Copy
NYTT FRA STEDSUTVIKLING.NO 4/2021
Åpne nyhetsbrev i nettleser

Foreslår arkitekturløft for bedre bokvalitet og nabolag

Innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag overleverte fredag 17. desember sine råd til statsrådene Bjørn Arild Gram og Anette Trettebergstuen. Innspillsforumet ble oppnevnt av tidligere statsråd Nikolai Astrup før sommeren.

Dette er rådene fra innspillsforumet:
  • Statens ansvar og mål for arkitekturfeltet bør tydeliggjøres
  • Staten bør investere i kommunenes ressurser og kompetanse på arkitekturfeltet
  • Staten bør satse på innovasjon gjennom et nyskapingsprogram for arkitektur og bygde omgivelser
  • Stat, kommune, utbygger og prosjekterende bør løfte samarbeid og innbyggermedvirkning
  • Staten bør styrke krav til kvalitet og bærekraft i regelverket
Pressemelding: Foreslår et arkitekturløft for bedre bokvalitet og nabolag
Arkitekturløftet – for bedre bokvalitet og nabolag (pdf)

Evaluering av statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig inngått kontrakt med Civitas, OsloMet/NIBR og Cicero om å evaluere de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Departementet ønsker en gjennomgang av hvordan retningslinjene har blitt fulgt opp og praktisert på de ulike forvaltningsnivåene, og hvordan de bidrar til å følge mål og hensikt.

Gjennomgangen skal også belyse hvilken betydning retningslinjene har hatt for utbyggere, konsulenter og andre private aktører. Evalueringen skal også omfatte en anbefaling til departementet av videre utvikling og eventuell forbedring av de statlige planretningslinjene. Oppdraget leveres i mai 2022.

KMD overtar ansvaret for DOGA

Stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA) skal fremme forståelse, kunnskap og bruk av design og arkitektur i næringslivet og samfunnet ellers. Fra 1. januar 2022 overføres oppfølgingsansvaret for DOGA fra Nærings- og fiskeridepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), sammen med størstedelen av det samlede, statlige tilskuddet. Hovedårsaken er at store deler av DOGAs faglige portefølje er nært knyttet til KMDs ansvarsområder. KMDs tilskudd skal legge til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom innovasjon i offentlig sektor og næringslivet, og utvikling av attraktive og innovative småbyer og tettsteder. Samarbeid mellom offentlige og private aktører skal vektlegges.

Bli bedre kjent med DOGA på www.doga.no

Søk om å bli Gnist-kommune!

Har din kommune en utfordring som dere vil løse på nye måter ved hjelp av designtenkning, innbyggerinvolvering og nye samarbeidsmodeller? Da kan dere søke her om å bli Gnist-kommune i 2022. Programmet Gnist er en del av DOGA og Nordic Edge sitt innovasjonsprogram for steds- og næringsutvikling. Søknadsfrist er 14. januar 2022.

Gnist kompetanseprogram, hvor over 1/3 av norske kommuner har deltatt, ble avsluttet med en digital samling den 14 desember. Videohilsen til de påmeldte kommunene fra kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Hverdagsreisen – gode møter i vintermørket.

Hvordan beveger ungdom seg i nærmiljøet sitt? Hvor liker de å henge – og hvorfor henger de akkurat der? Dette er noe av det kommunene Asker, Austevoll og Gjøvik skal finne ut mer om gjennom prosjektet Hverdagsreisen, i regi av DOGA og Sunne kommuner. Innsikten fra prosessen skal kunne brukes av kommuner som ønsker å fremme gode sosiale møteplasser og økt fysisk aktivitet i sine nærområder. Prosjektet Hverdagsreisen (DOGA)

Tilleggstjenester i Merkur

Et godt samarbeid mellom distriktskommuner og nærbutikkene kan styrke lokalsamfunnene som attraktive steder å bo, besøke og drive næring i. Å knytte butikken sammen med ulike tilleggstjenester kan øke omsetning og inntjening, og skape sosiale møteplasser for økt trivsel. Eksempler på tilleggstjenester er Post i butikk, kaffekrok, informasjonstavle, drivstoffsalg, toalettilbud, pub og treningslokale. En ny rapport fra Oxford Research (2021) presenterer funn fra gjennomgang av resultater og effekter av tilleggstjenester i Merkur-butikker.
Nærbutikkens betydning for lokal utvikling (Distriktssenteret.no)

Metodikk for involvering av ungdom

Narvik har sett til Danmark for å finne ut hvordan kommunen kan få ungdom til å involvere seg i kommunens arbeid. I den danske kommunen Sønderborg har Ungdomsbureauet utviklet en metode som er lærerik også for norske kommuner. Metoden er tatt i bruk av Narvik kommune, med gode resultater.
Les mer om metodikken på distriktsenteret.no

KMD fornyer nettsidene om by- og stedsutvikling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fornyer og legger om egne nettsider om by- og stedsutvikling på regjeringen.no, herunder temasiden om by- og stedsutvikling og fagtema i planlegging. De neste månedene skal innholdet, som i dag er spredt rundt på ulike nettsteder, oppdateres og reorganiseres. Nettportalen www.stedsutvikling.no i regi av Forum for stedsutvikling legges ned som eget nettsted, men store deler av innholdet oppdateres og innlemmes under øvrige nettsider. Departementet ønsker med dette å gi brukerne en enklere inngang til fagstoff om by- og stedsutvikling, et mer oppdatert innhold og færre nettsider å forholde seg til. Nyhetsbrevet om stedsutvikling vil fortsette og departementet oppfordrer alle interesserte til å abonnere.
Facebook
Twitter
Website

KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.