Copy
Fra filminnspillingen.

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Kampanje for å få flere til å oppdage planstudier

Vi trenger flere, gode samfunnsplanleggere og arealplanleggere i hele Norge. Stortinget er opptatt av at det utdannes nok kvalifiserte kandidater til å fylle stillingene som finnes i stat, kommune, fylkeskommuner og i privat sektor. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor gått sammen med KS om en rekrutteringskampanje. Vi vil vise kommende studenter hvilke muligheter denne utdanningen gir. www.planutdanning.no
Skjermdump fra nettsiden www.planutdanning.no.
Skjermdump fra nettsiden www.planutdanning.no. Bannerbildet: Filmopptak til planutdanning.no i et vintersurt Oslo i uke 3. Foto: Creuna/Knowit

Oppdatert oversikt over innsigelsesmyndigheter

Vedlegg til rundskriv H-2/14 om innsigelser etter plan- og bygningsloven har en oversikt over innsigelsesmyndigheter og fagområdene de har ansvar for. Noen av fagbegrepene og ansvarlig departement er oppdatert.
 
Den viktigste endringen er at biskopene ikke lenger er statlig fagmyndighet for gravplasser og kirkebygg. Dette ansvaret er overført til statsforvalterne med statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Fylkeskommunene, Sametinget og Riksantikvaren er fagmyndighet for kulturminner, kulturmiljø og -landskap. Dette omfatter kirkebygg, kirkesteder, gravplasser og deres omgivelser. Planer som berører kulturmiljø skal sendes til fylkeskommunen, eller Sametinget dersom samiske interesser er berørt.

Veiledere og rundskriv som klargjør nasjonale interesser

Oversikten over veiledere og rundskriv som klargjør nasjonale interesser og innsigelsesgrunnlaget er oppdatert. Dokumentene er viktige i dialogen mellom kommuner og innsigelsesmyndigheter, og skal bidra til å tydeliggjøre nasjonale hensyn i arealplanleggingen. 
Avgjørelser i innsigelsessaker - veiledere og rundskriv som klargjør nasjonale interesser og innsigelsesgrunnlaget

Første digitale varsel om planoppstart

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fått utviklet digital verktøykasse som gjør det mulig å utvikle digitale løsninger på planområdet via Altinn. Digital nabovarsling om planoppstart er den første løsningen som nå testes ut. Onsdag 13. januar fikk flere hundre naboer av nye E6 sør for Trondheim digital varsling om utbyggingsplanene for veiprosjektet.
Pressemelding: Norges første digitale varsel om planoppstart er sendt ut
Videokonferanse på lanseringen av digital planoppstart.
Statsråd Astrup under lanseringen av digital planoppstart med blant annet Anette Aanesland, sjef for Nye Veier Foto: Jenny Clemet von Tetzschner

Ny forskrift om stedfesting av ledningsinformasjon

Opplysninger om infrastruktur i grunnen mv. i plan- og bygningsloven (§ 2-3) skal sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur. Samtidig skal det bli enklere å få tilgang til denne informasjonen. Bestemmelsen trer i kraft fra 1. juli 2021.

Tilskudd til kompetansetiltak

KMD lyser ut inntil 3,9 millioner kroner i tilskudd for å øke kompetansen innen planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på planleggingen etter plan- og bygningsloven. Aktuelle søkere er organisasjoner, virksomheter og stiftelser. Søknadsfrist: 15. mars 2021.
Kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

Brev om jordvern og bærekraftsmålene

Landbruks- og matministeren, og kommunal- og moderniseringsministeren har sendt brev til alle kommuner og fylkeskommuner om å ivareta jordvern og bærekraftsmålene i kommunenes arealplanlegging.
Jordvern avgjørende for å nå bærekraftsmålene
Brev: jordvern og FNs bærekraftsmål (pdf)

Rapport: utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Advokatfirmaet Hjort DA har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjort en uavhengig vurdering om det er hjemmel i gjeldene plan- og bygningslov for å innføre krav om utslippsfrie byggeplasser.
Rapport: utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Rapport: spørreundersøkelse om digitalt planregister

