Copy
Reguleringsplanforslaget er tilgjengelig i en elektronisk kartløsning.

Statlig plan for Ringeriksbanen og ny E16 er vedtatt

27. mars vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss. Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av 40 kilometer dobbeltsporet jernbane (Ringeriksbanen) fra Sandvika til Hønefoss. Planen omfatter også 16 kilometer ny firefelts motorvei fra Høgkastet i Hole kommune til Vekrysset ved Hønefoss.

Europarådets landskapspris 2020-2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker forslag på norsk kandidat til 7. runde av Europarådets landskapspris. Europarådets landskapspris skal belønne en politikk eller tiltak iverksatt av lokale eller regionale myndigheter og deres grupperinger, eller særlig bemerkelsesverdige bidrag fra frivillige organisasjoner, for varig vern, forvaltning og/eller planlegging av landskap. Frist for å sende forslag til norsk kandidat er 1. Juni 2020.

Forslag sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet på e-post; postmottak@kmd.dep.no. Kontaktperson: Liv Kirstine Just-Mortensen

DEMOS - neste generasjon planforskning – utlysning del 2

Departementet har satt av om lag 50 mill. kr. til neste generasjons planforskning for perioden fram til og med 2024. Forskningen skal bidra til å utvikle det kunnskapsgrunnlaget som må ligge til grunn for planlegging etter plan- og bygningsloven. Midlene forvaltes av Norges Forskningsråd og skal i sin helhet disponeres under DEMOS-programmet. Første utlysning ble lagt ut med frist april 2019 (se Plannytt 1/19) og tre utvalgte prosjekter fikk alt 27 mill. kr. (se Plannytt 5/19).
 
Nå er den andre og siste utlysningen (del 2) med en ramme på 25 mill. kr. lagt ut på Forskningsrådets hjemmesider. Søknadsfristen 2. september i år.
 
Kontaktpersoner Janike Harsheim (Forskningsrådet) og Koksvik Espen (KMD).
Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning (DEMOS)

Brukerundersøkelse – planlegging.no

Vi jobber med å gjøre nettsidene våre enda nyttigere og bedre for deg som bruker. Dette trenger vi din hjelp til, og vi håper du kan ta deg tid til å svare på denne undersøkelsen. Vi trenger å vite mer om deg som bruker av nettsidene og hvor mye erfaring du har i å bruke plan- og bygningsloven. Takk for hjelpen! Dine svar vil være nyttige for oss i arbeidet med å utvikle planlegging.no!
Til brukerundersøkelsen (tar ca. 3 min)
Logo attraktiv by.

Attraktiv By-prisen 2020: Prisutdelingen utsettes til høsten

Koronasituasjonen gjør at det videre arbeidet med å kåre Norges mest attraktive by må endres. – Vi har fått inn over 150 nominasjoner som juryen jobber videre med. Men selve kåringen og utdeling av prisen må vi dessverre utsette til over sommeren, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.
 
15. mars var siste dag for å nominere sin by eller sted til årets pris. De 150 nominasjonene som kom inn fordeler seg på 70 byer og tettsteder. Juryen skal bruke våren til å finne tre finalister. En viktig del av juryens arbeid er å besøke de tre finalestedene for å møte politikere og planleggere, og få ytterligere kjennskap til hva som har gjort og gjøres der. I år blir disse besøkene utsatt til over sommeren - om forholdene ligger til rette for det.
 
Valget av vinner og utdeling av prisen blir derfor også utsatt til høsten. - Jeg håper og tror at jeg kan besøke Norges mest attraktive by eller bygd og dele ut denne viktige prisen så fort som mulig til høsten. Det er svært viktig å løfte frem kommuner som jobber med å skape levende og bærekraftige lokalsamfunn, sier Astrup.
Ler mer her: Pressemelding. Nettsiden til Attraktiv by-prisen

Tilskudd: Planlegging og byutvikling - byvekstavtaler

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser i 2020 ut inntil 25,9 millioner kroner som tilskudd til prosjekter som bygger opp under en bærekraftig arealbruk i de ni største byområdene. Søknadsfrist: 17. august 2020.
Tilskudd til planlegging og byutvikling - byvekstavtaler
Retningslinjene for ordningen

Tilskudd: kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser i 2020 ut inntil 3,7 millioner kroner i tilskudd for å øke kompetansen innen planlegging, kart og geodata. Ordningen retter seg mot privat og frivillig sektor. Søknadsfrist: 15. april 2020
Kompetansetiltak innen plan, kart og geodata
Retningslinjene for ordningen
Foto: KMDTorbjørnTandberg

Planavdelingen søker kompetente og engasjerte medarbeidere

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er landets øverste planmyndighet og har ansvar for forvaltning, utvikling og veiledning om plan- og bygningsloven. Planavdelingen har et bredt faglig ansvar blant annet for byutvikling og arealpolitikk, og for å følge opp politiske initiativ og spørsmål. Det er stor politisk og samfunnsmessig oppmerksomhet knyttet til avdelingens fagfelt. 

Vi har fire ledige stillinger. Nå kan du bidra til å løse vårt viktige samfunnsoppdrag innenfor følgende områder:
  • Juss 
  • Areal- og transportpolitikk 
  • Klima- og sikkerhet 
  • Digital informasjon og veiledning 
Les er om jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Byggeplass.

Ny veileder om konsekvensutredning

Det er publisert en ny veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven. Veilederen gir en mer utfyllende beskrivelse av forskrift om konsekvensutredninger fra 2017. Veilederen erstatter veilederen fra 2006. Ansvaret for KU-forskriften er delt mellom Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven
Nyhet: Ny veileder om konsekvensutredning

Rapport: Utenlandske eksempler på offentlig-private partnerskap og samarbeidsmodeller for utvikling av bysentra

LivingCities har laget eksempelsamling med seks eksempler på offentlig-private partnerskap og samarbeidsmodeller for utvikling av bysentra i europeiske byer. Rapporten supplerer eksempelsamlingen "Sammen om sentrum" som beskriver 14 norske eksempler på offentlig-privat samarbeid.
Utenlandske eksempler på offentlig-private partnerskap

Høringer

Høring om håndtering av overvann i plan- og bygningsloven
Forslagene innebærer opparbeidingsplikt for kommunale fellesanlegg og tiltak på eiendommene. Frist: 2. juni 2020.
Høring - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - Håndtering av overvann
Pressemelding: Regjeringen foreslår blågrønne løsninger for overvann
NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder — Som problem og ressurs
 
Direktoratet for byggkvalitet har samtidig sendt på høring forslag til justeringer i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift.
Høring - Sikkerhet for overvann» (DIBK)
 
Høringer under behandling
Høring - midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven i forbindelse med Covid 19 - utbruddet
 
Høring - Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven ved rekvisisjon av fast eiendom etter helseberedskapsloven og sivilbeskyttelsesloven i forbindelse med Covid-19-utbruddet

Nytt fra andre

Illustrasjon fra rapporten.

Arealstatistikk

Innsigelsessaker

Avgjørelser i innsigelsessaker legges fortløpende ut på departementets hjemmesider. Her finnes også innsigelsesstatistikk og annen relevant informasjon om innsigelser.

Tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven

Prinsipputtalelser og fortolkninger fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om plan- og bygningsrett finner du på nettsiden om plan- og bygningsrett på regjeringen.no.
Facebook
Twitter
Website
KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Vil du endre på måten du mottar disse epostene? 
Meld deg av her


This email was sent to <<E-postadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kommunal- og moderniseringsdepartementet · Akersgata 59 · Oslo, Norge 0032 · Norway