inneholder utfyllende kommentarer til hver enkelt bestemmelse, og inneholder hovedsakelig tekst hentet fra forarbeidene til bestemmelsene.
Lovkommentaren til plandelen 2020
logo attraktiv by pris

By- og stedsutvikling

Finalister for Attraktiv by-prisen

Hamar, Porsgrunn og tettstedet Straumen i Inderøy kommune i Trøndelag konkurrerer om å bli Norges mest attraktive by i 2020.

- Årets finalister viser at det ikke kun er Norges største byer som gjør solid og langsiktig byutviklingsarbeid. Også i mellomstore byer og på mindre steder skapes gode sentrum og lokalsamfunn, sier juryleder Alexandria Algard. Finalistene bygger på egne kvaliteter og ressurser og skaper sentrum som legger til rette for byliv og rekreasjon, uttaler jurylederen. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup vil etter planen dele ut prisen til høsten.
Pressemelding: Hamar, Porsgrunn og Straumen finalister til Attraktiv by-prisen
fra forsiden geodatastrategien

Kart og eiendomsinformasjon

Tiltak i handlingsplan for nasjonal geodatastrategi

Flere av tiltakene i handlingsplanen for nasjonal geodatastrategi har som mål å forbedre kunnskapsgrunnlaget som benyttes i planlegging. Dette innebærer blant annet å heve kvaliteten på datainnhold, forbedre dekning og tilrettelegge for bruk av nye datatyper og teknologi.
 
Noen av tiltakene
 • Tiltak 3 – Heve kvaliteten på det offentlige kartgrunnlaget
 • Tiltak 5 – Heve kvaliteten på arealplandata – forbedre tilgangen til planregister
 • Tiltak 6 – Etablere marine grunnkart i kystsonen
 • Tiltak 9 – Videreutvikle detaljerte grunnkart (FKB) for fremtiden
 • Tiltak 11 – Etablere økologisk grunnkart
 • Tiltak 29 – Geografisk informasjon til nasjonal statistikkproduksjon
Nasjonal geodatastrategi på geonorge.no
Handlingsplanen til nasjonal geodatastrategi 2019-2025 – tiltak og aktiviteter (pdf)

Pris for nytteeksempler ved bruk av geodata

Nasjonalt geodataråd og KMD ønsker å få synliggjort nytteverdien av bruk av kart og geodata. I august vil det derfor bli utlyst en pris for gode eksempler på produkter, tjenester, effektivisering og bærekraft ved bruk av den geografiske infrastrukturen. Informasjon vil komme på mange nettsider blant annet www.planlegging.no.
landmåler

Ny autorisasjonsordning for eiendomslandmålere

Stortinget har vedtatt at det skal stilles felles krav til kommunale og private eiendomslandmålere i form av en autorisasjonsordning. Fra 1. januar 2024 skal alle oppmålingsforretninger bestyres av en autorisert eiendomslandmåler.
Ny autorisasjonsordning for eiendomslandmålere

Stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon

Regjeringen har satt i gang arbeidet med stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon. Meldingen skal bidra til en bedre og mer effektiv offentlig sektor, økt verdiskapning i norsk økonomi og flere lønnsomme arbeidsplasser. Meldingen skal legge til rette for at Norge har de beste rammebetingelsene for å dra nytte av verdien av data.
Les mer om arbeidet med stortingsmeldingen
Rapport fra ekspertgruppe om datadeling i næringslivet (pdf)
 

Rapporter

Rapport: Konsekvenser av frislipp geodata

Agenda Kaupang vurdert konsekvensene for finansiering, tilgjengelighet og kvalitet på geodata og tjenester, dersom betaling for data som det i dag betales for bortfaller. De har også vurdert styrker og svakheter med dagens finansieringsmodeller for det offentlige kartgrunnlaget.
Rapport: Konsekvenser av frislipp geodata

Rapport: Kartlegging samordning av statlige innsigelser

Multiconsult har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kartlagt hvordan samordningen av statlige innsigelser praktiseres etter at ordningen ble permanent.
Kartlegging samordning av statlige innsigelser

Høringer

Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til endring av plan- og bygningslovens bestemmelse om dispensasjon på høring. Dagens dispensasjonsbestemmelser stiller strenge vilkår for dispensasjon, og fylkesmannen kan overprøve kommunens vurderinger i alle typer dispensasjonssaker. Det gjelder også i saker hvor det bare er lokale hensyn som ivaretas. Terskelen for å innvilge dispensasjon blir foreslått senket, og fylkesmannens adgang til å overprøve kommunens skjønn skal bli mer begrenset enn i dag. Det skal ikke være adgang til å gi dispensasjon dersom nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt. Høringsfristen er 1. september 2020.
Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.)
Pressemelding: Vil gi kommunene større handlingsrom i byggesaker
 

Høring - forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Eksisterende statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen fra 2011 foreslås revidert. Høringsforslaget er forkortet og forenklet i forhold til gjeldende retningslinjer. Inndelingen i tre soner beholdes. I sone 1 og pressområder i sone 2 skal det fortsatt være streng praktisering av byggeforbudet i plan- og bygningsloven, mens i områder med mindre press i sone 2 og 3 skal det være noe lettere å tillate næringsutbygging og boliger. Betydningen av oppdaterte kommunale planer er forsterket. Høringsfristen er 1. oktober 2020.
Høring - forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Pressemelding: Nye retningslinjer for planlegging i strandsonen sendes på høring

Smånyheter om planlegging fra andre

Arealstatistikk

Arealprofiler for kommuner

Arealprofiler er en skreddersydd statistikkpakke til bruk i planprosesser etter plan- og bygningsloven. Kommunal- og moderniseringsdepartementet publiserte sammen med Statistisk sentralbyrå første versjon den 12. juni.
Arealprofiler som felles kunnskapsgrunnlag for planlegging
Arealbruk i din kommune (SSB)
Indikatorer for arealprofiler (SSB/Tableau)
Kommuneareal (SSB)

Annen planrelatert statistikk fra SSB

skjermdump arealprofil indikatorer

Innsigelsessaker

Avgjørelser i innsigelsessaker legges fortløpende ut på departementets hjemmesider. Her finnes også innsigelsesstatistikk og annen relevant informasjon om innsigelser.

Tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven

Prinsipputtalelser og fortolkninger fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om plan- og bygningsrett finner du på nettsiden om plan- og bygningsrett på regjeringen.no.
Facebook
Twitter
Website
KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Vil du endre på måten du mottar disse epostene? 
Meld deg av her


This email was sent to <<E-postadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kommunal- og moderniseringsdepartementet · Akersgata 59 · Oslo, Norge 0032 · Norway