Et oppdatert planregister som har riktig kvalitet, byr på store effektiviseringsgevinster for kommunene og muliggjør at disse kan benytte seg av kommende fellestjenester for blant annet planlegging og byggesak. Spørreundersøkelsen har blant annet kartlagt fullstendighet i innholdet og i hvilken grad digitale planregistre brukes og oppdateres.
Rapport: spørreundersøkelse om bruk og nytte av digitalt planregister


forside rapport

Høring om elbil i alle nye bygg

Regjeringen har sent ut forslag om nye bestemmelser i byggteknisk forskrift (TEK17) på høring. Forslaget går ut på at alle nye bygg og store ombygginger må legge til rette for elbillading. Frist 5. mars.
Pressemelding: Regjeringen vil legge til rette for lading av elbil i alle nye bygg
Forslag til endringer i byggteknisk forskrift §§ 1-2 og 8-8 om ladeklare bygg (DIBK)

38 motsegnsaker avgjorde av KMD i 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) avgjorde 38 motsegner til kommunale arealplanar i 2020. Det er sytten fleire enn i 2019.
38 motsegnsaker avgjorde av KMD i 2020
Avgjørelser i innsigelsessaker

By- og stedsutvikling

attraktiv by banner

Attraktiv by-prisen 2021

19. februar går startskuddet for konkurransen "Attraktiv by – statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling" for 2021. Dette er syvende gang vi leter etter det mest attraktive stedet i Norge. 

Prisen belønner nyskaping og planlegging som fremmer bedre miljø, helse og levekår i byer og tettsteder. Samarbeid med næringsliv og sivilsamfunn som gir trivsel, tilhørighet og attraktivitet vil belønnes. Hvordan kommunene arbeider med å nå bærekraftsmålene vil også trekkes frem. Prisen retter seg mot både små og store byer, bydeler og tettsteder. Det er ikke et krav at stedet har bystatus. Om et sted ble nominert i fjor, men ikke nådde opp, er det ingenting i veien for å prøve igjen i år.

Nominér din kandidat! attraktiv by

Innspill til småbystrategi

Regjeringen ønsker innspill til ny strategi for småbyer som regionale kraftsentre. Strategien skal bidra til å styrke småbyer som attraktive kraftsentre i regionen, og bidra til vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftig utvikling i hele landet. Frist for innspill er 1. mars.
Strategi for småbyer som regionale kraftsentre
Pressemelding: ny strategi for småbyer

NOU om levekår i byer

By- og levekårsutvalget har levert sin utredning. Utvalget peker på en rekke tiltak kan bidra til mer sosialt blandede nabolag gjennom arealplanlegging, offentlige investeringer og boligsosiale virkemidler. Utvalget har også vurdert arbeidet med områdesatsingene og kommet med en rekke anbefalinger og tiltak for å videreutvikle disse.
NOU 2020: 16 Levekår i byer
Utredning om levekår i byer sendes på høring
Områdesatsinger (regjeringen.no)

forside NOU

Kart og eiendomsinformasjon

 tredimensjonalt kart som viser dybdeinformasjon i farled
Skjermdump fra videoen om digitaliseringsprosjektet med tredimensjonalt kart som viser dybdeinformasjon i farled. Foto: Electronic Chart Centre/Kongsberg Digital

Digitalisering av havner

17 norske havner skal laserskannes på land, og i 10 havner skal bunnforholdene måles med nye og mer nøyaktige metoder. Dette skal føre til både sikrere og mer effektiv drift av havnene. Digitaliseringen finansieres med koronamidler fra regjeringen.
Digitalisering av havner (Kartverket.no)
punktsky med fargeinformasjon av kaiområdet
Eksempel på punktsky med fargeinformasjon av kaiområdet nedenfor Akershus festning i Oslo. I bakgrunnen kan man se Christian Radich. Foto: Terratec

Nytt fra andre

Tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven

Prinsipputtalelser og fortolkninger fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om plan- og bygningsrett finner du på nettsiden om plan- og bygningsrett på regjeringen.no.

Innsigelsessaker

Avgjørelser i innsigelsessaker legges fortløpende ut på departementets hjemmesider. Her finnes også innsigelsesstatistikk og annen relevant informasjon om innsigelser.

Planlegging på regjeringen.no

Facebook
Twitter
Website
KONTAKT
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse:
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sentralbord 22 24 90 90Vil du endre på måten du mottar disse epostene? 
Meld deg av her


This email was sent to <<E-postadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kommunal- og moderniseringsdepartementet · Akersgata 59 · Oslo, Norge 0032 · Norway